Provided by: wesnoth-1.14-server_1.14.4-1_amd64 bug

NÁZEV

    wesnothd - Bitva o Wesnoth - síťový server pro hru více hráčů

POUŽITÍ

    wesnothd [-dv] [-c cesta] [-p port] [-t počet_vláken] [-T počet_vláken]
    wesnothd -V

POPIS

    Manages    Battle    for    Wesnoth    multiplayer    games.    See
    https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration on what commands the server accepts via
    the wesnoth client (/query ...) or the fifo.

VOLBY

    -c cesta, --config cesta
       specifikuje cestu, kde má wesnothd hledat konfigurační soubor. Syntaxe souboru je
       popsána v sekci KONFIGURACE SERVERU níže. Konfiguraci je možno znovu načíst
       posláním SIGHUP procesu serveru.

    -d, --daemon
       spouští wesnothd jako démona.

    -h, --help
       zobrazuje nápovědu k parametrům příkazové řádky.

    --log-level=kategorie1,kategorie2,...
       nastavuje úroveň závažnosti pro jednotlivé kategorie. all znamená, že budou
       vypisovány     všechny     kategorie.     Dostupné     kategorie:
       error, warning, info, debug. Implicitně  je  aktivována kategorie error a pro
       kategorii server také info.

    -p port, --port port
       určuje, který port má server používat. Implicitní hodnota je 15000.

    -t, počet, --threads počet
       nastavuje limit pro počet nečinných vláken čekajících  na  síťová  spojení
       (implicitně: 5, max: 30).

    -T, počet, --max-threads počet
       nastavuje nejvyšší počet vláken, které wesnothd vytvoří; 0 znamená bez omezení
       (implicitně: 0).

    -V, --version
       zobrazí verzi wesnothd a skončí.

    -v, --verbose
       zapíná výpis rozšířených logovacích informací.

KONFIGURACE SERVERU

  Obecná syntaxe je:
    [značka]

       klíč="hodnota"

       klíč="hodnota,hodnota,..."

    [/značka]

  Globální klíče:
    allow_remote_shutdown
       Při nastavení na no (výchozí), požadavky shut_down a restart jsou ignorovány, pokud
       nepocházejí z fifo. Při nastavení yes může správce vzdáleně vypnout server pomocí
       /query.

    ban_save_file
       Plná či relativní cesta k souboru (komprese gzip), jenž může server číst a
       přepisovat. Do tohoto souboru jsou ukládány zákazy přístupu (ban) a načítány při
       spuštění.

    compress_stored_rooms
       Určuje, zda je soubor s místnostmi čten a zapisován jako komprimovaný. Výchozí
       hodnota yes.

    connections_allowed
       Počet povolených spojení z jedné IP adresy. 0 znamená nekonečno. (implicitně 5)

    disallow_names
       Jména/přezdívky, které nejsou serverem akceptována. Je možno použít metaznaky * a
       ?.    Více    viz.    glob(7).    Implicitní    hodnota    je:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       The path to the fifo you can echo server commands into (same as /query ... from
       wesnoth). If not specified defaults to  the  compile-time  path  (default:
       /var/run/wesnothd/socket).

    max_messages
       Maximální počet zpráv, které jsou přijaty během messages_time_period. (implicitně
       4)

    messages_time_period
       Časová perioda (ve vteřinách), po které se nuluje počítadlo přijatých zpráv.
       (implicitně 10 sekund)

    motd  Zpráva dne.

    new_room_policy
       Určuje, kdo může vytvářet na serveru nové místnosti. Dostupné hodnoty zahrnují
       everyone, registered, admin a nobody - místosti pak může vytvářet  každý,
       registrovaní uživatelé, pouze správci nebo nikdo. Výchozí hodnota je everyone.

    passwd Heslo pro získání administrátorských práv. (Přes /query admin password.)

    replay_save_path
       Adresář, do nějž server ukládá záznamy her (nezapomeňte na / na konci!). Výchozí
       hodnota je `', neboli adresář v němž byl server spuštěn.

    restart_command
       Příkaz, který server použije pro spuštění nového procesu sebe sama při příkazu
       restart. (Lze nastavit pouze přes fifo. Více viz allow_remote_shutdown.)

    room_save_file
       Cesta k souboru, v němž jsou ukládány informace o místnostech. Tento soubor je
       načten při spuštění serveru a poté přepisován. Pokud je prázdný nebo není nastaven,
       ukládání a načítání místností nebude aktivní.

    save_replays
       Určuje, zda bude server automaticky ukládat záznamy her (výchozí hodnota: false).

    versions_accepted
       Seznam čárkou oddělených řetězců verzí Wesnothu, které jsou serverem akceptovány.
       Je možno použít zástupné znaky * a ?. Implicitní hodnota odpovídá příslušné verzi
       wesnothu.
       Příklad: versions_accepted="*" akceptuje všechny verze.

    user_handler
       Název handleru uživatelů, jenž má být použit. V tuto chvíli jsou dostupné handlery
       forum (propojení s databází phpbb) a sample (vzorová implementace rozhraní,
       prakticky  nepoužitelná).  Výchozí hodnota je forum. Handler musí být dále
       konfigurován v sekci [user_handler] - viz níže.

  Globální značky:
    [redirect] Značka udávající server, na který bude přesměrován požadavek pro konkrétní
    verzi klienta.

       host  Adresa serveru pro přesměrování.

       port  Port, na kterém poslouchá vzdálený wesnothd.

       version
           Seznam čárkou oddělených řetězců verzí Wesnothu, pro které jsou požadavky
           přesměrovány  na  tento  vzdálený  server.  Obdobný  zápis  jako  u
           versions_accepted.

    [ban_time] Tag umožňující definovat klíčová slova pro délky zákazů přístupu (ban).

       name  Název pro období.

       time  Definice doby trvání. Formát je %d[%s[%d%s[...]]] kde %s je "s" (sekundy),
           "m" (minuty), "h" (hodiny), "D" (dny), "M" (měsíce) nebo "Y" (roky) a %d je
           číslo. Pokud není zadán druh délky, jsou předpokládány minuty (m). Například
           time="1D12H30m" představuje zákaz pro jeden den, 12 hodin a 30 minut.

    [proxy] Značka říkající serveru, aby se choval jako proxy a přesměrovával na určený server
    klientské požadavky. Akceptuje stejné klíče jako [redirect].

    [user_handler] Konfiguruje uživatelský handler. Dostupné klíče se liší podle toho, který
    handler je použit - nastaveno klíčem user_handler. Pokud není v konfiguraci nalezena žádná
    sekce [user_handler], server poběží bez služeb správy přezdívek.

       db_host
           (pro user_handler=forum) Hostitelský databázový server

       db_name
           (pro user_handler=forum) Jméno databáze

       db_user
           (pro user_handler=forum) Uživatelské jméno pro přihlášení k databázi

       db_password
           (pro user_handler=forum) Heslo pro databázi

       db_users_table
           (pro user_handler=forum) Název tabulky, v níž ukládá vaše fórum (typu phpbb)
           data o uživatelích. Pravděpodobně  to  je  <prefix>_users  (například
           phpbb3_users).

       db_extra_table
           (pro user_handler=forum) Název tabulky, v níž bude wesnothd ukládat svá
           vlastní data o uživatelích. Tuto tabulku budete muset vytvořit ručně -
           například: CREATE TABLE <jméno_tabulky>(username VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
           user_lastvisit INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, user_is_moderator TINYINT(4)
           NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (pro user_handler=sample) Čas, po němž vyprší platnost registrovaného
           uživatelského jména (dny).

    [mail] Konfiguruje SMTP server skrz nějž je možno odesílat poštu uživatelského handleru. V
    tuto chvíli jej používá pouze vzorový handler.

       server Hostitelský server emailu

       username
           Uživatelské jméno pro emailový server.

       password
           Heslo pro emailový server.

       from_address
           Adresa vložená do hlavičky Reply-To odesílaných mailů.

       mail_port
           Port, na němž běží emailový server. Výchozí hodnota 25.

NÁVRATOVÝ STATUS

    Status normálního ukončení, tedy když se server korektně vypne, je 0. Návratový status 2
    pak signalizuje chybu při zpracování nějaké volby z příkazového řádku.

AUTOŘI

    Vytvořil  David  White  <davidnwhite@verizon.net>.   Upravili   Nils   Kneuper
    <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton@sonnenkinder.org>a Thomas
    Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com>. Tuto manovou stránku původně vytvořil Cyril
    Bouthors <cyril@bouthors.org>. Překlad Oto 'tapik' Buchta <tapik@buchtovi.cz> a Vladimír
    Slávik <slavik.vladimir@seznam.cz>.
    Visit the official homepage: https://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright © 2003-2018 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Toto je Svobodný Software; je licencován pod licencí GPL verze 2, tak jak je publikována
    nadací Free Software Foundation. Tento program je bez záruky, a to i co se týká
    obchodovatelnosti a použitelnosti.

VIZ TAKÉ

    wesnoth(6).