Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    gnuplot - interaktiivinen ohjelma kuvaajien tekoon

YLEISKATSAUS

    gnuplot [ X11-optiot ] [tiedosto ...]

KUVAUS

    Gnuplot  on  komentopohjainen, interaktiivinen ohjelma funktioiden
    kuvaajien tekoon.

    Jos tiedostoja on annettu, gnuplot lukee jokaisen tiedoston komennolla
    load,  annetussa  järjestyksessä.  Gnuplot  poistuu suoritettuaan
    viimeisen tiedoston.

    Seuraavassa joitain ohjelman ominaisuuksia:

    Tulostaa mielivaltaisen määrän funktiota, jotka koostuvat C-kielen
    operaattoreista, C-kielen kirjastofunktioista ja joistain asioista,
    joita C-kielessä ei ole, kuten **, sgn() jne. Datatiedostojen kuvaajien
    tulostaminen   mahdollistaa  myös  todellisen  datan  vertaamisen
    teoreettisiin käyriin.

    Käyttäjän määrittelemät rajat X- ja Y-akseleille (valinnainen rajojen
    automaattinen  määritys),  älykäs  akseleiden  skaalaus ja älykäs
    akseleiden jako osiin (tick marks).

    X- ja Y-akseleiden nimeäminen.

    Käyttäjän määrittelemät vakiot ja funktiot.

    Yleistetyn ajurin kautta tuki seuraaville laitteille: AED 512, AED 767,
    BBN BitGraph, Commodore Amiga, Roland DXY800A, EEPIC, TeXDraw, EmTeX,
    Epson 60dpi-tulostimet, Epson LX-800, Fig, HP2623, HP2648, HP75xx,
    HPGL, HP LaserJet II, Imagen, Iris 4D, MS-DOS Kermit, Kyocera-
    lasertulostin, LaTeX, NEC CP6 -matriisitulostin, PostScript, QMS QUIC,
    ReGis (VT125 ja VT2xx), SCO Xenix CGI, Selanar, Star-väritulostin,
    Tandy DMP-130 -tulostin, Tek 401x, Tek 410x, Vectrix 384, VT-tyyppinen
    Tektronix-emulaattori, Unix PC (ATT 3b1 tai ATT 7300), unixplot ja X11.
    Microsoft C:llä käännetty PC-versio tukee laitteita IBM CGA, EGA, VGA,
    Hercules, ATT 6300 ja Corona 325 graphics. Borland C++:lla käännetty
    PC-versio tukee laitteita IBM CGA, EGA, MCGA, VGA, Hercules ja ATT 6300
    graphics. Muiden laitteiden lisääminen on yksinkertaista, mutta vaatii
    uudelleenkääntämisen.

    Pääsy komentotulkkiin (shell escapes) ja komentorivin täydennys.

    Luku- ja kirjoitusominaisuudet.

    Tulosteen uudelleenohjaus.

    Kaikki laskenta suoritetaan kompleksitasossa.  Oletusarvona  vain
    reaaliosa tulostetaan, mutta esimerkiksi funktioilla imag(), abs() ja
    arg() tämä voidaan ohittaa.

X11-OPTIOT

    Gnuplot tarjoaa päätetyypin x11 käytettäväksi X-palvelinten kanssa.
    Tämä  päätetyyppi  asetetaan käynnistettäessä automaattisesti, jos
    ympäristömuuttuja DISPLAY on asetettu, jos ympäristömuuttujan TERM arvo
    on  xterm  tai  jos  komentorivioptiota  -display  on  käytetty.
    Päätetyypille x11 gnuplot hyväksyy normaalit X Toolkit optiot ja
    resurssit, kuten geometrian, fontin ja taustavärin. Katso optioiden
    kuvaus käsikirjan sivulta X(1). X Toolkit optioiden lisäksi:

    -mono pakottaa mustavalkotulostuksen värinäytöillä.

    -gray pyytää harmaasävytulostusta harmaasävy-  tai  värinäytöillä.
    (Harmaasävynäyttöjen oletustulostus on mustavalkoinen).

    -clear pyytää ikkunan hetkellistä tyhjentämistä ennen uuden kuvaajan
    tulostamista.

    -tvtwm pyytää, että ikkunan sijainnin geometriamäärittelyt tehdään
    suhteessa näkyvään virtuaalityöpöydän osaan.

    Nämä  optiot  voidaan  myös  määritellä  resursseina  .Xdefaults
    -tiedostossasi. Esimerkiksi gnuplot*gray: on

    Gnuplot tarjoaa komentorivioption  (-pointsize  v)  ja  resurssin
    (gnuplot*pointsize: v) "points"-tyylillä tehtyjen kuvaajien pistekoon
    määrittelyyn. v:n arvo on reaaliluku (suurempi kuin nolla ja pienempi
    tai yhtäsuuri kuin kymmenen), jota käytetään pistekoon kertoimena.
    Esimerkiksi -pointsize 2 käyttää normaaliin nähden kaksinkertaista, ja
    -pointsize 0.5 puolta pistekokoa.

    Mustavalkonäytöillä  gnuplot  ei noudata edusta- tai taustavärien
    määrityksiä.  Oletusarvona  on  mustaa  valkoisella.  -rv  tai
    gnuplot*reverseVideo: on pyytää valkoista mustalla.

    Värinäytöillä gnuplot käyttää seuraavia resursseja (ohessa esitetty
    oletusarvot). Arvot voivat olla värien nimiä X11-tiedostossa rgb.txt,
    heksadesimaalisia RGB-värimäärityksiä (katso X11 dokumentaatio) tai
    värin nimi seurattuna pilkulla ja intensiteettiarvolla nollan ja yhden
    väliltä. Esimerkiksi blue,.5 tarkoittaa puolen intensiteetin sinistä
    väriä.

    gnuplot*background: white
    gnuplot*textColor: black
    gnuplot*borderColor: black
    gnuplot*axisColor: black
    gnuplot*line1Color: red
    gnuplot*line2Color: green
    gnuplot*line3Color: blue
    gnuplot*line4Color: magenta
    gnuplot*line5Color: cyan
    gnuplot*line6Color: sienna
    gnuplot*line7Color: orange
    gnuplot*line8Color: coral

    Kun -gray on valittu, gnuplot käyttää harmaasävy- ja värinäytöillä
    seuraavia resursseja  (ohessa esitetty oletusarvot).  Huomaa, että
    taustavärin oletusarvo on musta.

    gnuplot*background: black
    gnuplot*textGray: white
    gnuplot*borderGray: gray50
    gnuplot*axisGray: gray50
    gnuplot*line1Gray: gray100
    gnuplot*line2Gray: gray60
    gnuplot*line3Gray: gray80
    gnuplot*line4Gray: gray40
    gnuplot*line5Gray: gray90
    gnuplot*line6Gray: gray50
    gnuplot*line7Gray: gray70
    gnuplot*line8Gray: gray30

    Gnuplot käyttää kuvaajien viivanleveyksien pikseleissä asettamiseen
    seuraavia resursseja (ohessa esitetty oletusarvot). 0 tai 1 merkitsee
    kapeinta, 1 pikselin viivanleveyttä. Arvo 2 tai 3 saattaa parantaa
    joidenkin kuvaajien ulkoasua.

    gnuplot*borderWidth: 2
    gnuplot*axisWidth: 0
    gnuplot*line1Width: 0
    gnuplot*line2Width: 0
    gnuplot*line3Width: 0
    gnuplot*line4Width: 0
    gnuplot*line5Width: 0
    gnuplot*line6Width: 0
    gnuplot*line7Width: 0
    gnuplot*line8Width: 0

    Gnuplot käyttää kuvaajien katkoviivoituksen asettamiseen seuraavia
    resursseja. 0 merkitsee yhtenäistä viivaa. Kaksinumeroinen luku jk (j
    ja k ovat >= 1 ja <= 9) merkitsee katkoviivatyyppiä, jossa toistuu j
    pikseliä pitkä viiva k pikselin välien.  Esimerkiksi  ’16’  on
    "pisteviiva", jossa on 1 pikseli 6 pikselin välein. Monipuolisempia
    päällä/pois-viivatyyppejä voidaan määritellä  nelinumeroisen  luvun
    avulla. Esimerkiksi ’4441’ on 4 päällä, 4 pois, 4 päällä ja 1 pois.
    Ohessa  esitetyt  oletusarvot  pätevät  mustavalkonäytöille  tai
    mustavalkotulostukseen väri- tai harmaasävynäytöillä. Värinäytöillä
    oletusarvona on kaikille 0 (yhtenäinen viiva) paitsi axisDashes, jonka
    oletusarvo on ’16’-pisteviiva.

    gnuplot*borderDashes: 0
    gnuplot*axisDashes: 16
    gnuplot*line1Dashes: 0
    gnuplot*line2Dashes: 42
    gnuplot*line3Dashes: 13
    gnuplot*line4Dashes: 44
    gnuplot*line5Dashes: 15
    gnuplot*line6Dashes: 4441
    gnuplot*line7Dashes: 42
    gnuplot*line8Dashes: 13

    Kuvaajan kokoa tai akseleiden suhdetta voi muuttaa muuttamalla gnuplot-
    ikkunan kokoa.

TEKIJÄT

    Thomas Williams, Pixar Corporation,
    (info-gnuplot@dartmouth.edu)
    ja Colin Kelley.

    Lisäyksiä nimeämiseen teki Russell Lang, Monash University, Australia.
    (rjl@monu1.cc.monash.edu.au)
    Lisää lisäyksiä teki David Kotz, Dartmouth College, New Hampshire, USA
    (aiemmin Duke University, North Carolina, USA).
    (David.Kotz@Dartmouth.edu)

BUGIT

    Funktio atan() ei toimi oikein kompleksisilla argumenteilla.
    Bessel-funktiot eivät toimi kompleksisilla argumenteilla.
    Katso gnuplot-komento help bugs

KATSO MYÖS

    Katso  komentojen  yksityiskohtaiset  kuvaukset   kirjallisesta
    materiaalista tai on-line -avusteista.
    X(1).