Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    dvips - muuntaa TeX DVI -tiedoston PostScriptiksi

YLEISKATSAUS

    dvips [ optiot ] tiedosto[.dvi]

KUVAUS

    TÄMÄ MAN-SIVU ON VANHENTUNUT! Sitä ei enää ylläpidetä ja se voi olla
    virheellinen tai puutteellinen. Katso komennon Texinfo-dokumentaatiota.
    Voit lukea sitä joko Emacsista tai käyttäen erillistä info-ohjelmaa,
    joka tulee GNU-texinfo -paketin mukana.

    Ohjelma dvips ottaa DVI-tiedoston tiedosto[.dvi], joka on  TeX:n
    tuottama (tai jonkin muun, kuten GFtoDVI:n tuottama) ja muuntaa sen
    PostScriptiksi,   lähettäen   tuloksen   normaalisti   suoraan
    laserkirjoittimelle.  DVI-tiedoston  voi  antaa  myös ilman .dvi-
    loppuliitettä. Käytettävät fontit voivat olla joko kirjoittimen omia
    tai määritelty bittikarttoina PK-tiedostoissa, tai "virtuaalisena"
    yhdistelmänä molempia.

    Jos MakeTeXPK-ohjelma on asennettu, kutsuu dvips  automaattisesti
    METAFONT:a  luodakseen  sellaiset fontit, joita ei ennestään ole
    olemassa.

    Lisätietoja löytyy Texinfo-ohjeesta dvips.texi, jonka pitäisi olla
    asennettuna järjestelmässäsi.

OPTIOT

    -a   Säästää  muistia käymällä .dvi-tiedoston läpi kolme kertaa
       tavallisen kahden sijaan ja lataamalla vain käytettävät merkit.
       Tämä on hyödyllistä yleensä vain hyvin vähämuistisissa koneissa,
       kuten joissain PC:issä.

    -A   Tulostetaan vain parittomat sivut (TeX-numeroidut sivut, ei
       koske numeroimattomia sivusarjoja).

    -b lukumäärä
       Tehdään lukumr kopiota kustakin sivusta, mutta monistaen
       sivujen data sen sijaan, että  käytettäisiin  PostScriptin
       #numcopies -optiota.  Tämä voi olla käyttökelpoista \bop-hook
       -otsikkotiedostoasetuksen yhteydessä värierottelujen tai muiden
       siistien jippojen aikaansaamisessa.

    -B   Tulostetaan vain parilliset sivut (TeX-numeroidut sivut, ei
       koske numeroimattomia sivusarjoja).

    -c lukumäärä
       Tehdään lukumr kopiota kustakin sivusta. Saman sivun kopiot
       tulostetaan peräkkäin. Kaksipuolisen tulostuksen tapauksessa
       tulostus tehdään sivupari peräkkäin (ei tarvitse pelätä, että
       sama sivu tulostettaisiin saman arkin molemmille puolille).
       Katso myös -C -optiota alla kollationoiduille kopioille.

    -C lukumäärä
       Tehdään lukumr  kopiota,  mutta  kollationoituina  (koko
       dokumentti  tulostetaan  useaan kertaan peräkkäin, ei sivu
       kerrallaan limittäin). Tämä on hitaampi kuin -c -optio, koska
       data monistetaan PostScript-tiedostossa, mutta nopeampaa kuin
       saman  PostScript-tiedoston  tulostaminen  useaan  kertaan.
       Tulosteiden käsittely kuitenkin helpottuu.

    -d arvo
       Asettaa  debuggauslippuja.   Tämä  on  tarkoitettu  vain
       hätätapauksia ja epätavallisia kokeiluja varten; se toimii vain,
       jos dvips on käännetty DEBUG-optiolla. Lisätietoja lippujen
       mahdollisista arvoista saa dvips.tex:n luvusta 15.

    -D tarkkuus
       Asettaa tulostuksen resoluution  pisteinä  tuumalle  arvoon
       tarkkuus.  Tämä vaikuttaa sekä ladattavien bittikarttafonttien
       valintaan  että  kirjoittimen  omien  PostScript-fonttien
       asetteluun. Tarkkuuden tulee olla väliltä 10 ja 10000. Asetus
       vaikuttaa sekä vaaka- että  pystysuuntaiseen  resoluutioon.
       Valittaessa  korkea  resoluutio (enemmän kuin vaikkapa 400
       pistettä tuumalle) tulisi luultavasti käyttää myös -Z -lippua.

    -e lukumäärä
       Varmistetaan, että jokainen merkki asetetaan enintään näin monta
       pikseliä  sen ‘todellisesta’, resoluutiosta riippumattomasta
       paikasta sivulla. Parametrin oletusarvo riippuu käytettävästä
       resoluutiosta. Antamalla yksittäisille merkeille mahdollisuus
       ‘ajelehtia’ niiden oikein pyöristetyistä paikoista muutaman
       pikselin verran, samalla kun pitäydytään kunkin uuden sanan
       todellisesta alkamiskohdassa,  parantaa  sanojen  kirjainten
       välistystä.

    -E   Saa aikaan, että dvips yrittää luoda EPSF-tiedoston, jossa on
       tiukka rajausalue (nk. bounding box).  Tämä  toimii  vain
       yksisivuisilla tiedostoilla ja se ottaa huomioon vain kirjainten
       ja rajausten paikat, ei sisällytettyä grafiikkaa. Lisäksi se
       hakee kirjasinten kokotiedot tfm-tiedostosta, joten tfm-alueensa
       ulkopuolella sijaitsevat  merkit  saattavat  häiritä  sitä.
       Rajausalue voi lisäksi olla aavistuksen verran liian avara, jos
       kirjaimella on merkittävästi tyhjää vasemmalla ja oikealla
       puolellaan. Tämä optio joka tapauksessa toimii hyvin luotaessa
       pieniä EPSF-tiedostoja kaavoille, taulukoille tai vastaaville.
       (Kannattaa  tietysti huomata, että dvips:n tuloste riippuu
       resoluutiosta, eikä se siten tee kovin hyviä EPSF-tiedostoja,
       varsinkaan jos kuvia täytyy skaalata; käytä EPSF-tiedostoja
       suurella varovaisuudella.)

    -f   Lue .dvi-tiedosto oletussyötteestä ja  kirjoita  PostScript
       oletustulosteeseen.  Oletussyötteen tulee olla osoitettava,
       joten se ei voi olla putki. Jos putken  käyttäminen  on
       välttämätöntä, kirjoita komentotulkkiskripti, joka kopioi putken
       väliaikaistiedostoon ja sitten kehoittaa dvips:ä käyttämään tätä
       tiedostoa.  Tämä optio estää lisäksi PRINTER-ympäristömuuttujan
       automaattisen lukemisen ja aiheuttaa, ettei Control-D -merkkiä
       lähetetä automaattisesti, jos sen lähettäminen on asetettu -F
       -optiolla tai asetustiedostossa; käytä optiota -F tämän option
       jälkeen mikäli haluat molemmat.

    -F   Aiheuttaa  että  PostScript-tiedoston  viimeiseksi  merkiksi
       lisätään Control-D (ASCII-koodi 4).  Tämä on käyttökelpoista,
       kun dvips tulostaa kirjoittimelle suoraan sen sijaan, että se
       käyttäisi tulostusjonoa, kuten on  yleistä  vaatimattomissa
       järjestelmissä. HUOMIO! ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ OPTIOTA!

    -h tiedosto
       Lisätään  parametrina  annettu  tiedosto  ylimääräiseksi
       otsikkotiedostoksi. Tämä otsikkotiedosto lisätään PostScriptin
       userdict:iin (käyttäjän omiin ylimääräisiin määrityksiin). (Jos
       nimi on kuitenkin ‘-’, ei otsikkotiedostoja liitetä tulostukseen
       lainkaan.)

    -i   Tämän option käyttäminen käskee dvips:ä jakamaan dokumentin
       osiin ja asettamaan jokaisen osan erilliseen tiedostoon; uudet
       tiedostonimet  luodaan  korvaamalla  annetun  tulostiedoston
       loppuliite kolminumeroisella laskurilla. Tämä tehdään yleensä
       muistin säästämiseksi. Tätä optiota käytetään yleensä -S -option
       yhteydessä,  joka  asettaa  osan  sivujen  maksimimäärän.
       Esimerkiksi jotkin latojat eivät voi tulostaa enemmän kuin noin
       kymmenen perättäistä sivua ennen muistin loppumista. Näiden
       optioiden  avulla  kirja  voidaan  automaattisesti  jakaa
       kymmensivuisiin osiin, jokainen omaan tiedostoonsa.

    -k   Tulostetaan rajausmerkit. Tämä optio kasvattaa paperikokoa (joka
       tulisi määrittää joko erikoispaperikokona tai -T -optiolla)
       puolella tuumalla molempiin suuntiin. Se siirtää jokaista sivua
       neljännestuumalla ja piirtää kulmiin ristimäiset rajausmerkit.
       Se on käyttökelpoinen sellaisilla latojilla, jotka  voivat
       asettaa paperikoon automaattisesti.

    -K   Aiheuttaa  kommenttien  poistamisen  PostScript-grafiikasta,
       fonttitiedostoista ja otsikoista. Tämä on toisinaan tarpeellista
       tulostusjonoissa tai PostScriptin esikäsittelyohjelmissa olevien
       ohjelmavirheiden ohittamiseksi. Erityisesti  %%Page-kommentit
       saattavat aiheuttaa usein vaikeuksia. Tämän lipun käyttäminen
       voi aiheuttaa, että jotkin sisällytetyt kuvat rikkoontuvat,
       sillä  joidenkin  ohjelmapakettien  PostScript-otsikkomakrot
       lukevat syötevirtaa rivi riviltä, etsien tiettyä kommenttia.
       Tätä  optiota  ei  oletuksena  käytetä,  koska PostScript-
       esikatseluohjelmat ja tulostusjonot ovat kehittyneet paremmiksi.

    -l sivunumero
       Määrää, että viimeinen tulostettava sivu on ensimmäinen, joka on
       numeroitu sivunumero. Oletuksena on dokumentin viimeinen sivu.
       Jos sivunumeron edessä on yhtäsuuruusmerkki, käsitellään se (ja
       -p optiolle annettava parametri) laskurinumerona sen sijaan,
       että se käsiteltäisiin dokumentin \count0 -sivunumerolaskuriin
       vertailtavana lukuna. Käyttämällä esimerkiksi optiota -l =9
       päättyy tulostus dokumentin yhdeksännellä sivulla, riippumatta
       siitä miten sivut on numeroitu.

    -m   Asettaa paperin käsinsyötön printterille.

    -M   Kääntää pois automaattisen fonttien generoinnin. Jos joitain
       fontteja  puuttuu,  lisätään  kyseisten fonttien luomiseksi
       tarvittavat komennot tiedostoon missfont.log oletushakemistossa.
       Tämä tiedosto on sen jälkeen suoritettavissa puuttuvien fonttien
       luomiseksi ja sen jälkeen tuhottavissa.

    -n sivumäärä
       Tulostetaan korkeintaan sivumr sivua. Oletusarvo on 100000.

    -N   Kääntää pois  rakenteiset  kommentit.  Tämä  saattaa  olla
       tarpeellista sellaisissa järjestelmissä tai kirjoittimissa jotka
       yrittävät tulkita PostScript-kommentteja oudoilla  tavoilla.
       Erityisesti vanhemmat TranScript:n versiot eivät osaa käsitellä
       modernia sisällytettyä (Encapsulated) PostScriptiä.

    -o tiedosto
       Ohjaa tulostuksen tiedostoon tiedosto.  Jos tiedostonimeä ei
       anneta, on oletusnimi tiedosto.ps , mikäli .dvi-tiedosto oli
       tiedosto.dvi.  Jos  tätä  optiota  ei  anneta,  käytetään
       asetustiedostossa  määriteltyä  oletusarvoa.  Jos  annetun
       tiedostonimen ensimmäinen kirjain on huutomerkki, käytetään
       loppuosaa  parametrina  popen  -komennolle  (putki),  eli
       määrittämällä !lpr ulostulotiedostoksi  aiheuttaa  tiedoston
       lähettämisen automaattisesti tulostusjonoon. Tämä optio estää
       PRINTER-ympäristömuuttujan automaattisen lukemisen. Se estää
       myös  automaattisen Control-D:n lähettämisen, mikäli se on
       sallittu -F -optiolla tai asetustiedostossa. Mikäli kuitenkin
       haluat sen, käytä -F -optiota tämän option jälkeen.

    -O siirtymä
       Siirtää tulostuksen origoa siirtym-parametrin verran, joka on
       pilkulla eroteltu x- ja y-suuntien määrä, esimerkiksi .1in,-.3cm
       (käyttäen  samaa  merkintätapaa  kuin  erikoispaperikoon
       määrityksessä). Sivun origoa siirretään annetun määrän verran
       oletuspaikasta, joka on yksi tuuma alas ja yksi oikealle paperin
       vasemmasta yläkulmasta.

    -p sivunumero
       Ensimmäisen tulostettavan sivun sivunumero. Oletus on dokumentin
       ensimmäinen  sivu.  Jos  sivunumeron  eteen  laitetaan
       yhtäsuuruusmerkki, niin se (ja -l -optiolle annettu sivunumero)
       käsitellään laskurina sen sijaan, että numeroa vertailtaisiin
       dokumentin omaan \count0 -sivunumerolaskuriin.  Esimerkiksi
       option -p =3 käyttämäminen aiheuttaa tulostuksen alkamisen
       dokumentin kolmannelta sivulta, riippumatta siitä, miten sivut
       on numeroitu.

    -pp sivulista
       Pilkuilla  eroteltu  lista  sivuja ja jaksoja (esimerkiksi
       1,5,10-20,42,43),    jotka    tulkitaan    dokumentin
       \count0-sivunumeroina. Sivuja, joiden numeroita ei ole annettu,
       ei tulosteta. Näitä -pp -optioita voi antaa useita tai kaikki
       sivut ja sivujaksot voidaan määrittää yhdellä -pp -optiolla.

    -P tulostinnimi
       Asettaa tulostuksen annetun nimiseen kirjoittimeen. Tämä on
       toteutettu lukemalla config.tulostinnimi, joka voi  asettaa
       tulostuskomennon  (kuten !lpr -Ptulostinnimi) sekä fonttien
       polkuja tai muita kyseistä kirjoitinta koskevia  config.ps
       oletusasetuksia.  Huomaa, että config.ps luetaan ennen kuin
       config.tulostinnimi. Lisäksi etsitään toista tiedostoa nimeltä
       ~/.dvipsrc välittömästi config.ps:n jälkeen. Tämä tiedosto on
       tarkoitettu käyttäjäkohtaisille oletusasetuksille.  Jos  -P
       -komentoa ei anneta, tarkistetaan onko PRINTER-ympäristömuuttuja
       määritelty.  Jos  on,  ja  vastaava  tulostinkohtainen
       asetustiedosto on olemassa, luetaan kyseinen asetustiedosto.

    -q   Toimitaan  hiljaisesti.  Ei tulosteta tietoja muunnetuista
       sivuista,  jne.;  ei  tulosteta  muuta  kuin  virheet
       oletusvirheeseen.

    -r   Pinotaan  sivut  käänteisessä  järjestyksessä.  Tavallisesti
       tulostetaan sivu 1 ensimmäisenä.

    -s   Aiheuttaa koko tulosteen sulkemisen PostScriptin save/restore-
       pariin.  Tämä tekee tiedostosta epästandardin, eikä sitä siten
       suositeta, mutta se voi kuitenkin olla käyttökelpoinen, mikäli
       tulostat  kirjoittimelle  suoraan,  etkä  välitä  tulosteen
       siirrettävyydestä.

    -S sivumäärä
       Asettaa sivujen maksimimäärän kussakin ‘osassa’.  Tätä optiota
       käytetään yleensä -i -option (kts. yllä) yhteydessä.

    -t paperityyppi
       Asettaa  paperityypin.  paperityyppi tulisi olla määritelty
       jossain asetustiedostoista, sen koodin yhteydessä, joka valitsee
       sen. (Tällä hetkellä tunnetut tyypit ovat: letter, legal,
       ledger, a4, a3). Voit myös määrittää -t landscape, joka kääntää
       dokumenttia 90 astetta.  Voit käyttää -t -optiota kahdesti
       kääntääksesi dokumentin, jonka koko ei ole letter: kerran
       paperikoolle  ja  toisen  vaakatulostukselle.  Kunkin  .dvi
       -tiedostossa olevan sivun vasen yläkulma asetetaan yhden tuuman
       päähän paperin sekä vasemmasta että yläreunasta. Tämän option
       käyttö riippuu  suuresti  asetustiedostosta.  Huomaa,  että
       paperikoon asettavien letter tai a4 tai muiden PostScript-
       määritysten tekeminen tekee dokumentista epäyhteensopivan ja voi
       aiheuttaa ongelmia joillain kirjoittimilla, joten sellaista ei
       mielellään saisi tehdä.

    -T koko
       Asettaa paperikoon annettuihin mittoihin. Option parametri on
       samankaltainen  kuin  -O,  eli pilkulla erotettu mittapari
       (esimerkiksi 20.5cm,27.4cm). Asetus  kumoaa  dvi-tiedostossa
       määritellyn paperikoon.

    -U   Poistaa PostScriptin näennäismuistia säästävän optimoinnin, joka
       tallentaa kirjainten mittatietoja samaan merkkijonoon, jota
       käytetään bittikartan kuvaamiseen. Tämä on tarpeellista vain
       käytettäessä  Xerox  4045  PostScript-tulkkia.  Se  johtuu
       ohjelmavirheestä kyseisessä tulkissa, joka aiheuttaa ‘roskaa’
       jokaisen merkin alareunassa. Optiota ei suositella mikäli et
       käytä kyseistä kirjoitinta.

    -x suurennos
       Asettaa  dokumentin  suurennussuhteen arvoon suurennos/1000.
       Asetus .dvi-tiedostossa määritellyn suurennoksen. Arvon tulee
       olla välillä 10 ja 100000.

    -X resoluutio
       Asettaa vaakaresoluution pisteinä tuumalle.

    -Y resoluutio
       Asettaa pystyresoluution pisteinä tuumalle.

    -Z   Aiheuttaa, että bittikarttafontit pakataan ennen kirjoittimelle
       siirtämistä, vähentäen siten fonttien siirtoon  tarvittavan
       informaation  määrää.  Erityisen  käyttökelpoista korkeilla
       resoluutioilla, tai jos käytetään hyvin  suuria  fontteja.
       Hidastaa  tulostusta  jonkin  verran, erityisesti vanhoilla
       68000-pohjaisilla PostScript-kirjoittimilla.

MERKINNÄT

    PostScript Adobe Systems Incorporated:n rekisteröity tuotemerkki.

TEKIJÄ

    Tomas  Rokicki  <rokicki@cs.stanford.edu>;  laajennettu  käyttämään
    virtuaalifontteja Don Knuth:n toimesta. Polunhaku- ja asetusmuutoksia
    karl@cs.umb.edu:n toimesta.

KATSO MYÖS

    mf(1), afm2tfm(1), tex(1), latex(1), lpr(1), dvips.tex.