Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    gzip, gunzip, zcat - pakkaa tai pura tiedostoja

YLEISKATSAUS

    gzip [ -acdfhlLnNrtvV19 ] [-S suffix] [ nimi ... ]
    gunzip [ -acfhlLnNrtvV ] [-S suffix] [ nimi ... ]
    zcat [ -fhLV ] [ nimi ... ]

KUVAUS

    Gzip pakkaa nimetyt tiedostot käyttäen Lempel-Ziv koodausta (LZ77).
    Kukin tiedosto korvataan tiedostolla, jonka nimen loppuun lisätään .gz,
    mikäli  mahdollista,  samalla  kun  omistajuus  sekä  pääsy-  ja
    muutosaikatiedot säilyvät ennallaan.  (Nimen loppuun lisätään -gz
    käyttöjärjestelmän ollessa VMS, z käyttöjärjestelmän ollessa MSDOS,
    OS/2 FAT, Windows NT FAT tai Atari.) Jos tiedostoja ei ole määritelty,
    tai tiedoston nimi on "-", vakiosyöte pakataan vakiotulostukseen. Gzip
    yrittää pakata vain tavallisia tiedostoja. Huomaa erityisesti, että se
    ei tunnista symbolisia linkkejä.

    Jos pakatun tiedoston nimi on liian pitkä tiedostojärjestelmälle, gzip
    typistää sen. Gzip yrittää typistää vain ne tiedostonimen osat, joiden
    pituus on yli 3 merkkiä.  (Osat on erotettu pisteillä.) Jos nimi
    koostuu vain pienistä osista, pisimmät osat typistetään. Esimerkiksi,
    jos tiedostonimet on rajoitettu 14 merkkiin, gzip.msdos.exe typistetään
    nimeksi gzi.msd.exe.gz.  Nimiä ei typistetä järjestelmissä, joiden
    nimenpituutta ei ole rajoitettu.

    Oletuksena on, että gzip säilyttää alkuperäisen tiedostonimen ja
    aikaleiman pakatussakin tiedostossa. Niitä käytetään, kun tiedosto
    puretaan optiolla -N Tästä on hyötyä, kun pakatun tiedoston nimi
    typistyy tai aikaleima ei säily tiedostosiirrossa.

    Pakatut tiedostot voidaan palauttaa alkuperäiseen muotoonsa komennolla
    gzip -d , gunzip tai zcat.  Jos pakattuun tiedostoon talletettu
    alkuperäinen nimi ei sovellu tiedostojärjestelmään, uusi kelvollinen
    nimi rakennetaan alkuperäisestä.

    gunzip  ottaa tiedostoluettelon komentoriville ja korvaa jokaisen
    tarkentimeen .gz, -gz, .z, -z, _z tai .Z päättyvän tiedoston, joka
    alkaa oikealla taikaluvulla, puretulla tiedostolla, jonka nimessä ei
    ole em. tarkenninta. gunzip tunnistaa myös erityistarkentimet .tgz ja
    .taz nimenosien .tar.gz ja .tar.Z lyhenteinä.  Pakkauksessa gzip
    käyttää tarkenninta .tgz nimen typistyksen sijasta, jos alkuperäinen
    nimi on .tar -päätteinen.

    gunzip voi nykyisin purkaa apuohjelmilla gzip, zip, compress, compress
    -H tai  pack  luotuja  tiedostoja.  Syöttömuodon  tunnistus  on
    automaattinen. Käytettäessä kahta ensimmäistä muotoa gunzip tarkistaa
    32 bitin CRC:n. Apuohjelmat pack, gunzip tarkistavat pakkaamattoman
    pituuden.  Apuohjelman  compress  muotoa  ei  ole  suunniteltu
    oikeellisuustarkistusta silmälläpitäen.  Kuitenkin  gunzip  pystyy
    toisinaan  havaitsemaan  virheellisen  .Z-tiedoston.  Jos  saat
    virheilmoituksen purkaessasi .Z-tiedostoa, älä oleta, että uncompress
    ei valita. Yleensä se tarkoittaa vain sitä, että uncompress ei tarkista
    syöttötietoa ja tulostaa onnellisena roskaa...  SCO:n compress -H
    -muoto (lzh-pakkausmenetelmä) ei sisällä CRC:tä, mutta sallii joitakin
    oikeellisuustarkistuksia.

    Tiedostot, jotka on luotu zip -ohjelmalla, voidaan purkaa gzip-
    ohjelmalla,  jos  niissä  on  vain yksi jäsen, joka on pakattu
    ´deflaatio´-menetelmällä. Tämän ominaisuuden tarkoituksena on vain
    auttaa tar.zip-tiedostojen muuntoa tar.gz-muotoon. Useampijäsenisten
    zip-tiedostojen purkamiseksi käytä apuohjelmaa unzip apuohjelman gunzip
    sijasta.

    zcat on identtinen käskyn gunzip -c kanssa. (Joissakin järjestelmissä
    zcat voidaan asentaa kuten gzcat alkuperäislinkin säilyttämiseksi
    apuohjelmaan  compress.)  zcat purkaa joko komentoriville annetun
    tiedostoluettelon tai vakiosyötteen ja kirjoittaa puretut  tiedot
    vakiotulostukseen.  zcat purkaa tiedostot, joilla on oikea taikaluku
    riippumatta siitä, onko niillä oikea nimen loppuosa .gz vai ei.

    Gzip käyttää Lempel-Ziv -algoritmia, jota käytetään apuohjelmissa zip
    ja PKZIP.  Aikaansaatu pakkauksen määrä riippuu syötteen koosta ja
    yhteisten merkkijonojen jakaumasta.  Tyypillisesti  lähdekoodi  ja
    selväkielinen teksti tiivistyvät 60-70%.  Pakkaussuhde on yleensä
    selvästi parempi kuin algoritmeilla LZW (jota käytetään ohjelmassa
    compress),  Huffman-koodaus (jota käyttää pack), tai adaptiivinen
    Huffman-koodaus (compact).

    Pakkaus tehdään aina, silloinkin kun pakattu tiedosto on hiukan
    suurempi kuin alkuperäinen. Pahimmassa tapauksessa laajennus on muutama
    tavu gzip-tiedoston alussa plus 5 tavua jokaista 32K lohkoa kohti, eli
    0.015% laajennus suurilla tiedostoilla. Todellisuudessa lohkojen määrä
    on tuskin koskaan suurempi kuin  alkuperäinen.  gzip  säilyttää
    tiedostojen oikeudet, omistuksen ja aikaleimat sekä pakattaessa että
    purettaessa.

OPTIOT

    -a --ascii
       Ascii-tekstimoodi: muunna rivien loput paikallisen käytännön
       mukaisesti.  Tämä optio on käytössä vain eräissä ei-Unix-
       järjestelmissä. MSDOS:lla CRLF muunnetaan LF:ksi pakattaessa ja
       LF CRLF:ksi purettaessa.

    -c --stdout --to-stdout
       Kirjoita    tulos   vakiotulosteeseen;   älä   muuta
       alkuperäistiedostoja. Jos syöttötiedostoja on useita, tulos
       koostuu   erillisistä   pakatuista  jäsenistä.  Paremman
       pakkaussuhteen saamiseksi liitä kaikki syöttötiedostot yhteen
       ennen pakkaamista.

    -d --decompress --uncompress
       Pura pakkaus.

    -f --force
       Pakota pakkaus tai purku silloinkin, kun tiedostolla on useita
       linkkejä, tai kun samanniminen tiedosto on jo olemassa, tai kun
       pakattu tieto luetaan päätteeltä tai kirjoitetaan päätteelle.
       Jos syöttötieto on muodossa, jonka gzip tunnistaa ja jos optio
       --stdout on myös käytössä, kopioi syöttötieto muuttumattomana
       vakiotulosteeseen: tällöin zcat käyttäytyy kuten cat. Jos optio
       -f ei ole käytössä, eikä gzip ole taustatyönä, se pyytää
       varmistamaan olemassa olevan tiedoston päällekirjoituksen.

    -h --help
       Näytä ohjeet ja poistu ohjelmasta.

    -l --list
       Jokaisesta pakatusta tiedostosta näytetään seuraavat kentät:

         compressed size: pakatun tiedoston koko
         uncompressed size: pakkaamattoman tiedoston koko
         ratio: pakkaussuhde (0.0% jos ei tiedossa)
         uncompressed_name: pakkaamattoman tiedoston nimi

       Pakkaamaton koko on -1, jos tiedosto ei ole gzip-muotoa (esim.
       pakatut .Z-tiedostot). Tällaisen tiedoston pakkaamattoman koon
       saat komennolla:

         zcat file.Z | wc -c

       Kun käytetään lisäksi --verbose -optiota, saadaan näytölle
       lisäksi seuraavat kentät:

         method: pakkausmenetelmä
         crc: pakkaamattoman tiedon 32-bittinen CRC
         date & time: pakkaamattoman tiedoston aikaleima

       Nykyisin tuetut pakkausmenetelmät ovat deflate, compress, lzh
       (SCO compress -H) ja pack. Muussa kuin gzip-muodossa olevien
       tiedostojen crc on ffffffff.

       Käytettäessä optiota --name, pakkaamaton nimi, päiväys ja aika
       ovat pakattuun tiedostoon tallennetut, jos ne ovat olemassa.

       Käytettäessä optiota --verbose, kokosummat ja pakkaussuhteet
       tulevat  näytölle, elleivät jotkin koot ole tuntemattomia.
       Käytettäessä optiota --quiet, otsikko- ja  summarivejä  ei
       näytetä.

    -L --license
       Näytä gzip lisenssi ja poistu ohjelmasta.

    -n --no-name
       Pakattaessa  ei  tallenneta  alkuperäistä  tiedostonimeä ja
       aikaleimaa oletusarvona. (Alkuperäinen nimi tallennetaan aina,
       jos  nimi  oli  pakko typistää.) Purettaessa ei palauteta
       alkuperäistä nimeä (poistetaan vain  gzip  -pääte  pakatun
       tiedoston nimestä) eikä alkuperäistä aikaleimaa (se kopioidaan
       pakatusta tiedostosta). Tämä optio on oletuksena purettaessa.

    -N --name
       Pakattaessa tallennetaan aina alkuperäinen tiedostonimi  ja
       aikaleima;  tämä  on  oletusarvo.  Purettaessa  palautetaan
       alkuperäinen  tiedostonimi  ja  aikaleima,  jos  ne  ovat
       käytettävissä. Tämä optio on hyödyksi järjestelmissä, joissa
       nimenpituus on rajoitettu tai kun aikaleima  on  kadonnut
       tiedoston siirrossa.

    -q --quiet
       Estetään kaikki varoitukset.

    -r --recursive
       Kuljetaan rekursiivisesti läpi tiedostorakenteen. Jos jokin
       komentorivillä mainittu tiedostonimi on hakemisto, gzip menee
       hakemistoon ja pakkaa kaikki löytämänsä tiedostot (tai purkaa
       ne, jos käytössä on gunzip ).

    -S .suf --suffix .suf
       Käytetään päätettä .suf päätteen .gz sijasta. Mitä tahansa
       päätettä voi käyttää, mutta muita päätteitä kuin .z and .gz
       pitäisi  välttää  sekaannuksen  välttämiseksi  siirrettäessä
       tiedostoja muihin järjestelmiin.  Nollapääte pakottaa gunzip-
       ohjelman yrittämään kaikkien tiedostojen purkua  päätteestä
       riippumatta, kuten:

         gunzip -S "" *    (*.* MSDOS:ssa)

       Gzip-ohjelman  aikaisemmat  versiot käyttivät .z -päätettä.
       Käytäntö muutettiin ristiriidan välttämiseksi pack(1) -ohjelman
       kanssa.

    -t --test
       Testi. Tarkistaa pakatun tiedoston oikeellisuuden.

    -v --verbose
       Laajat tiedot. Näyttää kunkin pakatun tai puretun tiedoston
       nimen ja pakkausprosentin.

    -V --version
       Versio. Näyttää versionumeron ja poistuu ohjelmasta.

    -# --fast --best
       Säätelee pakkausnopeutta käyttäen määrittelynumeroa #, jossa -1
       tai  --fast  osoittaa nopeimman pakkausmenetelmän (vähäisin
       pakkaus) ja -9 tai --best osoittaa hitaimman pakkausmenetelmän
       (paras pakkaussuhde).  Oletusarvoinen pakkaustaso on -6 (siis
       painottuu hyvään pakkaussuhteeseen nopeuden kustannuksella).

EDISTYNEET KÄYTTÖTAVAT

    Useita pakattuja tiedostoja voidaan liittää yhteen. Tässä tapauksessa
    gunzip purkaa kaikki jäsenet kerralla. Esimerkiksi:

       gzip -c file1 > foo.gz
       gzip -c file2 >> foo.gz

    Siten
       gunzip -c foo

    on sama kuin

       cat file1 file2

    Jos .gz -tiedoston yksi jäsen on vahingoittunut, voidaan muut jäsenet
    vielä pelastaa (jos  vahingoittunut  jäsen  poistetaan).  Parempi
    pakkaussuhde saadaan aikaan pakkaamalla kaikki jäsenet kerralla:

       cat file1 file2 | gzip > foo.gz

    pakkaa paremmin kuin

       gzip -c file1 file2 > foo.gz

    Jos  haluat  pakata  ketjutetut  tiedostot  uudelleen  parempaan
    pakkaussuhteeseen pääsemiseksi, tee seuraavasti:

       gzip -cd old.gz | gzip > new.gz

    Jos pakattu tiedosto koostuu useasta jäsenestä,  --list  -option
    ilmoittama pakkaamaton koko ja CRC koskevat vain viimeistä jäsentä.
    Jos tarvitset kaikkien jäsenten pakkaamattoman koon, toimi näin:

       gzip -cd file.gz | wc -c

    Jos haluat tehdä yhden monijäsenisen arkiston niin, että jäsenet
    voidaan ottaa esiin toisistaan riippumatta, käytä arkisto-ohjelmia
    kuten tar tai zip. GNU tar tukee -z optiota, joka kutsuu gzip:n
    läpinäkyvästi.  gzip  on  suunniteltu  tar:n  täydennykseksi eikä
    korvaajaksi.

YMPÄRISTÖMUUTTUJAT

    Ympäristömuuttuja GZIP voi sisältää joukon oletusarvoja ohjelmalle
    gzip.  Nämä  optiot  tulkitaan  ensin,  ja  ne voidaan korvata
    eksplisiittisillä komentoriviparametreilla. Esimerkiksi:
       sh:  GZIP="-8v --name"; export GZIP
       csh:  setenv GZIP "-8v --name"
       MSDOS: set GZIP=-8v --name

    Vax/VMS:llä ympäristömuuttujan nimi on GZIP_OPT, jotta vältettäisiin
    ristiriita ohjelman kutsutunnuksen kanssa.

DIAGNOSTIIKKA

    Normaalisuorituksen paluukoodi on 0.  Virhetilan paluukoodi on 1.
    Varoituksen paluukoodi on 2.

    Usage: gzip [-cdfhlLnNrtvV19] [-S suffix] [file ...]
        Komentorivillä on määritelty kelvottomia optioita.
    file: not in gzip format
        Ohjelmalle gunzip annettu tiedosto ei ole pakattu.
    file: Corrupt input. Use zcat to recover some data.
        Pakattu tiedosto on vahingoittunut. Tiedot virhekohtaan asti
        voidaan pelastaa komennolla
            zcat file > recover
    file: compressed with xx bits, can only handle yy bits
        Tiedosto oli pakattu ohjelmalla (käyttäen LZW:tä), joka voi
        käsitellä enemmän bittejä kuin tämän koneen laajennuskoodi.
        Pakkaa tiedosto uudelleen gzip-ohjelmalla, joka pakkaa paremmin
        ja käyttää vähemmän muistia.
    file: already has .gz suffix -- no change
        Ohjelma luulee, että tiedosto on jo pakattu. Anna tiedostolle
        uusi nimi ja yritä uudestaan.
    file already exists; do you wish to overwrite (y or n)?
        Vastaa "y", jos haluat korvata tulostustiedoston; vastaa "n"
        jos et.
    gunzip: corrupt input
        Ohjelma on havainnut SIGSEGV-virheen, joka yleensä tarkoittaa
        virhettä syötteessä.
    xx.x%
        Pakkauksen tilansäästöprosentti. (Merkitystä vain optioilla -v
        ja -l.)
    -- not a regular file or directory: ignored
        Kun syöttötiedosto ei ole tavallinen tiedosto tai hakemisto
        (esim. symbolinen linkki, socket, FIFO, laitetiedosto), sitä ei
        muuteta.
    -- has xx other links: unchanged
        Syöttötiedostoon on linkkejä  eikä  sitä  muuteta.  Katso
        lisätietoja  ln(1).   Käytä  optiota  -f  pakottaaksesi
        monilinkkisen tiedoston pakkauksen.

VAROITUKSET

    Kirjoitettaessa pakattua tietoa nauhalle on yleensä tarpeen täyttää
    tulostus nollilla lohkorajaan saakka. Kun tieto luetaan ja koko lohko
    siirretään ohjelmalle gunzip purettavaksi, gunzip havaitsee, että
    purettavan tiedon jälkeen on ylimääräistä roskaa ja antaa varoituksen.
    Käytä optiota --quiet varoituksen estämiseen.  Tämä optio voidaan
    sijoittaa ympäristömuuttujaan GZIP seuraavasti:
     sh: GZIP="-q" tar -xfz --block-compress /dev/rst0
     csh: (setenv GZIP -q; tar -xfz --block-compr /dev/rst0

    Edellä olevassa esimerkissä GNU tar:n optio -z kutsuu implisiittisesti
    ohjelmaa gzip. Varmista, että samaa lohkonpituutta (optio -b tar:ssa)
    käytetään sekä nauhan luvussa että kirjoituksessa. (Tässä esimerkissä
    oletetaan käytettävän GNU tar:a.)

BUGIT

    Optio --list ilmoittaa väärän koon, jos koko ylittää 2 gigatavua.
    Optio --list ilmoittaa kooksi -1 ja crc:ksi ffffffff, jos pakattu
    tiedosto ei ole medialla, jolla suora haku ei ole mahdollinen (esim.
    nauha).

    Eräissä  harvinaisissa  tapauksissa  optio --best antaa huonomman
    pakkaussuhteen kuin oletustaso (-6). Joissakin  merkityksettömissä
    tapauksissa compress pakkaa paremmin kuin gzip.

KATSO MYÖS

    znew(1) zcmp(1) zmore(1) zforce(1) gzexe(1) zip(1) unzip(1) compress(1)
    pack(1) compact(1)

               7. Huhtikuuta 1998            GZIP(0)