Provided by: vim-common_8.0.1453-1ubuntu1_all bug

NAME

    vim - Vi rozbudowany, edytor tekstu dla programisty

SYNOPSIS

    vim [opcje] [plik ..]
    vim [opcje] -
    vim [opcje] -t znacznik
    vim [opcje] -q [plik_błędu]

    ex
    view
    gvim gview evim eview
    rvim rview rgvim rgview

OPIS

    Vim jest edytorem tekstu kompatybilnym z Vi. Może być używany do edycji wszelkiego rodzaju
    plików tekstowych. Użyteczny zwłaszcza przy edycji programów.

    Posiada wiele usprawnień w porównaniu z Vi: wielopoziomowe cofanie zmian, wiele okien i
    buforów, podświetlanie składni, edycja linii poleceń, uzupełnianie nazw plików, pomoc on-
    line, wizualna selekcja, itd. Zobacz ":help vi_diff.txt" dla podsumowania różnic pomiędzy
    Vimem i Vi.

    W czasie korzystania z Vima można uzyskać obszerną pomoc z systemu pomocy on-line dzięki
    poleceniu ":help". Zobacz rozdział POMOC ON-LINE poniżej.

    Najczęściej Vim jest uruchamiany do edycji pojedynczego pliku poleceniem

      vim plik

    Bardziej ogólnie Vim jest uruchamiany poprzez:

      vim [opcje] [lista plików]

    Jeśli brak listy plików edytor rozpocznie z pustym buforem. W innym wypadku istnieje
    dokładnie jedna z czterech możliwości by wybrać jeden lub więcej plików do edycji.

    plik ..   Lista nazw plików.  Pierwsza nazwa będzie nazwą bieżącego pliku, który
          zostanie wczytany do bufora. Kursor zostanie umieszczony w pierwszym wierszu.
          Do kolejnych plików można przejść dzięki poleceniu ":next". By otworzyć plik,
          którego nazwa zaczyna się od myślnika należy listę plików poprzedzić "--".

    -      Plik do edycji jest wczytany ze standardowego wejścia.  Polecenia  są
          odczytywane ze standardowego wyjścia błędów, którym powinien być terminal
          (tty).

    -t {znacznik}
          Plik do edycji i początkowa pozycja kursora zależy od "znacznika", rodzaju
          etykiety goto. {znacznika} szuka się w pliku tags, związany z nim plik staje
          się plikiem bieżącym i wykonuje się powiązane polecenie. Zazwyczaj używa się
          tego sposobu dla programów w C, w których wypadku {znacznik} może być nazwą
          funkcji. W efekcie plik zawierający określoną funkcję staje się plikiem
          bieżącym a kursor jest umieszczony na początku funkcji. Zobacz ":help tag-
          commands".

    -q [plik_błędów]
          Zacznij w trybie quickFix.  Plik [plik_błędów] zostaje zinterpretowany i
          pokaże się pierwszy błąd. Jeśli brak opcji [plik_błędów] nazwa pliku zostanie
          pobrana z opcji 'errorfile' (domyślnie "AztecC.Err" dla Amigi, "errros.err"
          dla innych systemów. Do kolejnych błędów można przeskoczyć dzięki poleceniu
          ":cn". Zobacz ":help quickfix".

    W zależności od wywołania Vim zachowuje się inaczej (program może być cały czas tym samym
    plikiem).

    vim    "Normalny" sposób, wszystko jest domyślne.

    ex    Zacznij w trybie Ex. Przejdź do trybu Normalnego poleceniem ":vi". Można także
         uruchomić poprzez argument "-e".

    view   Zacznij w trybie tylko do odczytu. W ten sposób będziesz chroniony przed
         zapisywaniem pliku. Można także uruchomić poprzez argument "-R".

    gvim gview
         Wersja GUI. Uruchamia nowe okno. Można także uruchomić poprzez argument "-g".

    evim eview
         Wersja GUI w łatwym trybie. Uruchamia nowe okno. Można także uruchomić poprzez
         argument "-y".

    rvim rview rgvim rgview
         Podobnie jak powyżej, ale z ograniczeniami. Nie będzie można uruchomić poleceń
         powłoki lub zawiesić Vima. Można także uruchomić poprzez argument "-Z".

OPCJE

    Opcje można podać w dowolnej kolejności, przed lub po nazwach plików. Opcje bez
    argumentów można łączyć po pojedynczym myślniku.

    +[num]   W pierwszym pliku kursor zostanie umieszczony w wierszu "num".  Jeśli brak
          "num" kursor zostanie umieszczony w ostatnim wierszu.

    +/{wzór}  W pierwszym pliku kursor zostanie umieszczony na pierwszym wystąpieniu {wzór}.
          Zobacz ":help search-pattern" by dowiedzieć się jakie są możliwe wzorce
          wyszukiwania.

    +{polecenie}

    -c {polecenie}
          {polecenie}  zostanie  wykonane  po tym jak wczyta się pierwszy plik.
          {polecenie} jest interpretowane jako polecenie Ex. Jeśli {poleceni} zawiera
          białe znaki musi być umieszczone w podwójnych cudzysłowach (zależy to od
          używanej powłoki). Przykład: Vim "+set si" main.c
          Uwaga: Można użyć do 10 poleceń "+" lub "-c".

    -S {plik}  {plik} zostanie zinterpretowany po wczytaniu  pierwszego  pliku.  Jest
          równoważne -c "source {plik}". {plik} nie może zaczynać się '-'. Jeśli nie
          podano {plik} zostanie użyty "Session.vim" (działa tylko wtedy jeśli -S jest
          ostatnim argumentem).

    --cmd {polecenie}
          Podobne do "-c", ale polecenie jest wykonywane tuż przed interpretacją
          jakiegokolwiek pliku vimrc. Można użyć do 10 takich poleceń, niezależnie od
          poleceń od "-c"

    -A     Jeśli Vim został skompilowany ze wsparciem dla języków arabskich (edycja od
          prawej do lewej i arabska mapa klawiatury) ta opcja uruchamia Vima w trybie
          arabskim, np. ustawia się opcja 'arabic'. W innym wypadku pojawi się komunikat
          błędu i Vim zakończy działanie.

    -b     Tryb binarny. Ustawi się kilka opcji, które umożliwią edycję plików binarnych
          lub wykonywalnych.

    -C     Kompatybilny. Ustawia opcję 'compatible'. W ten sposób Vim będzie zachowywał
          się jak Vi, nawet jeśli istnieje plik .vimrc.

    -d     Uruchom w trybie diff. Powinno się użyć dwóch, trzech lub czterech nazwy
          plików jako argumentów.  Vim otworzy wszystkie te pliki i pokaże różnice
          między nimi. Działa jak vimdiff(1).

    -d {urządzenie}
          Otwórz {urządzenie} by używać jako terminal. Tylko na Amidze. Przykład: "-d
          con:20/30/600/150".

    -D     Debugowanie. Przejdź do trybu debugowanie wykonując pierwsze polecenie ze
          skryptu.

    -e     Uruchom Vima w trybie Ex, działa tak samo jakby wywołano program jako "ex".

    -E     Uruchom Vima w ulepszonym trybie Ex, działa tak samo jakby wywołano program
          jako "exim".

    -f     Pierszy plan. Dla wersji GUI. Vim nie nie oddzieli się od powłoki w jakiej
          został uruchomiony. Na Amidze Vim nie jest uruchomiony ponownie by otworzyć
          nowe okno.  Opcja powinna być użyta kiedy Vim jest wywoływany przez program,
          który ma zaczekać na koniec sesji (np. mail). Na Amidze polecenia ":sh" i
          ":!" nie będą działać.

    --nofork  Pierwszy plan. Dla wersji GUI.  Vim nie oddzieli się od powłoki w jakiej
          został uruchomiony.

    -F     Jeśli Vim został skompilowany ze wsparciem FKMAP dla edycji tekstów od prawej
          do lewej i mapowania klawiatury Farsi, ta opcja uruchomi Vima w trybie Farsi,
          np. zostawią ustawione opcje 'fkmap' i 'rightleft'. W innym wypadku pojawi
          się komunikat błędu i Vim zakończy działanie.

    -g     Jeśli Vim został skompilowany ze wsparciem dla GUI ta opcja uruchomi GUI. W
          innym wypadku pojawi się komunikat błędu i Vim zakończy działanie.

    -h     Wyświetli krótką pomoc o argumentach linii poleceń i opcjach. Potem Vim
          zakończy działanie.

    -H     Jeśli Vim został skompilowany ze wsparciem RIGHTLEFT dla edycji od prawej do
          lewej oraz ma mapowanie klawiatury dla hebrajskiego, ta opcja uruchomi Vima w
          trybie hebrajskim, np. ustawi opcje 'hkmap' i 'rightleft'. W innym wypadku
          pojawi się komunikat błędu i Vim zakończy działanie.

    -i {viminfo}
          Kiedy Vim używa pliku viminfo ta opcja wskaże jakiego pliku użyć zamiast
          domyślnego "~/.viminfo". Można też ominąć użycie pliku .viminfo przez podanie
          nazwy "NONE".

    -L     To samo co -r.

    -l     Tryb Lisp. Ustawia opcje 'lisp' i 'showmatch'.

    -m     Zmiana pliku jest niemożliwa.  Przestawia opcję 'write'.  Można zmieniać
          zawartość bufora, ale zapisanie pliku nie jest możliwe.

    -M     Opcje 'modifiable' i 'write' zostaną wyłączone, tak więc zmiany w pliku oraz
          ich zapisanie nie są możliwe. Wartość tych opcji można zmienić.

    -N     Tryb niekompatybilny. Przestawia opcję 'compatible'. Dzięki temu Vim będzie
          zachowywał się odrobinę lepiej, ale mniej zgodnie z Vi nawet jeśli nie
          istnieje plik .vimrc.

    -n     Nie powstanie plik wymiany. Odzyskanie pliku po wypadku nie będzie możliwe.
          Wygodne  jeśli instnieje potrzeba edycji na bardzo wolnym medium (np.
          dyskietce). Ten cel można osiągnąć także przez ":set uc=0". Można odwrócić
          przez ":set uc=200".

    -nb     Uruchom jako serwer edytora dla NetBeans. Zobacz dokumentację by dowiedzieć
          się więcej.

    -o[N]    Otwórz N okien w stosie. Kiedy brak N, otwórz jedno okno dla każdego pliku.

    -O[N]    Otwórz N okien obok siebie. Kiedy brak N, otwórz jedno okno dla każdego
          pliku.

    -p[N]    Otwórz N kart. Kiedy brak N, otwórz jedną kartę dla każdego pliku.

    -R     Tryb tylko do odczytu. Zostanie ustawiona opcja 'readonly'. Cały czas można
          zmieniać bufor, ale będzie istniała blokada by chronić przed przypadkowym
          zapisaniem pliku. Jeśli chcesz zapisać plik dodaj wykrzyknik do polecenia Ex,
          np. ":w!". Opcja -R implikuje opcję -n (zobacz poniżej).  Opcja 'readonly'
          może zostać przestawiona poprzez ":set noro". Zobacz ":help 'readonly'".

    -r     Wypisz listę plików wymiany razem z informacjami o nich.

    -r {plik}  Tryb odzyskiwania danych.  Plik wymiany zostanie wykorzystany do odzyskania
          gwałtownie przerwanej sesji. Plik wymiany to plik z taką samą nazwą co plik
          oryginalny z dodanym ".swp". Zobacz ":help recovery".

    -s     Tryb cichy. Rozpoczęty tylko kiedy uruchomiony jako "Ex" lub opcja "-e"
          została podana przed opcją "-s".

    -s {skrypt} Zostanie wczytany plik {skrypt}. Znaki w pliku zostaną zinterpretowane jakby
          były wpisywane. To samo można osiągnąć poprzez polecenie ":source! {skrypt}".
          Jeśli osiągnięto koniec pliku zanim edytor zakończył działanie, dalsze znaki
          odczytywane są z klawiatury.

    -T {terminal}
          Przekazuje Vimowi nazwę terminalu jakiego używasz. Wymagane tylko wtedy jeśli
          nie działa automatycznie. Powinien być to terminal znany Vimowi (builtin) lub
          zdefiniowany w plikach termcap lub terminfo.

    -u {vimrc} Użyj poleceń z pliku {vimrc} w czasie uruchamiania. Wszystkie inne możliwe
          pliki uruchamiania zostaną  pominięte.  Używaj  do  edytowania  plików
          specjalnych. Można pominąć także wszystkie możliwe pliki uruchamiania poprzez
          podanie nazwy "NONE".  Zobacz ":help initialization" by poznać  więcej
          szczegółów.

    -U {gvimrc} Użyj poleceń z pliku {gvimrc} w czasie uruchamiania GUI. Wszystkie inne
          możliwe pliki uruchamiania GUI zostaną pominięte.  Można pominąć także
          wszystkie możliwe pliki uruchamiania GUI poprzez podanie nazwy "NONE". Zobacz
          ":help gui-init" by poznać więcej szczegółów.

    -V[N]    Tryb gadatliwy. Wypisz wiadomości o tym jaki pliki są wczytywane i o
          informacjach pobieranych i dodawanych do pliku viminfo. Opcjonalny argument N
          jest wartością 'verbose'. Domyślnie 10.

    -v     Uruchom Vima w trybie Vi, tak jakby program był nazwany "vi". Ma znaczenie
          tylko wtedy jeśli program nazwany jest "ex".

    -w {plik}  Wszystkie wciśnięcia klawiszy, aż do zakończenia działania programu, są
          zapisywane w {plik} . Użyteczne jeśli chce się stworzyć skrypt do użycia z
          "vim -s" lub ":source!". Jeśli {plik} istnieje, znaki są dopisywane.

    -W {plik}  Podobnie do -w, ale istniejący plik jest nadpisywany.

    -x     Użyj szyfrowania podczas zapisywania plików. Zostaniesz poproszony o podanie
          klucza.

    -X     Nie łącz z serwerem X. Skraca czas uruchamiania w terminalu, ale tytuł okna i
          schowek nie będą wykorzystywane.

    -y     Uruchom Vima w łatwym trybie, tak jakby program został wywołany "evim" lub
          "eview". Vim będzie zachowywał się bardziej jak edytor kliknij-i-wpisz.

    -Z     Tryb ograniczony. Zachowuje się jakby nazwa programu zaczynała się od "r".

    --     Oznacza koniec opcji. Argumenty po tej opcji będą traktowane jak nazwy
          plików. Używa się do otwierania plików, których nazwy zaczynają się od '-'.

    --echo-wid Wyłącznie GTK GUI: wypisz ID okna na standardowe wyjście.

    --help   Wyświetl informację o pomocy i zakończy, to samo co"-h".

    --literal  Potraktuj nazwy plików dosłownie i nie rozwiązuj kwantyfikatorów. Nie ma
          znaczenia na Uniksach gdzie powłoka rozwiązuje kwantyfikatory.

    --noplugin Pomiń ładowanie wtyczek. Implikowane przy -u NONE.

    --remote  Połącz się z serwerem Vima i edytuj w nim resztę plików podanych jako
          argumenty. Jeśli nie znaleziono serwera zostanie zgłoszony błąd a pliki
          zostaną otwarte w bieżącym Vimie.

    --remote-expr {wyrażenie}
          Połącz z serwerem Vima, rozwiąż w nim {wyrażenie} i wypisz rozwiązanie na
          standardowe wyjście.

    --remote-send {klawisze}
          Połącz z serwerem Vima i wyślij do niego {klawisze}.

    --remote-silent
          Tak samo jak -remote, ale bez ostrzeżenia kiedy nie znaleziono serwera.

    --remote-wait
          Tak samo jak -remote, ale Vim nie zakończy dopóki pliki pozostaną otwarte.

    --remote-wait-silent
          Tak samo jak --remote-wait, ale bez ostrzeżenie kiedy nie znaleziono serwera.

    --serverlist
          Wypisz nazwy wszystkich serwerów Vima jakie można znaleźć.

    --servername {nazwa}
          Użyj {nazwa} jako nazwy serwera. Wykorzystane dla bieżącego Vima o ile nie
          połączone z argumentem --remote, wtedy jest to nazwa serwera do połączenia.

    --socketid {id}
          Wyłącznie GTK GUI: Użyj mechanizmu GtkPlug by uruchomić gvima w innym oknie.

    --version  Wypisz informację o wersji i zakończ.

POMOC ON-LINE

    By rozpocząć wpisz ":help" w Vimie Wpisz ":help temat" by uzyskać pomoc na określony
    temat.  Przykład: ":help ZZ" by uzyskać pomoc na temat polecenia "ZZ". Użyj <Tab> i
    CTRL-D aby uzupełnić tematy (":help cmdline-completion"). W plikach pomocy istnieją
    znaczniki by ułatwić skakanie z jednego miejsca do innego (rodzaj linków hipertekstowych,
    zobacz ":help"). Można w ten sposób zobaczyć całą dokumentację, np. ":help syntax.txt".

PLIKI

    /usr/share/vim/vim80/doc/*.txt
           Dokumentacja Vima Użyj ":help doc-file-list" aby uzyskać pełną listę.

    /usr/share/vim/vim80/doc/tags
           Plik znaczników służy do znajdowania informacji w plikach dokumentacji.

    /usr/share/vim/vim80/syntax/syntax.vim
           Globalne uruchamianie podświetlania składni.

    /usr/share/vim/vim80/syntax/*.vim
           Pliki składni dla różnych języków.

    /usr/share/vim/vimrc
           Globalny plik uruchamiania Vima

    ~/.vimrc    Osobiste parametry uruchamiania Vima

    /usr/share/vim/gvimrc
           Globalne uruchamianie gvima.

    ~/.gvimrc   Osobiste parametry uruchamiania gvima.

    /usr/share/vim/vim80/optwin.vim
           Skrypt używany w poleceniu ":options", dobry sposób do przeglądania i
           ustawiania opcji.

    /usr/share/vim/vim80/menu.vim
           Globalne uruchamianie menu gvima.

    /usr/share/vim/vim80/bugreport.vim
           Skrypt służący do tworzenia raportów o błędach. Zobacz ":help bugs".

    /usr/share/vim/vim80/filetype.vim
           Skrypt  do  wykrywania typu pliku według jego nazwy. Zobacz ":help
           'filetype'".

    /usr/share/vim/vim80/scripts.vim
           Skrypt do wykrywania typu pliku według jego zawartości. Zobacz ":help
           'filetype'".

    /usr/share/vim/vim80/print/*.ps
           Pliku używane do drukowania PostScriptu.

    Najświeższe wiadomości na stronie Vima:
    <URL:http://www.vim.org/>

ZOBACZ TAKŻE

    vimtutor(1)

AUTOR

    Vim został napisany przez Brama Moolenaara z dużą pomocą innych osób. Zobacz ":help
    credits" w Vimie.
    Vim bazuje na Steviem, nad którym pracowali: Tim Thompson, Tony Andrews i G.R. (Fred)
    Walter. Mało już zostało z oryginalnego kodu.

BŁĘDY

    Prawdopodobne. Zobacz ":help todo" by poznać listę znanych problemów.

    Pamiętaj że pewna ilość problemów, które mogą być uznawane przez niektórych ludzi za błędy
    są w rzeczywistości spowodowane wiernością w odtwarzaniu zachowania Vi. Jeśli sądzisz, że
    inne rzeczy są błędami "ponieważ Vi robi to inaczej", powinieneś przyjrzeć się bliżej
    plikowi vi_diff.txt (lub wpisać ":help vi_diff.txt" w Vimie). Sprawdź także opis opcji
    'compatible' i 'cpoptions'.

                      2006 kwi 11                   VIM(1)