Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    grep,  egrep, fgrep - tulostaa tiedoston rivit, joissa esiintyy
    määritelty merkkijono

YLEISKATSAUS

    grep [-AB] nro] [-CEFGVbchiLlnqsvwxyUu] [-e merkkijono | -f tiedosto]
    [--extended-regexp]     [--fixed-strings]     [--basic-regexp]
    [--regexp=MERKKIJONO] [--file=TIEDOSTO] [--ignore-case] [--word-regexp]
    [--line-regexp]  [--line-regexp]  [--no-messages]  [--revert-match]
    [--version] [--help] [--byte-offset] [--line-number] [--with-filename]
    [--no-filename] [--quiet] [--silent] [--files-without-match] [--files-
    with-matcces] [--count] [--before-context=NRO] [--after-context=NRO]
    [--context] [--binary] [--unix-byte-offsets] tiedostot...

KUVAUS

    Grep-komento etsii nimetyistä tiedostoista rivejä, joissa esiintyy
    määritelty merkkijono. (Jollei tiedostoja ole nimetty tai jos on
    nimetty tiedostonimi - , grep etsii merkkijonoa vakiosyötteestä).
    Oletusarvoisesti grep tulostaa rivit, joissa esiintyy  määritelty
    merkkijono.

    Grep-komennosta on olemassa kolme muunnelmaa, joita voidaan käyttää
    seuraavien valitsimien kanssa.
    -G, --basic-regexp
       Tulkitsee merkkijonon tavallisena säännöllisenä  lausekkeena
       (katso alempaa). Tämä on oletusarvona.
    -E, --extended-regexp
       Tulkitsee merkkijonon laajennettuna säännöllisenä lausekkeena
       (katso alempaa).
    -F, --fixed-strings
       Tulkitsee merkkijonon merkkijonojen listana, jotka on erotettu
       toisistaan  rivinvaihdoilla,  ja  joista  mikä tahansa käy
       etsittäväksi sanaksi.
    Lisäksi on olemassa kaksi muunnelmaa, egrep ja fgrep.  Egrep on
    samantyyppinen (mutta ei täysin identtinen) käskyn grep -E kanssa ja se
    on myös yhteensopiva vanhan, historiallisen Unixin egrep:n kanssa.
    Fgrep on vastaava komennon grep -F kanssa.

    Kaikkia grep-komennon muunnelmia voidaan käyttää seuraavien valitsimien
    kanssa:
    -nro  Haun tulokset tulostetaan siten, että haettua riviä ennen tai
       jälkeen tulostetaan nro kappaletta rivejä tiedostosta. Grep ei
       kuitenkaan koskaan tulosta yhtään riviä enemmän kuin kerran.
    -A nro , --after-context=NRO
       Tulostaa nro kappaletta haetun rivin jälkeisiä rivejä.
    -B nro , --before-context=NRO
       Tulostaa nro kappaletta haettua riviä edeltäviä rivejä.
    -C, --context
       Sama kuin -2.
    -V, --version
       Tulostaa  grep:n  versionumeron  virhetulosteeseen.   Tämä
       versionumero tulisi mainita kaikissa virheraporteissa (katso
       alempaa).
    -b, --byte-offset
       Tulostaa tulosteen rivien alkuun tavujen määrän tiedoston alusta
       ennen löytyneitä merkkijonoja.
    -c, --count
       Estää normaalin tulostuksen; tulostaa sen sijaan jokaisesta
       tiedostosta rivien määrän, joista löytyy haettava merkkijono.
       Valitsimella -v, --revert-match (katso alempaa) toiminta on
       päinvastainen; tulostetaan rivien määrä, joista  ei  löydy
       haettavaa merkkijonoa.
    -e merkkijono,--regexp=MERKKIJONO
       Käytä merkkijono merkkijonoa; käyttökelpoinen merkkijonoille,
       jotka alkavat merkillä -.
    -f tiedosto,--file=TIEDOSTO
       Poimii merkkijonon tiedosto-nimisestä tiedostosta.
    -h, --no-filename
       Estä tiedostonimien tulostus tulosteen rivien alkuun,  kun
       etsitään useammasta kuin yhdestä tiedostosta.
    -i, --ignore-case
       Jätä huomiotta merkkien koko (esim. isot/pienet kirjaimet)
       merkkijonoissa ja syöttötiedostoissa.
    -L, --files-without-match
       Estä normaali tulostus; sen sijaan tulosta jokaisen tiedoston
       nimi, josta ei löydy etsittävää merkkijonoa. Etsintä päättyy
       ensimmäiseen löydettyyn merkkijonoon.
    -l, --files-with-matches
       Estä normaali tulostus; sen sijaan tulosta jokaisen tiedoston
       nimi,  josta  löytyy etsittävä merkkijono. Etsintä päättyy
       ensimmäiseen löydettyyn merkkijonoon.
    -n, --line-number
       Tulosta jokaisen rivin rivinumero, josta löytyy määritelty
       merkkijono.
    -q, --quiet
       Hiljainen. Estä normaali tulostus. Etsintä päättyy ensimmäiseen
       osumaan.
    -s, --silent
       Älä tulosta virheilmoituksia tiedostoista, joita ei ole olemassa
       tai tiedostoista, jotka eivät ole luettavissa.
    -v, --revert-match
       Muuttaa oletustoiminnan päinvastaiseksi; tulostaa rivit, joista
       ei löydy määriteltyä merkkijonoa.
    -w, --word-regexp
       Tulosta vain ne rivit, joista löytyy täydellisesti kokonainen
       etsittävä merkkijono. Haettava merkkijono on joko oltava rivin
       alussa, tai sitä ennen on oltava merkki, joka ei ole kirjain,
       numero tai alaviiva. Vaihtoehtoisesti merkkijono on oltava joko
       rivin lopussa tai sen jälkeen on oltava merkki, joka ei ole
       kirjain, numero tai alaviiva.
    -x, --line-regexp
       Tulosta vain ne haun tulokset, jotka täydellisesti vastaavat
       koko riviä.
    -y   Ei käytössä oleva synonyymi valitsimelle -i.
    -U, --binary
       Käsittele tiedosto(j)a binääritiedostona. Oletusarvoisesti MS-
       DOS-  ja  MS-Windows -käyttöjärjestelmissä grep määrittelee
       tiedoston tyypin lukemalla sen alusta ensimmäiset 32 kilotavua.
       Jos grep päättelee, että tiedosto on tekstitiedosto, se poistaa
       CR  (carriage  return)  -merkit  eli  rivinvaihtomerkit
       alkuperäisestä  tiedostosta  (jotta  säännölliset lausekkeet
       toimisivat oikein merkkien ^ ja $  kanssa).  Käyttämällä
       valitsinta -U kytketään pois edellä mainittu automaattinen
       tiedostotyypin määrittelytoiminto. Tällöin kaikki  tiedostot
       luetaan ja siirretään etsintämekanismiin sellaisenaan; eli jos
       tiedosto on tekstitiedosto, jossa on CR/LF -merkit jokaisen
       rivin lopussa, jotkut säännölliset lausekkeet eivät toimi. Tätä
       valitsinta voi käyttää ainoastaan  MS-DOS-  ja  MS-Windows
       -käyttöjärjestelmissä.
    -u, --unix-byte-offsets
       Raportoi Unix-tyylisesti tavujen määrän tiedoston alusta ennen
       löytyneitä merkkijonoja. Tämä valitsin aiheuttaa sen, että grep
       raportoi tavujen määrän, kuten tiedosto olisi Unix-tyylinen
       tekstitiedosto, eli josta CR-merkit on poistettu.  Tämä saa
       aikaan tulokset, jotka ovat identtiset verrattuna tulokseen, jos
       grep ajettaisiin Unix-koneella.  Tällä valitsimella ei ole
       vaikutusta, ellei käytetä samanaikaisesti -b valitsinta; sitä
       tuetaan ainoastaan MS-DOS- ja MS-Windows -käyttöjärjestelmissä.

SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET

    Säännöllinen  lauseke  on  merkkijono,  joka  kuvailee  tietyn
    merkkijonosarjan.  Säännölliset lausekkeet on muodostettu  samalla
    tavalla  kuin  aritmeettiset  lausekkeet,  yhdistämällä  pienempiä
    lausekkeita käyttäen useita operaattoreita.

    Grep ymmärtää kahta erilaista säännöllisten lausekkeiden syntaksia:
    ‘tavallista’ ja ‘laajennettua.’  GNU grep:n toiminnassa ei ole eroa
    käytettäessä  eri  syntakseja.  Muissa  toteutuksissa  tavalliset
    säännölliset lausekkeet ovat vähemmän tehokkaita.  Seuraava kuvaus
    sopii laajennettuihin  säännöllisiin  lausekkeisiin;  eroavaisuudet
    tavallisiin  säännöllisiin  lausekkeisiin  on koottu yhteenvedoksi
    myöhemmin.

    Säännölliset lausekkeet, jotka vastaavat yhtä merkkiä, ovat tärkeitä
    työkaluja. Useimmat merkit, mukaanlukien kaikki kirjaimet ja numerot,
    ovat säännöllisiä lausekkeita, jotka vastaavat itseään.  Mitä tahansa
    metamerkkiä, jolla on erityinen merkitys voidaan käyttää laittamalla
    sen eteen kenoviiva.

    Merkkijonolista, joka on sulkujen [ ja ] sisällä, vastaa mitä tahansa
    yksittäistä merkkiä kyseisellä listalla. Jos listan ensimmäinen merkki
    on ^-merkki, se vastaa mitä tahansa merkkiä, joka ei ole listalla.
    Esimerkiksi säännöllinen lauseke [0123456789] vastaa mitä tahansa yhtä
    yksinumeroista lukua. ASCII-merkkien alue voidaan määritellä antamalla
    ensimmäinen ja viimeinen merkki, erotettuna toisistaan tavuviivalla.
    Lisäksi on määritelty etukäteen tiettyjä merkkien luokkia.  Niiden
    nimet  ovat itsensä selittäviä ja ne ovat [:alnum:], [:alpha:],
    [:cntrl:], [:digit:], [:graph:], [:lower:], [:print:],  [:punct:],
    [:space:], [:upper:] ja [:xdigit:]. Esimerkiksi [[:alnum:]] tarkoittaa
    samaa kuin [0-9A-Za-z].  Jälkimmäinen muoto on riippuvainen ASCII-
    merkkien  koodauksesta, kun taas aiempi muoto on siirrettävämpi.
    (Huomaa, että kaksoispisteet ja sulkeet luokkien nimissä ovat osa nimeä
    ja  ne on huomioitava.)  Monilla metamerkeillä ei ole erityistä
    merkitystä, kun niitä käytetään listoissa. Ottaaksesi huomioon merkin
    ],  aseta se ensimmäiseksi listaan.  Samalla tavalla, ottaaksesi
    huomioon merkin ^, aseta se mihin tahansa muualle kuin ensimmäiseksi.
    Viimeiseksi, ottaaksesi huomioon merkin -, aseta se viimeiseksi.

    Piste .  vastaa mitä tahansa yhtä merkkiä. Symboli \w on synonyymi
    merkinnälle [[:alnum:]] ja \W on synonyymi merkinnälle [^[:alnum]].

    "Caret"-merkki ^ ja dollarimerkki $ ovat metamerkkejä, jotka vastaavat
    tyhjiä merkkejä rivin alussa ja lopussa. Symbolit \< ja \> vastaavat
    tyhjää merkkijonoa sanan alussa ja lopussa. Symboli \b vastaa tyhjää
    merkkijonoa sanan alussa tai lopussa, ja \B vastaa tyhjää merkkijonoa
    mikäli se ei ole sanan alussa tai lopussa.

    Säännöllisen lausekkeen jälkeen, joka vastaa yhtä merkkiä, voidaan
    käyttää mitä tahansa monista toisto-operaattoreista:
    ?   Edeltävä kohta on valinnainen ja se etsitään enimmillään kerran.
    *   Edeltävä kohta etsitään nolla tai useamman kerran.
    +   Edeltävä kohta etsitään kerran tai useammin.
    {n}  Edeltävä kohta etsitään tasan n kertaa.
    {n,}  Edeltävä kohta etsitään n tai useamman kerran.
    {,m}  Edeltävä kohta on valinnainen ja se etsitään enintään m kertaa.
    {n,m} Edeltävä kohta etsitään vähintään n kertaa, mutta ei useammin
       kuin m kertaa.

    Kaksi säännöllistä lauseketta voidaan liittää toisiinsa;  syntyvä
    säännöllinen lauseke vastaa mitä tahansa merkkijonoa, joka muodostetaan
    liittämällä kaksi merkkijonoa, jotka vastaavasti vastaavat yhteen
    liitettyjä lausekkeita.

    Kaksi säännöllistä lauseketta voidaan liittää toisiinsa ns. putkitus-
    merkillä (infix) |; syntyvä lauseke vastaa mitä tahansa merkkijonoa,
    joka vastaa jompaa kumpaa lauseketta.

    Toistaminen  ohittaa  liittämisen, joka taas ohittaa vuorottelun.
    Kokonainen lauseke voidaan laittaa sulkeisiin, jolla voidaan ohittaa
    nämä "ohitussäännöt".

    Takaisinviittaus  \n,  jossa  n  on  yksinumeroinen luku, vastaa
    merkkijonoa, jota aikaisemmin etsittiin säännöllisen lausekkeen n:nessä
    sulkulausekkeessa.

    Tavallisissa säännöllisissä lausekkeissa metamerkit ?, +, {, |, (, ja )
    menettävät erityistarkoituksensa; käytä sen sijaan versioita, joissa on
    kenoviiva edessä \?, \+, \{, \|, \(, ja \).

    Käskyssä egrep metamerkki { menettää erityistarkoituksensa; käytä
    sensijaan \{.

DIAGNOSTIIKKA

    Normaalisti ohjelman paluuarvo (tila ohjelman loputtua) on 0, jos on
    löytynyt haettuja merkkijonoja ja 1 jos niitä ei ole löytynyt. ( -v
    valitsin kääntää toiminnan.) Paluuarvo on 2, jos merkkijonossa oli
    virheitä,  tiedostoja  joita  ei  pystytty  lukemaan  tai  muita
    järjestelmävirheitä.

BUGIT

    Lähetä  bugiraportit  osoitteeseen  bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu.
    Varmista  ennen  lähettämistä,  että  ‘‘grep’’-sana  mainitaan
    ‘‘Subject:’’-kentässä.

    Suuret toistomäärät {m,n} rakenteessa voivat aiheuttaa sen, että grep
    käyttää  paljon  muistia.  Lisäksi,  tietyt muut vaikeaselkoiset
    säännölliset lausekkeet tarvitsevat eksponentiaalisesti enemmän aikaa
    ja tilaa ja voivat aiheuttaa sen, että muisti loppuu.

    Takaisinviittaukset  ovat  erittäin  hitaita  ja  voivat  tarvita
    eksponentiaalisesti enemmän aikaa.