Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    cjpeg - pakkaa kuvatiedoston JPEG-formaattiin

YLEISKATSAUS

    cjpeg [ optiot ] [ tiedosto ]

KUVAUS

    cjpeg  pakkaa  kuvatiedoston  tai  kuvatiedoston nimen puuttuessa
    vakiosyötteen  ja  tuottaa  vakiotulosteena  JPEG/JFIF-muotoisen
    kuvatiedoston.  Tällä hetkellä tuettuja kuvaformaatteja ovat: PPM
    (PBMPLUS värikuvat), PGM (PBMPLUS harmaansävykuvat), BMP, GIF, Targa,
    ja RLE (Utah Raster Toolkit -formaatti). (RLE:tä tuetaan vain jos URT-
    kirjasto on käytettävissä.)

OPTIOT

    Kaikkien optioiden nimet ovat lyhennettävissä; Esim.  -grayscale
    voidaan kirjoittaa muodossa -gray tai -gr. Yleisimmät perusoptioista
    voidaan lyhentää jopa yksimerkkisiksi. Suurten ja pienten kirjainten
    välillä  ei tehdä eroa ( -GIF on siis sama kuin -gif).  Myös
    englantilaistyylisesti  kirjoitetut  sanat  hyväksytään  (esim.
    -greyscale), tilan säästämiseksi näitä ei kuitenkaan ole lueteltu.

    Perusoptiot ovat:

    -quality N
       Säätää kuvan laadusta määräävää kvantifiointitaulua. Laatu voi
       olla väliltä 0 (huonoin) ja 100 (paras); Laatu on oletuksena 75
       (lisätietoja alla).

    -grayscale
       Tekee syötteestä harmaansävyjä käyttävän JPEG-kuvan. Optiota
       suositellaan käytettäväksi harmaansävyistä koostuvaa GIF-kuvaa
       pakattaessa, koska cjpeg ei itse pysty päättelemään milloin GIF-
       kuvassa on käytetty ainoastaan harmaansävyjä.  Käyttämällä
       -grayscale -optiota saat aikaan pienempiä JPEG-kuvia lyhyemmässä
       ajassa.

    -optimize
       Optimoi kuvan entropian koodausparametrit. Jos tätä optiota ei
       ole annettu, käytetään oletusparametreja. -optimize tekee JPEG-
       kuvatiedostoista yleensä hieman pienempiä, mutta cjpeg toimii
       silloin  hieman hitaammin ja käyttää huomattavasti enemmän
       muistia. -optimize -option käyttö ei vaikuta kuvan laatuun tai
       nopeuteen kuvan purkamisen yhtydessä.

    -progressive
       Luo progressiivisen (asteittain tarkentuvan) JPEG-tiedoston (ks.
       alle).

    -targa Syöte on Targa-kuvaformaatissa.  Targa-tiedostot  sisältävät
       tunnistuskentän, jota cjpeg ei tunnista automaattisesti. -targa
       -optiota tulee käyttää tällaisille tiedostoille, jotta cjpeg
       käsittelee syötettä Targa-formaatissa. Useimmat Targa-muotoiset
       tiedostot eivät tarvitse tätä optiota.

    -quality -optiolla voidaan säätää tasapainoa pakatun tiedoston koon ja
    kuvan laadun välillä.  Mitä suuremmaksi säädät kuvan laadun sitä
    suurempia tiedostoja saat aikaiseksi, mutta tuloksena on kuva, joka
    vastaa paremmin alkuperäistä kuvaa.  Aivan pienimpiä laatuasetuksia
    (tuottavat siis myös pienimpiä tiedostoja) käytetään sellaisten kuvien
    luomiseen, joita ei purettaessa tunnista alkuperäisiksi. Tavalliseen
    käyttöön käyttökelpoisimpia ovat arvot  50:n  ja  95:n  välillä.
    Oletusarvona käytettävä 75 sopii useimpiin tarkoituksiin. Jos kuvan
    laatu -quality  75:llä  ei  tyydytä,  kannattaa  kokeilla  arvon
    kasvattamista 5:llä tai 10:llä, kunnes olet tyytyväinen tulokseen.
    (Eri tyyppisillä kuvilla on erilaiset optimiasetukset.)

    -quality 100 tuottaa kvantifiontitaulukon, jonka kaikki arvot ovat
    ykkösiä.  Joka  kvantifiointiaskeleella menetetään tällöin vähiten
    kuvainformaatiota, mutta tälläkin asetuksella tapahtuu pienenpientä
    hävikkiä.  Arvoa 100 käytetään lähinnä kokeilutarkoituksessa eikä
    normaalikäyttöön suositella arvoja, jotka ovat yli 95:n.  Pakatun
    tiedoston  koko kasvaa silloin suhteettomasti verrattuna laadussa
    saatavaan hyötyyn.

    Toisaalta alle 50:n arvot tuottavat hyvin pieniä kuvatiedostoja, joiden
    laatu on huono. Arvot 5:n ja 10:n väliltä voivat olla käyttökelpoisia
    esimerkiksi silloin, kun  halutaan  luoda  selailuun  käytettävää
    hakemistoa  suuresta  kuvakirjastosta.  Voit  huviksesi  kokeilla
    -quality:ä arvolla 2 hauskojen kubistisien efektien luomiseksi. (Huom.
    alle 25:n laatuarvot tuottavat kaksitavuisen kvantifiointitaulun, jonka
    toteuttaminen JPEG-standardissa ei ole pakollista.  cjpeg  antaa
    varoituksen käytettäessä näin pientä kuvanlaatua, koska eräät JPEG-
    ohjelmat eivät osaa purkaa tällaisia kuvatiedostoja.  Käytä -baseline
    -optiota  jos  haluat  varmistua  yhteensopivuudesta  pienimmillä
    kuvanlaaduilla.)

    -progressive   -optio   luo   progressiivisen   JPEG-tiedoston.
    Tämäntyyppisessä kuvatiedostossa kuvainformaatio talletetaan useammassa
    pyyhkäisyssä tarkentaen kuvan laatua joka kerralla. Tästä on se hyöty,
    että kun kuvaa välitetään hitaan yhteyden kautta, voi purkaja näyttää
    ensimmäisestä pyyhkäisystä saatavan epäselvän kuvan varsin nopeasti ja
    sen jälkeen parantaa kuvan laatua seuraavien pyyhkäisyjen aikana.
    Lopullinen kuva on täsmälleen samanlainen laadultaan kuin standardi
    JPEG-kuva ja myös tiedoston koko on suunnilleen sama -- joskus jopa
    hieman pienempi. Varoitus: kaikki JPEG-purkajat eivät osaa lukea tällä
    tavalla koodattua kuvaa.

    Optiot edistyneille käyttäjille:

    -dct int
       Käytä DCT-kokonaislukumetodia (oletus).

    -dct fast
       Käytä nopeaa DCT-kokonaislukumetodia (epätarkempi).

    -dct float
       Käytä DCT-liukulukumetodia. Liukulukumetodi on hieman tarkempi
       kuin kokonaislukumetodi, mutta huomattavasti hitaampi,  jos
       koneessasi ei ole erittäin nopeaa liukulukuyksikköä. Huomaa
       myös, että liukulukumetodilla tuloksena saatavissa tiedostoissa
       voi olla pienenpieniä eroja erityyppisten koneiden välillä.
       Kokonaislukumetodin pitäisi tuottaa täsmälleen  sama  tulos
       konetyypistä riippumatta. Nopea kokonaislukumetodi on näitä
       molempia huomattavasti epätarkempi.

    -restart N
       Lähettää JPEG-uudelleenaloitusmerkin  joka  N:nen  MCU-rivin
       jälkeen tai joka N:nen MCU-blokin jälkeen, jos numeron perään on
       liitettynä  B-kirjain.  -restart  0  (oletus)  ei  lähetä
       uudelleenaloitusmerkkejä.

    -smooth N
       Pehmentää syötekuvaa vähentämällä siinä esiintyvää kohinaa. N,
       joka voi saada arvon väliltä 0 ja 100, ilmaisee pehmennyksen
       voimakkuuden. 0 ei pehmennä kuvaa lainkaan (oletus).

    -maxmemory N
       Asettaa  suurten  kuvien  käsittelyssä  käytettävän muistin
       enimmäismäärän. Luku tarkoittaa tuhatta tavua tai miljoonaa, jos
       luvun perään on liitetty M-kirjain. Esim. -max 4m tarkoittaa
       4000000 tavua. Jos annettu muistimäärä ei riitä, käytetään
       apuna tilapäistiedostoja.

    -outfile nimi
       Kirjoittaa  tuloksena  saatavan kuvan vakiosyötteen sijasta
       nimettyyn tiedostoon.

    -verbose
       Näyttää debuggaustietoja. Useamman -v -option käyttö lisää
       näytettävien debuggaustietojen määrää. Debuggaustietojen alussa
       näytetään ohjelman versionumero.

    -debug Sama kuin -verbose.

    -restart -optio lisää ylimääräisiä merkkejä, joka auttaa JPEG-purkajaa
    tahdistuksessa siirtovirheen sattuessa. Jos uudelleenaloitusmerkkejä
    ei käytetä, niin yksikin pakatussa tiedostossa oleva virhe pilaa
    useimmiten koko loppukuvan; merkkien avulla voidaan vaurio saada
    rajoitettua seuraavaan uudelleenaloitusmerkkiin. Merkit kasvattavat
    luonnollisestikin hieman tiedostokokoa. Luotettavien verkkojen kautta
    (esim. Usenet) välitettäville kuville suositellaan käytetäväksi optiota
    -restart 1

    -smooth -optio suodattaa syötteestä pois hienojakoista kohinaa. Tätä
    käytetään useimmiten GIF-kuvien muunnoksen yhteydessa.  Kohtuullinen
    pehmennyskerroin 10:stä 50:een poistaa syötteestä rasteroinnin ja
    pienentää siten tiedoston kokoa ja parantaa kuvan ulkonäköä.  Liian
    suuren pehmennyskertoimen käyttö kuitenkin sumentaa kuvaa.

    Optioita velhoille:

    -baseline
       Luo  baseline:ä  käyttävän JPEG-tiedoston.  Kvantifioinnissa
       käytettävät  arvot  supistetaan  kahdeksaan  bittiin  myös
       pienimmillä laatuasetuksilla.

    -qtables tiedosto
       Käyttää    määrätystä    tekstitiedostosta    löytyvää
       kvantifiointitaulua.

    -qslots N[,...]
       Valitsee   käytettävän   kvantifiointitaulun   jokaiselle
       värikomponentille.

    -sample HxV[,...]
       Asettaa JPEG-näytteenottokertoimet jokaiselle värikomponentille.

    -scans tiedosto
       Käyttää määrätystä tekstitiedostosta löytyvää pyyhkäisyskriptiä.

    "Velho-optiot" on tarkoitettu kokeiluun. Jos et ole aivan varma, mitä
    optioilla tehdään, niin älä käytä niitä. Lisätietoa näistä optioista
    löytyy tiedostosta wizard.doc.

ESIMERKIT

    Tämä esimerkki pakkaa foo.ppm-nimisen PPM-tiedoston laatuasetuksella 60
    ja tallettaa sen tiedostoon foo.jpg:

       cjpeg -quality 60 foo.ppm > foo.jpg

VINKIT

    Värilliset GIF-kuvat eivät ole aivan parhaimpia mahdollisia JPEG-
    kandidaatteja; JPEG on tarkoitettu täysvärikuvien (24-bittisten kuvien)
    pakkaamiseen.  Aivan erityisesti  kannattaa  välttää  sarjakuvien,
    viivapiirrosten  ja  muiden  sellaisten kuvien muuntamista, jotka
    käyttävät vain muutamaa väriä.  GIF  sopii  tähän  tarkoitukseen
    huomattavasti paremmin kuin JPEG. Jos haluat muuntaa GIF-kuvia JPEG-
    formaattiin, kannattaa kokeilla cjpeg:n -quality ja -smooth -optioita
    tyydyttävän  lopputuloksen aikaansaamiseksi.  -smooth 10 on usein
    käyttökelpoinen.

    Vältä kuvien ajamista useiden  peräkkäisten  JPEG  pakkaus/purku-
    toimenpiteiden läpi.  Kuvasta häviää joka kerralla informaatiota ja
    kymmenennen kierroksen paikkeilla kuvan laatu on jo selkeästi huonompi
    kuin ensimmäisen kierroksen jälkeen.  Kuvaa muokattaessa kannattaa
    käyttää hävikitöntä tiedostoformaattia ja suorittaa JPEG-muunnos vasta
    lopulliselle kuvalle.

    -optimize -optiota kannattaa käyttää silloin, kun olet tekemässä
    kuvasta  "lopullista"  versiota  eteenpäin  lähetettäväksi  tai
    varastoitavaksi.  Optio  on hyödyksi myös käytettäessä huonompaa
    kuvanlaatua erittäin pienten JPEG-tiedostojen luomiseksi.  Saatava
    prosentuaalinen hyöty on usein suurempi kuin suurempia tiedostoja
    luotaessa.  (Tällä hetkellä -optimize -moodi on  aina  valittuna
    progressiivisia JPEG-tiedostoja generoitaessa.)

YMPÄRISTÖMUUTTUJAT

    JPEGMEM
       Tämän ympäristömuuttujan arvoa käytetään oletuksena varattavan
       muistin ylärajana.  Arvoa käytetään samoin kuin -maxmemory
       -optiota.  JPEGMEM  korvaa  käännöksen  yhteydessä annetun
       käytettävän muistin enimmäismäärän. Se itse voidaan korvata
       antamalla uusi arvo -maxmemory-optiolla.

KATSO MYÖS

    djpeg(1), jpegtran(1), rdjpgcom(1), wrjpgcom(1) ppm(5), pgm(5)
    Wallace, Gregory K.  "The JPEG Still Picture Compression Standard",
    Communications of the ACM, April 1991 (vol. 34, no. 4), sivut 30-44.

TEKIJÄ

    Independent JPEG Group

BUGIT

    Aritmeettista koodausta ei ole tuettu lakisyistä.

    Kaikkia BMP- ja Targa-formaattien muunnelmia ei tueta.

    -targa -optio ei ole bugi, se on ominaisuus. (Se olisi kyllä ollut bugi
    elleivät Targa-formaatin suunnittelijat olisi olleet niin pihalla.)

    Ei ole vieläkään niin nopea kuin haluaisimme sen olevan.