Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    at,  batch,  atq,  atrm - määritä, listaa tai poista myöhemmin
    suoritettavia komentoja

YLEISKATSAUS

    at [-V] [-q jono] [-f tiedosto] [-mldbv] AIKA
    at -c tynumero [tynumero...]
    atq [-V] [-q jono] [-v]
    atrm [-V] tynumero [tynumero...]
    batch [-V] [-q jono] [-f tiedosto] [-mv] [AIKA]

KUVAUS

    at ja batch  lukevat  komentoja  vakiosyötteestä  tai  nimetystä
    tiedostosta. Komennot suoritetaan myöhemmin /bin/sh -komentotulkkia
    käyttäen.

    at   suorittaa komennot määritettynä ajankohtana.

    atq   listaa käyttäjän määrittämät työt. Pääkäyttäjälle tulostetaan
        kaikkien työt.

    atrm  poistaa työt.

    batch  suorittaa komennot, kun systeemin kuormitus on alhainen, eli
        kun keskimääräinen kuormitus laskee alle arvon 0.8 (oletus),
        tai atrun -komennolla määritetyn arvon.

    At ymmärtää monia aikamäärityksiä, mm. POSIX.2 -standardin mukaiset.
    Aikamääritys TT:MM (tunnit:minuutit) ajaa työn tiettyyn kellonaikaan.
    Voidaan myös ilmoittaa midnight (keskiyö), noon (keskipäivä) tai
    teatime (16:00) ja ajan perässä voi olla AM (aamupäivä) tai PM
    (iltapäivä).  Ajopäivämäärä voidaan myös määrittää; joko antamalla
    peräkkäin month-name (englanninkielinen kuukauden nimi) päivämäärä sekä
    valinnaisesti vuosiluku, tai antamalla päiväys muodossa KKPPVV tai
    KK/PP/VV tai PP.KK.VV. Päivämäärän määritys seuraa aina kellonajan
    määritystä.  Suoritus voidaan määrittää myös ajettavaksi tietyn ajan
    kuluttua seuraavasti: now + luku aikayksikk, aikayksikkö voi olla
    minutes (minuuttia), hours (tuntia), days (päivää) tai weeks (viikkoa).
    Työ voidaan määrätä ajettavaksi tänään sanalla today tai huomenna
    sanalla tomorrow.

    Esimerkkejä: työ ajettava klo 16:00 kolmen päivän kuluttua: at 4pm + 3
    days; työ ajettava 31. heinäkuuta klo 10:00: at 10am Jul 31; työ
    ajettava huomenna klo 1:00: at 1am tomorrow.

    Tarkka   formaatti   ajan   määrittelyyn   on   tiedostossa
    /usr/doc/at-3.1.7/timespec.

    Sekä at että batch -komennoilla suoritettavat komennot luetaan joko
    vakiosyötteestä tai -f -optiolla nimetystä tiedostosta. Suoritusaikana
    oletushakemisto, ympäristö (lukuunottamatta muuttujia TERM, DISPLAY ja
    _) sekä umask ovat samat kuin at-komentoa annettaessa. Jos at- tai
    batch-komento annetaan su(1)-komennon jälkeen, ajo suoritetaan su:n
    omaksumalla käyttäjätunnuksella.  Käyttäjälle lähetetään sähköpostina
    komentojen mahdollinen vakiotuloste ja  virheilmoitukset.  Viesti
    lähetetään komennolla /usr/sbin/sendmail. Jos at suoritetaan su(1):n
    jälkeen, viesti lähetetään alkuperäiselle tunnukselle.

    Pääkäyttäjä saa aina käyttää näitä komentoja.  Muille käyttäjille
    oikeudet määritellään tiedostoilla /etc/at.allow ja /etc/at.deny.

    Jos tiedosto /etc/at.allow on olemassa, vain tässä tiedostossa listatut
    käyttäjät saavat käyttää at -komentoa.

    Jos tätä tiedostoa ei ole, /etc/at.deny listaa ne käyttäjät, jotka
    eivät saa käyttää komentoja.  Jos kumpaakaan tiedostoa ei ole, vain
    pääkäyttäjällä on suoritusoikeus.

    Tyhjä /etc/at.deny ilmaisee, että kaikilla on suoritusoikeus, mikä on
    oletusarvo.

OPTIOT

    -V   tulostaa versionumeron ja poistuu.

    -q jono käyttää määritettyä jonoa. Jonomääritys on yksi merkki välillä
        a - z tai A - Z. a -jono on oletus komennolle at ja b -jono
        komennolle batch. Suuremmilla kirjainarvoilla määritetyt jonot
        ajetaan alemmalla prioriteetilla. Jonomääritys ’’=’’ sisältää
        parhaillaan ajossa olevat työt.

    Jos jonomääritys on iso kirjain, työtä käsitellään batch-komennon
    mukaisesti. Jos atq -komennolle määritetään jono, vain kyseisen jonon
    työt listataan.

    -m   Lähetä viesti työn päätyttyä, vaikka mitään tulostetta ei
        syntyisi.

    -f tiedosto
        Lue komennot nimetystä tiedostosta.

    -l   Sama kuin atq.

    -d   Sama kuin atrm.

    -v   atq -komento tulostaa sellaiset ajetut työt, joita ei ole vielä
        poistettu jonosta; muutoin näytetään kullekin työlle määritetty
        ajoaika.

    Ajat  esitetään  formaatissa  "1997-02-20  14:50",  paitsi  jos
    ympäristömuuttuja POSIXLY_CORRECT on asetettu; silloin formaatti on
    "Thu Feb 20 14:50:00 1996".

    -c   tulostaa määritettyjen töiden komennot vakiotulosteeseen.

TIEDOSTOT

    /var/spool/at
    /var/spool/at/spool
    /proc/loadavg
    /var/run/utmp
    /etc/at.allow
    /etc/at.deny

KATSO MYÖS

    cron(1), nice(1), sh(1), umask(2), atd(8)

BUGIT

    Jotta batch toimisi oikein Linuxissa, tulee proc-tyypin pseudolaitteen
    olla kytkettynä hakemistoon /proc.

    Jos tiedosto /var/run/utmp ei ole luettavissa tai on turmeltunut, tai
    jos käyttäjä ei ole kirjattu sisään at-komennon ajoaikana, komennosta
    syntyvät  viestit lähetetään ympäristömuuttujan LOGNAME nimeämälle
    käyttäjälle. Jos sekin on tyhjä, käytetään userid:n mukaista tunnusta.

    At  ja  batch  on  toteutettu  tavalla,  joka soveltuu huonosti
    resurssikilpailuun.   Tällaisiin  tilanteisiin  sopii  paremmin
    eräajosysteemi, kuten nqs.

TEKIJÄ

    Suurimmaksi osaksi Thomas König, ig25@rz.uni-karlsruhe.de.

               7. Huhtikuuta 1998             AT(0)