Provided by: po4a_0.23-1_all bug

NOM

    Locale::Po4a::Xml - Converteix documents XML i derivats des de/a
    fitxers PO

DESCRIPCIÓ

    L’objectiu del projecte po4a (po per a tot) és facilitar la traducció
    (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de
    gettext en àrees on no eren d’esperar, com ara en la documentació.

    Locale::Po4a::XmL és un mòdul per ajudar en la traducció de documents
    XML a altres llenguatges [humans]. També es pot utilitzar com a base
    per construir mòduls per documents basats en XML.

    Tingueu en compte que aquest mòdul encara està en desenvolupament, i no
    es distribueix en les versions oficials de po4a perquè creiem que
    encara no és prou madur. Si el voleu provar de totes maneres, agafeu-lo
    del CVS.

TRADUINT AMB PO4A::XML

    Aquest mòdul es pot utilitzar directament per tractar documents XML
    genèrics. Aquest extraurà el contingut de tots els tags, i cap
    atribut, ja que aquí és on s’escriu el text en la majoria de documents
    basats en XML.

    Hi ha algunes opcions (descrites a la propera secció) que permeten
    personalitzar aquest comportament. Si això no acaba d’encaixar amb el
    vostre format de document, us animo a escriure el vostre propi mòdul
    derivat d’aquest, per descriure els detalls del vostre format.
    Consulteu la secció "Escrivint mòduls derivats" més avall, per la
    descripció del procés.

OPCIONS QUE ACCEPTA AQUEST MÒDUL

    L’opció global de depuració fa que aquest mòdul mostri les cadenes
    excloses, per tal de comprovar si se salta quelcom important.

    Aquestes són les opcions particulars d’aquest mòdul:

    nostrip
      Evita que es netegin els espais al voltant de les cadenes extretes.

    wrap
      Canonitza les cadenes a traduir, considerant que els espais no són
      importants, i justifica el document traduït. Aquest comportament es
      pot modificar des de les opcions personalitzades de cada tag. Vegeu
      l’opció "tags" de més avall.

    caseinsensitive
      Fa que la cerca de tags i atributs es faci independentment de
      majúscules i minúscules. Si està definit, tractarà els tags
      <BooK>laNG i <BOOK>Lang com <book>lang.

    tagsonly
      Extracts only the specified tags in the "tags" option. Otherwise,
      it will extract all the tags except the ones specified.

    doctype
      Cadena que s’intentarà encaixar amb la primera línia del tipus de
      document (si està definit). Si falla, es considerarà que el
      document és de tipus erroni.

    tags
      Llista separada per espais dels tags que voleu traduir o saltar.
      Per defecte, els tags especificats s’exclouran, però si utilitzeu
      l’opció "tagsonly", els tags especificats seran els únics inclosos.
      Els tags han d’estar en la forma <aaa>, però podeu ajuntar-ne
      alguns (<bbb><aaa>) per dir que només s’ha de traduir el contingut
      del tag <aaa> quan estigui dins d’un tag <bbb>.

      També podeu especificar algunes opcions de cada tag posant alguns
      caràcters davant de la gerarquia de tags. Per exemple, podeu posar
      ’w’ (wrap, justificar) o ’W’ (no justificar) per saltar el
      comportament per defecte especificat en l’opció global "wrap".

      Exemple: W<chapter><title>

    attributes
      Llista separada per espais dels atributs dels tags que voleu
      traduir. Podeu especificar els atributs pel seu nom (per exemple,
      "lang"), però també podeu prefixar-los amb una jerarquia de tags,
      per especificar que només es tradueixi quan estigui dins del tag
      especificat. Per exemple: <bbb><aaa>lang especifica que l’atribut
      lang només es traduirà quan estigui dins d’un tag <aaa>, i aquest
      estigui dins d’un tag <bbb>.

    inline
      Llista separada per espais dels tags que voleu tractar com a inline
      (que no trenquin la seqüència). Per defecte, tots els tags
      trenquen la seqüència. Aquesta opció segueix la mateixa sintaxi de
      l’opció tags.

    nodefault
      Space separated list of tags that the module should not try to set
      by default in the "tags" or "inline" category.

ESCRIVINT MÒDULS DERIVATS

    DEFINIR ELS TAGS I ATRIBUTS A TRADUIR

    La personalització més simple tracta de definir quins tags i atributs
    voleu que l’analitzador tradueixi. Això s’ha de fer en la funció
    initialize. Primer haureu de cridar l’initialize principal, per tal
    d’obtenir les opcions de la línia de comandes, i després afegir les
    definicions personalitzades al hash d’opcions. Si voleu tractar
    algunes opcions noves de la línia de comandes, haureu de definir-les
    abans de cridar l’initialize principal:

     $self->{options}{’nova_opcio’}=’’;
     $self->SUPER::initialize(%options);
     $self->{options}{’tags’}.=’ <p> <head><title>’;
     $self->{options}{’attributes’}.=’ <p>lang id’;
     $self->{options}{’inline’}.=’ <br>’;
     $self->treat_options;

    REESCRIVINT LA FUNCIÓ found_string

    Una altra forma simple és sobreescriure la funció "found_string", que
    rep les cadenes que extreu l’analitzador, per tal de traduir-les. Aquí
    podeu controlar quines cadenes voleu traduir, i aplicar-los
    transformacions abans i després de la mateixa traducció.

    Rep el text extret, la referència d’on s’ha trobat, i un hash que conté
    informació extra per controlar quines cadenes s’han de traduir, com
    traduir-les, i com generar el comentari.

    El contingut d’aquestes opcions depèn del tipus de cadena que sigui
    (especificat en una entrada d’aquest hash):

    type="tag"
      La cadena trobada és el contingut d’un tag traduïble. L’entrada
      "tag_options" conté els caràcters d’opcions de davant la jerarquia
      de tags de l’opció "tags" del mòdul.

    type="attribute"
      Significa que la cadena trobada és el valor d’un atribut traduïble.
      L’entrada "attribute" conté el nom de l’atribut.

    Ha de retornar el text que reemplaçarà l’original al document traduït.
    Aquí hi ha un exemple bàsic d’aquesta funció:

     sub found_string {
      my ($self,$text,$ref,$opcions)=@_;
      $text = $self->translate($text,$ref,"type ".$opcions->{’type’},
       ’wrap’=>$self->{options}{’wrap’});
      return $text;
     }

    Podeu trobar un altre exemple simple en el mòdul de Dia, que tan sols
    filtra algunes cadenes.

    MODIFICANT ELS TIPUS DE TAGS (PER FER)

    Aquesta és més complexa, però permet una personalització (pràcticament)
    total. Està basada en una llista de hashs, on cadascun defineix el
    comportament d’un tipus de tag. La llista ha d’estar ordenada de forma
    que els tags més generals apareguin després dels més concrets (ordenats
    primer per la clau de principi i després per la de final). Per definir
    un tipus de tag haureu de construir un hash amb les següents claus:

    beginning
      Especifica el principi del tag, després de "<".

    end Especifica el final del tag, abans de ">".

    breaking
      Indica si aquesta classe de tags és trencadora. Un tag no-
      trencador (inline) és un que es pot agafar com a part del contingut
      d’un altre tag. Pot prendre els valors fals (0), cert (1) o
      indefinit. Si el deixeu indefinit, haureu de definir la funció
      f_breaking que dirà si un tag concret d’aquesta classe és trencador
      o no.

    f_breaking
      És una funció que dirà si el següent tag és trencador o no. S’ha
      de definir si l’opció "breaking" no ho està.

    f_extract
      Si deixeu aquesta funció indefinida, la funció d’extracció genèrica
      s’encarregarà d’extreure aquests tags. És útil per tags que poden
      contenir altres tags o estructures especials a dins, per tal que
      l’analitzador principal no es torni boig. Aquesta funció rep un
      booleà que indica si el tag s’ha d’eliminar de la seqüència
      d’entrada o no.

    f_translate
      Aquesta funció rep el tag (en el format de get_string_until()) i
      retorna el tag traduït (amb els atributs traduïts o totes les
      transformacions necessàries) com una única cadena.

FUNCIONS INTERNES utilitzades per escriure analitzadors derivats

    TREBALLANT AMB TAGS

    get_path()
      Aquesta funció retorna el camí des de l’arrel del document fins al
      tag actual, de la forma <html><body><p>.

    tag_type()
      Aquesta funció retorna l’índex de la llista tag_types que encaixa
      amb el següent tag de la seqüència d’entrada, o -1 si s’ha arribat
      al final del document d’entrada.

    extract_tag($$)
      Aquesta funció retorna el següent tag de la seqüència d’entrada
      sense el principi i el final, en forma de vector, per tal de
      mantenir les referències del fitxer d’entrada. Té dos paràmetres:
      el tipus del tag (de la forma retornada per tag_type) i un booleà,
      que indica si s’ha d’eliminar de la seqüència d’entrada.

    get_tag_name(@)
      Aquesta funció retorna el nom del tag passar com a paràmetre, en la
      forma de vector retornat per extract_tag.

    breaking_tag()
      Aquesta funció retorna un booleà que diu si el següent tag de la
      seqüència d’entrada és un tag trencador de seqüència o no (tag
      inline). Deixa la seqüència d’entrada intacta.

    treat_tag()
      Aquesta funció tradueix el següent tag de la seqüència d’entrada.
      Utilitza les funcions de traducció personalitzades de cada tipus de
      tag.

    tag_in_list($@)
      Aquesta funció retorna una cadena que indica si el primer paràmetre
      (una jerarquia de tags) encaixa amb algun dels tags del segon
      paràmetre (una llista de tags o jerarquies de tags). Si no encaixa,
      retorna 0. En cas contrari, retorna les opcions del tag encaixat
      (els caràcters davant del tag) o 1 (si el tag no té opcions).

    TREBALLANT AMB ATRIBUTS

    treat_attributes(@)
      Aquesta funció tracta la traducció dels atributs dels tags. Rep un
      tag sense les marques de principi i final, busca els atributs, i
      tradueix els traduïbles (especificats a l’opció "attributes" del
      mòdul). Retorna una cadena plana amb el tag traduït.

    TREBALLANT AMB LES OPCIONS DELS MÒDULS

    treat_options()
      Aquesta funció omple les estructures internes que contenen els
      tags, atributs i dades inline amb les opcions del mòdul
      (especificades a la línia de comandes o a la funció
      d’inicialització).

    OBTENINT TEXT DEL DOCUMENT DENTRADA

    get_string_until($%)
      Aquesta funció retorna un vector amb les línies (i les referències)
      del document d’entrada fins que troba el primer paràmetre. El
      segon paràmetre és un hash d’opcions. El valor 0 significa
      desactivat (per defecte) i 1, activat.

      Les opcions vàlides són:

      include
        Fa que la cadena retornada contingui el text buscat

      remove
        Elimina de l’entrada la cadena retornada

      unquoted
        Assegura que el text buscat no està envoltat de cometes

    skip_spaces(\@)
      Aquesta funció rep com a paràmetre la referència a un paràgraf (en
      el format retornat per get_string_until), se salta els espais del
      principi, i els retorna com una cadena simple.

    join_lines(@)
      Aquesta funció retorna una cadena simple amb el text del vector de
      paràmetre (descartant les referències).

ESTAT DAQUEST MÒDUL
    Aquest mòdul pot traduir tags i atributs.

    El suport d’entitats i fitxers inclosos està a la llista de tasques
    pendents.

    L’escriptura de mòduls derivats encara és força limitada.

LLISTA DE TASQUES PENDENTS

    DOCTYPE (ENTITATS)

    There is a minimal support for the translation of entities. They are
    translated as a whole, and tags are not taken into account. Multilines
    entities are not supported and entities are always rewrapped during the
    translation.

    FITXERS INCLOSOS

    MODIFICAR ELS TIPUS DE TAGS DES DELS MÒDULS HEREDATS (moure
    l’estructura tag_types dins del hash $self?)

    tag trencador dins d’un tag no-trencador (possible?) provoca comentaris
    lletjos

CONSULTEU TAMBÉ

    po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm).

AUTORS

    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

TRADUCCIÓ

    Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

    Copyright (c) 2004 per Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

    Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
    modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).