Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    od - tulosta tiedostoja oktaali- ja muissa muodoissa

YLEISKATSAUS

    od [-abcdfhiloxv] [-s[tavut]] [-w[tavut]] [-A kantaluku] [-j tavut] [-N
    tavut] [-t tyyppi] [--skip-bytes=tavut] [--address-radix=kantaluku]
    [--read-bytes=tavut]    [--format=tyyppi]   [--output-duplicates]
    [--strings[=tavut]]  [--width[=tavut]]  [--traditional]  [--help]
    [--version] [tiedosto...]

KUVAUS

    Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä ja se voi olla epätarkka tai
    epätäydellinen. Texinfo dokumentaatio on nykyisin virallinen lähde.

    Tämä käsikirjan sivu dokumentoi ohjelman od GNU-version. od kirjoittaa
    vakiotulosteeseen annettujen tiedostojen (tai vakiosyötteen, mikäli
    tiedostonimi on ‘-’) sisällön. Kukin tulosterivi käsittää vasempana
    sarakkeena syöttötiedoston siirtymän, jota seuraa yksi tai useampia
    tietosarakkeita syöttötiedostosta muotoiltuna optioiden määräämällä
    tavalla. Oletusmuotoilu on, että siirtymäsarake on oktaalimuodossa ja
    tiedoston tiedot kaksitavuisia oktaalilukuja.

  OPTIOT
    -A, --address-radix=kantaluku
       Valitse kanta, jonka mukaisina tiedoston siirtymät tulostetaan.
       Kantaluku voi olla jokin seuraavista:

       d   desimaaliluku

       o   oktaaliluku

       x   heksadesimaaliluku

       n   ei mitään (siirtymiä ei tulosteta)

    Oletus on oktaaliluku.

    -j, --skip-bytes=tavut
       Ohita tavut luettua tavua ennen muotoilua ja tulostusta. Jos
       tavut alkaa  merkinnällä  ‘0x’  tai  ‘0X’,  se  tulkitaan
       heksadesimaaliluvuksi,  jos  se  alkaa  merkinnällä  ‘0’,
       oktaaliluvuksi, muutoin desimaaliluvuksi. Jos sen lopussa on
       merkki ‘b’, se kerrotaan luvulla 512, jos ‘k’, luvulla 1024, ja
       jos ‘m’, luvulla 1048576.

    -N, --read-bytes=tavut
       Tulosta vain tavut tavua kustakin syöttötiedostosta. Alku- ja
       loppuliitteet lukuun tavut tulkitaan kuten optiossa -j .

    -t, --format=tyyppi
       Valitsee muotoilun, jota käytetään tulostettaessa tiedoston
       tietoja. tyyppi on merkkijono, jossa on yksi tai useampia
       alempana luetelluista tyyppiä kuvaavista merkeistä. Jos tyyppi-
       merkkijonossa on useampaa lajia tyyppimerkkiä tai tätä optiota
       käytetään  useammin  kuin  kerran,  od  kirjoittaa  kopion
       tulostusrivistä käyttäen jokaista  määriteltyä  tietotyyppiä
       määrittelyn mukaisessa järjestyksessä.

       a   nimetty merkki

       c   ASCII-merkki tai kenoviivamerkkimääritys

       d   etumerkillä varustettu desimaaliluku

       f   liukuluku

       o   oktaaliluku

       u   etumerkitön desimaaliluku

       x   heksadesimaaliluku

    Lukuunottamatta  tyyppejä  ‘a’  ja  ‘c’, voit määritellä tavujen
    lukumäärän, jota käytetään tulkittaessa kutakin tyyppiä olevaa lukua
    lisäämällä    tyyppimerkin   jälkeen   desimaalikokonaisluvun.
    Vaihtoehtoisesti voit  määritellä  C-kääntäjän  sisäänrakennettujen
    tietotyyppien  koon  lisäämällä  tietotyyppimerkin  jälkeen  yhden
    seuraavista merkeistä. Kokonaisluvuille (d, o, u, x):

       C   char

       S   short

       I   int

       L   long

    Liukuluvuille (f):

       F   float

       D   double

       L   long double

    -v, --output-duplicates
       Tulostaa identtiset toisiaan seuraavat rivit.  Oletuksena on,
       että kun kaksi tai useampia toisiaan seuraavia rivejä ovat
       identtisiä, od tulostaa vain ensimmäisen rivin ja kirjoittaa
       tähden seuraavalle riville osoittamaan, että identtiset rivit on
       poistettu.

    -s, --strings[=tavut]
       Normaalitulostuksen  sijasta  tulostaa  vain  syöttötiedon
       merkkijonovakiot, jotka ovat ainakin tavut tavua pitkiä ASCII-
       grafiikka (tai muotoilu) -merkkijonoja, jotka päättyvät NUL-
       merkkiin. Jos tavut puuttuu, oletusarvo on 3.

    -w, --width[=tavut]
       Tulostusriville muotoiltavien syöttötiedon tavujen lukumäärä.
       Sen täytyy olla määriteltyjen tulostustyyppien kokojen pienimmän
       yhteisen tekijän kerrannainen. Jos tavut puuttuu, oletusarvo on
       32. Jos optiota ei ole määritelty, oletusarvo on 16.

    --help Tulostaa käyttöohjeen ja  poistuu  ohjelmasta  onnistumista
       ilmaisevalla paluuarvolla.

    --version
       Kirjoittaa versiotiedon vakiotulosteeseen ja poistuu ohjelmasta.

    Seuraavat  optiot  antavat  vanhoja,  ennen  POSIXia  käytettyjä
    muotoilumäärityksiä  vastaavat  POSIX-määritykset. GNU od hyväksyy
    vanhojen ja uusien optioiden yhdistelmät. Muotoilumääritysoptioita
    voidaan käyttää päällekkäin.

    -a   Tulostaa nimettyinä merkkeinä. Vastaa -t a.

    -b   Tulostaa oktaalitavuina. Vastaa -t oC.

    -c   Tulostaa ASCII-merkkeinä tai kenoviivamäärityksinä. Vastaa -t c.

    -d   Tulostaa etumerkittöminä lyhyinä desimaalilukuina. Vastaa -t u2.

    -f   Tulostaa liukulukuina. Vastaa -t fF.

    -h   Tulostaa lyhyinä heksadesimaalilukuina. Vastaa -t x2.

    -i   Tulostaa lyhyinä desimaalilukuina. Vastaa -t d2.

    -l   Tulostaa pitkinä desimaalilukuina. Vastaa -t d4.

    -o   Tulostaa lyhyinä oktaalilukuina. Vastaa -t o2.

    -x   Tulostaa lyhyinä heksadesimaalilukuina. Vastaa -t x2.

    --traditional
       Tunnistaa ennen POSIXia käytetyt non-option argumentit, jotka
       jotkut vanhemmat od-versiot hyväksyivät. Seuraavaa syntaksia
       od --traditional [file] [[+]offset[.][b] [[+]label[.][b]]]
       voidaan käyttää määrittelemään enintään yhden tiedoston ja
       valinnaisia  argumentteja, jotka määrittelevät siirtymän ja
       valealoitusosoitteen label.  Oletuksena  on,  että  offset
       tulkitaan  oktaaliluvuksi,  joka  määrittelee, kuinka monta
       syöttötietotavua ohitetaan ennen muotoilua  ja  tulostusta.
       Valinnainen seuraava desimaalipiste pakottaa tulkitsemaan offset
       desimaaliluvuksi. Jos desimaalia ei ole määritelty ja siirtymä
       alkaa ‘0x’ tai ‘0x’, se tulkitaan heksadesimaaliluvuksi. Jos
       luvun jäljessä on ‘b’, ohitettavien tavujen lukumäärä on offset
       kerrottuna luvulla 512.  Nimike (label) -argumentti tulkitaan
       kuin  siirtymä,  mutta  se  määrittelee  alkuvaleosoitteen.
       Valeosoitteet näkyvät suluissa normaaliosoitteiden jäljessä.