Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    indent - muokkaa C-lähdekoodin ulkonäköä lisäämällä ja poistamalla
    välejä.

YLEISKATSAUS

    indent [-bad] [-bap] [-bbb] [-bc] [-bl] [-bliN] [-br] [-cN] [-cdN] [-cdb]
      [-ce] [-ciN] [-cliN] [-cpN] [-cs] [-bs] [-dN] [-diN] [-fc1] [-fca]
      [-gnu] [-iN] [-ipN] [-kr] [-lN] [-lp] [-nbad] [-nbap] [-nbbb]
      [-nbc] [-ncdb] [-nce] [-ncs] [-nfc1] [-nfca] [-nip] [-nlp] [-npcs]
      [-npsl] [-nsc] [-nsob] [-nss] [-nv] [-orig] [-npro] [-pcs] [-psl]
      [-sc] [-sob] [-ss] [-st] [-T] [-tsN] [-v] [-version] [tiedosto]

KUVAUS

    Tämä manuaalisivu perustuu info-tiedostoon indent.info,  joka  on
    tuotettu Makeinfo-1.47 -ohjelmalla lähdetiedostosta indent.texinfo.
    Indent-manuaalisivun versio on 0.02, 5. toukokuuta 1992  indent-
    versiolle 1.3.

    Copyright (C) 1989, 1992 Free Software Foundation, Inc.

KOPIOINTI

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

ESITTELY

    ‘Indent’-ohjelman  tarkoitus  on  tehdä  C-lähdekoodista helpommin
    luettavaa. Se osaa myös muuttaa yhdellä tyylillä kirjoitettua koodia
    toisentyyliseksi.

    ‘Indent’ ymmärtää huomattavan osan C-syntaksista, jonka lisäksi se
    pyrkii selviytymään myös syntaksiltaan epätäydellisestä ja/tai väärästä
    ohjelmakoodista.

    Versiossa  1.2  sekä  sitä myöhemmissä versioissa oletusarvoisena
    sisennystyylinä käytetään GNU-tyyliä.

INDENTIN KÄYTTÄMINEN

    Versiossa 1.3 ‘indent’-komennon formaatti on seuraava:

      indent [OPTIOT] [SYÖTETIEDOSTOT]

      indent [OPTIOT] [SYÖTETIEDOSTO] [-o UUSITIEDOSTO]

    Tämä formaatti eroaa muista ‘indent’-ohjelman versioista.

    Ensimmäisessä muodossa komentorivillä annetaan yksi tai  useampia
    tiedostoja.  ‘Indent’ tekee tiedostoista varmuuskopiot ja korvaa
    alkuperäiset sisennetyillä versioilla.  Katso lukua  varmuuskopiot
    saadaksesi lisätietoja varmuuskopiotiedostojen luomisesta.

    Toisessa muodossa annetaan vain yksi syötetiedosto. Tässä tapauksessa
    luotavan tiedoston nimi voidaan antaa käyttäen ‘-o’-optiota.

    ‘Indent’ kirjoittaa sisennetyn tiedoston vakiotulosteeseen (standard
    output), jos optio ‘-st’ on annettu. Tämä on sallittu vain, jos
    ainoastaan yksi syötetiedosto  on  annettu  tai,  jos  käytetään
    vakiosyötettä (standard input).

    Jos yhtään syötetiedostoa ei anneta, lukee ‘indent’ vakiosyötettä.
    Myös siinä tapauksessa, että annettu tiedosto on nimeltään ‘-’,
    käytetään lukemiseen vakiosyötettä.

    Esimerkiksi kaikki seuraavat komennot lukevat tiedoston ‘esim.c’ ja
    tulostavat sisennetyn ohjelmakoodin tiedostoon ‘esim.out’:

      indent esim.c -o esim.out

      indent -st esim.c > esim.out

      cat esim.c | indent -o esim.out

    Useimmat ‘indent’-ohjelman optiot ohjaavat ohjelmakoodin sisennystä.
    Versiosta 1.2 ‘indent’ tunnistaa myös pitkän nimen jokaiselle optiolle.
    Pitkä optiot alkavat aina merkeillä ‘--’ tai ‘+’.  ‘--’ on POSIX-
    standardin  mukainen,  joten sen käyttö on suositeltavaa.  Tässä
    dokumentissa käytetään enimmäkseen perinteistä lyhyttä muotoa.

    Toinen esimerkki:

      indent -br test/metabolism.c -l85

    Tämä komento sisentää tiedoston ‘test/metabolism.c’ käyttäen optioita
    ‘-br’  ja ‘-l85’, kirjoittaa uuden tiedoston takaisin tiedostoon
    ‘test/metabolism.c’ ja kirjoittaa alkuperäisen tiedoston  sisällön
    varmuuskopiotiedostoon hakemistoon ‘test’.

    Vastaava komento käyttäen pitkiä optioita olisi:

      indent --braces-on-if-line --line-length185 test/metabolism.c

      indent +braces-on-if-line +line-length185 test/metabolism.c

    Jos käytät usein ‘indent’-ohjelmaa samoilla optioilla, voit laittaa
    nämä optiot tiedostoon nimeltä ‘.indent.pro’.  ‘Indent’ etsii tätä
    tiedostoa ensin työhakemistosta ja mikäli tiedosto löytyy, käyttää
    sitä. Mikäli tiedostoa ei löyty, etsitään vastaavan nimistä tiedostoa
    kotihakemistostasi.  Tämä toiminta eroaa muista ohjelman versioista,
    jotka käyttävät kumpaakin mahdollisesti löytämäänsä tiedostoa.

    Komentorivioptiot  käsitellään  ‘.indent.pro’-tiedoston  lukemisen
    *jälkeen*.  Myöhemmin annetut optiot kumoavat aiemmin annetut optiot
    yhdellä poikkeuksella: eksplisiittisesti annetut optiot kumoavat aina
    taustaoptiot   (Katso   Yleiset   tyylit.).   Voit   estää
    ‘.indent.pro’-tiedostojen lukemisen antamalla option ‘-npro’.

VARMUUSKOPIOT

    Versiosta 1.3 GNU ‘indent’ luo GNU-tyylisiä varmuuskopioita, aivan
    kuten GNU emacs tekee. Tämä tarkoittaa että joko "yksinkertaisia" tai
    "numeroituja" varmuuskopiotiedostoja voidaan käyttää.

    Yksikertainen varmuuskopio luodaan lisäämällä pääte  alkuperäiseen
    tiedostonimeen.  Oletusarvoinen pääte on merkki ‘~’ (tilde). Täten
    esimerkiksi tiedoston ‘python.c’ varmuuskopio olisi ‘python.c~’.

    Oletusarvoisen ‘~’ merkin sijaan voit käyttää mitä tahansa merkkijonoa
    asettamalla  ympäristömuuttujaan  ‘SIMPLE_BACKUP_SUFFIX’  haluamasi
    merkkijonon.

    Numeroitu varmuuskopio tiedostosta ‘momewraths’ on momewraths.c.~23~’,
    missä  23 on kyseisen vamuuskopion järjestysnumero.  Kun luodaan
    varmuuskopio tiedostosta ‘src/momewrath.c’,  varmuuskopiotiedostolle
    annetaan nimi ‘src/momewrath.c.~V~’, missä V on yhtä suurempi kuin
    suurin hakemistossa olevien varmuuskopioiden suurin järjestysnumero.

    Käytettävä  varmuuskopioinnin  tapa  riippuu  ympäristömuuttujasta
    ‘VERSION_CONTROL’.  Jos  sen  arvo on merkkijono ‘simple’, niin
    ainoastaan yksinkertaisia varmuuskopioita käytetään.  Jos arvo on
    ‘numbered’,  numeroituja  varmuuskopioita käytetään.  Jos arvo on
    ‘numbered-existing’, käytetään numeroituja varmuuskopioita,  mikäli
    numeroituja  varmuuskopioita  *on jo olemassa*, muutoin käytetään
    yksinkertaisia   varmuuskopioita.    Jos    ‘VERSION_CONTROL’
    ympäristömuuttujaa ei ole asetettu, toimitaan kuten sen arvoksi olisi
    asetettu ‘numbered-existing’.

    Toiset ‘indent’ ohjelman versiot käyttävät varmuuskopioiden päätteenä
    merkkijonoa   ‘.BAK’.   Tätä  voidaan  emuloida  asettamalla
    ‘SIMPLE_BACKUP_SUFFIX’ arvoon ‘.BAK’.

    Huomaa, että toiset versiot ‘indent’-ohjelmasta tekevät varmuuskopiot
    työhakemistoon tiedoston hakemiston sijaan, kuten GNU ‘indent’ tekee.

YLEISET TYYLIT

    On olemassa useita tunnettuja C-ohjelmointityylejä, kuten GNU-tyyli,
    Kernighan & Ritchie -tyyli sekä alkuperäinen Berkeley-tyyli.  Tyyli
    voidaan valita yhdellä "taustaoptiolla", joka asettaa arvot kaikille
    muille optioille. Eksplisiittisesti annetut optiot kumoavat kuitenkin
    aina taustaoptioiden asettamat optiot.

    Versiosta 1.2 oletusarvoinen tyyli GNU ‘indent’:ille on ollut GNU.
    Täten ei ole enää tarvetta antaa ‘-gnu’ -optiota  tämä  tyylin
    aikaansaamiseksi, vaikkakaan tästä ei aiheudu virhettä. GNU-tyyliä
    vastaavat optiot ovat:

      -nbad -bap -nbbb -nbc -bl -bli2 -c33 -cd33 -ncdb -nce -cli0 -cp1
      -di0 -nfc1 -nfca -i2 -ip5 -lp -pcs -psl -nsc -nsob -nss -ts8

    GNU-ohjelmoitityyli on suositeltava GNU-projektin ohjelmissa.  GNU
    emacsin C-moodi tukee GNU-tyylin käyttöä ja GNU emacsin C-osat on
    kirjoitettu  tällä tyylillä.  Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan
    ohjelmia GNU-projektiin, hanki itsellesi dokumentti ‘The GNU Coding
    Standards’,  joka  kattaa  myös semanttiset sekä siirrettävyyteen
    liittyvät seikat, kuten muistinkäytön, tietotyyppien koon jne.

    Kernighan & Ritchie -tyyli on tunnettu heidän kirjastaan ‘The C
    Programming Language’.  Se voidaan aktivoida optiolla ‘-kr’. Tätä
    tyyliä vastaavat optiot ovat:

      -nbad -bap -nbbb -nbc -br -c33 -cd33 -ncdb -ce -ci4 -cli0 -cp33
      -d0 -di1 -nfc1 -nfca -i4 -ip0 -l75 -lp -npcs -npsl -nsc -nsob -nss
      -ts8

    Kernighan & Ritchie -tyyli ei laita kommentteja koodin oikealla
    puolella aina samalle tasolle (eikä käytä aina yhtä välilyöntiä koodin
    oikealla puolella), joten tälle tyylille  ‘indent’-ohjelmassa  on
    mielivaltaisesti valittu sarake 33.

    Alkuperäisen  Berkeley  ‘indent’-ohjelman  tyyli voidaan aktivoida
    antamalla optio ‘-orig’ (tai antamalla ‘--original’ käyttäen pitkiä
    optioita). Tätä tyyliä vastaavat optiot ovat:

      -nbap -nbad -nbbb -bc -br -c33 -cd33 -cdb -ce -ci4 -cli0 -cp33 -d4
      -di16 -fc1 -fca -i4 -ip4 -l75 -lp -npcs -psl -sc -nsob -nss -ts8

TYHJÄT RIVIT

    Eri ohjelmointityylit käyttävät tyhjiä rivejä eri kohdissa lähdekodia.
    ‘indent’  tuntee  useita  optioita tyhjien rivien lisäämiseen ja
    poistamiseen eri kohtiin/kohdista.

    Option ‘-bad’ aikaansaa tyhjän rivin jokaisen määrittelyjä sisältävän
    lohkon jälkeen.  Option ‘-nbad’ puolestaan estää tällaisen rivin
    luomisen.

    Optio ‘-bap’ aikaansaa tyhjän rivin jokaisen funktion rungon jälkeen.
    Optiolla ‘-nbap’ tällaisen tyhjän rivin luominen voidaan estää.

    Optio ‘-bbb’ lisää tyhjän rivin jokaisen kommenttilohkon jälkeen.
    Kommenttilohkoksi tulkitaan lähdekoodi, joka alkaa sarakkeesta yksi tai
    merkillä ‘-’ tai ‘*’ heti kommentin alkumerkin ‘/*’ jälkeen. Optio
    ‘-nbbb’ estää tällaisen rivin luomisen.

    Optio ‘-sob’ aiheuttaa sen, että ‘indent’ poistaa alkuperäisessä
    lähdekoodissa olevat tyhjät rivit. Jos optio ‘-nsob’ on annettu,
    kopioidaan tyhjät rivit sellaisenaan tulostustiedostoon.

    Optio ‘-bad’ aikaansaa tyhjän rivin jokaisen määrittelyjä sisältävän
    lohkon  jälkeen.  Optio ‘-nbad’ puolestaan estää tällaisen rivin
    luomisen.

    Esimerkiksi, jos syöte on

         char *foo;
         char *bar;
         /* Tämä erottaa määrittelylohkot. */
         int baz;

    ‘indent -bad’ tuottaa

         char *foo;
         char *bar;

         /* Tämä erottaa määrittelylohkot. */
         int baz;

    ja ‘indent -nbad’ tuottaa

         char *foo;
         char *bar;
         /* Tämä erottaa määrittelylohkot. */
         int baz;

    Optio ‘-bap’ aikaansaa tyhjän rivin jokaisen funktion rungon jälkeen.
    Esimerkiksi jos syöte on

         int
         foo ()
         {
          puts("Moro");
         }
         /* Tämä aliohjelma on vieläkin tylsempi. */
         char *
         bar ()
         {
          puts("Terve");
         }

    ‘indent -bap’ tuottaa

         int
         foo ()
         {
          puts ("Moro");
         }

         /* Tämä aliohjelma on vieläkin tylsempi. */
         char *
         bar ()
         {
          puts ("Terve");
         }

    ja ‘indent -nbap’ tuottaa

         int
         foo ()
         {
          puts ("Moro");
         }
         /* Tämä aliohjelma on vieläkin tylsempi. */
         char *
         bar ()
         {
          puts ("Terve");
         }

    Funktion ‘foo’ jälkeen ei lisätä tyhjää riviä.

KOMMENTIT

    Kommentteja ei enää muokata kuten versiossa 1.2. Tämä tyyli voidaan
    ottaa käyttöön optiolla ‘-fca’. Tämä aikaansaa sen, että rivinvaihdot
    kommenttitekstissä  ohitetaan  ja  rivi  täytetään  määrättyyn
    rivinpituuteen asti (voidaan asettaa ‘-l’ optiolla).  Jos  tämä
    muokkaustapa on käytössä, tyhjät rivit kuvaavat kappaleen vaihtumista.

    Optio ‘-fc1’ sallii sarakkeesta yksi alkavien kommenttien muokkaamisen.
    Optio  ‘-nfc1’ estää tällaisten kommenttien muokkaamisen.  Vaikka
    ensimmäisestä sarakkeesta alkavien kommenttien  muokkaus  olisikin
    estetty, yleinen kommenttien muokkaus voidaan silti suorittaa.

    Kommenttien,  jotka eivät sijaitse lähdekoodin oikealla puolella,
    sisennykseen voidaan vaikuttaa optiolla ‘-d’. Tämä määrää sen, kuinka
    monta  välilyöntiä  vasemmalle  ympäröivästä  koodista  kommentti
    sijoitetaan. Esimerkiksi ‘-d2’ sijoittaa kommentin kaksi välilyöntiä
    vasemmalle ympäröivästä koodista, kun taas ‘-d0’ linjaa kommentin
    samalle tasolle. Optiolla ‘-cdb’ voidaan vaikuttaa siihen, laitetaanko
    tyhjille riveille kommenttimerkit ‘/*’ ja ‘*/’. Option ‘-cdb’ kanssa
    kommentit näyttävät seuraavanlaisilta:

         /*
         * tämä on kommentti
         */

    Option ‘-ncdb’ kanssa kommentti näyttää seuraavalta:

         /* tämä on kommentti */

    Huomaa,  että  ‘-cdb’  vaikuttaa  vain  kommenttilohkoihin,  ei
    kommentteihin, jotka sijaitsevat koodin oikealla puolella. Oletusarvo
    on ‘-ncdb’.

    Kommentit, jotka ovat samalla rivillä ohjelmakoodin kanssa sisennetään
    koodin  oikealle  puolelle.  Sarake, jolle kommentit sisennetään,
    määrätään optiolla ‘-c’. Sarake, jolta määrittelyjen oikealla puolella
    olevat kommentit alkavat, määrätään optiolla ‘-cd’. Oletusarvoisesti
    kummatkin alkavat samalta sarakeellta 33.  Sarake, jolta kommentit
    ‘#else’ ja ‘#endif’ lauseiden jälkeen alkaa, määrätään optiolla ‘-cp’.
    Jos rivillä on ohjelmakoodia ohi määrätyn sarakkeen,  siirretään
    kommentin alkua vastaavasti oikealle ja oikeaa marginaalia siirretään,
    jos on tarve.

    Jos optio ‘-sc’ on annettu, ‘*’ tulostetaan kaikkien kommenttien
    vasemmalle puolelle. Esimerkiksi:

         /* Tämä kommentti jatkuu riviltä
         * toiselle, joten meidän on keksittävä,
         * kuinka se esitetään. */

    kun taas ilman ‘-sc’ optiota tuloste olisi:

         /* Tämä kommentti jatkuu riviltä
          toiselle, joten meidän on keksittävä,
          kuinka se esitetään. */

LAUSEKKEET

    Optiot ‘-br’ ja ‘-bl’ määräävät, kuinka aaltosulut muotoillaan. Optio
    ‘-br’ toimii seuraavasti:

         if (x > 0) {
          x--;
         }

    kun taas optio ‘-bl’ muotoilee koodin seuraavasti:

         if (x > 0)
          {
           x--;
          }

    Jos käytät ‘-bl’ optiota, voit antaa myös option ‘-bli’, joka määrää
    kuinka monta välilyöntiä aaltosulut sisennetään.  Oletusarvo, joka
    antaa ylläesitetyn tuloksen, on ‘-bli2’. Esimerkiksi ‘-bli0’ antaa
    seuraavan tuloksen:

         if (x > 0)
         {
          x--;
         }

    Jos  käytät  ‘-br’-optiota,  todennäköisesti  haluat käyttää myös
    ‘-ce’-optiota,  joka  aikaansaa  sen,  että  ‘else’  if-then-else
    -rakenteessa tulostetaan välittömasti sulkeutuvan aaltosulun jälkeen.
    Eli optiot ‘-br -ce’ antavat seuraavan tuloksen;

         if (x > 0) {
          x--;
         } else {
          fprintf (stderr, "...jotakin pielessä?0);
         }

    Optioilla ‘-br -nce’ tulos olisi:

         if (x > 0) {
          x--;
         }
         else {
          fprintf (stderr, "...jotakin pielessä?0);
         }

    Optio ‘-cli’ määrää, kuinka monta välilyöntiä oikealle switch-case
    -rakenteen case-rivit sisennetään switch-rivistä.

    Jos puolipiste on samalla rivillä ‘for’ tai ‘while’ lauseen kanssa,
    optio ‘-ss’ aikaansaa välilyönnin ennen puolipistettä.  Tämä korostaa
    puolipistettä, jolloin on helpompi erottaa, että edeltävän ‘for’ tai
    ‘while’ -lauseen runko on tyhjä. Optio ‘-nss’ estää tämän toiminnon.

    Optio ‘-pcs’ aikaansaa välilyönnin funktion nimen ja avautuvan sulun
    (‘(’) väliin. Esimerkiksi puts ("Terve");’ ‘-npcs’ option kanssa antaa
    tulokseksi ‘puts("Terve");’.

    Jos  optio  ‘-cs’  on  annettu,  ‘indent’  lisää  välilyönnin
    tyyppimuunnosoperaattorin jälkeen.

    Optio ‘-bs’  varmistaa, että avainsanan ‘sizeof’ ja sen argumentin
    välissä on aina välilyönti.  Joissakin versioissa tämä tunnetaan
    nimellä ‘Bill_Shannon’ -optio.

MÄÄRITTELYT

    Oletusarvoisesti ‘indent’ tasaa tunnisteet sarakkeeseen, joka määrätään
    optiolla ‘-di’. Esimerkiksi ‘-di16’ saa aikaan seuraavan tulosteen:

         int       foo;
         char      *bar;

    Käyttämällä pientä arvoa (esim. yksi tai kaksi) saadaan tunnisteet
    asettumaan mahdollisimman lähelle vasenta reunaa, siis esimerkiksi

         int foo;
         char *bar;

    Optiolla ‘-di’ annettu arvo vaikuttaa silti muuttujiin, jotka on
    esitelty eri rivillä kuin niiden tyyppi. Esimerkiksi ‘-di2’ antaa
    tulosteen

         int
          foo;

    Jos optio ‘-bc’ on annettu, niin tulosteeseen lisätään rivinvaihto
    jokaisen määrittelyissä esiintyvän pilkun jälkeen. Esimerkiksi

         int a,
          b,
          c;

    Option ‘-nbc’ kera tulostus olisi

         int a, b, c;

    Optio ‘-psl’ aikaansaa sen, että funktion tyyppi tulostetaan eri
    riville kuin sen nimi.  Tämä tyyli vaaditaan, jotta ‘etags’-ohjelma
    toimisi oikein. Myös jotkut Emacsin ‘c-mode’-tilan funktiot saattavat
    vaatia tätä ohjelmointityyliä.

    Jos et käytä optiota ‘-di1’ sisentääksesi määriteltävien muuttujien
    nimet heti niiden tyyppien jälkeen, sinun tulee käyttää optiota ‘-T’
    kertomaan niiden tyyppien nimet, jotka olet määritellyt ‘typedef’
    -avainsanalla.  ‘-T’ voidaan antaa useammin kuin kerran, jolloin
    kaikkia  annettuja  nimiä  käytetään  tyyppeinä.  Esimerkiksi jos
    ohjelmassasi on määrittelyt:

         typedef unsigned long CODE_ADDR;
         typedef enum {red, blue, green} COLOR;

    Sinun tulee antaa optiot ‘-T CODE_ADDR -T COLOR’.

SISENNYS

    Yksi tärkeä tyyliseikka C-ohjelmoinnissa  on  se,  kuinka  monta
    välilyöntiä  oikealle vasemmasta marginaalista ohjelmakoodi tulisi
    sisentää.  Kun aloitetaan uusi lause (kuten  ‘if’  tai  ‘for’),
    sisennystasoa  lisätään  määrällä, joka on annettu ‘-i’-optiolla.
    Esimerkiksi ‘-i8’ aikaansaa kahdeksan merkin sisennyksen. Kun lauseke
    jatkuu seuraavalle riville, sen sisennystä lisätään edelleen option
    ‘-ci’ määräämän arvon verran.  Oletusarvo optiolle ‘-ci’ on nolla.
    Kuitenkin, jos optio ‘-lp’ on annettu ja rivillä on aukeava aaltosulku
    ilman vastaavaa sulkeutuvaa aaltosulkua samalla rivillä, seuraavat
    rivit sisennetään heti aukeavan aaltosulun oikelle puolelle. Sama
    pätee merkkiin ‘[’  sekä merkkiin ‘{’ siinä tapauksessa, että se
    esiintyy  alustuslistassa.  Esimerkiksi ohjelmakoodi voisi näyttää
    seuraavalta optioiden ‘-nlp -ci3’ kanssa:

          p1 = first_procedure (second_procedure (p2, p3),
           third_procedure (p4, p5));

    Optio ‘-lp’ voimassa koodi näyttää hieman selkeämmältä:

          p1 = first_procedure (second_procedure (p2, p3),
                     third_procedure (p4, p5));

    ‘indent’ olettaa, että tabulaattorit ovat säännöllisen levyisiä sekä
    syötteessä että tulosteessa. Oletusarvona on kahdeksan merkkiä, mutta
    tätä voidaan muuttaa optiolla ‘-ts’. Tabulaattorit käsitellään ikään
    kuin niiden paikalla olisi vastaava määrä välilyöntejä.

    Sisennystyyli vanhantyyppisissä funktioissa määräytyy option ‘-ip’
    mukaan. Tämä optio määrää, kuinka monta merkkiä funktion argumenttien
    määrittelyjä sisennetään. Esimerkiksi oletusarvoinen ‘-ip5’ saa koodin
    näyttämään seuraavalta:

         char *
         create_world (x, y, scale)
           int x;
           int y;
           float scale;
         {
          . . .
         }

    Yhteensopivuuden varmistamiseksi ohjelman eri versioiden kanssa optio
    ‘-nip’ on tuettu. Se vastaa toiminnaltaan optiota ‘-ip0’.

SEKALAISET OPTIOT

    Komento ‘indent -version’ tulostaa käytettävän ohjelman versionumeron
    eikä tee mitään muuta.

    Optio ‘-v’ aikansaa "puheliaan" moodin, jolloin ‘indent’ kertoo, jos se
    jakaa rivin kahteen tai useampaan riviin sekä tulostaa joitakin
    tilatietoja, kun ohjelman suoritus päättyy.

COPYRIGHT

    The following copyright notice applies to the ‘indent’ program. The
    copyright and copying permissions for this manual appear near the
    beginning of this document.
      Copyright (c) 1989, 1992 Free Software Foundation
      Copyright (c) 1985 Sun Microsystems, Inc.
      Copyright (c) 1980 The Regents of the University of California.
      Copyright (c) 1976 Board of Trustees of the University of Illinois.
      All rights reserved.

      Redistribution and use in source and binary forms are permitted
      provided that the above copyright notice and this paragraph are
      duplicated in all such forms and that any documentation,
      advertising materials, and other materials related to such
      distribution and use acknowledge that the software was developed
      by the University of California, Berkeley, the University of Illinois,
      Urbana, and Sun Microsystems, Inc. The name of either University
      or Sun Microsystems may not be used to endorse or promote products
      derived from this software without specific prior written permission.
      THIS SOFTWARE IS PROVIDED ‘‘AS IS’’ AND WITHOUT ANY EXPRESS OR
      IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED
      WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
      PURPOSE.

OPTIOT

    Seuraavassa ovat listattuna kaikki ‘indent’-ohjelman tuntemat optiot.
    Optiot on järjestettu aakkosjärjestykseen lyhyen option mukaan. Tätä
    seuraa lista, jossa optiot on järjestetty pitkän optionimen mukaan.

    ‘-bad’
    ‘--blank-lines-after-declarations’
      Aseta tyhjä rivi määrittelyjen jälkeen.

    ‘-bap’
    ‘--blank-lines-after-procedures’
      Aseta tyhjä rivi proseduurin rungon jälkeen.

    ‘-bbb’
    ‘--blank-lines-after-block-comments’
      Aseta tyhjä rivi kommenttilohkon jälkeen.

    ‘-bc’
    ‘--blank-lines-after-commas’
      Aseta rivinvaihto määrittelyissä esiintyvän pilkun jälkeen.

    ‘-bl’
    ‘--braces-after-if-line’
      Aseta aaltosulku ’if’-lauseen tms. jälkeiselle riville.

    ‘-bliN’
    ‘--brace-indentN’
      Sisennä aaltosulkuja N välilyöntiä.

    ‘-br’
    ‘--braces-on-if-line’
      Laita aaltosulut samalle riville, jolla ‘if’ tms. esiintyi.

    ‘-cN’
    ‘--comment-indentationN’
      Sisennä kommentit koodin oikealla puolella sarakkeeseen N.

    ‘-cdN’
    ‘--declaration-comment-columnN’
      Sisennä kommentit määrittelyjen oikealla puolella sarakkeseen N.

    ‘-cdb’
    ‘--comment-delimiters-on-blank-lines’
      Laita kommenttierottimet tyhjille riveille.

    ‘-ce’
    ‘--cuddle-else’
      Laita else ja edeltävä ‘}’ samalle riville.

    ‘-ciN’
    ‘--continuation-indentationN’
      Jatkuva sisennys N välilyöntiä.

    ‘-cliN’
    ‘--case-indentationN’
      Case-avainsanan sisennys N välilyöntiä.

    ‘-cpN’
    ‘--else-endif-columnN’
      Aseta kommentit sanojen ‘#else’ ja ‘#endif’ oikealla puolella
      sarakkeseen N.

    ‘-cs’
    ‘--space-after-cast’
      Aseta välilyönti tyyppimuunnos-operaattorin jälkeen.

    ‘-bs’
    ‘--blank-before-sizeof’
      Aseta välilyönti avainsanan ‘sizeof’ ja sen argumentin väliin.

    ‘-dN’
    ‘--line-comments-indentationN’
      Aseta sellaisten kommenttien, jotka eivät ole koodin oikealla puolella,
      sisennys N välilyöntiin.

    ‘-diN’
    ‘--declaration-indentationN’
      Aseta muuttuja sarakkeeseen N.

    ‘-fc1’
    ‘--format-first-column-comments’
      Aseta kommentit ensimmäiseen sarakkeeseen.

    ‘-fca’
    ‘--format-all-comments’
      Älä estä kaikkien kommenttien muokkaamista.

    ‘-gnu’
    ‘--gnu-style’
      Käytä GNU-ohjelmointityyliä. Tämä on oletusarvo.

    ‘-iN’
    ‘--indent-levelN’
      Aseta sisennystaso N välilyöntiin.

    ‘-ipN’
    ‘--parameter-indentationN’
      Sisennä vanhantyylisten funktioiden argumentteja N välilyöntiä.

    ‘-kr’
    ‘--k-and-r-style’
      Käytä Kernighan & Ritchie -ohjelmointityyliä.

    ‘-lN’
    ‘--line-lengthN’
      Aseta maksimi rivinpituus N merkkiin.

    ‘-lp’
    ‘--continue-at-parentheses’
      Linjaa jatkuvat rivit sulkuihin.

    ‘-nbad’
    ‘--no-blank-lines-after-declarations’
      Älä pakota tyhjää riviä määrittelyjen jälkeen.

    ‘-nbap’
    ‘--no-blank-lines-after-procedures’
      Älä pakota tyhjää riviä proseduurien runkojen jälkeen.

    ‘-nbbb’
    ‘--no-blank-lines-after-block-comments’
      Älä pakota tyhjää riviä kommenttilohkojen jälkeen.

    ‘-nbc’
    ‘--no-blank-lines-after-commas’
      Älä pakota rivinvaihtoa määrittelyissä esiintyvän pilkun jälkeen.

    ‘-ncdb’
    ‘--no-comment-delimiters-on-blank-lines’
      Älä aseta kommenttierotinta tyhjille riveille.

    ‘-nce’
    ‘--dont-cuddle-else’
      Älä laita else-avainsanaa samalle riville edeltävän ‘}’-merkin kanssa.

    ‘-ncs’
    ‘--no-space-after-casts’
      Älä laita välilyöntiä tyyppimuunnosoperaattorin jälkeen.

    ‘-nfc1’
    ‘--dont-format-first-column-comments’
      Älä muokkaa kommentteja, jotka ovat ensimmäisessä sarakkeessa.

    ‘-nfca’
    ‘--dont-format-comments’
      Älä muokkaa mitään kommentteja.

    ‘-nip’
    ‘--no-parameter-indentation’
      Nollan levyinen sisennys parametreille.

    ‘-nlp’
    ‘--dont-line-up-parentheses’
      Älä linjaa sulkuja.

    ‘-npcs’
    ‘--no-space-after-function-call-names’
      Älä laita välilyöntiä funktion nimen jälkeen funktiokutsussa.

    ‘-npsl’
    ‘--dont-break-procedure-type’
      Laita funktion tyyppi ja nimi samalle riville.

    ‘-nsc’
    ‘--dont-star-comments’
      Älä laita ‘*’-merkkiä kommenttien vasemmalle puolelle.

    ‘-nsob’
    ‘--leave-optional-blank-lines’
      Älä poista ylimääräisiä tyhjiä rivejä.

    ‘-nss’
    ‘--dont-space-special-semicolon’
      Älä laita välilyöntiä ennen puolipistettä joissakin lauseissa.
      Estää option ‘-ss’.

    ‘-nv’
    ‘--no-verbosity’
      Estää puheliaan toimitilan.

    ‘-orig’
    ‘--original’
      Käytä alkuperäistä Berkeley-ohjelmointityyliä.

    ‘-npro’
    ‘--ignore-profile’
      Älä lue ‘.indent.pro’-tiedostoja.

    ‘-pcs’
    ‘--space-after-procedure-calls’
      Aseta välilyönti kutsuttavan funktion ja aukeavan sulun väliin.

    ‘-psl’
    ‘--procnames-start-lines’
      Laita funktion tyyppi funktion nimeä edeltävälle riville.

    ‘-sc’
    ‘--start-left-side-of-comments’
      Laita ‘*’-merkki kommenttien vasemmalle puolelle.

    ‘-sob’
    ‘--swallow-optional-blank-lines’
      Poista ylimääräiset tyhjät rivit.

    ‘-ss’
    ‘--space-special-semicolon’
      Yhden rivin ‘for’- ja ‘while’-lauseissa aseta välilyönti ennen
      puolipistettä.

    ‘-st’
    ‘--standard-output’
      Tulosta vakiosyötteeseen (standard output).

    ‘-T’
      Kerro ‘indent’-ohjelmalle tyyppinimiä.

    ‘-tsN’
    ‘--tab-sizeN’
      Aseta tabulaattorin koko N välilyöntiin.

    ‘-v’
    ‘--verbose’
      Aseta puhelias toimitila.

    ‘-version’
      Tulosta ohjelman versionumero äläkä tee mitään muuta.

OPTIOIDEN RISTIVIITTAUKSET

    Seuraavassa on lista optioista järjestettynä aakkosjärjestykseen pitkän
    optionimen mukaan. Tämän avulla löydät vastaavan lyhyen option.

         --blank-lines-after-block-comments   -bbb
         --blank-lines-after-commas       -bc
         --blank-lines-after-declarations       -bad
         --blank-lines-after-procedures        -bap
         --braces-after-if-line         -bl
         --brace-indent           -bli
         --braces-on-if-line        -br
         --case-indentation         -cliN
         --comment-delimiters-on-blank-lines     -cdb
         --comment-indentation          -cN
         --continuation-indentation       -ciN
         --continue-at-parentheses        -lp
         --cuddle-else           -ce
         --declaration-comment-column      -cdN
         --declaration-indentation        -diN
         --dont-break-procedure-type       -npsl
         --dont-cuddle-else         -nce
         --dont-format-comments       -nfca
         --dont-format-first-column-comments     -nfc1
         --dont-line-up-parentheses       -nlp
         --dont-space-special-semicolon        -nss
         --dont-star-comments          -nsc
         --else-endif-column        -cpN
         --format-all-comments          -fca
         --format-first-column-comments        -fc1
         --gnu-style            -gnu
         --ignore-profile          -npro
         --indent-level           -iN
         --k-and-r-style             -kr
         --leave-optional-blank-lines      -nsob
         --line-comments-indentation       -dN
         --line-length           -lN
         --no-blank-lines-after-block-comments    -nbbb
         --no-blank-lines-after-commas      -nbc
         --no-blank-lines-after-declarations     -nbad
         --no-blank-lines-after-procedures    -nbap
         --no-comment-delimiters-on-blank-lines    -ncdb
         --no-space-after-casts         -ncs
         --no-parameter-indentation       -nip
         --no-space-after-function-call-names     -npcs
         --no-verbosity           -nv
         --original             -orig
         --parameter-indentation         -ipN
         --procnames-start-lines         -psl
         --space-after-cast         -cs
         --space-after-procedure-calls      -pcs
         --space-special-semicolon        -ss
         --standard-output         -st
         --start-left-side-of-comments      -sc
         --swallow-optional-blank-lines        -sob
         --tab-size             -tsN
         --verbose           -v

PALUUARVO

    Tuntematon

TIEDOSTOT

    $HOME/.indent.pro     sisältää oletusarvoiset optiot.

TEKIJÄ

    The Free Software Foundation.

HISTORIA

    Kehitetty UCB-ohjelmasta "indent".

                                  INDENT(1L)