Provided by: aptitude_0.4.0-5ubuntu3_i386 bug

NAME

    aptitude - vysokoúrovňové rozhraní k balíčkovacímu systému

SYNOPSIS

    aptitude [<volby>...] {autoclean | clean | forget-new | keep-all |
        update | upgrade}

    aptitude [<volby>...] {changelog | dist-upgrade | download |
        forbid-version | hold | install | keep-all | markauto | purge
        | reinstall | remove | show | unmarkauto} balíky...

    aptitude [<volby>...] search vzory...

    aptitude [-S <jmsoub>] [-u | -i]

    aptitude help

POPIS

    aptitude je textové rozhraní k balí&#269;kovacímu systému Debianu.

    Umo&#382;&#328;uje u&#382;ivateli prohlí&#382;et a t&#345;ídit seznamy
    balík&#367; a také tyto balíky jednodu&#353;e spravovat (instalovat,
    aktualizovat a odstra&#328;ovat). Program m&#367;&#382;e pracovat z
    p&#345;íkazového &#345;ádku, nebo v celoobrazovkovém re&#382;imu.

AKCE NA P&#345;íKAZOVéM &#345;áDKU

    První  argument, je&#382; neza&#269;íná poml&#269;kou (``-''), je
    pova&#382;ován za akci, kterou má program provést. Pokud není zadána
    &#382;ádná akce, aptitude se spustí v celoobrazovkovém re&#382;imu.

    Dostupné jsou následující akce:

    install
       Instaluje jeden nebo více balík&#367;. Seznam balík&#367; k
       instalaci by m&#283;l následovat za p&#345;íkazem ``install'';
       Pokud jméno balíku obsahuje znak ``~'', bude se brát jako vzor
       pro hledání a budou instalovány v&#353;echny balíky vyhovující
       tomuto vzoru. (Viz ``Vyhledávací vzory'' v referen&#269;ní
       p&#345;íru&#269;ce aptitude)

       Pro výb&#283;r konkrétní verze balíku p&#345;idejte ke jménu
       balíku  ``=<verze>'',  nap&#345;íklad  ``aptitude  install
       apt=0.3.1''. Chcete-li vybrat balík z ur&#269;itého archivu,
       p&#345;idejte za název balíku ``/<archiv>'', nap&#345;íklad
       ``aptitude install apt/experimental''.

       P&#345;íkazem pro instalaci nemusíte pouze instalovat nové
       balíky. P&#345;idáním ``aktivní p&#345;ípony'' za název balíku
       m&#367;&#382;ete &#345;íci aptitude, aby  s  ním  provedla
       n&#283;jakou jinou akci. Nap&#345;íklad aptitude remove wesnoth+
       balík wesnoth neodstraní, ale naopak jej  nainstaluje.  K
       dispozici jsou následující aktivní p&#345;ípony:

       <balk>+
           Nainstaluje <balk>.

       <package>+M
           Nainstaluje <balk> a okam&#382;it&#283; jej ozna&#269;í
           jako instalovaný automaticky (pozor, pokud na <balk>u
           nic  nezávisí,  tak  bude  obratem  automaticky
           odstran&#283;n).

       <balk>-
           Odstraní <balk>.

       <balk>_
           Vy&#269;istí <balk>, tj. odstraní jej v&#269;etn&#283;
           konfigura&#269;ních a datových soubor&#367;.

       <balk>=
           Podr&#382;í <balk> v aktuálním stavu, tj. zru&#353;í na
           n&#283;m v&#353;echny naplánované instalace, aktualizace
           nebo odstran&#283;ní. Podr&#382;ení bude trvat, dokud jej
           nezru&#353;íte.

       <balk>:
           Podr&#382;í <balk> v aktuálním stavu, tj. zru&#353;í na
           n&#283;m v&#353;echny naplánované instalace, aktualizace
           nebo odstran&#283;ní. Na rozdíl od p&#345;edchozího platí
           pouze pro toto sezení.

       <package>&M
           Ozna&#269;í <balk> jako instalovaný automaticky.

       <package>&m
           Ozna&#269;í <balk> jako instalovaný ru&#269;n&#283;.

       Jako  speciální  p&#345;ípad  m&#367;&#382;ete  pou&#382;ít
       ``install'' bez argument&#367; - tím provedete v&#353;echny
       naplánované, ale dosud nevy&#345;ízené akce.

       Note

       Po kone&#269;ném potvrzení klávesou Y p&#345;íkaz ``install''
       modifikuje vnit&#345;ní záznamy aptitude o akce, které se mají
       provést. Pokud nap&#345;. zadáte p&#345;íkaz ``aptitude install
       foo bar'' a pak instalaci p&#345;eru&#353;íte, musíte poté zadat
       (t&#345;eba) ``aptitude remove foo bar'', aby se zru&#353;il
       p&#367;vodní p&#345;íkaz.

    remove, purge, hold, keep, reinstall
       Tyto p&#345;íkazy pracují stejn&#283; jako ``install'', ale
       provedou akci podle svých názv&#367;, tj. odstran&#283;ní,
       odstran&#283;ní    s    konfigura&#269;ními    soubory,
       p&#345;idr&#382;ení,  ponechání a p&#345;einstalování (pokud
       ov&#353;em nejsou p&#345;epsány  ``aktivní p&#345;íponou'').
       Rozdíl mezi ponecháním (keep) a p&#345;idr&#382;ením (hold) je
       ten, &#382;e p&#345;idr&#382;ený  balík  bude  i  p&#345;i
       p&#345;í&#353;tích aktualizacích ignorován (tj. ponechán ve
       stávající verzi), zatímco ponechání jednodu&#353;e na balíku
       zru&#353;í v&#353;echny naplánované akce.

       (Nap&#345;íklad  ``aptitude  remove  '~ndeity'''  odstraní
       v&#353;echny   balíky,   jejich&#382;   název   obsahuje
       &#345;et&#283;zec ``deity'')

    markauto, unmarkauto
       Ozna&#269;í  balíky  jako  instalované  automaticky  nebo
       ru&#269;n&#283;. Názvy balík&#367; se zadávají stejn&#283; jako
       u p&#345;edchozích akcí. Nap&#345;íklad ``aptitude markauto
       '~slibs''' ozna&#269;í v&#353;echny balíky ze sekce ``libs''
       jako instalované automaticky.

       Podrobn&#283;j&#353;í  informace o automaticky instalovaných
       balících naleznete v referen&#269;ní p&#345;íru&#269;ce aptitude
       v kapitole ``Správa automaticky instalovaných balík&#367;''.

    forbid-version
       Zaká&#382;e, aby byl balík aktualizován na konkrétní verzi. Tím
       zabráníte aptitude, aby automaticky aktualizoval balík  na
       konkrétní  verzi,  ale  aby  povolil v&#353;echny následné
       automatické aktualizace. Standardn&#283; aptitude vybere verzi,
       na  kterou  by  se  balík  aktualizoval. Tento výb&#283;r
       m&#367;&#382;ete p&#345;ebít p&#345;idáním ``=<verze>'' za jméno
       balíku:    nap&#345;.    ``aptitude    forbid\-version
       vim=1.2.3.broken-4''.

       Tento p&#345;íkaz je u&#382;ite&#269;ný pro p&#345;esko&#269;ení
       nefunk&#269;ních  verzí balík&#367;, ani&#382; byste museli
       nastavovat p&#345;íznak pro podr&#382;ení a následn&#283; jej
       zase ru&#353;it. Rozhodnete-li se nakonec pro instalaci zakázané
       verze, p&#345;íkaz ``install'' umí tento zákaz zru&#353;it.

    reinstall
       Znovu nainstaluje aktuální verze zadaných balík&#367;.

    update Aktualizuje seznam dostupných balík&#367; podle zdroj&#367; pro
       apt. (Tento p&#345;íkaz je ekvivalentní k ``apt\-get update'').

    upgrade
       Aktualizuje instalované balíky na jejich nejnov&#283;j&#353;í
       verze. &#381;ádné instalované balíky, pokud ov&#353;em nejsou
       zbyte&#269;né, nebudou odstran&#283;ny (viz ``Správa automaticky
       instalovaných balík&#367;'' v referen&#269;ní p&#345;íru&#269;ce
       k  aptitude);  Také  se  nebudou  instalovat  &#382;ádné
       nenainstalované balíky.

       Pokud balík nem&#367;&#382;e být aktualizován bez poru&#353;ení
       t&#283;chto pravidel, bude ponechán v aktuální verzi. Chcete-li
       aktualizovat  i  tyto  balíky,  pou&#382;ijte  p&#345;íkaz
       dist-upgrade.

    dist-upgrade
       Aktualizuje instalované balíky na jejich nejnov&#283;j&#353;í
       verze  a  podle  pot&#345;eby  doinstaluje  nebo  odstraní
       n&#283;které  balíky.  Tento  p&#345;íkaz  je  mén&#283;
       konzervativní ne&#382; upgrade a je pravd&#283;podobné, &#382;e
       vykoná i n&#283;jaké necht&#283;né akce. U&#382;ivatel&#367;m
       doporu&#269;ujeme  pou&#382;ívat  rad&#283;ji  upgrade, nebo
       alespo&#328;  d&#367;kladn&#283;  kontrolovat   navrhované
       zm&#283;ny.

    keep-all
       Na v&#353;ech balících zru&#353;í v&#353;echny naplánované akce,
       tj. odstraní p&#345;íznaky pro instalaci, odstran&#283;ní nebo
       aktualizaci.

    forget-new
       Zapomene, které balíky jsou ``nové'' (ekvivalent klávesy ``f'' v
       celoobrazovkovém re&#382;imu).

    search Hledá balíky odpovídající zadaným výraz&#367;m. Výrazy  by
       m&#283;ly být zapsány za p&#345;íkazem ``search''. V&#353;echny
       balíky  vyhovující  zadaným  kritériím  budou  zobrazeny.
       Nap&#345;íklad ``aptitude search '~N''' zobrazí v&#353;echny
       ``nové'' balíky. Výrazy pro vyhledávání jsou podrobn&#283;
       popsány  v  referen&#269;ní p&#345;íru&#269;ce v &#269;ásti
       ``Vyhledávací vzory''

       Pokud nezadáte parametr -F, bude výstup p&#345;íkazu aptitude
       search vypadat n&#283;jak takto:

       i  apt               - Pokro&#269;ilé rozhraní
       pro dpkg pi apt-build            - Rozhraní pro apt
       pro sestavení, optimaliz cp apt-file            -
       APT nástroj pro prohledávání balík&#367; --  p&#345;  ihA
       raptor-utils            -  Nástroje  Raptor  RDF
       ParserKa&#382;dý nalezený balík je na samostatném &#345;ádku.
       První písmeno ka&#382;dého &#345;ádku zobrazuje aktuální stav
       balíku. Nejb&#283;&#382;n&#283;j&#353;í stavy jsou p, co&#382;
       znamená, &#382;e v systému není po balíku ani vidu ani slechu, c
       zna&#269;í, &#382;e byl balík smazán, ale konfigura&#269;ní
       soubory  se  stále  nachází  v  systému,  i ozna&#269;uje
       nainstalované balíky a v znamená, &#382;e se jedná o virtuální
       balík. Druhý znak zobrazuje o&#269;ekávanou akci nad balíkem
       (pokud je naplánována; jinak  se  zobrazí  mezera).  Mezi
       nejb&#283;&#382;n&#283;j&#353;í  akce pat&#345;í i, co&#382;
       znamená &#382;e je balík naplánovaný pro instalaci, d &#345;íká,
       &#382;e se balík odstraní a p znamená, &#382;e se balík odstraní
       i s konfigura&#269;ními soubory. Je-li t&#345;etí znak A, byl
       balík nainstalován automaticky pro spln&#283;ní závislostí.

       Úplný  seznam  mo&#382;ných stav&#367; a akcí naleznete v
       referen&#269;ní  p&#345;íru&#269;ce  aptitude  v  &#269;ásti
       ``Získání informací o balíku''.

    show  Zobrazí detailní informace o zadaných balících. Pokud jméno
       balíku obsahuje znak ``~'', bude se brát jako vzor pro hledání a
       budou instalovány v&#353;echny balíky vyhovující tomuto vzoru.
       (Viz ``Vyhledávací vzory'' v referen&#269;ní p&#345;íru&#269;ce
       aptitude.)

       Pokud je míra upovídanosti 1 nebo v&#283;t&#353;í (tj. je na
       p&#345;íkazové &#345;ádce zadáno alespo&#328; jedno -v), zobrazí
       se  informace o v&#353;ech verzích balíku. V opa&#269;ném
       p&#345;ípad&#283; se zobrazí pouze informace o ``kandidátské
       verzi''  (co&#382;  je verze, kterou by stáhl p&#345;íkaz
       ``aptitude install''.)

       Informace  o  jiné  ne&#382;  kandidátské  verzi  balíku
       m&#367;&#382;ete  získat  tak,  &#382;e  za  název  balíku
       p&#345;idáte =<verze>. Chcete-li zobrazit verzi z konkrétního
       archivu, sta&#269;í za název balíku p&#345;idat /<archiv>.
       Jestli&#382;e pou&#382;ijete n&#283;kterou z t&#283;chto dvou
       syntaxí, zobrazí se pouze jediná verze bez ohledu na míru
       upovídanosti.

       S mírou upovídanosti 1 nebo v&#283;t&#353;í se navíc zobrazí
       pole architektura, komprimovaná velikost, jméno souboru a md5
       sou&#269;et. P&#345;esáhne-li upovídanost úrove&#328; 2, zobrazí
       se vybraná verze tolikrát, v kolika archivech je nalezena.

    clean Sma&#382;e sta&#382;ené .deb soubory z vyrovnávací pam&#283;ti
       (obvykle v adresá&#345;i /var/cache/apt/archives).

    autoclean
       Sma&#382;e balíky ve vyrovnávací pam&#283;ti, které se ji&#382;
       nedají stáhnout. Tímto m&#367;&#382;ete umravnit spot&#345;ebu
       diskového prostoru, ani&#382; byste  museli  smazat  celou
       vyrovnávací pam&#283;&#357;.

    changelog
       Stáhne a zobrazí seznamy zm&#283;n provedených vývojá&#345;i
       Debianu u zadaných balík&#367; (zdrojových nebo binárních).

       Implicitn&#283; se stáhne seznam zm&#283;n pro verzi, která by
       se nainstalovala p&#345;íkazem ``aptitude install''. Konkrétní
       verzi balíku m&#367;&#382;ete zadat tak, &#382;e ke jménu balíku
       p&#345;idáte =<verze>. Chcete-li pou&#382;ít verzi z konkrétního
       archivu, m&#367;&#382;ete ke jménu balíku p&#345;idat /<archiv>.

    download
       Do aktuálního adresá&#345;e stáhne .deb soubor zadaného balíku.

       Implicitn&#283; se stáhne verze, která by se nainstalovala
       p&#345;íkazem  ``aptitude install''. Konkrétní verzi balíku
       m&#367;&#382;ete zadat tak, &#382;e ke jménu balíku p&#345;idáte
       =<verze>. Chcete-li pou&#382;ít verzi z konkrétního archivu,
       m&#367;&#382;ete ke jménu balíku p&#345;idat /<archiv>.

    help  Zobrazí krátký p&#345;ehled dostupných p&#345;íkaz&#367;  a
       parametr&#367;.

VOLBY

    Následujícími   volbami   m&#367;&#382;ete  m&#283;nit  chování
    zmín&#283;ných p&#345;íkaz&#367;. Pamatujte, &#382;e ne ka&#382;dý
    p&#345;íkaz  rozumí  ka&#382;dé volb&#283; (n&#283;které kombinace
    p&#345;íkaz&#367; a voleb ani nedávají smysl).

    -D, --show-deps
       U p&#345;íkaz&#367;, které instalují nebo odstra&#328;ují balíky
       (install, upgrade, apod.), krátce zobrazí d&#367;vody, pro&#269;
       budou n&#283;které balíky automaticky nainstalovány &#269;i
       odstran&#283;ny.

       Konfigura&#269;ní polo&#382;ka Aptitude::CmdLine::Show-Deps.

    -d, --download-only
       Podle pot&#345;eby stáhne balíky do vyrovnávací pam&#283;ti, ale
       nic neinstaluje nebo neodstra&#328;uje. Implicitn&#283;  je
       vyrovnávací  pam&#283;&#357;  umíst&#283;na  v adresá&#345;i
       /var/cache/apt/archives.

       Konfigura&#269;ní polo&#382;ka Aptitude::CmdLine::Download-Only.

    -F <formt>, --display-format <formt>
       Ur&#269;í formát, kterým se budou zobrazovat výsledky hledání
       p&#345;íkazu search. Nap&#345;íklad ``%p %V %vr'' zobrazí název
       balíku následovaný aktuáln&#283; instalovanou verzí a dostupnou
       verzí. (Více informací viz referen&#269;ní p&#345;íru&#269;ka
       aptitude,   sekce   ``P&#345;izp&#367;sobení   zobrazení
       balík&#367;''.)

       Konfigura&#269;ní                  polo&#382;ka
       Aptitude::CmdLine::Package-Display-Format.

    -f   Zkusí  agresivn&#283;  opravit  závislosti  poru&#353;ených
       balík&#367;, i za cenu ignorování akcí zadaných u&#382;ivatelem
       na p&#345;íkazové &#345;ádce.

       Konfigura&#269;ní polo&#382;ka Aptitude::CmdLine::Fix-Broken.

    -h, --help
       Zobrazí krátkou nápov&#283;du. (Shodné s akcí help.)

    -P, --prompt
       V&#382;dy zobrazí výzvu, i kdy&#382; neexistuje alternativní
       mo&#382;nost.

       Konfigura&#269;ní polo&#382;ka Aptitude::CmdLine::Always-Prompt.

    -R, --without-recommends
       P&#345;i instalaci balík&#367; nepova&#382;uje doporu&#269;ení,
       za silné závislosti. (Má v&#283;t&#353;í prioritu ne&#382;
       nastavení z /etc/apt/apt.conf a ~/.aptitude/config.)

       Konfigura&#269;ní polo&#382;ka Aptitude::Recommends-Important

    -r, --with-recommends
       P&#345;i   instalaci  nových  balík&#367;  pova&#382;uje
       doporu&#269;ení za silné  závislosti.  (Má  v&#283;t&#353;í
       prioritu  ne&#382;  nastavení  z  /etc/apt/apt.conf  a
       ~/.aptitude/config.)

       Konfigura&#269;ní polo&#382;ka Aptitude::Recommends-Important

    -s, --simulate
       V p&#345;íkazovém re&#382;imu simuluje akce, které by  se
       provedly,  ale  reáln&#283;  je  neprovede. Nevy&#382;aduje
       rootovská práva. V celoobrazovkovém re&#382;imu otev&#345;e
       cache pouze pro &#269;tení bez ohledu na to, zda máte rootovská
       oprávn&#283;ní.

       Konfigura&#269;ní polo&#382;ka Aptitude::Simulate.

    --schedule-only
       U  p&#345;íkaz&#367;,  které  m&#283;ní  stav  balík&#367;
       (instalace,  aktualizace, odstran&#283;ní), naplánuje zadané
       operace pro pozd&#283;j&#353;í  provedení,  ale  zatím  je
       neprovede.  Naplánované  akce se spustí a&#382; po zadání
       p&#345;íkazu aptitude install bez dal&#353;ích parametr&#367;.
       Je to podobné, jako kdy&#382; v celoobrazovkovém re&#382;imu
       provedete p&#345;íslu&#353;né  zm&#283;ny  a  poté  program
       ukon&#269;íte, ani&#382; byste akce provedli klávesou ``g''.

       Nap&#345;íklad  aptitude  --schedule-only  install evolution
       naplánuje balík evolution pro pozd&#283;j&#353;í instalaci.

    -t <distribuce>, --target-release <distribuce>
       Nastaví distribuci, ze které se budou balíky  instalovat.
       Nap&#345;íklad  ``aptitude -t unstable ...'' bude p&#345;i
       stahování  balík&#367;  up&#345;ednost&#328;ovat  nestabilní
       distribuci.  Pro p&#345;íkazy ``changelog'', ``download'' a
       ``show'' to je ekvivalentní p&#345;idání /<distribuce> za název
       ka&#382;dého balíku na p&#345;íkazové &#345;ádce. U ostatních
       p&#345;íkaz&#367; to  ovlivní  výchozí  kandidátskou  verzi
       balík&#367; podle pravidel popsaných v apt_preferences(5).

       Konfigura&#269;ní polo&#382;ka APT::Default-Release.

    -O <po&#345;ad>, --sort <po&#345;ad>
       Zadá  po&#345;adí,  ve  kterém  se bude zobrazovat výstup
       p&#345;íkazu search. Nap&#345;íklad ``installsize'' set&#345;ídí
       balíky vzestupn&#283; podle instalované velikosti (viz sekce v
       ``P&#345;izp&#367;sobení   zobrazení   balík&#367;''   v
       referen&#269;ní p&#345;íru&#269;ce aptitude).

    -o <kl&#269;>=<hodnota>
       P&#345;ímo  nastaví  volbu  z  konfigura&#269;ního souboru.
       Nap&#345;íklad  -o  Aptitude::Log=/tmp/muj-denicek  zaznamená
       v&#353;echny  akce  aptitude  do  souboru /tmp/muj-denicek.
       Dal&#353;í informace o konfigura&#269;ním souboru naleznete v
       referen&#269;ní  p&#345;íru&#269;ce  aptitude  v  &#269;ásti
       ``Konfigura&#269;ní soubor''.

    -q [=<n>], --quiet [=<n>]
       Potla&#269;í  v&#353;echny  ukazatele  postupu,  co&#382;
       umo&#382;ní  ukládat  výstup  programu  do  souboru  pro
       pozd&#283;j&#353;í  kontrolu.  Tuto  volbu  m&#367;&#382;ete
       n&#283;kolikrát  zopakovat,  co&#382;  bude  program  dále
       zti&#353;ovat. aptitude v&#353;ak na rozdíl od apt-get p&#345;i
       násobném pou&#382;ití nezapne volbu -y.

       Abyste  parametr  -q  nemuseli  zadávat  n&#283;kolikrát,
       m&#367;&#382;ete pou&#382;ít i variantu s volitelným =<n>, kde
       místo <n> zadáte míru tichosti odpovídající <n> písmen&#367;m q.

    -V, --show-versions
       Zobrazí verze balík&#367; p&#345;ipravených k instalaci.

       Konfigura&#269;ní polo&#382;ka Aptitude::CmdLine::Show-Versions.

    -v, --verbose
       Zobrazí dal&#353;í informace (m&#367;&#382;e být pou&#382;ito
       vícekrát).

       Konfigura&#269;ní polo&#382;ka Aptitude::CmdLine::Verbose.

    --version
       Zobrazí verzi aptitude a r&#367;zné informace o kompila&#269;ním
       prost&#345;edí.

    --visual-preview
       P&#345;i instalaci/odstran&#283;ní balík&#367; z p&#345;íkazové
       &#345;ádky zobrazí místo obvyklé výzvy celoobrazovkové rozhraní
       a jeho p&#345;ehled p&#345;ed instalací.

    -w <&#353;&#345;ka>, --width <&#353;&#345;ka>
       Zadá &#353;í&#345;ku zobrazení, která se má pou&#382;ít pro
       výstup p&#345;íkazu search (implicitn&#283; se pou&#382;ije
       &#353;í&#345;ka terminálu).

       Konfigura&#269;ní                  polo&#382;ka
       Aptitude::CmdLine::Package-Display-Width

    -y, --assume-yes
       Na v&#353;echny výzvy ano/ne p&#345;edpokládá odpov&#283;&#271;
       ``ano''.  Nevztahuje  se  v&#353;ak  na  potenciáln&#283;
       nebezpe&#269;né  akce  jako  odstran&#283;ní  Nezbytných
       balík&#367;. P&#345;ebíjí -P.

       Konfigura&#269;ní polo&#382;ka Aptitude::CmdLine::Assume-Yes.

    -Z   U ka&#382;dého balíku zobrazí, kolik místa se pou&#382;ije nebo
       uvolní jeho instalací, aktualizací nebo odstran&#283;ním.

       Konfigura&#269;ní                  polo&#382;ka
       Aptitude::CmdLine::Show-Size-Changes.

    Následující volby slou&#382;í pro interní ú&#269;ely celoobrazovkového
    re&#382;imu programu a nem&#283;li byste je pou&#382;ívat.

    -S <jmsoub>
       Nahraje roz&#353;í&#345;ené stavové informace z <jmsoub>.

    -u   P&#345;i startu programu aktualizuje seznamy balí&#269;k&#367;.
       Tuto volbu nem&#367;&#382;ete pou&#382;ít zárove&#328; s -i.

    -i   P&#345;i  startu  programu zobrazí obrazovku pro stahování
       (ekvivalentní stisku klávesy ``g'' hned po startu). Tuto volbu
       nem&#367;&#382;ete pou&#382;ít zárove&#328; s ``-u''.

PROST&#345;EDí

    HOME  Pokud existuje adresá&#345; $HOME/.aptitude, aptitude si zde
       ulo&#382;í konfigura&#269;ní soubor jako $HOME/.aptitude/config.
       V  opa&#269;ném  p&#345;ípad&#283;  si  vyhledá  domovský
       adresá&#345;   u&#382;ivatele   pomocí   getpwuid(2)   a
       konfigura&#269;ní soubor ulo&#382;í tam.

    PAGER Je-li nastavena tato prom&#283;nná prost&#345;edí, aptitude ji
       vyu&#382;ije pro zobrazení seznamu  zm&#283;n  p&#345;íkazu
       ``aptitude changelog''. V opa&#269;ném p&#345;ípad&#283; se
       pou&#382;ije výchozí more.

    TMP  Pokud není nastavena prom&#283;nná TMPDIR, ale TMP ano, aptitude
       si zde bude ukládat své do&#269;asné soubory. Pokud není
       nastavena ani jedna z t&#283;ctto prom&#283;nných, pou&#382;ije
       se adresá&#345; /tmp.

    TMPDIR aptitude bude ukládat své do&#269;asné soubory do adresá&#345;e
       ur&#269;eného  touto  prom&#283;nnou  prost&#345;edí.  Pokud
       prom&#283;nná  TMPDIR  není  nastavena,  pou&#382;ije  se
       prom&#283;nná TMP. Jestli&#382;e není  nastavena  ani  ta,
       pou&#382;ije se výchozí adresá&#345; /tmp.

VIZ TAKé

    apt-get(8), apt(8) a /usr/share/doc/aptitude/<jazyk>/html/index.html z
    balí&#269;ku aptitude-doc-<jazyk>

AUTHOR

    Daniel Burrows.

                                  APTITUDE(8)