Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    bc - Mielivaltaisen tarkkuuden laskentakieli

SYNTAKSI

    bc [ -lwsqv ] [pitkät_optiot] [ tiedosto ... ]

VERSIO

    Tämä käsikirjan sivu dokumentoi GNU bc:n version 1.04.

KUVAUS

    bc on kieli, jolla voidaan toteuttaa vuorovaikutteisesti lauseita,
    joissa käytetään mielivaltaisen tarkkuuden lukuja. Sen syntaksissa on
    yhtäläisyyksiä C-kielen syntaksin kanssa. Vakiomatematiikkakirjasto on
    saatavissa  käyttöön   komentorivioptiona.   Matematiikkakirjasto
    määritellään tällöin ennen tiedostojen käsittelyä.  bc käynnistyy
    käsittelemällä  kaikkien  komentorivillä  lueteltujen  tiedostojen
    sisältämän ohjelmakoodin siinä järjestyksessä, kuin tiedostoja on
    kutsuttu. Kun kaikki tiedostot on käsitelty, bc lukee vakiosyötettä.
    Kaikki ohjelmakoodi suoritetaan sitä mukaa, kuin se luetaan. (Jos
    tiedostossa on prosessorin pysäyttävä komento, bc ei koskaan lue
    vakiosyötettä.)

    Tämä  bc:n  versio  sisältää  lukuisia  laajennuksia  verrattuina
    perinteisiin   bc-toteutuksiin   ja   POSIX-standardiluonnokseen.
    Komentorivioptiot  voivat  aikaansaada näitä laajennuksia koskevan
    virheilmoituksen tai  hylkäyksen.  Tämä  dokumentti  kuvaa  tämän
    prosessorin hyväksymän kielen. Laajennukset mainitaan erikseen.

  OPTIOT
    -l   Määrittele vakiomatematiikkakirjasto.

    -w   Varoita bc:n laajennuksista POSIXiin verrattuna.

    -s   Käsittele POSIX bc -kielen mukaisesti.

    -q   Älä tulosta normaalia GNU bc:n tervetuloilmoitusta.

    -v   Tulosta version numero ja copyright ja poistu.

    --mathlib
       Määrittele vakiomatematiikkakirjasto.

    --warn Varoita bc:n laajennuksista POSIXiin verrattuna.

    --standard
       Käsittele POSIX bc -kielen mukaisesti.

    --quiet
       Älä tulosta normaalia GNU bc:n tervetuloilmoitusta.

    --version
       Tulosta version numero ja copyright ja poistu.

  LUVUT
    bc:n perusalkio on luku. Luvut ovat mielivaltaisen tarkkuuden lukuja.
    Tarkkuus esitetään kokonaislukuosana ja murto-osana. Kaikki luvut
    esitetään sisäisesti desimaalilukuina ja kaikki laskenta tapahtuu
    kymmenjärjestelmässä.  (Tämä  versio  typistää  jakolasku-  ja
    kertolaskuoperaatioiden tulokset.)  Luvuilla on kaksi attribuuttia,
    pituus ja skaalaus. Pituus on luvun merkitsevien desimaalinumeroiden
    kokonaismäärä ja skaalaus on luvun desimaalipisteen jäljessä olevien
    desimaalinumeroiden kokonaismäärä. Esimerkiksi:
        luvun .000001 pituus on 6 ja skaalaus 6.
        luvun 1935.000 pituus on 7 ja skaalaus 3.

  MUUTTUJAT
    Luvut talletetaan kahdentyyppisiin muuttujiin, so. yksinkertaisiin
    muuttujiin ja taulukoihin. Molemmille annetaan nimi. Nimet alkavat
    kirjaimella, jota seuraa mielivaltainen määrä kirjaimia, numeroita ja
    alleviivoja. Kaikkien kirjainten tulee olla pieniä kirjaimia. (Täydet
    alfanumeeriset nimet ovat laajennus. POSIX bc:ssä kaikki nimet ovat
    yksittäisiä pieniä kirjaimia.) Muuttujan tyyppi selviää asiayhteydestä,
    koska kaikkia taulukkomuuttujan nimiä seuraavat hakasulut ([]).

    Käytössä on neljä erikoismuuttujaa, scale, ibase, obase ja last. scale
    määrittelee,  miten  jotkut  operaatiot  käyttävät  numeroita
    desimaalipisteen jälkeen. scale:n oletusarvo on 0. ibase ja obase
    määrittelevät syötettävien ja tulostettavien lukujen kantaluvun. Sekä
    syötön että tulostuksen oletuskantaluku on 10.  last (laajennus) on
    muuttuja, jolla on viimeksi tulostetun luvun arvo. Näitä tarkastellaan
    myöhemmin yksityiskohtaisemmin silloin, kun se on tarpeen. Kaikille
    näille muuttujille voidaan sijoittaa arvo ja niitä voidaan käyttää
    lausekkeissa.

  KOMMENTIT
    Kommentit  bc-kielessä  alkavat  merkkiparilla  /*  ja  päättyvät
    merkkipariin */. Kommentit voivat alkaa mistä tahansa ja näkyvät
    syötössä välilyöntinä. (Tämän seurauksena kommentit rajoittavat muita
    syöttöalkioita.  Esimerkiksi  kommentti ei voi olla muuttujanimen
    keskellä.) Kommentit sisältävät kommentin alun ja lopun  väliset
    rivinvaihdot.

    Skriptien käytön helpottamiseksi bc:ssä siihen on lisätty laajennuksena
    yhden rivin kommentti, joka alkaa merkillä # ja jatkuu seuraavaan
    rivinvaihtoon. Rivinvaihto ei ole kommentin osa ja se käsitellään
    tavalliseen tapaan.

  LAUSEKKEET
    Lukuja  käsitellään  lausekkeilla  (expressions)  ja  lauseilla
    (statements).   Koska  kieli  suunniteltiin  vuorovaikutteiseksi,
    lausekkeet ja lauseet toteutetaan niin aikaisin kuin mahdollista.
    "Pääohjelmaa" ei ole, vaan koodi suoritetaan silloin, kun se tulee
    vastaan. (Funktiot, joita käsitellään yksityiskohtaisesti jäljempänä,
    määritellään, kun ne tulevat vastaan.)

    Yksinkertainen  lauseke  on  vakio. bc muuntaa vakiot sisäisiksi
    desimaaliluvuiksi käyttäen voimassa olevaa syöttökantalukua,  joka
    määritellään muuttujalla ibase. (Funktioissa on tätä koskeva poikkeus.)
    ibase:n lailliset arvot ovat 2 - 16. Tämän välin ulkopuolisen arvon
    sijoitus muuttujaan ibase antaa tulokseksi arvon 2 tai 16. Syötettävät
    luvut voivat sisältää merkkejä 0-9 ja A-F. (Huom. On käytettävä isoja
    kirjaimia.  Pienet kirjaimet ovat muuttujanimiä.)  Yksimerkkisillä
    luvuilla on aina merkin arvo riippumatta muuttujan ibase arvosta. (so.
    A = 10.) Monimerkkisissä luvuissa bc muuttaa kaikki syötetyt ibase:a
    suuremmat merkit arvoon ibase-1.  Siten luku FFF on aina suurin
    kolminumeroinen luku.

    Täydelliset lausekkeet ovat samanlaisia kuin monissa muissa korkean
    tason kielissä. Kun lukuja on vain yhtä lajia, ei lukutyyppien
    sekoitussääntöjä tarvita. Niiden sijasta on käytössä lausekkeiden
    skaalaussäännöt. Jokaisella lausekkeella on skaalaus. Se johdetaan
    alkuperäisten  lukujen skaalauksesta, suoritetusta operaatiosta ja
    useissa tapauksissa muuttujan scale-arvosta. Muuttujan scale lailliset
    arvot ovat välillä 0 - C-kielen maksimikokonaisluku.

    Seuraavassa  laillisten lausekkeiden kuvauksessa "expr" tarkoittaa
    täydellistä lauseketta ja "var" yksinkertaista tai taulukkomuuttujaa.
    Yksinkertainen muuttuja määritellään:
       nimi
    ja taulukkomuuttuja:
       nimi[lauseke]
    Ellei erityisesti toisin mainita, tuloksen skaalaus on käytettyjen
    lausekkeiden maksimiskaalaus.

    - lauseke
       Tulos on lausekkeen negaatio.

    ++ var Muuttujaa kasvatetaan yhdellä ja uusi arvo on lausekkeen tulos.

    -- var Muuttujaa pienennetään yhdellä ja uusi arvo on lausekkeen tulos.

    var ++ Lausekkeen tulos on muuttujan arvo, minkä jälkeen muuttujaa
       kasvatetaan yhdellä.

    var -- Lausekkeen tulos on muuttujan arvo, minkä jälkeen muuttujaa
       pienennetään yhdellä.

    expr + expr
       Lausekkeen tulos on kahden lausekkeen summa.

    expr - expr
       Lausekkeen tulos on kahden lausekkeen erotus.

    expr * expr
       Lausekkeen tulos on kahden lausekkeen tulo.

    expr / expr
       Lausekkeen tulos on kahden lausekkeen osamäärä.  Tuloksen
       skaalaus on muuttujan scale-arvo.

    expr % expr
       Lausekkeen tulos on "jakojäännös", joka lasketaan seuraavalla
       tavalla. a%b:n laskemiseksi lasketaan ensin a/b scale-numeron
       tarkkuudella.   Tulosta  käytetään  laskettaessa  a-(a/b)*b
       skaalauksella,  joka  on  scale+scale(b):n  ja  scale(a):n
       maksimiarvo. Jos scale:lle annetaan arvo nolla ja molemmat
       lausekkeet ovat kokonaislukuja, tämä lauseke on kokonaislukujen
       jakojäännösfunktio.

    expr ^ expr
       Tulos  on  ensimmäisen  lausekkeen arvo korotettuna toisen
       lausekkeen ilmoittamaan potenssiin. Toisen lausekkeen täytyy
       olla kokonaisluku.  (Jos toinen lauseke ei ole kokonaisluku,
       annetaan varoitus ja lauseke typistetään niin, että siitä tulee
       kokonaisluku.) Tuloksen skaalaus on scale, jos eksponentti on
       negatiivinen. Jos eksponentti on positiivinen, tuloksen skaalaus
       on  minimi  ensimmäisen  lausekkeen  skaalauksesta  kertaa
       eksponentin arvo  ja  scale:n  ja  ensimmäisen  lausekkeen
       skaalauksen maksimista. (esim. scale(a^b) = min(scale(a)*b, max(
       scale, scale(a))).) Huomattakoon, että expr^0 palauttaa aina
       arvon 1.

    ( expr )
       Muuttaa laskentajärjestyksen ja antaa lausekkeen tuloksen.

    var = expr
       Muuttujaan asetetaan lausekkeen arvo.

    var <op>= expr
       Yhtä kuin "var = var <op> expr" sillä poikkeuksella, että "var"
       osan arvo lasketaan vain kerran. Tällä on merkitystä, jos "var"
       on taulukko.

    Vertailulausekkeet  ovat  erityislausekkeita,  jotka  antavat aina
    tulokseksi 0 tai 1, 0 jos vertailu on epätosi ja 1 jos se on tosi.  Ne
    voivat esiintyä kaikissa laillisissa lausekkeissa. (POSIX bc sallii
    vertailulausekkeiden käytön vain if, while ja for -lauseissa ja vain
    yhden vertailutestin tekemisen.) Vertailuoperaattorit ovat

    expr1 < expr2
       Tulos on 1, jos expr1 on pienempi kuin expr2.

    expr1 <= expr2
       Tulos on 1, jos expr1 on pienempi tai yhtäsuuri kuin expr2.

    expr1 > expr2
       Tulos on 1, jos expr1 on suurempi kuin expr2.

    expr1 >= expr2
       Tulos on 1, jos expr1 on suurempi tai yhtäsuuri kuin expr2.

    expr1 == expr2
       Tulos on 1, jos expr1 on yhtäsuuri kuin expr2.

    expr1 != expr2
       Tulos on 1, jos expr1 on erisuuri kuin expr2.

    Boolen operaatiot ovat myös laillisia. (POSIX bc EI tunne boolen
    operaatioita). Kaikkien boolen operaatioiden tulos on 0 tai 1 (vast.
    epätosi ja tosi), kuten vertailulausekkeissa. Boolen operaattorit ovat:

    !expr Tulos on 1, jos expr on 0.

    expr && expr
       Tulos on 1, jos molemmat lausekkeet poikkeavat nollasta.

    expr || expr
       Tulos on 1, jos jompikumpi lauseke poikkeaa nollasta.

    Lausekkeen laskentajärjestys on seuraava: (alimmasta ylimpään)
       || operaattori, vasemmalle assosiatiivinen
       && operaattori, vasemmalle assosiatiivinen
       ! operaattori, ei-assosiatiivinen
       Vertailuoperaattorit, vasemmalle assosiatiivisia
       Sijoitusoperaattori, oikealle assosiatiivinen
       + ja - operaattorit, vasemmalle assosiatiivisia
       *, / ja % operaattorit, vasemmalle assosiatiivisia
       ^ operaattori, oikealle assosiatiivinen
       unaari - operaattori, ei-assosiatiivinen
       ++ ja -- operaattorit, ei-assosiatiivisia

    Laskentajärjestys on valittu niin, että POSIX-yhteensopivat bc-ohjelmat
    toimivat oikein. Tämän seurauksena vertailu- ja loogiset operaattorit
    käyttäytyvät  epätavallisesti  sijoituslauseissa.   Tarkastellaan
    lauseketta
       a = 3 < 5

    Useimmat  C-ohjelmoijat  olettaisivat,  että tässä sijoitettaisiin
    lausekkeen "3 < 5" tulos (arvo 1) muuttujaan "a". Se mitä bc tekee, on
    arvon 3 sijoitus muuttujaan "a" ja sitten vertailu 3 ja 5 välillä. On
    paras käyttää sulkuja, jos käyttää vertailu- ja loogisia operaattoreita
    yhdessä sijoitusoperaattorin kanssa.

    bc:ssä on lisäksi muutamia muita erikoisoperaattoreita, joita käytetään
    käyttäjän määrittelemien funktioiden ja  vakiofunktioiden  kanssa.
    Niiden ulkonäkö on "nimi(parametrit)".  Katso käyttäjän funktioita
    koskevaa lukua. Vakiofunktiot ovat:

    length ( lauseke )
       length (pituus) -funktion arvo on lausekkeen  merkitsevien
       numeroiden lukumäärä.

    read ( )
       read-funktio (laajennus) lukee luvun vakiosyötteestä riippumatta
       siitä, missä funktio kohdataan. Tämä voi aiheuttaa pulmia
       vakiosyötöstä tulevien tietojen ja ohjelman sekoittuessa. Paras
       tapa käyttää tätä funktiota on käyttää sitä valmiissa ohjelmassa
       lukemaan käyttäjän syöttämää tietoa, mutta ei koskaan sallia
       ohjelmakoodin syöttämistä sille. read-funktion arvo on luku,
       joka luetaan vakiosyötöstä käyttämällä ibase:n käypää arvoa
       konversiokantalukuna.

    scale ( lauseke )
       scale-funktion arvo on lausekkeen desimaalipisteen jälkeisten
       numeroiden lukumäärä.

    sqrt ( lauseke )
       sqrt (neliöjuuri) -funktion arvo on lausekkeen neliöjuuri. Jos
       lauseke on negatiivinen, tuloksena on ajonaikainen virhe.

  LAUSEET
    Kuten useimmissa algebrallisissa kielissä,  myös  bc:ssä  lauseet
    jonouttavat lausekkeiden arvojen laskennan. bc:ssä lauseet suoritetaan
    "niin pian kuin mahdollista". Suoritus tapahtuu, kun koodissa tulee
    vastaan rivinvaihto ja yksi tai useampia valmiita lauseita on olemassa.
    Tämän välittömän suorituksen takia rivinvaihdot ovat hyvin tärkeitä bc-
    kielessä.  Sekä  puolipistettä  että  rivinvaihtoa  käytetään
    lauseenerottimina. Väärään paikkaan sijoitettu rivinvaihto aiheuttaa
    syntaksivirheen.  Koska  rivinvaihdot  ovat  lauseenerottimia,  on
    mahdollista  kätkeä  rivinvaihto  käyttämällä  kenoviivamerkkiä.
    Merkkijono  "\<nl>",  jossa  <nl>  on  rivinvaihto, näkyy bc:lle
    välilyöntinä eikä rivinvaihtona. Lauselista (a statement list) on
    puolipisteiden ja rivinvaihtojen erottama sarja lauseita. Seuraavassa
    on lista bc-lauseita  ja  kuvaukset  siitä,  mitä  ne  tekevät:
    (Hakasulkuihin suljetut osat ([]) ovat lauseen valinnaisia osia.)

    lauseke
       Tämä lause tekee jomman kumman kahdesta vaihtoehdosta. Jos
       lauseke alkaa "<muuttuja> <sijoitusoperaattori> ...", se on
       sijoituslause. Jos lauseke ei ole sijoituslause, sen arvo
       lasketaan ja tulostetaan. Kun luku on tulostettu, tulostetaan
       rivinvaihto. Esimerkiksi "a=1" on sijoituslause ja "(a=1)" on
       lauseke, jossa on upotettu sijoitus. Kaikki tulostettavat luvut
       tulostetaan käyttäen kantalukuna muuttujan obase määrittelemää
       kantalukua. Muuttujan obase lailliset arvot ovat välillä 2 -
       BC_BASE_MAX. (Katso kappaletta RAJAT.)  Kantaluvuilla 2 - 16
       kirjoitetaan tavalliseen tapaan numeroita.  Jos kantaluku on
       suurempi kuin 16, bc käyttää monimerkkistä tulostusmenetelmää,
       jossa 16 suuremmat kantaluvut kirjoitetaan kymmenkantaisina
       lukuina,  jotka  erotetaan  toisistaan välilyönnein.  Kukin
       tällainen "numero" sisältää niin monta merkkiä kuin tarvitaan
       esittämään "obase-1" kymmenkantaisena lukuna. Kun luvut ovat
       tarkkuudeltaan mielivaltaisen suuria, joitakin niistä ei voida
       tulostaa yhdelle riville.  Nämä pitkät luvut jaetaan usealle
       riville käyttämällä merkkiä "\" rivin viimeisenä merkkinä.
       Riville  voidaan  tulostaa  enintään  70  merkkiä.  bc:n
       vuorovaikutteisesta tulostustavasta  seuraa  sivuvaikutuksena
       tulostetun arvon sijoitus erityismuuttujaan last. Tämä tekee
       käyttäjälle mahdolliseksi ottaa talteen viimeksi tulostettu arvo
       tarvitsematta kirjoittaa uudelleen lauseketta, joka tulosti
       luvun. Sijoitus muuttujaan last on laillinen ja korvaa viimeksi
       tulostetun arvon sijoitetulla arvolla. Sijoitettu arvo säilyy
       kunnes uusi luku tulostetaan tai  uusi  arvo  sijoitetaan
       muuttujaan last. (Jotkut installaatiot voivat hyväksyä yhden
       pisteen (.) käytön "pikakirjoitusmerkkinä" muuttujanimen last
       sijasta.)

    merkkijono
       Merkkijono  kirjoitetaan  tulostukseen.  Merkkijonot alkavat
       kaksoislainausmerkillä ja sisältävät kaikki merkit seuraavaan
       kaksoislainausmerkkiin asti. Kaikki merkit otetaan sellaisinaan,
       myös rivinvaihdot. Rivinvaihtomerkkiä ei tulosteta merkkijonon
       jälkeen.

    print lista
       print-lause  (laajennus)  on  tulostusmenetelmä. "lista" on
       pilkuilla erotettu merkkijonojen ja lausekkeiden lista. Kukin
       merkkijono  tai  lauseke  tulostetaan  listan  mukaisessa
       järjestyksessä.  Loppuun  ei  tulosteta  rivinvaihtomerkkiä.
       Lausekkeiden  arvot  lasketaan,  tulostetaan ja sijoitetaan
       muuttujaan last. print-lauseen merkkijonot tulostetaan.  Niissä
       voi olla erikoismerkkejä. Erikoismerkit alkavat kenoviivalla
       (\). bc tuntee seuraavat erikoismerkit: "a" (alert or bell),
       "b" (backspace), "f" (form feed), "n" (newline), "r" (carriage
       return), "q" (double quote), "t" (tab) ja "\" (backslash).
       Muita kenoviivan jälkeisiä merkkejä ei oteta huomioon.

    { lause_lista }
       Tämä  on  yhdistelmälause.  Se  sallii  useiden  lauseiden
       yhteenryhmityksen suoritusta varten.

    if ( lauseke ) lause1 [else lause2]
       if-lause laskee lausekkeen arvon ja suorittaa joko lauseen
       lause1 tai lauseen lause2 lausekkeen arvosta riippuen. Jos
       lauseke poikkeaa nollasta, suoritetaan lause1. Jos lause2 on
       olemassa ja lausekkeen arvo on 0, lause2 suoritetaan. (else-
       lause on laajennus.)

    while ( lauseke ) lause
       while-lause suorittaa lauseen, jos lauseke poikkeaa nollasta. Se
       laskee lausekkeen arvon ennen lauseen jokaista suoritusta.
       Silmukasta poistutaan, kun lauseke saa arvon 0 tai silmukan
       sisällä suoritetaan break-lause.

    for ( [lauseke1] ; [lauseke2] ; [lauseke3] ) lause
       for-lause  valvoo  lauseen toistuvaa suoritusta. Lausekkeen
       lauseke1 arvo lasketaan ennen silmukkaa. Lausekkeen lauseke2
       arvo  lasketaan ennen lauseen jokaista suoritusta. Jos se
       poikkeaa nollasta,  lause  suoritetaan.  Lauseen  jokaisen
       suorituksen jälkeen lasketaan lausekkeen lauseke3 arvo, ennen
       kuin lausekkeen lauseke2 arvo lasketaan uudestaan. Jos lauseke1
       tai lauseke3 puuttuvat, mitään ei lasketa siinä kohdassa, jossa
       niiden arvot tulisi laskea. Jos lauseke2 puuttuu, vaikutus on
       sama kuin arvo 1 olisi lausekkeen lauseke2 tilalla. (Valinnaiset
       lausekkeet on laajennus.  POSIX bc  vaatii  kaikki  kolme
       lauseketta.)  Seuraava  koodi on samanarvoinen for-lauseen
       kanssa:
       lauseke1;
       while (lauseke2) {
         lause;
         lauseke3;
       }

    break Tämä lause aiheuttaa pakollisen poistumisen viimeksi aloitetusta
       while- tai for-lauseesta.

    continue
       continue-lause (laajennus) saa viimeksi aloitetun for-lauseen
       aloittamaan seuraavan iteraation.

    halt  halt-lause (laajennus) on suoritettava lause, joka lopettaa bc-
       prosessorin toiminnan vain silloin, kun se suoritetaan. Lauseke
       "if (0 == 1) halt" ei lopeta bc:n toimintaa, koska halt-lausetta
       ei suoriteta.

    return Palauttaa arvon 0 funktiosta. (Katso lukua funktioista.)

    return ( lauseke )
       Palauttaa  lausekkeen  arvon  funktiosta.  (Katso  lukua
       funktioista.)

  VALELAUSEET
    Nämä lauseet eivät ole lauseita vakiintuneessa mielessä. Ne eivät ole
    suoritettavia lauseita, vaan ne toteutetaan "käännösaikana".

    limits Tulostaa bc:n paikallisen toteutuksen mukaiset rajat. Tämä on
       laajennus.

    quit  Kun quit-lause luetaan, bc-prosessori lopettaa  toimintansa
       riippumatta siitä, mistä quit-lause löytyy. Esimerkiksi "if (0
       == 1) quit" aikaansaa bc:n lopetuksen.

    warranty
       Tulostaa pitkähkön vastuuhuomautuksen (laajennus).

  FUNKTIOT
    Funktiot tarjoavat keinon määritellä laskutoimitus myöhempää suoritusta
    varten.  bc:n  funktiot laskevat aina arvon ja palauttavat sen
    kutsuvalle ohjelmalle.  Funktiomääritykset ovat "dynaamisia" siinä
    mielessä, että funktio on määrittelemätön, kunnes määrittely tulee
    vastaan syötteessä. Tätä  määrittelyä  käytetään,  kunnes  toinen
    samanniminen määrittely tulee vastaan. Tällöin uusi määrittely korvaa
    vanhemman. Funktio määritellään seuraavasti:
       define nimi ( parametrit ) { rivinvaihto
         auto_lista  lause_lista }
    Funktiokutsu on seuraavan muotoinen lauseke: "nimi(parametrit)".

    Parametrit   ovat   lukuja   tai   taulukoita   (laajennus).
    Funktionmäärittelyssä  nolla tai useampia parametreja määritellään
    listaamalla niiden nimet pilkuilla erotettuina.  Luvut ovat vain
    arvoina kutsuttavia parametreja. Taulukoita kutsutaan vain muuttujina.
    Taulukot merkitään parametreja määriteltäessä "nimi[]". Funktiokutsussa
    lukuparametreja  vastaavat  todelliset parametrit ovat täydellisiä
    lausekkeita. Taulukoiden siirtämiseen funktiokutsussa käytetään samaa
    merkintää kuin taulukkoparametrien määrittelyssä. Nimetty taulukko
    siirretään  funktioon  muuttujana.  Kun  funktiomäärittelyt  ovat
    dynaamisia, parametrien lukumäärät ja tyypit tarkistetaan funktiota
    kutsuttaessa. Jos parametrien lukumäärät tai tyypit poikkeavat, tulee
    ilmoitus ajonaikaisesta virheestä. Myös määrittelemättömän funktion
    kutsuminen aiheuttaa ajonaikaisen virheen.

    auto_lista on valinnainen "paikalliseen"  käyttöön  tarkoitettujen
    muuttujien luettelo. Auto_listan (jos se on olemassa) syntaksi on "auto
    nimi, ... ;". (Puolipiste on valinnainen.) Kukin nimi on automaattisen
    muuttujan nimi.  Taulukot voi merkitä samoin kuten parametrit. Näiden
    muuttujien arvot työnnetään pinoon funktion alussa. Sitten muuttujat
    alustetaan nolliksi ja niitä käytetään funktion suorituksen ajan.
    Funktion päättyessä nämä muuttujat palautetaan, "popataan" niin, että
    niiden  alkuperäiset  (funktiokutsun  aikaiset)  arvot palautuvat.
    Parametrit ovat tosiasiassa automaattisia muuttujia, jotka alustetaan
    funktiokutsun mukaisiin arvoihin. Automaattiset muuttujat poikkeavat
    perinnäisistä paikallisista muuttujista siinä, että jos funktio A
    kutsuu funktiota B, B voi käyttää funktion A automaattimuuttujia
    käyttäen samaa  nimeä,  ellei  funktio  B  ole  kutsunut  niitä
    automaattimuuttujiksi.  bc mahdollistaa rekursiiviset funktiot, koska
    automaattimuuttujat ja parametrit työnnetään pinoon.

    Funktion runko on lista bc-lauseita. Tässäkin lauseet  erotetaan
    toisistaan puolipistein tai rivinvaihdoin. Return-lauseet aikaansaavat
    funktion päättymisen ja arvon palautuksen.  Return-lauseita on kahta
    versiota. Näistä ensimmäinen, "return", palauttaa arvon 0 kutsuneelle
    funktiolle. Toinen muoto, "return ( lauseke )", laskee lausekkeen arvon
    ja palauttaa sen kutsuneelle funktiolle. Jokaisen funktion lopussa on
    oletettu "return (0)", joka lopettaa funktion suorituksen ja palauttaa
    arvon 0 ilman eksplisiittistä return-lausetta.

    Funktiot  muuttavat  myös  muuttujan  ibase  käyttötapaa.  Kaikki
    funktiorungon vakiot konvertoidaan käyttäen funktiokutsun aikaista
    muuttujan ibase arvoa.Muuttujan ibase arvon muutoksia ei oteta huomioon
    funktion suorituksen aikana lukuunottamatta standardifunktiota read,
    joka käyttää aina ibase:n käypää arvoa lukujen konversioon.

  MATEMAATTINEN KIRJASTO
    Jos bc kutsutaan -l optiota käyttäen, matemaattinen kirjasto ladataan
    ja oletusskaalaukselle annetaan arvo 20.  Matemaattiset  funktiot
    laskevat tuloksensa käyttäen niiden kutsumisen aikaista skaalausarvoa.
    Matemaattisessa kirjastossa on seuraavat funktiot:

    s (x) Sini x:stä, x radiaaneina.

    c (x) Kosini x:stä, x radiaaneina.

    a (x) Arcustangentti x:stä, palauttaa tuloksen radiaaneina.

    l (x) Luonnollinen logaritmi x:stä.

    e (x) Exponenttifunktio, jossa e korotetaan potenssiin x.

    j (n,x)
       Kokonaislukukertalukua n oleva bessel-funktio x:stä.

  ESIMERKIT
    Käytettäessä komentotulkkia /bin/sh, seuraava sijoittaa arvon "pi"
    komentotulkkimuuttujaan pi.

       pi=$(echo "scale=10; 4*a(1)" | bc -l)

    Seuraava on matemaattisen kirjaston eksponenttifunktion määrittely. Se
    on kirjoitettu käyttäen POSIX bc:tä.

       scale = 20

       /* Uses the fact that e^x = (e^(x/2))^2
         When x is small enough, we use the series:
          e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + ...
       */

       define e(x) {
        auto a, d, e, f, i, m, v, z

        /* Check the sign of x. */
        if (x<0) {
         m = 1
         x = -x
        }

        /* Precondition x. */
        z = scale;
        scale = 4 + z + .44*x;
        while (x > 1) {
         f += 1;
         x /= 2;
        }

        /* Initialize the variables. */
        v = 1+x
        a = x
        d = 1

        for (i=2; 1; i++) {
         e = (a *= x) / (d *= i)
         if (e == 0) {
          if (f>0) while (f--) v = v*v;
          scale = z
          if (m) return (1/v);
          return (v/1);
         }
         v += e
        }
       }

    Seuraava  koodi  käyttää  bc:n  laajennuksia   yksinkertaisen
    shekkitilisaldo-ohjelman  toteuttamiseen.  Ohjelma  on paras pitää
    tiedostossa niin, että sitä ei aina tarvitse kirjoittaa uudelleen.

       scale=2
       print "\nCheck book program!\n"
       print " Remember, deposits are negative transactions.\n"
       print " Exit by a 0 transaction.\n\n"

       print "Initial balance? "; bal = read()
       bal /= 1
       print "\n"
       while (1) {
        "current balance = "; bal
        "transaction? "; trans = read()
        if (trans == 0) break;
        bal -= trans
        bal /= 1
       }
       quit

    Seuraava on rekursiivisen kertomafunktion määritelmä.

       define f (x) {
        if (x <= 1) return (1);
        return (f(x-1) * x);
       }

  READLINE-OPTIO
    GNU bc voidaan kääntää (configure-option avulla) käyttämään  GNU
    readline input editor -kirjastoa. Tämä sallii käyttäjän editoida rivejä
    enemmän ennen niiden lähettämistä bc:lle. Se sallii myös edellisten
    rivien muodostaman historian käytön. Kun tämä optio on valittu, bc:ssä
    on yksi erityismuuttuja enemmän.  Tämä erityismuuttuja, history on
    säilytettyjen historiarivien lukumäärä. Sen arvo -1 tarkoittaa, että
    rajaton rivimäärä säilytetään.  Tämä on oletusarvo. Jos history:n
    arvoksi  asetetaan  positiivinen  luku,  historiarivien  lukumäärä
    rajoitetaan  kyseisen  luvun  suuruiseksi.   Arvo  0  poistaa
    historiaominaisuuden  käytöstä. Lisätietoja saat GNU readline- ja
    history-kirjastojen käyttöohjeista.

  EROAVUUDET
    Tämä bc:n versio on toteutettu POSIX P1003.2/D11 luonnoksen mukaan ja
    sisältää useita eroavuuksia ja laajennuksia verrattuna luonnokseen ja
    perinnäisiin toteutuksiin. Sitä ei ole toteutettu perinteiseen tapaan
    käyttämällä ohjelmaa dc(1).  Tämä versio on yksi prosessi, joka
    tulkitsee (parses) ja ajaa ohjelman tavukoodikäännöksen (byte code
    translation). On olemassa "dokumentoimaton" optio (-c), joka saa
    ohjelman tulostamaan tavukoodin sen toteuttamisen  sijasta.  Sitä
    käytetään  pääasiassa  debuggaamiseen  ja  matemaattisen kirjaston
    valmistamiseen.

    Pääasiallinen eroavuuksien lähde ovat laajennukset, joissa jotakin
    ominaisuutta on laajennettu toimivuuden parantamiseksi ja lisäykset,
    joissa uusia ominaisuuksia on lisätty. Seuraava on eroavuuksien ja
    laajennusten luettelo.

    LANG  Tämä versio ei ole POSIX-standardin mukainen käsitellessään
       LANG-ympäristömuuttujaa   ja    kaikkia    LC_-alkuisia
       ympäristömuuttujia.

    nimet Traditionaalinen ja POSIX bc käyttävät yhden kirjaimen nimiä
       funktioissa, muuttujissa ja taulukoissa.  Nämä  nimet  on
       laajennettu monimerkkisiksi nimiksi, jotka alkavat kirjaimella
       ja voivat sisältää kirjaimia, numeroita ja alleviivamerkkejä.

    Merkkijonot
       Merkkijonoissa ei saa olla NUL-merkkejä. POSIX sallii kaikkien
       merkkien käytön merkkijonoissa.

    last  POSIX bc:ssä ei ole last muuttujaa. Jotkut bc toteutukset
       käyttävät pistettä (.) samaan tapaan.

    vertailut
       POSIX bc sallii vertailut vain if-lauseessa, while-lauseessa ja
       for-lauseen  toisessa  lausekkeessa.  Lisäksi  vain  yksi
       vertailuoperaatio on sallittu jokaisessa näistä lauseista.

    if-lause, else-lause
       POSIX bc:ssa ei ole else-lausetta.

    for-lause
       POSIX bc vaatia kaikkien  lausekkeiden  olemassaolon  for-
       lauseessa.

    &&, ||, !
       POSIX bc:ssa ei ole loogisia operaattoreita.

    read funktio
       POSIX bc:ssa ei ole read-funktiota.

    print-lause
       POSIX bc:ssa ei ole print-lausetta.

    continue-lause
       POSIX bc:ssa ei ole continue-lausetta.

    taulukkoparametrit
       POSIX bc ei (toistaiseksi) täysin tue taulukkoparametreja.
       POSIX kielioppi hyväksyy taulukot funktion määrityksessä, mutta
       ei tarjoa menetelmää taulukon määrittelemiseksi todellisena
       parametrina.  (Tässä on todennäköisimmin kysymys  kieliopin
       laatijan huomaamattomuudesta.) bc:n perinteisissä toteutuksissa
       on käytössä vain taulukkoparametrien arvoina kutsuminen.

    =+, =-, =*, =/, =%, =^
       POSIX  bc   ei   edellytä   näiden   "vanhantyylisten"
       sijoitusoperaattorien  määrittelyä. Tämä versio sallii nämä
       "vanhantyyliset" sijoitukset. Käytä limits-lausetta nähdäksesi,
       tukeeko  installoitu  versio  niitä.  Jos  se  ei  tue
       "vanhantyylisiä" sijoitusoperaattoreita, lause "a =- 1" vähentää
       a:n arvoa yhdellä sen sijaan, että se sijoittaisi siihen arvon
       -1.

    välilyönnit luvun sisällä
       Muut bc:n toteutukset sallivat välilyöntejä luvun sisällä. Siten
       lause "x=1 3" sijoittaisi arvon 13 muuttujaan x. Sama lause
       aiheuttaisi syntaksivirheen tässä versiossa.

    Virheet ja ohjelman suoritus
       Tämä toteutus poikkeaa muista toteutuksista siinä, miten koodi
       suoritetaan kun syntaksi- ja muita virheitä löytyy ohjelmasta.
       Jos   syntaksivirhe   löytyy   funktion   määrittelystä,
       virheestätoipumisrutiini yrittää löytää lauseen alun ja jatkaa
       funktion tulkintaa. Kun  funktiosta  löytyy  syntaksivirhe,
       funktiota  ei  voi kutsua ja siitä tulee määrittelemätön.
       Vuorovaikutteisen suoritettavan koodin syntaksivirheet tekevät
       suorituksen alaisesta lohkosta epäkelvon. Suoritettava lohko
       lopetetaan sen  rivin  lopussa,  joka  seuraa  täydellistä
       lausejonoa. Esimerkiksi
        a = 1
        b = 2
       on kaksi suoritettavaa lohkoa ja
        { a = 1
         b = 2 }
       on  yksi  suoritettava  lohko. Ajonaikainen virhe lopettaa
       suorituksen alaisen lohkon suorituksen. Ajonaikainen varoitus ei
       lopeta suorituksen alaisen lohkon suoritusta.

    Keskeytykset
       Vuorovaikutteisen  istunnon  aikana  SIGINT-signaali  (jonka
       tavallisesti kehittää päätteeltä annettu control-C -merkki)
       keskeyttää suorituksen alaisen lohkon suorituksen. Se näyttää
       "ajonaikaisen"  virheen,  joka  osoittaa,  että  funktio
       keskeytettiin. Kun kaikki ajonaikaiset rakenteet on siivottu,
       tulostetaan ilmoitus käyttäjälle siitä, että bc on valmis
       ottamaan vastaan tietoa. Kaikki aikaisemmin määritellyt funktiot
       säilyvät määriteltyinä ja kaikkien ei-automaattisten muuttujien
       arvot  ovat  keskeytyskohdan  arvoja.  Kaikki automaattiset
       muuttujat   ja   funktioiden   parametrit   poistuvat
       siivousprosessissa. Ei-interaktiivisen istunnon aikana annettu
       SIGINT-signaali lopettaa koko bc-ajon.

  RAJAT
    Tämä bc -prosessori käyttää nykyisin seuraavia raja-arvoja. Joitakin
    niistä on ehkä muutettu asennuksen yhteydessä. Käytä limits-lausetta
    nähdäksesi todelliset arvot.

    BC_BASE_MAX
       Tulostuskantaluvun maksimiarvo on nykyisin asetettu arvoon 999.
       Syöttökantaluvun maksimiarvo on 16.

    BC_DIM_MAX
       Nykyisissä  jakeluversioissa  käytetään mielivaltaista arvoa
       65535. Sinun versiosi arvo voi olla toinen.

    BC_SCALE_MAX
       Desimaalipisteen jälkeisten numeroiden lukumäärä on rajoitettu
       INT_MAX  numeroon.  Myös  ennen  desimaalipistettä  olevien
       numeroiden määrä on rajoitettu INT_MAX numeroon.

    BC_STRING_MAX
       Merkkijonon merkkien lukumäärä on rajoitettu INT_MAX merkkiin.

    eksponentti
       Eksponentin arvo potenssiinkorotusoperaatiossa (^) on rajoitettu
       arvoon LONG_MAX.

    kertolasku
       Kertolaskurutiini voi antaa vääriä tuloksia, jos luvussa on
       yhteensä enemmän kuin LONG_MAX / 90 numeroa. 32 bittiä pitkillä
       luvuilla tässä luvussa on 23 860 929 numeroa.

    koodin koko
       Kukin  funktio ja "pääohjelma" on rajoitettu 16384 tavuun
       käännettyä tavukoodia. Tämä raja (BC_MAX_SEGS) voidaan helposti
       muuttaa niin, että käytetään enemmän kuin 16 segmenttiä à 1024
       tavua.

    muuttujanimet
       Nykyinen raja yksikäsitteisten nimien lukumäärälle on 32767 sekä
       yksinkertaisille muuttujille, taulukoille että funktioille.

YMPÄRISTÖMUUTTUJAT

    bc käsittelee seuraavia ympäristömuuttujia:

    POSIXLY_CORRECT
       Sama kuin -s optio.

    BC_ENV_ARGS
       Mekanismi, jolla saadaan argumentteja bc-ohjelmalle. Muoto on
       sama  kuin  komentoriviargumenteilla.  Nämä   argumentit
       prosessoidaan ensin, niin että ympäristömuuttujissa luetellut
       tiedostot  prosessoidaan  ennen  komentorivillä  annettuja
       tiedostoja. Käyttäjä voi siten asettaa "standardioptioita ja
       -tiedostoja", jotka prosessoidaan aina ohjelmaa bc kutsuttaessa.
       Ympäristömuuttujissa annetut tiedostot sisältävät tavallisesti
       niiden funktioiden määritykset, jotka käyttäjä haluaa määritellä
       joka kerta, kun bc ajetaan.

    BC_LINE_LENGTH
       Kokonaisluku, joka määrittelee lukuja sisältävien tulostusrivien
       merkkimäärän. Se sisältää pitkien lukujen sisältämät kenoviivat
       ja rivinvaihdot.

TIEDOSTOT

    Useimmissa versioissa bc ei tarvitse aputiedostoja. Kun suorittettavan
    moduulin koko on suuri tai C-kääntäjä ei pysty käsittelemään hyvin
    pitkiä  merkkijonoja,  bc  lukee  standardimatematiikkakirjaston
    tiedostosta  /usr/local/lib/libmath.b.  (Todellinen  paikka  voi
    vaihdella. Se voi olla /lib/libmath.b.)

DIAGNOSTIIKKA

    Jos komentorivillä mainittua tiedostoa ei voi avata, bc ilmoittaa, että
    tiedosto ei ole käytettävissä ja lopettaa suorituksen. Käännös- ja
    ajonaikaiset diagnostiset ilmoitukset ovat itseselitteisiä.

BUGIT

    Virheistä toipuminen ei vielä ole kovin hyvä.

    Postita   bugiraportit   (englanniksi)   osoitteeseen  bug-gnu-
    utils@prep.ai.mit.edu.  Muista  lisätä  sana  ‘‘bc’’  kenttään
    ‘‘Subject:’’.

TEKIJÄ

    Philip A. Nelson
    phil@cs.wwu.edu

KIITOKSET

    Tekijä haluaa kiittää Steve Sommarsia (Steve.Sommars@att.com) laajasta
    sovelluksen toteutuksen  testausavusta  ja  monista  erinomaisista
    parannusehdotuksista. Hänen ansiostaan tuote on paljon parantunut.

               7. Huhtikuuta 1998             bc(1)