Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    find - tiedostojen haku hakemistohierarkiasta

YLEISKATSAUS

    find [polku...] [lauseke]

KUVAUS

    Tämä käsikirjan sivu dokumentoi find-ohjelman GNU-version. find etsii
    kuhunkin annettuun tiedostonimeen liittyvän hakemistopuun laskemalla
    annetun   lausekkeen  arvon  vasemmalta  oikealle  noudattaen
    laskentajärjestyssääntöjä (katso luku OPERAATTORIT), kunnes lopputulos
    on tiedossa (vasemman puolen and operaatioiden tulos on epätosi ja or
    operaatioiden tosi), jolloin find siirtyy seuraavaan tiedostonimeen.

    Ensimmäinen argumentti, joka alkaa ‘-’, ‘(’, ‘)’, ‘,’ tai ‘!’ oletetaan
    lausekkeen alkukohdaksi; kaikki argumentit ennen sitä ovat hakupolkuja,
    ja kaikki argumentit sen jälkeen ovat lausekkeen jatkoa. Ellei polkuja
    ole annettu, käytetään nykyistä hakemistoa. Jos mitään lauseketta ei
    ole annettu, käytetään lauseketta ‘-print’.

    find-ohjelman suorituksen jälkeen paluuarvo on 0, jos kaikki tiedostot
    on käsitelty onnistuneesti ja suurempi kuin 0, jos esiintyy virheitä.

LAUSEKKEET

    Lauseke  koostuu  optioista (jotka vaikuttavat kokonaisoperaatioon
    eivätkä tietyn tiedoston käsittelyyn, ja palauttavat aina arvon tosi),
    testeistä (jotka palauttavat arvon tosi tai epätosi) ja toiminnoista
    (joilla on sivuvaikutuksia ja jotka palauttavat arvon tosi  tai
    epätosi). Näitä kaikkia erottavat toisistaan operaattorit. -and on
    oletusarvo, jos operaattori puuttuu. Jos lauseke ei sisällä muita
    toimintoja  kuin  -prune,  käytetään  toimintoa  -print  kaikille
    tiedostoille, joilla lauseke saa arvon tosi.

  OPTIOT
    Kaikki optiot palauttavat aina arvon tosi. Ne vaikuttavat aina, eivät
    pelkästään silloin, kun niiden paikka lausekkeessa saavutetaan. Siksi
    ne on paras selvyyden vuoksi sijoittaa lausekkeen alkuun.

    -daystart
       Mittaa aikoja (-amin, -atime, -cmin, -ctime, -mmin ja -mtime)
       tämän vuorokauden alusta eikä ajankohdasta 24 tuntia sitten.

    -depth Prosessoi kunkin hakemiston sisällön ennen hakemistoa itseään.

    -follow
       Seuraa symbolisia linkkejä. Olettaa option -noleaf.

    -help, --help
       Tulostaa find -ohjelman komentorivin käyttöohjeen ja poistuu
       ohjelmasta.

    -maxdepth tasot
       Laskeudutaan enintään tasot  (ei-negatiivinen  kokonaisluku)
       hakemistotasoa komentoriviargumenttien alapuolelle.‘-maxdepth 0’
       tarkoittaa, että testejä ja toimintoja voidaan soveltaa vain
       komentoriviargumentteihin.

    -mindepth tasot
       Ei  sovelleta testejä tai toimintoja tasoilla, jotka ovat
       vähemmän kuin tasot (ei-negatiivinen kokonaisluku). ‘-mindepth
       1’  tarkoittaa  sitä,  että  käsitellään  kaikki tiedostot
       lukuunottamatta komentoriviargumentteja.

    -mount Ei laskeuduta muiden tiedostojärjestelmien hakemistoihin. Option
       -xdev vaihtoehtoinen nimi, yhteensopivuuden takia eräiden muiden
       find-versioiden kanssa.

    -noleaf
       Ei oleteta, että hakemistoissa on 2 alihakemistoa vähemmän kuin
       niiden kovien linkkien lukumäärä. Tämä optio tarvitaan, kun haku
       kohdistuu tiedostojärjestelmiin, jotka eivät noudata Unixin
       hakemisto-linkki-konventiota,  esim.  CD-ROM-  tai  MS-DOS
       -tiedostojärjestelmät tai  AFS-tietovälineasemat.  Jokaisella
       normaalin Unix-tiedostojärjestelmän hakemistolla on ainakin 2
       kovaa linkkiä: sen nimi ja sen ‘.’-linkki.  Lisäksi  sen
       alihakemistoilla (jos niitä on) on jokaisella ‘..’-linkki ko.
       hakemistoon. Kun  find  tutkii  hakemistoa,  ja  havaitsee
       alihakemistojen lukumäärän olevan 2 pienempi kuin hakemiston
       linkkien lukumäärä, se tietää, että loput linkeistä hakemistossa
       eivät ole hakemistoja (hakemistopuun ‘lehti’-tiedostoja). Jos
       vain tiedostojen nimet (eikä niiden tilatietoja) tarvitsee
       tutkia, tämä merkitsee huomattavaa hakunopeuden lisäystä.

    -version, --version
       Näytä find:n version numero ja poistu ohjelmasta.

    -xdev Ei laskeuduta muiden tiedostojärjestelmien hakemistoihin.

  TESTIT
    Numeeriset argumentit voidaan määritellä seuraavasti:

    +n   arvolle suurempi kuin n,

    -n   arvolle pienempi kuin n,

    n   arvolle yhtä kuin n.

    -amin n
       Tiedostoa luettiin viimeksi n minuuttia sitten.

    -anewer tiedosto
       Tiedostoa luettiin viimeksi myöhemmin kuin tiedostoa muutettiin.
       -anewer ottaa huomioon option -follow vain, jos -follow on ennen
       testiä -anewer komentorivillä.

    -atime n
       Tiedostoa luettiin viimeksi n*24 tuntia sitten.

    -cmin n
       Tiedoston tilaa muutettiin viimeksi n minuuttia sitten.

    -cnewer tiedosto
       Tiedoston tilaa muutettiin viimeksi myöhemmin kuin tiedosto
       muutettiin. -cnewer ottaa huomioon option -follow vain jos
       -follow on ennen testiä -cnewer komentorivillä.

    -ctime n
       Tiedoston tilaa muutettiin viimeksi n*24 tuntia sitten.

    -empty Tiedosto on tyhjä ja joko tavallinen tiedosto tai hakemisto.

    -false Aina epätosi.

    -fstype tyyppi
       Tiedosto on tyypin tyyppi tiedostojärjestelmässä. Kelvolliset
       tiedostojärjestelmätyypit vaihtelevat eri Unix-versioissa. Voit
       käyttää  optiota  -printf  %F-direktiivin kanssa nähdäksesi
       tiedostojärjestelmiesi tyypit.

    -gid n Tiedoston numeerinen ryhmätunnus on n.

    -group ryhmtunnus
       Tiedosto kuuluu ryhmään ryhmtunnus (numeerinen ryhmätunnus on
       sallittu).

    -ilname kuvio
       Kuten -lname, mutta vertailu ei erota isoja ja pieniä kirjaimia.

    -iname kuvio
       Kuten -name, mutta vertailu ei erota isoja ja pieniä kirjaimia.
       Esimerkiksi kuviot ‘fo*’ ja ‘F??’ vastaavat tiedostonimiä ‘Foo’,
       ‘FOO’, ‘foo’, ‘fOo’ jne.

    -inum n
       Tiedostolla on inode luku n.

    -ipath kuvio
       Kuten -path, mutta vertailu ei erota isoja ja pieniä kirjaimia.

    -iregex kuvio
       Kuten -regex, mutta vertailu ei erota isoja ja pieniä kirjaimia.

    -links n
       Tiedostolla on n linkkiä.

    -lname kuvio
       Tiedosto  on  symbolinen  linkki,  jonka  sisältö  vastaa
       komentotulkin  kuviota  (shell  pattern)  kuvio. Metamerkit
       (metacharacters) eivät  käsittele  merkkejä  ‘/’  tai  ‘.’
       erityisellä tavalla.

    -mmin n
       Tiedoston tietosisältöä muutettiin viimeksi n minuuttia sitten.

    -mtime n
       Tiedoston tietosisältöä muutettiin viimeksi n*24 tuntia sitten.

    -name kuvio
       Tiedostonimen perusosa (polku, josta nimen alun hakemistot on
       poistettu) vastaa komentotulkin kuviota kuvio. Metamerkit (‘*’,
       ‘?’, ja ‘[]’) eivät vastaa merkkiä ‘.’ nimen perusosan alussa.
       Käytä optiota -prune hakemiston ja sen alaisten tiedostojen
       ohitukseen; katso esimerkkiä option -path kuvauksessa.

    -newer tiedosto
       Tiedostoa muutettiin myöhemmin kuin tiedosto muutettiin. -newer
       ottaa huomioon option -follow vain, jos -follow on ennen testiä
       -newer komentorivillä.

    -nouser
       Mikään käyttäjä ei vastaa tiedoston numeerista käyttäjätunnusta.

    -nogroup
       Mikään ryhmä ei vastaa tiedoston numeerista ryhmätunnusta.

    -path kuvio
       Tiedostonimi vastaa komentotulkin kuviota kuvio.  Metamerkit
       eivät käsittele merkkejä ‘/’ tai ‘.’ erityisellä tavalla; siten
       esimerkiksi
            find . -path ’./sr*sc’
       tulostaa merkinnän hakemistosta ’./src/misc’  (jos  se  on
       olemassa).  Jos haluat ohittaa kokonaisen hakemistopuun, käytä
       optiota -prune, jolloin ei tarvitse tarkistaa puun jokaista
       tiedostoa. Esimerkiksi hakemiston ‘src/emacs’ ja kaikkien sen
       alaisten tiedostojen ja hakemistojen ohittamiseksi ja muiden
       löytyneiden tiedostojen ja hakemistojen nimien tulostamiseksi
       menettele seuraavasti:
            find . -path ’./src/emacs’ -prune -o -print

    -perm moodi
       Tiedoston käyttöoikeusbitit ovat täsmälleen moodi (oktaali tai
       symbolinen). Symboliset moodit käyttävät moodia 0 lähtökohtana.

    -perm -moodi
       Kaikki käyttöoikeusbitit moodi asetetaan tiedostolle.

    -perm +moodi
       Mitkä tahansa käyttöoikeusbitit moodi asetetaan tiedostolle.

    -regex kuvio
       Tiedostonimi vastaa säännöllistä lauseketta kuvio. Kyseessä on
       koko polun vastaavuus, ei haku. Esimerkiksi tiedoston ‘./fubar3’
       vastineen löytämiseksi voit käyttää säännöllistä lauseketta
       ‘.*bar.’ tai ‘.*b.*3’, mutta et lauseketta ‘b.*r3’.

    -size n[bckw]
       Tiedosto käyttää n yksikköä tilaa. Yksiköt ovat 512-tavuisia
       lohkoja joko oletusarvoisesti tai jos ‘b’ seuraa arvoa n, tavuja
       jos ‘c’ seuraa arvoa n, kilotavuja, jos ‘k’ seuraa arvoa n, tai
       2-tavuisia sanoja, jos ‘w’ seuraa arvoa n. Koko ei ota huomioon
       epäsuoria lohkoja, mutta ottaa huomioon harvat tiedostot, joita
       ei tosiasiassa ole varattu.

    -true Aina tosi.

    -type c
       Tiedosto on tyyppiä c:

       b   lohkolaitetiedosto (puskuroitu)

       c   merkkilaitetiedosto (puskuroimaton)

       d   hakemisto

       p   nimetty putki (FIFO)

       f   tavallinen tiedosto

       l   symbolinen linkki

       s   socket

    -uid n Tiedoston numeerinen käyttäjätunnus on n.

    -used n
       Tiedostoa luettiin viimeksi n päivää sen jälkeen, kun sen tila
       muuttui.

    -user uname
       Tiedoston  omistaa kyttjtunnus (numeerinen käyttäjätunnus
       sallittu).

    -xtype c
       Sama kuin -type ellei  tiedosto  ole  symbolinen  linkki.
       Symbolisen linkin tapauksessa: tosi, jos -follow ei ole annettu
       ja tiedosto on linkki tyypin c tiedostoon; tosi, jos -follow on
       annettu  ja  c  ‘l’.  Toisin sanoen, symbolisten linkkien
       tapauksessa -xtype tarkistaa tiedostotyypin, jota -type ei
       tarkista.

  TOIMINNOT
    -exec komento ;
       Suorita komento komento; tosi jos paluuarvo on 0. Kaikki find:a
       seuraavat argumentit ovat komennon argumentteja kunnes kohdataan
       argumentti  ‘;’.  Merkkijono  ‘{}’  korvataan  nykyisellä
       tiedostonimellä, joka prosessoidaan  kaikkialla,  missä  se
       esiintyy  komennon  argumenteissa,  eikä  pelkästään  yksin
       esiintyesään, kuten on asianlaita  eräissä  muissa  find:n
       versioissa.  Molemmat  näistä rakenteista saattavat tarvita
       suojausta (‘\’) tai lainausmerkkejä  komentotulkin  tekemän
       laajennuksen estämiseksi. Komento suoritetaan alkuhakemistossa.

    -fls tiedosto
       Tosi; kuten -ls, mutta kirjoittaa tiedostoon tiedosto kuten
       -fprint.

    -fprint tiedosto
       Tosi; tulosta täydellinen tiedostonimi tiedostoon tiedosto. Jos
       tiedostoa tiedosto ei ole, kun find toteutetaan, se luodaan;
       jos  se  on  olemassa,  se  typistetään.  Tiedostonimet
       ‘‘/dev/stdout’’ ja ‘‘/dev/stderr’’ saavat erityiskäsittelyn; ne
       viittaavat vastaavasti vakiotulosteeseen ja vakiovirheeseen.

    -fprint0 tiedosto
       Tosi; kuten -print0, mutta kirjoittaa tiedostoon tiedosto, kuten
       -fprint.

    -fprintf tiedosto mallinne
       Tosi; kuten -print0, mutta kirjoittaa tiedostoon tiedosto, kuten
       -fprint.

    -ok komento ;
       Kuten -exec, mutta kysyy ennen suoritusta käyttäjältä lupaa
       (vakiosyötteestä); jos vastaus ei ala merkillä ‘y’ tai ‘Y’, älä
       toteuta komentoa ja palauta epätosi.

    -print Tosi; tulosta täydellinen tiedostonimi ja rivinvaihtomerkki
       vakiotulosteeseen.

    -print0
       Tosi; tulosta täydellinen tiedostonimi ja nollamerkki (null)
       vakiotulosteeseen.  Tämä  sallii  komennon  find tulostusta
       käsittelevien ohjelmien tulkita oikein tiedostonimet, joihin
       sisältyy rivinvaihtoja.

    -printf mallinne
       Tosi;  tulostaa  mallinne  vakiotulosteeseen  ja  tulkitsee
       ‘\’-merkit (escapes) ja ‘%’-ohjeet (directives). Kentänleveydet
       ja tarkkuudet määritellään kuten C-funktiossa ‘printf‘. Toisin
       kuin -print, -printf ei lisää rivinvaihtoa merkkijonon loppuun.
       ‘\’-merkit ( escapes) ja direktiivit ovat:

       \a   Äänimerkki.

       \b   Askel taakse.

       \c   Lopeta  heti  tämän mallinteen käsittely ja tulosta
           käsitellyt.

       \f   Sivun vaihto.

       \n   Rivin vaihto.

       \r   Siirry rivin alkuun.

       \t   Vaakatabulointi.

       \v   Pystytabulointi.

       \\   Kenoviiva (‘\’).

       Kenoviiva ‘\’, jota seuraa jokin muu  merkki  käsitellään
       tavallisena merkkinä; molemmat tulostetaan.

       %%   Tulostettava prosenttimerkki.

       %a   Tiedoston viimeisin lukuajankohta muotoiltuna kuten C-
           kielen ‘ctime’- funktiossa.

       %Ak  Tiedoston  viimeisin  lukuajankohta  muotoiltuna  k
           mukaisesti,  mikä  on  joko  ‘@’  tai  C-kielen
           ‘strftime’-funktion ohjausarvo. k:n mahdolliset arvot on
           lueteltu alla; jotkut niistä eivät ole käytettävissä
           kaikissa järjestelmissä funktion  ‘strftime’  eroista
           johtuen.

           @   sekuntia tammikuun 1 päivästä 1970, 00:00 GMT
               lukien.

           Kellonaikakentät:

           H   tunti (00..23)

           I   tunti (01..12)

           k   tunti ( 0..23)

           l   tunti ( 1..12)

           M   minuutti (00..59)

           p   locale:n aamupäivä (AM) tai iltapäivä (PM)

           r   kellonaika, 12-tuntinen (hh:mm:ss [AP]M)

           S   sekunti (00..61)

           T   kellonaika, 24-tuntinen (hh:mm:ss)

           X   locale:n kellonaikaesitystapa (H:M:S)

           Z   aikavyöhyke (e.g., EDT), tai tyhjä, jos  ei
               määritelty

           Päivämääräkentät:

           a   locale:n lyhennetty viikonpäivätunnus (Sun..Sat)

           A   locale:n   vaihtelevanpituinen   täydellinen
               viikonpäivän nimi (Sunday..Saturday)

           b   locale:n lyhennetty kuukauden nimi (Jan..Dec)

           B   locale:n   vaihtelevanpituinen   täydellinen
               kuukauden nimi (January..December)

           c   locale:n päivämäärä ja kellonaika (Sat Nov 04
               12:02:33 EST 1989)

           d   kuukauden päivä (01..31)

           D   päivämäärä (mm/dd/yy)

           h   sama kuin b

           j   vuoden päivä (001..366)

           m   kuukausi (01..12)

           U   vuoden viikon numero;  sunnuntai  on  viikon
               ensimmäinen päivä (00..53)

           w   viikon päivä (0..6)

           W   vuoden  viikon  numero;  maanantai on viikon
               ensimmäinen päivä (00..53)

           x   locale:n päivämäärän esitysmuoto (mm/dd/yy)

           y   vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa (00..99)

           Y   vuosi (1970...)

       %b   Tiedoston  koko  512  tavun  lohkoina  (ylöspäin
           pyöristettynä).

       %c   Tiedoston  viimeisin  tilanmuutosajankohta  C-kielen
           funktion ‘ctime’ palauttamassa muodossa.

       %Ck  Tiedoston viimeisin tilanmuutosajankohta k:n (sama kuin
           %A) palauttamassa muodossa.

       %d   Tiedoston syvyys hakemistopuussa; 0 tarkoittaa, että
           tiedosto on komentorivin argumentti.

       %f   Tiedostonimi, josta nimen alun hakemistot on poistettu
           (vain nimen viimeinen osa).

       %F   Tiedostojärjestelmän tyyppi, jossa tiedosto on; tätä
           arvoa voi käyttää -fstype.

       %g   Tiedoston ryhmänimi tai ryhmätunnus, jos nimeä ei ole.

       %G   Tiedoston numeerinen ryhmätunnus.

       %h   Tiedostonimen alkuun kuuluvat hakemistot (muut paitsi
           nimen viimeinen osa).

       %H   Komentoriviargumentti, jossa tiedosto on.

       %i   Tiedoston inode-luku (desimaalina).

       %k   Tiedoston koko 1K lohkoina (ylöspäin pyöristettynä).

       %l   Symbolisen linkin kohde (tyhjä merkkijono, jos tiedosto
           ei ole symbolinen linkki).

       %m   Tiedoston käyttöoikeusbitit (oktaalilukuna).

       %n   Tiedostoon viittaavien kovien linkkien lukumäärä.

       %p   Tiedoston nimi.

       %P   Tiedoston   nimi,   josta   on   poistettu   se
           komentoriviargumentin nimi, jonka alaisena se oli.

       %s   Tiedoston koko tavuina.

       %t   Tiedoston  viimeisin  sisällönmuutosajankohta C-kielen
           funktion ‘ctime’ palauttamassa muodossa.

       %Tk  Tiedoston viimeisin sisällönmuutosajankohta k:n (sama
           kuin %A) palauttamassa muodossa.

       %u   Tiedoston käyttäjänimi, tai numeerinen käyttäjätunnus,
           jos nimeä ei ole.

       %U   Tiedoston numeerinen käyttäjätunnus.

       Merkki ‘%’ minkä tahansa muun merkin seuraamana hylätään (tämä
       muu merkki tulostetaan).

    -prune Jos -depth ei ole käytössä, tosi; älä laskeudu käytössä olevaan
       hakemistoon.
       Jos -depth on käytössä, epätosi; ei vaikutusta.

    -ls  Tosi; listaa tiedosto muodossa ‘ls -dils’ vakiotulosteeseen.
       Lohkolaskelmat  ovat  1K  lohkoina, ellei ympäristömuuttuja
       POSIXLY_CORRECT ole asetettu, missä tapauksessa käytetään 512
       tavun lohkoja.

  OPERAATTORIT
    Lueteltuna alenevan suoritusjärjestyksen mukaan:

    ( expr )
       Pakollinen suoritusjärjestys.

    ! expr Tosi jos expr on epätosi.

    -not expr
       Sama kuin ! expr.

    expr1 expr2
       Ja (oletus); Arvoa expr2 ei lasketa jos expr1 on epätosi.

    expr1 -a expr2
       Sama kuin expr1 expr2.

    expr1 -and expr2
       Sama kuin expr1 expr2.

    expr1 -o expr2
       Tai; Arvoa expr2 ei lasketa jos expr1 on tosi..

    expr1 -or expr2
       Sama kuin expr1 -o expr2.

    expr1 , expr2
       Lista; molemmat arvot expr1 ja expr2 lasketaan aina. Arvo expr1
       hylätään; listan arvo on lausekkeen expr2 arvo.

ESIMERKKEJÄ

    find $HOME -print
       Listaa kaikki kotihakemistosi tiedostot ja alihakemistot.

    find $HOME -name ’*.txt’ -print
       Hae kaikki kotihakemistosi .txt-loppuiset tiedostot.

    find $HOME \! -name ’[A-Z]*’ -print
       Hae ne kotihakemistosi tiedostot, joiden nimi ei ala isolla
       kirjaimella.

    find / -type d -name ’man*’ -print
       Etsi järjestelmän käsikirjahakemistot.

    gzip ‘find \! -name ’*.gz’ -print‘
       Etsi ja tiivistä ne aktiivisen hakemiston tiedostot, jotka eivät
       pääty .gz

    find . -size 0 -ok rm {} \;
       Poista aktiivisen hakemiston tyhjät tiedostot (kysellen).

    find . -mtime -14 -type f -print
       Etsi kahden viime viikon aikana muutetut tavalliset tiedostot.

    find / -user matti -print
       Etsi käyttäjän matti kaikki tiedostot.

KATSO MYÖS

    locate(1L) locatedb(5L) updatedb(1L) xargs(1L) Finding Files (on-line
    järjestelmässä Info tai tulosteena).

               7. Huhtikuuta 1998            FIND(1)