Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    dc - laskin, jolla on rajoittamaton laskentatarkkuus

YLEISKATSAUS

    dc

KUVAUS

    Dc  on  ‘‘käänteistä  puolalaista’’  laskentajärjestystä  käyttävä
    pöytälaskin, jolla on rajoittamaton laskentatarkkuus. Se sallii myös
    makrojen määrittelyn ja kutsun. Normaalisti dc lukee vakiosyötettä;
    jos sille annetaan komentoriviargumentteja, ne ovat tiedostonimiä ja dc
    lukee  ja  suorittaa  tiedostojen  sisällön ennen kuin se lukee
    vakiosyötettä.  Kaikki normaali tulostus menee  vakiotulosteeseen.
    Kaikki virhetulostus menee virhetulosteeseen.

    ‘‘Käänteistä puolalaista’’ logiikkaa käyttävä laskin tallettaa luvut
    pinoon. Syötetty luku työnnetään pinoon. Laskutoimitukset ottavat
    argumentit pinosta ja työntävät tulokset pinoon.

    Luvun  syöttö  dc-laskimeen  tapahtuu  näppäilemällä  numerot  ja
    mahdollisesti desimaalipiste. Eksponenttimuotoa  ei  voi  käyttää.
    Negatiivisen luvun syöttö tapahtuu syöttämällä sen alkuun ‘‘_’’.
    Miinusmerkkiä ‘‘-’’ ei voi tässä käyttää, koska se on vähennyslaskun
    binäärinen operaattori.  Kaksi lukua voi syöttää peräkkäin, jos ne
    erotetaan välilyönnillä tai rivinvaihdolla, joilla ei ole merkitystä
    komentoina.

Tulostuskomennot

    p   Tulostaa pinon päällimmäisen arvon muuttamatta pinoa. Arvon
       jälkeen tulostetaan rivinvaihto.

    P   Tulostaa pinon päällimmäisen arvon ja tuhoaa sen; ei tulosta
       rivinvaihtoa.

    f   Tulostaa pinon koko sisällön muuttamatta mitään. Tämä on hyvä
       komento, jos olet eksyksissä tai haluat tietää, mikä jonkin
       komennon vaikutus oli.

Laskutoimitukset

    +   Ottaa kaksi arvoa pinosta, laskee ne yhteen ja työntää tuloksen
       pinoon. Tuloksen tarkkuuden määrää vain argumenttien arvot ja
       se on riittävän suuri antamaan tarkan tuloksen.

    -   Ottaa kaksi arvoa pinosta, vähentää ensin otetun toiseksi
       otetusta ja työntää tuloksen pinoon.

    *   Ottaa kaksi arvoa pinosta, kertoo ne keskenään ja työntää
       tuloksen pinoon.  Tuloksen desimaalien lukumäärää kontrolloi
       käypä tarkkuusarvo (katso alempana), eikä se riipu kerrottavien
       arvoista.

    /   Ottaa kaksi arvoa pinosta, jakaa toiseksi otetun ensin otetulla
       ja työntää tuloksen pinoon. Desimaalien lukumäärä  riippuu
       tarkkuusarvosta.

    %   Ottaa kaksi arvoa pinosta, laskee jakojäännöksen komennolla /
       suoritettavasta jakolaskusta ja työntää sen pinoon. Jakolasku
       tehdään niin monella desimaalilla kuin tarkkuusarvo määrittelee,
       ja jakojäännös lasketaan yhtä monella desimaalilla.

    ~   Ottaa kaksi arvoa pinosta, jakaa toiseksi otetun arvon ensiksi
       otetulla.  Osamäärä työnnetään ensin pinoon ja jakojäännös
       seuraavaksi. Tarkkuusarvo määrittelee jakolaskussa käytettyjen
       desimaalien  lukumäärän.  (Jono SdSn lnld/ LnLd% voi myös
       toteuttaa tämän funktion, virhetarkistuksen ollessa  hiukan
       erilainen.)

    ^   Ottaa kaksi arvoa pinosta ja tekee potenssiin korotuksen, jossa
       ensin otettu arvo on eksponentti ja toiseksi  otettu  on
       kantaluku.  Eksponentin  mahdollisia  desimaaleja  ei oteta
       huomioon. Tarkkuusarvo määrittelee pinoon työnnettävän tuloksen
       desimaalien lukumäärän.

    |   Ottaa kolme arvoa pinosta ja laskee modulaarisen potenssiin
       korotuksen. Ensimmäinen pinosta otettu arvo on reduktiomodulus,
       jonka  täytyy  olla  nollasta  poikkeava  ja  tulisi olla
       kokonaisluku.  Toista  pinosta  otettua  arvoa  käytetään
       eksponenttina; sen tulee olla ei-negatiivinen luku ja sen
       desimaaliosaa ei oteta huomioon. Kolmas pinosta otettu arvo on
       kantaluku,  joka korotetaan potenssiin. Tarkkuusarvo määrää
       tuloksen desimaalien lukumäärän. Pienillä luvuilla tämä toimii
       samoin kuin jono Sm lble^ Lm%, mutta toisin kuin ^, tämä komento
       toimii mielivaltaisen suurilla eksponenteilla.

    v   Ottaa pinosta yhden arvon, laskee sen neliöjuuren ja työntää
       tuloksen pinoon. Tarkkuusarvo määrittelee tuloksen desimaalien
       lukumäärän.

    Useimpiin laskutoimituksiin vaikuttaa ‘‘tarkkuusarvo’’, jonka voit
    asettaa komennolla k. Oletustarkkuus on nolla, mikä tarkoittaa sitä,
    että kaikki laskutoimitukset yhteen- ja vähennyslaskua lukuunottamatta
    antavat tulokseksi kokonaisluvun.

    Jakojäännösoperaatio  %  vaatii  selityksen: kun sitä sovelletaan
    argumentteihin ‘‘a’’ ja ‘‘b’’, se antaa tulokseksi ‘‘a - (b * (a /
    b))’’, jossa ‘‘a / b’’ lasketaan käytössä olevalla tarkkuudella.

Pinon hallinta

    c   Tyhjentää pinon.

    d   Tekee pinon päällimmäisestä arvosta kaksoiskappaleen ja työntää
       sen pinoon. Siten ‘‘4d*p’’ laskee luvun 4 neliön ja tulostaa
       sen.

    r   Vaihtaa pinon kahden päällimmäisen arvon järjestyksen.

Rekisterit

    Dc antaa käytettäväksi 256 muistirekisteriä, joilla jokaisella on
    yksimerkkinen nimi. Voit tallettaa luvun tai merkkijonon rekisteriin
    ja hakea sen myöhemmin.

    sr   Ottaa pinon päällimmäisen arvon ja tallettaa sen rekisteriin r.

    lr   Kopioi arvon rekisteristä r ja työntää sen pinoon. Rekisterin r
       sisältö ei muutu.

    Jokaisella rekisterillä on myös oma pinonsa. Rekisterin käypä arvo on
    sen pinon päällimmäinen arvo.

    Sr   Ota (pää)pinon päällimmäinen arvo ja työnnä se rekisterin r
       pinoon. Rekisterin edelliseen arvoon ei pääse käsiksi.

    Lr   Ota  rekisterin  r pinon päällimmäinen arvo ja työnnä se
       pääpinoon. Rekisterin r pinon edelliseen arvoon, jos sellainen
       on, voidaan nyt päästä käsiksi komennolla lr.

Parametrit

    Dc:llä on kolme parametria, jotka hallitsevat sen toimintaa: tarkkuus,
    syöttökantaluku ja tulostuskantaluku. Tarkkuus määrittelee useimpien
    laskutoimitusten  tuloksen  edellyttämän  desimaalien  lukumäärän.
    Syöttökantaluku   valvoo   syötettävien   lukujen   tulkintaa.
    Tulostuskantalukua käytetään lukuja kirjoitettaessa.

    Syöttö- ja tulostuskantaluvut ovat erillisiä parametreja; voit asettaa
    ne erisuuriksi,  mikä  voi  olla  hyödyllistä  tai  häiritsevää.
    Syöttökantaluvun tulee olla välillä 2 -- 36 (mainitut arvot ml.).
    Tulostuskantaluvun tulee olla vähintään 2. Tarkkuuden tulee olla nolla
    tai suurempi.  Tarkkuus mitataan aina desimaalilukuna riippumatta
    käytetystä syöttö- tai tulostuskantaluvun arvosta.

    i   Ottaa pinon päällimmäisen arvon ja asettaa sen syöttökantaluvun
       arvoksi.

    o   Ottaa  pinon  päällimmäisen  arvon  ja  asettaa  sen
       tulostuskantaluvun arvoksi.

    k   Ottaa pinon päällimmäisen arvon ja asettaa sen tarkkuuden
       arvoksi.

    I   Työntää käytössä olevan syöttökantaluvun arvon pinoon.

    O   Työntää käytössä olevan tulostuskantaluvun arvon pinoon.

    K   Työntää käytössä olevan tarkkuusarvon pinoon.

Merkkijonot

    Dc  voi  operoida  lukujen  ohella  merkkijonoilla.  Ainoa, mitä
    merkkijonoilla voi tehdä, on niiden tulostus ja suoritus makroina (mikä
    tarkoittaa sitä, että merkkijonon sisältö prosessoidaan dc-komentoina).
    Kaikki rekisterit ja pino voivat sisältää merkkijonoja, ja dc tietää
    aina, onko tietty kohde luku vai merkkijono. Jotkut komennot (kuten
    laskutoimitukset) vaativat  lukuja  argumenteiksi  ja  ilmoittavat
    virheestä, jos ne saavat merkkijonoja.  Toiset komennot hyväksyvät
    kumman tahansa; esimerkiksi komento p hyväksyy kumman tahansa ja
    tulostaa kohteen sen tyyppiä vastaavasti.

    [merkit]
       Tekee merkkijonon, joka sisältää merkit (sijoitettuna merkkien [
       ja ] väliin), ja työntää sen pinoon.  Esimerkiksi [foo]P
       tulostaa merkit foo (ei rivinvaihtoa).

    a   Ottaa pinon päällimmäisen kohteen. Jos se oli luku, sen alin
       tavu konvertoidaan merkkijonoksi ja työnnetään pinoon.  Muutoin
       pinon päällimmäinen kohde oli merkkijono ja sen ensimmäinen
       merkki työnnetään pinoon.

    x   Ottaa arvon pinosta ja suorittaa sen makrona.  Normaalisti sen
       pitäisi olla merkkijono; jos se on luku, se yksinkertaisesti
       työnnetään takaisin pinoon. Esimerkiksi [1p]x suorittaa makron
       1p, joka työntää 1 pinoon ja tulostaa 1 erilliselle riville.

    Makrot talletetaan useimmiten rekistereihin; [1p]sa tallettaa makron,
    joka kirjoittaa 1 rekisteriin a ja lax kutsuu tämän makron.

    >r   Ottaa kaksi arvoa pinosta ja vertaa niitä olettaen, että ne ovat
       lukuja,  toteuttaen  rekisterin  r  sisällön  makrona, jos
       alkuperäinen pinon päällimmäinen arvo on suurempi. Siten 1 2>a
       kutsuu rekisterin a sisällön, mutta 2 1>a ei kutsu.

    <r   Kuten edellinen, mutta kutsuu makron, jos alkuperäinen pinon
       päällimmäinen arvo on pienempi.

    =r   Kuten edelliset, mutta kutsuu makron, jos pinosta haetut luvut
       ovat yhtäsuuret.

    ?   Lukee rivin päätteeltä ja suorittaa sen. Tämä komento sallii
       makron pyytää tietoa käyttäjältä.

    q   Poistuu makrosta ja myös sitä kutsuneesta makrosta.  Kutsuttuna
       ylimmältä  tasolta tai makrosta, jota on kutsuttu suoraan
       ylimmältä tasolta, komento q saa aikaan poistumisen ohjelmasta
       dc.

    Q   Ottaa  arvon  pinosta  ja  käyttää  sitä  poistuttavien
       makrosuoritustasojen lukumääränä.  Siten 3Q poistuu kolmelta
       makrotasolta.  Komento  Q  ei koskaan aiheuta poistumista
       ohjelmasta dc.

Tilakysely

    Z   Ottaa arvon pinosta, laskee sen numeroiden lukumäärän (tai
       merkkien lukumäärän, jos kyseessä on merkkijono) ja työntää
       tämän luvun pinoon.

    X   Ottaa arvon pinosta, laskee sen desimaalien lukumäärän ja
       työntää tämän luvun pinoon. Merkkijonon kysymyksessä ollessa
       pinoon työnnettävä arvo on 0.

    z   Työntää pinoon pinon syvyystiedon; pinossa olleiden kohteiden
       lukumäärä ennen komentoa z .

Sekalaista

    !   Toteuttaa loput rivistä systeemikomentona.

    #   Tulkitsee loput rivistä kommentiksi.

    :r   Ottaa  pinon  kaksi  päällimmäistä  arvoa.  Vanha toiseksi
       päällimmäinen pinon arvo talletetaan  taulukkoon  r,  joka
       indeksoidaan vanhalla päällimmäisellä pinon arvolla.

    ;r   Ottaa pinon päällimmäisen arvon ja käyttää sitä indeksinä
       taulukkoon r. Valittu arvo työnnetään pinoon.

HUOMAUTUKSIA

    Taulukko-operaatioita : ja ; käytetään tavallisesti vain ohjelman bc
    perinteisissä toteutuksissa.  ( GNU bc on itsenäinen ohjelma, joka ei
    tarvitse ohjelmaa dc toimiakseen.)

BUGIT

    Postita  bugiraportit  (englanniksi!)   osoitteeseen   bug-gnu-
    utils@prep.ai.mit.edu.  Muista  kirjoittaa  sana  ‘‘dc’’ kenttään
    ‘‘Subject:’’ .