Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    lynx - yleiseen käyttöön tarkoitettu WWW-selain

YLEISKATSAUS

    Lynx [valitsimet] [polku tai URL]

    Kirjoita "lynx -help" saadaksesi listan valitsimista.

KUVAUS

    Lynx on tekstitilassa (esim. PC, Mac tai vastaavat vt100-päätteet tai
    vt100-emulaattorit) toimiva WWW-selain. Lynx esittää  hypertekstin
    (HTML) luettavassa muodossa linkkeineen Gophrer-, HTTP-, FTP-, WAIS- ja
    NNTP-palvelimille. Lynxin nykyiset versiot toimivat Unix- ja VMS-
    ympäristöissä.

    Lynxi voidaan käyttää informaation hakuun WWW:stä tai paikallisen
    informaatioverkoston rakentamiseen.  Lynxi on esimerkiksi käytetty
    apuna luotaessa useiden kampusten informaatioverkostoja. Lisäksi Lynxi
    voidaan käyttää paikallisverkoissa.

VALITSIMET

    Käynnistettäessä Lynx lataa komentoriviltä määritellyn paikallisen tai
    toisella palvelimella olevan URL-osoitteen. Paina "?" tai "h" Lynxin
    ollessa toiminnassa ja seuraa linkkiä "Help on URLs" saadaksesi apua
    URL-osoitteissa.

    -   Mikäli ’-’ on ainoa valitsin, Lynx odottaa vastaanottavansa
       valitsimet vakiosyötteestä. Tämä mahdollistaa hyvin  pitkiä
       komentosarjoja, joita voidaan yhdistää -get_data tai -post_data
       -valitsimien kanssa (katso alla).

    -anonymous
       Määrittelee käyttäjätunnuksen anonyymikäyttäjille.

    -auth=KYTTJTUNNUS:SALASANA
       Määrittelee  käyttäjätunnuksen  ja  salasanan  suojatuille
       dokumenteille.

    -base Lisää URL-pyyntöön kommentti ja BASE tag text/html-tyyppisiin
       tulosteisiin. Käytetään -source valitsimen kanssa.

    -book Käyttää kirjanmerkkisivua alotussivuna. Oletuksena oleva tai
       komentoriviltä määritelty aloitussivu on kuitenkin määritelty
       "Main screen" -komennolle ja sitä tullaan käyttämään mikäli
       kirjanmerkkisivua ei voida ladata tai jos kirjanmerkkisivu on
       tyhjä.

    -buried_news
       Vaihtovalitsin, käynnistää haudattujen viitteiden perusteella
       tapahtuvan  uutisartikkeleista  haun ja muuttaa ne uusiksi
       linkeiksi. Valitsimen käyttöä ei suositella, sillä kulmasuluissa
       olevat sähköpostiosoitteet muuttuvat vääriksi uutislinkeiksi ja
       koodatut viestit voivat tuhoutua.

    -cache=KAPPALETTA
       Tallentaa KAPPALETTA dokumentteja muistiin. Oletus on 10.

    -case Käyttää kirjaisinkoosta riippuvaista hakua.

    -cfg=TIEDOSTONIMI
       Määrittelee  Lynxille  oletuksesta  (lynx.cfg)  poikkeavan
       asetustiedoston.

    -child Poistu  ohjelmasta,  jos  käynnistystiedostossa  on  nuoli
       vasemmalle, ei tallenna levylle.

    -cookies
       Vaihtaa Set-Cookie -tunnisteen käsittelyä.

    -crawl Yhdistettynä valitsimeen  -traversal  tulostaa  joka  sivun
       tiedostoon.  Yhdistettynä valitsimeen -dump tulostaa joka sivun
       vakiotulosteeseen.

    -display=DISPLAY
       Asettaa näyttömuuttujan. -dump Kopioi oletuksena olevan tai
       komentoriviltä  määritellyn  dokumentin  vakiotulosteeseen.
       Toimintoa voi käyttää määrittelemällä komentorivillä esim.: lynx
       -dump http://www.crl.com/~subir/lynx.html.

    -editor=EDITORI
       Mahdollistaa editointitilan käyttäen määriteltyä EDITORIa (vi,
       ed, emacs, yms.).

    -emacskeys
       Käyttää emacs-komentoja.

    -enable_scrollback
       Muuttaa vieritystoiminnon yhteensopivaksi tietoliikenneohjelmien
       kanssa (ei toimi välttämättä aina oikein).

    -error_file=TIEDOSTO
       Määrittelee  tiedoston,  johon  Lynx  kirjoittaa  HTTP:n
       käyttöoikeuslistat.

    -fileversions
       Sisällyttää kaikki  tiedostojen  versiot  paikallisen  VMS-
       hakemiston listauksessa.

    -force_html
       Käsittelee ensimmäisen dokumentin HTML-dokumenttina.

    -from Vaihtaa From-tunnisteiden siirtotapaa.

    -ftp  Estää ftp:n käytön.

    -get_data
       Lähettää kaavakkeen tiedot vakiosyötteestä käyttäen GET-metodia,
       näyttää tulokset.

    -head Pyytää lähettämään MIME-otsikon.

    -help Tulostaa tämän ohjeen Lynxin komennoista.

    -historical
       Vaihtaa kommenttien lopppumerkin (’>’ tai ’-->’ ).

    -homepage=URL
       Asettaa kotisivuksi muun sivun kuin aloitussivun.

    -image_links
       Vaihtovalitsin: liittää/ei liitä mukaan kuvien linkit.

    -index=URL
       Asettaa määritellyn URL:n oletusindeksitiedostoksi.

    -link=NUMERO
       Aloitusnumero  -crawl-valitsimen   tuottamille   lnk#.dat-
       tiedostoille.

    -localhost
       Estää pääsyn vieraille palvelimille.

    -locexec
       Mahdollistaa vain paikallisten tiedostojen ajon (mikäli Lynx on
       käännetty paikallisten tiedostojen ajo kytkettynä päälle).

    -mime_header
       Tulostaa haetun asiakirjan MIME-otsikon sekä lähdekoodin.

    -minimal
       Vaihtaa kommenttien tulkintatasoa (minimi tai täydellinen).

    -newschunksize=NUMERO
       Tiivistettyjen uutisartikkeleiden lukumäärä listoissa.

    -newsmaxchunk=NUMERO
       Uutisartikkeleiden maksimiluku listoissa ennen tiivistämistä.

    -nobrowse
       Estää hakemistojen selaamisen.

    -noexec
       Estää paikallisen ohjelman ajon (OLETUS).

    -nofilereferer
       Estää Referer-otsikoiden lähettämisen tiedosto-URL:lle.

    -nolist
       Estää linkkilistat kopioinnissa.

    -nolog Estää virheilmoitusten lähettämisen dokumentin omistajalle.

    -nopause
       Estää tilariviviestien aiheuttamat pakolliset pysäytykset.

    -noprint
       Poistaa tulostustoiminnot.

    -noredir
       Estää automaattisen uudelleenohjauksen ja tulostaa viestin,
       jossa on linkki uuteen osoitteeseen.

    -noreferer
       Estää Referer-tunnisteen lähetyksen.

    -nosocks
       Estää SOCKS-välityspalvelimen käytön Lynxissä, jossa on SOCKS
       käännettynä.

    -nostatus
       Estää hakujen tilailmoitukset.

    -number_links
       Numeroi linkit.

    -popup Vaihtaa  popup-valikot  tai  painikkeet  yksinkertaisiin
       valintoihin.

    -post_data
       Lähetä kaavakkeen tiedot vakiosyötteestä käyttäen POST-metodia
       näyttäen tulokset.

    -print Mahdollistaa tulostustoiminnot (oletus).

    -pseudo_inlines
       Tehdään pseudo-ALT kuvalle, josta puuttuu ALT-merkkijono.

    -raw  Vaihtaa aloitusmerkistön: Joko 8-bittinen tai CJK-moodi.

    -realm Rajoittaa pääsyn muihin, kuin aloitettaessa käytettyyn URL-
       osoitteeseen.

    -reload
       Tyhjentää välityspalvelimen välimuistin (vaikuttaa ainoastaan
       ensimmäiseen dokumenttiin).

    -restrictions=[valitsin][,valitsin][,valitsin]...
       Poistaa käytöstä valitut toiminnot. Seuraava lista tulostetaan,
       mikäli yhtäkään valitsinta ei ole määritelty.

       all - Rajoittaa kaikkia toimintoja.

       bookmark - Estää kirjanmerkkitiedoston sijainnin muuttamisen.

       bookmark_exec  -  Estää  suorituksen  kirjanmerkkitiedoston
       linkistä.

       change_exec_perms - Estää tiedostojen ajo-oikeuksien muuntamisen
       (sallien   sen   kuitenkin   hakemistoille)  paikallisen
       tiedostohallinnan ollessa käytössä.

       default - Sama kuin valitsin -anonymous. Poistaa käytöstä
       oletuksena olevat toiminnot anonyymeiltä käyttäjiltä. Rajoittaa
       toimintoja   lukuunottamatta   seuraavia:   inside_telnet,
       outside_telnet,   inside_news,   inside_ftp,  outside_ftp,
       inside_rlogin, outside_rlogin, jump, mail ja goto.  Oletukset
       voidaan määritellä userdefs.h-tiedostoon.

       dired_support - Estää paikallisten tiedostojen hallinnan.

       disk_save  -  Estää  download-valikossa  binääritiedostojen
       tallentamisen levylle.

       download - estää tiedostojen imuroinnit.

       editor - Estää editoinnin.

       exec - Estää ajettavien skriptien käytön.

       exec_frozen  -  Estää  käyttäjää  muuttamasta  paikallista
       suoritusoikeutta.

       file_url - Estää käyttämästä  G)oto-toimintoa, linkkejä tai
       kirjanmerkkejä, jotka vievät URL-tiedostoon.

       goto - Estää ’g’ (goto) -komennon käytön.

       inside_ftp - Estää ftp:n käytön oman verkkoalueen käyttäjiltä
       (utmp tarvitaan määrittelemään).

       inside_news - Estää viestien kirjoittamisen USENET-uutisryhmiin
       oman verkkoalueen käyttäjiltä (utmp tarvitaan määrittelemään).

       inside_rlogin - Estää rloginin  käytön  oman  verkkoalueen
       käyttäjiltä (utmp tarvitaan määrittelemään).

       inside_telnet  -  Estää  telnetin käytön oman verkkoalueen
       käyttäjiltä (utmp tarvitaan määrittelemään).

       jump - Estää ’j’ (jump) -komennon käytön.

       multibook - Estää useat kirjanmerkkitiedostot.

       mail - Estää sähköpostin käytön.

       news_post - Estää viestien lähetyksen USENET-uutisryhmiin.

       options_save  -  Estää  asetusten  tallentamisen  .lynxrc
       -tiedostoon.

       outside_ftp  -  Estää  ftp:n  käytön  oman  verkkoalueen
       ulkopuolisilta käyttäjiltä (utmp tarvitaan määrittelemään).

       outside_news - Estää viestien kirjoittamisen USENET-uutisryhmiin
       oman verkkoalueen ulkopuolisilta käyttäjiltä (utmp tarvitaan
       määrittelemään).

       outside_rlogin - Estää rloginin oman verkkoalueen ulkopuolisilta
       käyttäjiltä (utmp tarvitaan määrittelemään).

       outside_telnet  -  Estää telnetin käytön oman verkkoalueen
       ulkopuolelta  tulevilta  käyttäjiltä   (utmp   tarvitaan
       määrittelemään).

       print - Estää useimmat tulostustoiminnot.

       shell - Estää pääsyn komentotulkkiin ja toiminnot lynxexec tai
       lynxprog G)oto’.

       suspend - Estää Unixin Control-Z keskeytykset  ja  pääsyn
       komentotulkkiin.

       telnet_port - Estää portin määrittelyn telnetin G)oto-käskyssä.

       useragent - Estää User-Agent -tunnisteen muuttamisen.

    -resubmit_posts
       Pakottaa käsittelemään uudelleen (no-cache) lomakkeita metodilla
       POST, jos nämä lomakkeet haettiin joko käskyllä PREV_DOC tai
       History List -toiminnolla.

    -rlogin
       Estää rlogin-komentojen käytön.

    -selective
       Vaatii .www_browsable -tiedostot hakemiston selaamiseen.

    -show_cursor
       Jos kursori on  käytössä, se  ei ole piilotettuna oikeaan
       alakulmaan,  vaan  on  valitun linkin alussa. Valitsin on
       oletuksena  systeemeissä  ilman  FANCY_CURSES-ominaisuuksia.
       Oletusasetuksia  voi  muuttaa  tiedostoissa  userdefs.h tai
       lynx.cfg. Komentorivillä tämä poistaa oletuksen.

    -source
       Toimii samoin kuin dump, mutta tulostaa HTML-koodia tekstin
       sijasta.

    -startfile_ok
       -validate  -valitsimen kanssa mahdollistaa muun kuin http-
       aloitustiedoston ja kotisivun käytön.

    -telnet
       Estää telnet-komentojen käytön.

    -term=PTE
       Kertoo Lynxille käytettävän päätetyyppin. (Voi olla hyödyllistä
       etäyhteyksissä, kun esimerkiksi Lynx ottaa yhteyttä toisen
       koneen  TCP/IP-porttiin,  joka  käynnistää  skriptin,  joka
       vuorostaan käynnistää toisen Lynxin.)

    -trace Aktivoi WWW-jäljitystilan.

    -traversal
       Käy läpi kaikki aloitustiedoston http-linkit. Kun käytetään
       -crawl -valitsimen kanssa, tulostetaan tiedostoon indeksointia
       varten kaikki ne linkit, jotka alkavat samalla merkkijonolla
       kuin aloitustiedosto. Lisätiedot: CRAWL.announce.

    -underscore
       Vaihtaa alleviivauksen päälle/pois dumpissa.

    -validate
       Hyväksyy ainoastaan http URL:t (vahvistusta varten).  Myös
       turvarajoitukset saatetaan voimaan.

    -version
       Tulostaa versiotiedot.

    -vikeys
       Käyttää vi-komentoja.

KOMENNOT

    o Nuoli ylös ja nuoli alas selaavat dokumentin linkkejä.
    o Oikea nuoli tai Return lataa korostetun linkin.
    o Vasen nuoli palaa edelliselle sivulle (poistuu linkistä).
    o  Paina  "h"  tai  "?"  saadaksesi  ohjeen  ja  listan  eri
    näppäinyhdistelmistä.
    o  Paina  "k"  saadaksesi  täydellisen  listan  eri  komentojen
    näppäinyhdistelmistä.

MERKINNÄT

    Tämä on Lynxin versio 2.7.1 Unix/VMS-käyttöympäristöön.

    Mikäli  haluat  osallistua  Lynxin  kehitystyöhön,  liity  Lynx-
    postituslistalle. Lähetä sähköposti osoitteeseen <majordomo@sig.net>.
    Viestin tekstiosan tulee sisältää vain ja ainoastaan rivi "subscribe
    lynx-dev".

    Virheilmoitukset, kommentit ja ehdotukset voi lähettää osoitteeseen
    <lynx-dev@sig.net> (vain postituslistalle liittyneille).

    Eroaminen  postituslistalta  onnistuu  lähettämällä  sähköposti
    osoitteeseen <majordomo@sig.net>, jossa viestin sisältönä on ainoastaan
    rivi: "unsubscribe lynx-dev". Älä lähteä eroamisilmoituksia itse lynx-
    dev -postituslistalle.

MAININNAT

    Lynxin kehitykseen ovat osallistuneet monet tahot. Ensimmäiset Lynxin
    versiot  sisälsivät  Saskatcewan  yliopistossa  tietotekniikkaa
    opiskelleen, HYPERREZ:n Unix-käyttöympäristöön muokanneen Earl Fogelin
    koodia. Think.com:n Niel Larson kehitti HYPERREZ:n, joka toimi mallina
    Lynxin ensimmäisille versioille. Kyseiset versiot sisälsivät myös
    kirjastoja Minnesotan yliopiston Unixin Gopher-päätteistä. Myöhemmät
    Lynxin versiot nojaavat Tim Berners-Leen  ja  WWW-yhteisön  WWW-
    selainkirjastoon. Kiitokset kuuluvat myös Lynxiä VMS-käyttöympäristöön
    muuntaneelle Foteos Macridesille, joka teki tai organisoi suurimmalta
    osin sen kehityksen Lou Montullin ja Garrett Blythen lähdettyä Kansasin
    yliopistosta kesällä 1994 aina versioon 2.7.1 asti, sekä kaikille
    niille, jotka ovat osallistuneet Lynxin kehitykseen joko suoraan
    (päivityksillä, kommenteilla tai  virheiden  raportoinneilla)  tai
    epäsuoraan (inspiraation tai muiden ohjelmien kehityksen kautta).

TEKIJÄT

    Lou Montulli, Garrett Blythe, Craig Lavender, Michael Grobe, Charles
    Rezac
    Academic Computing Services
    University of Kansas
    Lawrence, Kansas 66047

    Foteos Macrides
    Worcester Foundation for Biomedical Research
    Shrewsbury, Massachusetts 01545