Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    ls, dir, vdir - Listaa hakemiston sisällön

YLEISKATSAUS

    ls [-abcdfgiklmnpqrstuxABCFGLNQRSUX1] [-w cols] [-T cols] [-I pattern]
    [--all] [--escape] [--directory] [--inode] [--kilobytes] [--numeric-
    uid-gid]  [--no-group]  [--hide-control-chars] [--reverse] [--size]
    [--width=cols]  [--tabsize=cols]  [--almost-all]  [--ignore-backups]
    [--classify]   [--file-type]   [--full-time]   [--ignore=pattern]
    [--dereference]   [--literal]   [--quote-name]   [--recursive]
    [--sort={none,time,size,extension}]
    [--format={long,verbose,commas,across,vertical,single-column}]
    [--time={atime,access,use,ctime,status}]   [--help]   [--version]
    [--color[={yes,no,tty}]] [--colour[={yes,no,tty}]] [tiedostonimi...]

KUVAUS

    Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä, joten se voi olla virheellinen
    ja keskeneräinen. Nykyään luotettava lähdedokumentaatio on Texinfo.

    Tämä ohjekirjan sivu dokumentoi ohjelman ls GNU-versiota. dir ja vdir
    ovat ls-ohjelman versioita erilaisella tulostusformaatilla.  Nämä
    ohjelmat listaavat jokaisen annetun tiedosto- tai hakemistonimen.
    Hakemiston sisältö järjestetään  aakkosjärjestykseen.  ls  listaa
    tiedostot  sarakkeissa,  järjestettynä  vaakasuoraan,  jos vakiona
    tulostetaan päätteelle; muuten ne listataan yksi per rivi. dir listaa
    tiedostot oletuksena sarakkeissa, pystysuorassa järjestettynä. vdir
    listaa tiedostot oletuksena pitkässä formaatissa.

  OPTIOT
    -a, --all
       Listaa kaikki tiedostot hakemistoissa, mukaanlukien  kaikki
       tiedostot, jotka alkavat ‘.’-merkillä.

    -b, --escape
       Näytä  tiedostonimien  tavalliset  merkit  normaalisti  ja
       erikoismerkit C-kielen tapaan oktaaliesitysmuodossa.

    -c, --time=ctime, --time=status
       Järjestä hakemiston sisältö käyttäen tiedoston tilanvaihtoaikaa
       muutosajan  sijaan. Jos käytetään pitkää listausformaattia,
       tulosta tilanvaihtoaika muutosajan sijaan.

    -d, --directory
       Listaa hakemistot, kuten muutkin tiedostot eikä niiden sisältöä.

    -f   Älä  järjestä  hakemiston  sisältöä.  Listaa  ne  siinä
       järjestyksessä, missä ne ovat levyllä. Sama kuin optiot -a ja
       -U sekä optiot -l, -s ja -t pois päältä.

    --full-time
       Listaa ajat kokonaisina eikä käyttäen normaaleja lyhenteitä.

    -g   Ei huomioida, mukana Unix-yhteensopivuussyistä.

    -i, --inode
       Tulosta tiedoston i-noodin numero ennen tiedostonimeä.

    -k, --kilobytes
       Jos tiedostojen koot tulostetaan, ne tulostetaan kilotavuina.
       Tämä kumoaa ympäristomuuttujan POSIXLY_CORRECT.

    -l, --format=long, --format=verbose
       Jokaisen tiedoston nimen lisäksi  tulosta tiedoston tyyppi,
       oikeudet, linkkien määrät, omistajan nimi, ryhmän nimi, koko
       tavuina ja aikaleima (muutosaika ellei muita  aikoja  ole
       valittu). Tiedostoille, jotka ovat enemmän kuin 6 kuukautta
       vanhoja tai yli tunnin tulevaisuudessa, aikaleima sisältää
       vuoden, päivänajan sijaan.

    -m, --format=commas
       Listaa tiedostot vaakasuorassa, niin monta kuin mahtuu riville,
       eroteltuna pilkuilla.

    -n, --numeric-uid-gid
       Listaa numeeriset UID- ja GID-arvot nimien sijasta.

    -p   Lisää  tiedoston  tyypin  ilmaiseva  kirjain  jokaiseen
       tiedostonimeen.

    -q, --hide-control-chars
       Tulosta kysymysmerkit tiedostonimissä erikoismerkkien sijasta.

    -r, --reverse
       Järjestä hakemiston sisältö käänteisessä järjestyksessä.

    -s, --size
       Tulosta  jokaisen  tiedoston  koko  kilotavun  lohkoissa
       tiedostonimen vasemmalla  puolella.  Jos  ympäristömuuttujaa
       POSIXLY_CORRECT käytetään, näytetään koot 512 tavun lohkoissa.

    -t, --sort=time
       Järjestä hakemiston sisältö aikamerkin mukaan aakkosjärjestyksen
       sijaan, uusimmat tiedostot listattuna ensin.

    -u, --time=atime, --time=access, --time=use
       Järjestä hakemiston sisältö käyttäen tiedostojen  viimeistä
       käyttöaikaa muutosajan sijaan. Jos pitkää tiedostolistausta on
       käytetty, tulosta viimeisin käyttöaika muutosajan sijaan.

    -x, --format=across, --format=horizontal
       Listaa tiedostot sarakkeissa, järjestetty vaakasuoraan.

    -A, --almost-all
       Listaa kaikki tiedostot hakemistoina, paitsi ‘.’ ja ‘..’.

    -B, --ignore-backups
       Älä listaa tiedostoja, jotka päättyvät ‘~’, ellei niitä ole
       annettu komentoriviltä.

    -C, --format=vertical
       Listaa tiedostot sarakkeissa, järjestetty pystysuorassa.

    -F, --classify
       Lisää  tiedoston tyypin ilmaiseva kirjain tiedoston nimeen.
       Normaaleille tiedostoille, jotka ovat ajettavia, lisää ‘*’.
       Tiedostotyypin merkit ovat ‘/’ hakemistoille, ‘@’ symbolisille
       linkeille, ‘|’ FIFO:ille, ‘=’ socket-tiedostoille eikä mitään
       normaaleille tiedostoille.

    -G, --no-group
       Älä näytä ryhmän informaatiota, kun käytetään pitkää formaattia
       hakemistolistauksessa.

    -L, --dereference
       Listaa symboolisten linkkien  osoittamat  tiedostot  linkin
       sisällön sijaan.

    -N, --literal
       Näytä erikoismerkit tiedostonimissä.

    -Q, --quote-name
       Listaa tiedostonimet lainausmerkeissä ja erikoismerkit kuten C-
       kielessä.

    -R, --recursive
       Listaa kaikkien hakemistojen sisältö rekursiivisesti.

    -S, --sort=size
       Järjestä  hakemiston  sisältö  tiedoston  koon  mukaan
       aakkosjärjestyksen sijaan, suurin tiedosto listattuna ensin.

    -U, --sort=none
       Älä  järjestä  hakemiston  sisältöä;  listaa  ne  siinä
       järjestyksessä, missä ne ovat levyllä. Tämä optio ei ole -f
       koska Unixin ls -f -optio laittaa myös päälle -a :n ja pois
       päältä optiot -l , -s ja -t.  On turhaa ja rumaa liittää
       toisiinsa liittymättömät asiat yhteen optioon. Koska tämä optio
       ei tee sitä, sillä on eri nimi.

    -X, --sort=extension
       Järjestä hakemiston  sisältö  aakkosjärjestykseen  tiedoston
       päätteen mukaan (merkit viimeisen ‘.’-merkin jälkeen). Tiedostot
       ilman päätettä listataan ensin.

    -1, --format=single-column
       Listaa yksi tiedosto riviä kohden.

    -w, --width cols
       Oleta, että ruutu on cols merkkiä leveä. Oletus  otetaan
       pääteajurista,  jos mahdollista, muuten ympäristömuuttujasta
       COLUMNS , jos se on asetettu, muuten oletus on 80.

    -T, --tabsize cols
       Aseta sarkainväliksi cols merkkiä. Oletus on 8.

    -I, --ignore kuvio
       Älä listaa tiedostoja, joiden nimet täsmäävät kuvio:on, ellei
       niitä ole annettu komentoriviltä. Kuten komentotulkissa, merkki
       ‘.’ tiedostonimen alussa estää sen sopimisen kuvioon kuvio.

    --color, --colour, --color=yes, --colour=yes
       Listaa tiedostojen nimet värillisinä tiedoston tyypin mukaan.
       Katso TIEDOSTOJEN VÄRIT alla.

    --color=tty, --colour=tty
       Sama kuin --color, mutta vain jos vakiotuloste on pääte. Tämä on
       erittäin kätevä shell-skripteille ja käskyaliaksille etenkin,
       jos lukuohjelmasi ei tue väriohjauskoodeja.

    --color=no, --colour=no
       Värit pois päältä. Tämä on oletusarvo. Mahdollisuus kumota
       edellinen värioptio.

    --help Tulosta ohje vakiotulosteeseen ja lopeta onnistuneesti.

    --version
       Tulosta  versioinformaatio  vakiotulosteeseen  ja  lopeta
       onnistuneesti.

  TIEDOSTOJEN VÄRIT
    Kun käytetään --color -optiota, tämä ls -versio värittää tiedostonimet
    tiedoston nimen ja tyypin mukaan.  Oletuksena väritys tapahtuu vain
    tyypin perusteella ja koodit, joita käytetään, ovat ISO 6429 (ANSI)
    -yhteensopivia.

    Voit kumota oletusvärit määrittelemällä ympäristömuuttujan LS_COLORS
    (tai LS_COLOURS).  Tämän muuttujan formaatti muistuttaa termcap(5)
    -tiedostoformaattia. Se on kaksoispisteillä eroteltu lista arvoista
    muotoa "xx=string", missä "xx" on kaksikirjaiminen muuttujan nimi.
    Muuttujat ja niiden oletukset ovat:

     no    0       Normaali teksti (ei-tiedostonimi)
     fi    0       Normaali tiedosto
     di    32       Hakemisto
     ln    36       Symbolinen linkki
     pi    31       Nimetty putki (FIFO)
     so    33       Socket
     bd    44;37     Lohkolaite
     cd    44;37     Merkkilaite
     ex    35       Ajettava tiedosto
     mi    (tyhjä)    Puuttuva tiedosto (oletuksena fi)
     or    (tyhjä)    Roikkuva symbolinen linkki (oletuksena ln)
     lc    \e[      Vasen koodi
     rc    m       Oikea koodi
     ec    (tyhjä)    Lopetus koodi (korvaa lc+no+rc)

    Sinun tarvitsee muuttaa vain ne muuttujat, joita haluat muuttaa
    oletuksesta.

    Tiedostonimien värit voidaan määrittää myös tiedostopäätteen mukaan.
    Tämä on  määritetty  LS_COLORS-muuttujassa  käyttämällä  syntaksia
    "*ext=string".   Esimerkiksi  käyttämällä  ISO  6429  -koodeja,
    värittääksesi  kaikki  C-kielen  lähdekooditiedostot  sinisiksi,
    määrittäisit "*.c=34". Tämä värittäisi kaikki tiedostot päätteellä .c
    siniseksi (34).

    Ohjausmerkit voidaan kirjoittaa joko C-tyyliin \-merkillä suojattuna
    tai stty-tyylisenä -merkintänä. C-tyylisessä merkinnässä käytetään \e
    Escapelle, \_ normaalille välilyönnille ja \?  poistonäppäimelle.
    Lisäksi \ suojausmerkkiä voidaan käyttää kumoamaan merkkien \, ^, : ja
    = normaali tulkinta.

    Jokainen tietue kirjoitetaan <lc> <värikoodi> <rc> <tiedostonimi> <ec>.
    Jos <ec>-koodi on määrittämätön, sarjaa <lc> <no> <rc> käytetään sen
    sijaan. Tämä on yleensäkin kätevämpi käyttää, mutta vähemmän yleinen.
    Vasen, oikea ja lopetuskoodi on annettu, joten sinun ei tarvitse
    kirjoittaa yleisiä osia uudestaan ja tukea outoja päätteitä. Sinun ei
    yleensäkään tarvitse vaihtaa niitä ollenkaan paitsi, jos päätteesi
    käyttää muuta kuin ISO 6429 -värikoodeja.

    Jos päätteesi käyttää ISO 6429 -värikoodeja, voit koota tyyppikoodit
    (kaikki muut paitsi lc, rc, ja ec koodit) numeerisista komennoista
    eroteltuna puolipisteillä. Yleisimmät komennot ovat:

     0    palauttaaksesi oletusvärin
     1    kirkkaammille väreille
     4    alleviivatulle tekstille
     5    vilkkuvalle tekstille
     30    mustalle etuvärille
     31    punaiselle etuvärille
     32    vihreälle etuvärille
     33    keltaiselle (tai ruskealle) etuvärille
     34    siniselle etuvärille
     35    violetille etuvärille
     36    turkoosille etuvärille
     37    valkoiselle (tai harmaalle) etuvärille
     40    mustalle taustavärille
     41    punaiselle taustavärille
     42    vihreälle taustavärille
     43    keltaiselle (tai ruskealle) taustavärille
     44    siniselle taustavärille
     45    violetille taustavärille
     46    turkoosille taustavärille
     47    valkoiselle (tai harmaalle) taustavärille

    Kaikki komennot eivät kuitenkaan toimi kaikilla kokoonpanoilla tai
    näytönohjaimilla.

    Muutama pääteohjelma ei tunnista oletuslopetuskoodia oikein. Jos koko
    teksti värittyy tiedostolistauksen jälkeen, kokeile vaihtaa no- ja fi-
    värikoodeja  nollasta  päätteen omiin vakio etu- ja taustavärien
    numeerisiin koodeihin.

BUGIT

    BSD järjestelmissä, -s optio tulostaa HP-UX -järjestelmien  NFS-
    liitettyjen  tiedostojen  koot  puolet  oikeasta  arvosta.  HP-UX
    -järjestelmissä, BSD-järjestelmien NFS-liitettyjen tiedostojen koot
    ovat puolet suuremmat kuin oikeat. Tämä on johtuu viasta HP-UX:ssa. Se
    vaikuttaa myös HP-UX:n ls -ohjelmaan.

    Jos olisi yksittäinen standardi  Englannin  kielelle,  ei  olisi
    tarpeellista tukea optioiden useita kirjoitusmuotoja.