Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    procmail - automaattinen sähköpostin käsittelijä

YLEISKATSAUS

    procmail [-ptoY] [-f kenelt] [parametri=arvo | ohjetiedosto] ...
    procmail [-toY] [-f kenelt] [-a argumentti] -d vastaanottaja ...
    procmail [-ptY] -m [parametri=arvo] ... ohjetiedosto
      [argumentti] ...
    procmail -v

KUVAUS

    Päästäksesi suoraan asiaan, katso MERKINNÄT manuaalitiedoston lopussa.

    Yleensä Procmail käynnistetään automaattisesti tiedoston  .forward
    kautta heti, kun sähköposti saapuu. Vaihtoehtoisesti, jos toiminnan
    asentaa systeemin ylläpitäjä, se voidaan käynnistää heti sähköpostin
    välittäjäohjelmasta.  Käynnistyessään  ohjelma  asettaa  joitain
    ympäristömuuttujia  oletusarvoihinsa,   lukee   sähköpostiviestin
    vakiosyötteestä tiedoston loppumerkkiin saakka, erottaa viestinrungon
    sen otsikkotiedoista ja lopulta, jos mitään komentoriviargumentteja ei
    ole  annettu, etsii tiedostoa nimeltään $HOME/.procmailrc.  Tässä
    tiedostossa  olevien  käsittelyohjeiden  mukaan  juuri  saapunut
    sähköpostiviesti mm. siirretään oikeaan kansioon. Jos ohjetiedostoa ei
    löydy tai ohjetiedoston käsittely epäonnistuu, procmail tallettaa
    viestin systeemin oletuspostilaatikkoon.

    Jos  ohjetiedostoja eikä optiota -p ole asetettu komentorivillä,
    procmail käy läpi ennen tiedoston $HOME/.procmailrc lukemista komennot
    tiedostosta  /etc/procmailrc  (jos  se  on  olemassa).  Tiedoston
    /etc/procmailrc luonnissa täytyy olla varovainen, sillä olosuhteiden
    sen salliessa se ajetaan pääkäyttäjän (root) oikeuksilla (tietenkin
    päin vastoin kuin tiedosto $HOME/.procmailrc).

    Jos procmail ajetaan pääkäyttäjän oikeuksilla, procmailia voidaan
    käyttää  toiminnallisesti  kehittyneenä,  taaksepäin yhteensopivana
    sähköpostin välittäjäohjelmana.

    Procmailia voidaan käyttää  myöskin  yleiskäyttöisenä  sähköpostin
    suodattimena, eli on pyritty huolehtimaan siitä, että se voidaan
    käynnistää erityisenä sendmailin konfiguraatiosääntönä.

    Ohjetiedoston  muotoa  kuvataan  yksityiskohtaisesti  procmailrc(5)
    -manuaalitiedostossa.

    Arvotettua   pisteytystekniikkaa   kuvataan   yksityiskohtaisesti
    procmailsc(5) -manuaalitiedostossa.

    Esimerkkejä ohjetiedoston muodostamiseen voi katsoa  procmailex(5)
    -manuaalisivuilta.

  Signaalit
    TERMINATE  Keskeytä  toiminta ja ohjaa sähköpostiviesti uudelleen
          jonoon.

    HANGUP   Keskeytä toiminto ja palauta viesti takaisin lähettäjälle.

    INTERRUPT  Keskeytä toiminto ja palauta viesti takaisin lähettäjälle.

    QUIT    Keskeytä toiminto ja hukkaa viesti äänettömästi.

    ALARM    Pidä tauko ajossa (katso TIMEOUT).

    USR1    Sama kuin VERBOSE=off.

    USR2    Sama kuin VERBOSE=on.

OPTIOT

    -v  Procmail  tulostaa  versionumeronsa,  näyttää  käännösaikaisen
      konfiguraationsa ja lopettaa.

    -p  Säilytä kaikki tieto ajoa edeltävästä ympäristöstä. Tavallisesti
      procmail  tyhjentää  ympäristön  käynnistyessään,   paitsi
      aikavyöhykeasetukset.  Kuitenkin  joka  tapauksessa:  kaikki
      oletusarvot  kumoavat  olemassaolevien   ympäristömuuttujien
      vaikutuksen, esim. procmail ei lainkaan huomioi mitään etukäteen
      määriteltyjä ympäristömuuttujia, vaan iloisesti korvaa ne omilla
      oletuksillaan.  Listan  procmailin  valmiiksi  asettamista
      ympäristömuuttujista   näet    tiedoston    procmailrc(5)
      manuaalisivuilla.  Jos sekä -p että -m on annettu komentorivillä,
      näitä valmiiksi asetettuja ympäristömuuttujia ovat vain LOGNAME,
      HOME, SHELL, ORGMAIL ja MAILDIR.

    -t  Aseta procmail epäonnistumaan mahdollisimman pehmeästi, eli jos
      procmail ei voi jakaa sähköpostiviestiä mihinkään  antamaasi
      määränpäähän, postia ei palauteta lähettäjälle, vaan se palaa
      sähköpostijonoon. Seuraava jakeluyritys tehdään sitten joskus
      hamassa tulevaisuudessa.

    -f kenelt
      Panee procmailin muuttamaan alussa olevan ‘From ’-rivillä olevan
      lähettäjänimen nimeksi kenelt (-f:n  sijaan  voisi  käyttää
      vaihtoehtoista, mutta vanhentunutta optiota -r).  Jos kenelt
      muodostuu vain yksinkertaisesti viivasta ‘-’, procmail päivittää
      vain ‘From ’-rivillä olevan aikamerkinnän (jos se löytyy, muussa
      tapauksessa se tuottaa uuden).

    -o  Sen sijaan että sallittaisiin kuka tahansa tuottamaan ’From
      ’-rivejä, kumoa tekaistut nimet.

    -Y  Oleta perinteinen Berkeleyn postilaatikkomuoto, jätä huomiotta
      kaikki Content-Length: -kentät.

    -a argumentti
      Tämä asettaa $1:n muotoon argumentti. Sen avulla voidaan välittää
      lisätietoa procmailille. Näin tehdään tyypillisesti välitettäessä
      muodon $@x avulla tietoa sendmailin sähköpostinvälittäjälle.

    -d vastaanottaja ...
      Tämä käynnistää eksplisiittisen jakelutilan, posti välitetään
      paikalliselle  käyttäjälle  vastaanottaja.  Tämä tietenkin on
      mahdollista vain, jos procmaililla on pääkäyttäjän oikeudet (tai
      jos procmailia jo ajetaan vastaanottajan euid:lla ja egid:lla).
      Procmail muuttaa uid:tään aiotuille vastaanottajille ja lukee vain
      vastaanottajan $HOME/.procmailrc-tiedoston (jos se on olemassa,
      muutoin jakelu tapahtuu samoin kuin  tavallisen  sähköpostin
      jakelu). Tämä optio ei sovi yhteen option -p kanssa.

    -m  Muuttaa  procmailin  yleiskäyttöiseksi sähköpostisuodattimeksi.
      Tässä tilassa yksi ohjetiedosto täytyy määrittää komentorivillä.
      Ohjetiedoston jälkeen procmail hyväksyy rajoittamattoman määrän
      argumentteja. Jos ohjetiedosto on absoluuttinen polku alkaen
      hakemistosta /etc/procmailrcs/ ilman viittauksia takaisinpäin (eli
      yläpuolella oleviin hakemistoihin ei voi viitata),  procmail
      muuttaa  käyttäjäid:nsä ohjetiedoston (tai symbolisen linkin)
      omistajan uid:ksi. Tämä  tapahtuu  siis  vain,  jos  mitään
      turvallisuusrikkomuuksia ei löydy. Tämän option käyttöesimerkkejä
      löytyy allaolevasta kappaleesta ESIMERKKEJÄ.

ARGUMENTIT

    Mitä  tahansa   argumenttia,   jossa   on   ’=’,   pidetään
    ympäristömuuttujamäärittelynä. Ne kaikki asetetaan sen jälkeen, kun
    oletusarvot on annettu ja ennen kuin avataan ensimmäinen ohjetiedosto.

    Mitkä tahansa muut argumentit oletetaan ohjetiedostojen poluiksi. (Joko
    absoluuttisiksi, tai jos ne alkavat merkeillä ’./’, lähtien nykyisestä
    hakemistosta, tai muutoin miksi tahansa muuksi $HOME:sta lähteväksi
    hakemistoksi, jollei  optiota  -m  ole  asetettu.  Jälkimmäisessä
    tapauksessa  kaikki  suhteelliset  polut  lähtevät  nykyisestä
    hakemistosta.)  Procmail  aloittaa  ensimmäisestä  komentoriviltä
    löytämästään ohjetiedostosta. Jälkimmäiset käydään läpi vain, jos
    edellisissä on väärä HOST-direktiivi, tai siinä tapauksessa, että sitä
    ei ole lainkaan.

    Jos  yhtäkään  ohjetiedostoa  ei anneta, ohjelma etsii tiedostoa
    $HOME/.procmailrc.  Jos tätäkään  ei  löydetä,  käsittely  jatkuu
    ympäristömuuttujien oletusasetusten ja komentorivimääritysten mukaan.

ESIMERKKEJÄ

    Ohjetiedoston  ohjeisiin  voi  katsoa  esimerkkejä manuaalisivulta
    procmailex(5).  Pieni näyte  ohjetiedostoksi  löytyy  allaolevasta
    kappaleesta MERKINNÄT.

    Hyppää vapaasti yli loput tästä ESIMERKKEJÄ-kappaleesta, jollet ole
    ylläpitäjä, jolla on jonkin verran tietoa sendmail.cf:n syntaksista.

    Optiota -m käytetään yleensä, kun procmailia kutsutaan sendmailin
    konfiguraatiotiedostosta sendmail.cf. Tehdäksesi tämän on kätevää luoda
    ylimääräinen ’procmail’ postinvälittäjä sendmail.cf-tiedostossa (jo
    siellä  mahdollisesti  olevan  paikallisen procmailin käynnistävän
    postinvälittäjän lisäksi). Luodaksesi tällaisen postinvälittäjän, käytä
    esim. seuraavaa riviä:

       Mprocmail, P=/usr/bin/procmail, F=mSDFMhun, S=11, R=21,
           A=procmail -m $h $f $u

    Tämä  mahdollistaa  seuraavanlaisten  konfiguraatiosääntöjen käytön
    (todennäköisimmin sääntöjoukossa 0) postin suodatukseen procmailin
    kautta (huomaa sääntöä jatkavan rivin alussa oleva tabulaattori ja
    tabulaattori, joka erottaa kommentit):

       R$*<@jossain.muualla>$*
           $#procmail $@/etc/procmailrcs/jossain.rc $:$1@jossain.muualla.procmail$2
       R$*<@$*.procmail>$*
           $1<@$2>$3    Jo suodatettu, vie takaisin

    Ja /etc/procmailrcs/jossain.rc voisi näyttää suunnilleen seuraavalta:

       :0               # hylkää kaikki roskaposti
       * ^Subject:.*junk
       /dev/null

       :0               # ota mukaan kaikki muu posti
       ! -oi -f "$@"

    Ole tarkkana, kun lähetät postia tiedoston /etc/procmailrcs/jossain.rc
    kautta  -  jos  lähetät postia osoitteisiin, jotka taas sopivat
    ensimmäiseen  sääntöön,  voit  vahingossa  luoda  loppumattoman
    postisilmukan.

TIEDOSTOT

    /etc/passwd      asettaa  oletukset  vastaanottajaa  koskeviin
               ympäristömuuttujiin LOGNAME, HOME ja SHELL

    /var/spool/mail/$LOGNAME
               systeemin  postilaatikko;  sekä  systeemin
               postilaatikko että sen sijaintihakemisto luodaan
               aina, kun procmail käynnistyy ja jompi kumpi
               näistä ei ole olemassa

    /etc/procmailrc    ensin  läpikäytävä  koko  systeemin  kattava
               ohjetiedosto

    /etc/procmailrcs/   polku  ohjetiedostoille,  joissa  tarvitaan
               erityisiä käyttöoikeuksia

    $HOME/.procmailrc   oletusohjetiedosto

    /var/spool/mail/$LOGNAME.lock
               systeemin postilaatikon lukkotiedosto (procmail
               ei käytä tätä automaattisesti, jollei $DEFAULT
               ole  sama  kuin  /var/spool/mail/$LOGNAME ja
               procmail ole välittämässä postia $DEFAULT:iin)

    /usr/sbin/sendmail   oletuksena   oleva   postin   forwardoija
               (eteenpäinviejä)

    _????isäntäkone‘   procmailin     luomia     nollapituisia
               väliaikaistiedostoja (nimet muodostuvat siten,
               ettei  olemassaolevien  tiedostojen  päälle
               kirjoiteta)

DIAGNOSTIIKKA

    Autoforwarding mailbox found
               (Löytyi    automaattisesti    forwardoiva
               postilaatikko): Systeemin postilaatikossa oli
               asetettu  suid-  tai  sgid-bitti;  procmail
               keskeyttää ajon signaaliin EX_NOUSER olettaen,
               että tähän postilaatikkoon  ei  saa  postia
               välittää.

    Bad substitution of "x"
               ("x":n  asettaminen  ei onnistu): Määritetty
               ympäristömuuttujan nimi ei kelpaa.

    Closing brace unexpected
               (Odottamaton lopettava aaltosulku): Vastaavaa
               aloittavaa aaltosulkua ei ollut (sisäkkäinen
               blokki).

    Conflicting options  (Yhteensopimattomia   optioita):    Kaikki
               optioyhdistelmät eivät toimi.

    Conflicting "x" suppressed
               (Yhteensopimaton "x" ohitettu): Valinta x ei
               sovi yhteen jonkin toisen tässä ohjeessa olevan
               valinnan kanssa.

    Couldn’t create "x"  ("x":n  luominen  epäonnistui):  Systeemin
               postilaatikkoa ei ollut olemassa eikä sitä voida
               luoda/tulla luomaan.

    Couldn’t determine implicit lockfile from "x"
               ("x":stä   ei   pystynyt   päättelemään
               lukkotiedostoa):     Yhtäkään     ’>>’
               uudelleenohjausmerkkiä ei löytynyt, paikallisena
               lukkotiedostona  käytetään  yksinkertaisesti
               muuttujan ’$LOCKEXT’ sisältöä.

    Couldn’t unlock "x"  (Lukkotiedostoa  "x"  ei pystytty avaamaan):
               Lukkotiedosto   on   jo   tuhottu,   tai
               kirjoitusoikeudet  lukkotiedoston  sisältävään
               hakemistoon on poistettu.

    Deadlock attempted on "x"
               ("x":ssä ajauduttu  umpikujaan):  Paikallinen
               tässä säännössä määritetty lukkotiedosto on sama
               kuin edelleen aktiivinen $LOCKFILE.

    Denying special privileges for "x"
               (Erityisoikeudet estetty "x":ltä): Procmail ei
               käytä ohjetiedoston käyttäjätunnusta (uid:tä),
               sillä se löysi turvallisuusrikkeen (esim.  -p
               tai komentorivillä tehdyt muuttujamäärittelyt)
               tai sillä ei ole tarpeeksi oikeuksia tehdä niin.

    Enforcing stricter permissions on "x"
               (Asetan   tiukempia   oikeuksia  "x":lle):
               Vastaanottajan  postilaatikko  oli  näemmä
               turvaton, procmail turvasi sen.

    Error while writing to "x"
               ("x":ään   kirjoitettaessa   tuli  virhe):
               Alihakemistoa ei ole, ei kirjoitusoikeuksia,
               putki katkesi tai levy on täynnä.

    Exceeded LINEBUF    (LINEBUF  ylitettiin):  Havaittiin  puskurin
               ylivuoto, LINEBUF oli liian pieni, muistissa
               saattaa olla vikaa.

    Excessive output quenched from "x"
               (Liiallinen tulostus "x":stä katkaistu): Ohjelma
               tai suodatin "x" yritti tuottaa liian paljon
               tulostusta     nykyiseen     LINEBUF:iin
               (rivipuskuriin), loppu heitettiin menemään.

    Extraneous x ignored  (Epäolennainen x jätettiin huomiotta): Tämän
               ohjeen   toimintarivi   tekee  option  x
               merkityksettömäksi.

    Failed forking "x"   ("x":n haarautuminen epäonnistui): Prosessitaulu
               on täynnä (ja NORESRETRY käytetty loppuun).

    Failed to execute "x" ("x":n ajaminen epäonnistui): Ohjelma ei ole
               polussa, tai sillä ei ole ajo-oikeuksia.

    Forced unlock denied on "x"
               ("x":n avaaminen kielletty): Lukkotiedoston "x"
               sisältävään    hakemistoon    ei    ole
               kirjoitusoikeuksia, tai  useampi  kuin  yksi
               procmail yrittää lukita sitä täsmälleen samaan
               aikaan.

    Forcing lock on "x"  ("x":n lukitus pakotetaan): Lukkotiedostoa "x"
               ollaan poistamassa yliajan vuoksi (katso myös:
               LOCKTIMEOUT).

    Incomplete recipe   (Epätäydellinen ohje): Ohjeen alku löydettiin,
               mutta loppua ei näkynyt ennen EOFia (tiedoston
               loppumerkkiä).

    Insufficient privileges
               (Riittämättömät  oikeudet):  Procmail  joko
               tarvitsee  pääkäyttäjän  oikeuksia tai sillä
               täytyy olla oikea (e)uid ja (e)gid, jotta sitä
               voitaisiin ajaa jakelutilassa. Jakelua yritetään
               alkuperäisellä procmailin käynnistäjällä.

    Invalid regexp "x"   (Epäkelpo   säännöllinen   lauseke   "x"):
               Säännöllisessä  lausekkeessa "x" on virheitä
               (todennäköisesti  puuttuvia  tai  liiallisia
               sulkumerkkejä).

    Kernel-lock failed   (Kernelin lukitus epäonnistui): Kun yritettiin
               käyttää kernelin tukemia lukituskutsuja, yksi
               niistä  epäonnistui  (yleensä  tämä  viittaa
               käyttöjärjestelmävirheeseen).  Procmail jättää
               tämän virheen huomiotta ja jatkaa.

    Kernel-unlock failed  (Kernelin  lukituksen avaaminen epäonnistui):
               Katso yllä.

    Lock failure on "x"  (Lukitusvirhe "x":ssä): Tämä voi tapahtua vain,
               jos  käytät  ihan outoja (tai virheellisiä)
               lukkotiedostojen nimiä tai jos lukkotiedostoa ei
               voitu luoda riittämättömien oikeuksien vuoksi
               tai koska määritettyä alihakemistoa ei ollut
               olemassa.

    Lost "x"        ("x" katosi): Procmail yritti kloonata itsensä,
               muttei enää löytänyt ohjetiedostoa "x" (se joko
               oli   poistettu  tai  siihen  viitattiin
               suhteellisella polulla ja muutit hakemistoa sen
               jälkeen, kun procmail avasi sen viimeksi).

    Missing closing brace (Sulkeva aaltosulku puuttuu): Sisäkkäinen blokki
               aloitettiin  aaltosululla,  muttei  koskaan
               lopetettu.

    Missing name      (Nimi   puuttuu):   Optio  -f  tarvitsee
               lisäargumentin.

    Missing argument    (Argumentti puuttuu): Käytit optiota -a, mutta
               unohdit argumentin.

    Missing rcfile     (Ohjetiedosto puuttuu): Käytit optiota -m, joten
               procmail   odottaa   ohjetiedoston   nimeä
               argumenttina.

    Missing recipient   (Vastaanottaja puuttuu): Käytit optiota -d tai
               kutsuit procmailia toisella nimellä. Tällöin se
               odottaa  yhtä  tai  useampaa  vastaanottajan
               määrittävää argumenttia.

    No space left to finish writing "x"
               ("x":n kirjoittamisen viimeistelyyn  ei  ole
               tilaa):      "x":n      sisältävässä
               tiedostojärjestelmässä ei ole tarpeeksi vapaata
               tilaa, jotta viesti voitaisiin viedä tiedostoon.

    Out of memory     (Muisti  loppui):  Järjestelmästä   loppui
               sivutusmuistitila (ja NORESRETRY on käytetty
               loppuun).

    Processing continued  (Käsittely jatkuu): Komentorivin tuntemattomat
               optiot  jätettiin huomiotta, procmail jatkaa
               kuten tavallisesti.

    Program failure (nnn) of "x"
               (Ohjelmavirhe  (nnn)  "x":ssä):  Procmailin
               käynnistämä  ohjelma  palautti  arvon  nnn
               EXIT_SUCCESSin (=0) asemesta (EXIT_SUCCESS =
               onnistunut lopetus); jos nnn on negatiivinen,
               tämä on signaali, johon ohjelma kuoli.

    Renaming bogus "x" into "y"
               (Muutan vääränlaisen "x":n  nimen  "y":ksi):
               Systeemin  vastaanottajaa  varten tarkoittama
               postilaatikko   huomattiin   vääränlaiseksi,
               procmail pyrki toimimaan väärennöksiä vältellen.

    Skipped: "x"      (Ohitettu: "x"): Procmail ei voinut tehdä mitään
               ohjetiedostossa  olevalla  "x":llä, joten se
               jättää sen huomiotta.

    Suspicious rcfile "x" (Epäilyttävä  ohjetiedosto   "x"):   Tämän
               ohjetiedoston omistaja ei ollut vastaanottaja
               eikä pääkäyttäjä, tai sitten sen  sisältävä
               hakemisto  oli  kaikkien  kirjoitettavissa
               (ohjetiedostoa ei käytetty).

    Terminating prematurely whilst waiting for ...
               (Ennenaikainen  keskeytys  odotettaessa...):
               Procmail    vastaanotti    tapposignaalin
               odottaessaan...

    Quota exceeded while writing "x"
               (Käyttäjäkohtainen levykiintiö ylittyi "x":ää
               kirjoitettaessa):  Vastaanottajan  levykiintiö
               "x":n sisältävässä tiedostojärjestelmässä  ei
               salli viestin siirtoa tiedostoon.

    Timeout, terminating "x"
               (Keskeytys,  "x" lopetetaan): Ohjelmassa tai
               suodattimessa  "x"  ylitettiin  määritetty
               odotusaika.

    Timeout, was waiting for "x"
               (Keskeytys,  odotin  "x":ää):  Ohjelmassa,
               suodattimessa tai tiedostossa "x" ylitettiin
               määritetty odotusaika. Jos se oli ohjelma tai
               suodatin, se ei näyttänyt olevan ajossa enää.

    Truncated file to former size
               (Tiedosto lyhennetty aikaisempaan  kokoonsa):
               Postinjakelu tiedostoon ei onnistunut, joten
               tiedosto lyhennettiin aikaisempaan kokoonsa.

    Truncating "x" and retrying lock
               ("x"  lyhennetään  ja  lukitusta  yritetään
               uudelleen): "x" ei näytä olevan kelvollinen
               tiedostonimi tai tiedosto ei ole tyhjä.

    Rescue of unfiltered data succeeded/failed
               (Ei-suodatetun    datan     pelastaminen
               onnistui/epäonnistui):    Suodatin   antoi
               epäonnistumisesta kertovan paluuarvon, procmail
               yritti palata takaisin alkuperäiseen tekstiin.

    Unexpected EOL     (Ei-odotettu  EOL (=rivin loppu)): Puuttuvat
               sulkevat lainausmerkit, tai EOFia (tiedoston
               loppumerkkiä) yritetään välttää.

    Unknown user "x"    (Tuntematon  käyttäjä  "x"):  Määritetyllä
               vastaanottajalla  ei  ole  vastaavaa  uid:tä
               (käyttäjän identifioivaa numeroa).

LAAJENNETTU DIAGNOSTIIKKA

    Laajennettu diagnostiikka voidaan asettaa päälle tai pois määrittämällä
    muuttuja VERBOSE.

    [pid] aika & päivämäärä
               Procmailin pid (prosessi-identifikaationumero)
               ja aikamerkintä. Tuotetaan aina, kun procmail
               kirjoittaa lokitiedostoon  diagnostiikkaa  ja
               ainakin  sekunti  on  kulunut  edellisestä
               aikamerkinnästä.

    Acquiring kernel-lock (Kernel-lukitusta ollaan tekemässä): Procmail
               yrittää  nyt  kernel-lukita  viimeksi avatun
               tiedoston (-kuvauksen).

    Assigning "x"     (Asettamassa "x":ää): Ympäristömuuttujan asetus.

    Assuming identity of the recipient, VERBOSE=off
               (Oletetaan   vastaanottajan   identiteetti,
               VERBOSE=off  (VERBOSE=monisanaisuus)):  Kaikki
               etuoikeudet (jos niitä on) unohdetaan, asettaa
               epäsuorasti  laajennetun  diagnostiikan  pois
               päältä.

    Bypassed locking "x"  (Ohittamassa "x":n lukitusta): Procmaililla ei
               ollut pääsyä sähköpostin spool-hakemistoon, se
               luotti pelkästään kernelin lukkoihin.

    Executing "x"     (Ajamassa "x":ää): Aloittamassa ohjelmaa "x".
               Jos se aloitetaan procmailista suoraan (ilman
               välissä olevaa komentotulkkia), procmail näyttää
               missä kohdin se erotti argumentit lisäämällä
               pilkkuja.

    HOST mismatched "x"  (ISÄNTÄKONE  ei ole sama kuiin "x"): Tämän
               isäntäkoneen nimi oli "x", ISÄNTÄKONE (HOST)
               näytti joltain muulta.

    Locking "x"      (Lukitsemassa "x":ää): Luomassa lukkotiedostoa
               "x".

    Linking to "x"     (Linkkaamassa "x":ään): Luomassa kovaa linkkiä
               hakemistokansioiden välille.

    Match on "x"      (Sopii "x":ään): Ehto sopi.

    Matched "x"      (Sovitettiin "x"): Asetettiin "x" SOPIMAAN.

    No match on "x"    ("x":ään ei löytynyt sopivaa): Ehtoon sopivaa
               tietoa ei löytynyt, ohje ohitettiin.

    Notified comsat: "$LOGNAME@offset:file"
               (Ilmoitettiin            comsatille:
               "$LOGNAME@alkukohta:tiedosto"):   Lähetettiin
               comsatille/biffille (sähköpostin  saapumisesta
               ilmoittavia  ohjelmia) ilmoitus, että postia
               saapui käyttäjälle $LOGNAME ’tiedoston’ kohtaan
               ’alkukohta’.

    Opening "x"      (Avataan  "x":ää):  Avataan  tiedosto  "x"
               lisäämistä varten.

    Rcfile: "x"      (Ohjetiedosto:  "x"):  Ohjetiedosto  muuttui
               "x":ksi.

    Reiterating kernel-lock
               (Toistetaan    kernel-lukkoa):    Montaa
               lukitusmenetelmää yritettäessä yksi epäonnistui.
               Procmail  toistaa  niitä  kunnes  ne kaikki
               onnistuvat nopeasti peräjälkeen.

    Score: added newtotal "x"
               (Pistemäärä: lisättiin uusi kokonaissumma "x"):
               Tämä  ohje  aiheutti  ‘lisäpisteitä’,  jotka
               tuottivat pistemäärän "x".

    Unlocking "x"     (Avaamassa   "x":ää):   Poistamassa   taas
               lukkotiedostoa "x".

VAROITUKSET

    Olisi hyvä luoda komentojono, joka käyttää ohjelmaa lockfile(1) ennen
    kuin antaa sähköpostin  komentotulkkisi  käsitellä  mitään  muuta
    postilaatikkotiedostoa kuin systeemin postilaatikkoa (jollei tietenkin
    sähköpostin komentotulkkisi käytä samoja lukkotiedostoja (paikallisia
    tai koko systeemin kattavia) kuin, jotka määritit ohjetiedostossa).

    Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että procmail on ehdottomasti
    tapettava ennen kuin se lopettaa ajonsa, yritä ensin käyttää tavallista
    kill-komentoa (eli ei kill -9, katso ehdotuksia alaotsikon Signaalit
    alta) - muutoin jotkin lukkotiedostot voivat tuhoutua.

    Ole varovainen käyttäessäsi optiota -t, sillä jos  procmail  ei
    toistuneiden yritysten jälkeenkään pysty jakelemaan postia (esim.
    väärän ohjetiedoston vuoksi), systeemin postijono voi täyttyä. Tämä
    voisi suututtaa niin paikallista sähköpostiylläpitäjää kuin muitakin
    käyttäjiä.

    Tiedosto /etc/procmailrc saatetaan ajaa pääkäyttäjän oikeuksilla, joten
    katso tarkkaan, mitä siihen laitat.  SHELL on sama kuin kyseisellä
    vastaanottajalla, joten jos procmailin on kutsuttava komentotulkkia, se
    olisi parasta asettaa ensin joksikin turvalliseksi.  Katso myös:
    DROPPRIVS.

    Pidä  mielessäsi,  että  jos  chown(1)  on  sallittu  hakemiston
    /etc/procmailrcs/ sisältämille tiedostoille, niiden omistaja voidaan
    muuttaa pääkäyttäjäksi (root) (tai miksi tahansa muuksi)  niiden
    edellisten omistajien toimesta. Turvallisinta olisi varmistaa, että
    tästä hakemistosta ainoastaan pääkäyttäjä voi kynnist ohjelmia.

BUGIT

    Poistettuaan voimatoimin lukkotiedoston procmail odottaa  $SUSPEND
    sekuntia ennen kuin luo uuden lukkotiedoston, jotta toinen prosessi,
    joka päättää tuhota vanhan lukkotiedoston, ei vahingossa tuhoa juuri
    luotua lukkoa.

    Procmail  käyttää  säännöllistä  TERMINATE  (keskeytä)-signaalia
    keskeyttääkseen villiintyneen suodattimen, mutta se  ei  tarkista
    vastaako  suodatin  tuohon  signaaliin, ja se lähettää signaalin
    suodattimelle itselleen, ei tämän aliprosesseille.

    Jatkettua Content-Length: -kenttää ei osata käsitellä oikein.

SEKALAISTA

    Jos postin otsikossa on kenttä Content-Length: ja optiota -Y ei ole
    asetettu,  procmail  poistaa  kentästä  ylimääräiset  välilyönnit
    löytääkseen oikean koon. Procmail ei muuta kentän leveyttä.

    Jos kenttää Content-Length: ei ole olemassa tai optiota -Y ei ole
    asetettu  ja  procmail lisää posteja tavallisiin postikansioihin,
    kaikkiin viestin rungossa oleviin välitystiedoilta näyttäviin riveihin
    lisätään alkuun ’>’ (tämä estää väärennetyt postiotsikot). Näitä
    etsitään seuraavalla säännöllisellä lausekkeella:
       ‘\nFrom ’

    Jos itse jakelutilassa käytetty kohteen nimi ei löydy /etc/passwd:stä,
    procmail jatkaa kuin jakelutila ei olisi päällä. Jollei procmail ole
    jakelutilassa ja jos procmailin käyttämä uid ei löydy /etc/passwd:stä,
    oletus HOMElle on /, LOGNAMElle #uid ja SHELLille /bin/sh.

    Jakelutilassa procmail luo alkuun ‘From ’-rivin, jos sellaista ei ole
    olemassa. Jos sellainen jo on, procmail ei koske siihen. Jos procmailia
    ei ole kutsuttu millään seuraavilla käyttäjä- tai ryhmä-id:illä: root,
    daemon, uucp, mail, x400, network, list, lists tai news, mutta sen
    silti täytyy tuottaa tai hyväksyä uusi ‘From ’-rivi, se tuottaa myös
    lisärivin ’>From ’ auttaakseen erottamaan väärennetyt viestit.

    Turvallisuussyistä procmail käyttää vain absoluuttista tai $HOME:een
    suhteellista ohjetiedoston polkua, jos sen omistaa joko vastaanottaja
    tai pääkäyttäjä ja se ei ole kaikkien kirjoitettavissa tai jos sen
    sisältävä hakemisto ei ole kaikkien kirjoitettavissa.

    Jos /var/spool/mail/$LOGNAME on vääränlainen postilaatikko (eli se ei
    kuulu vastaanottajalle, siihen ei voi kirjoittaa tai se on symbolinen
    tai kova linkki), procmail yrittää käynnistyessään muuttaa sen nimen
    tiedostoksi, joka alkaa sanalla ’BOGUS.’ ja loppuu inode-jonokoodiin.
    Jos tämä havaitaan mahdottomaksi, muuttuja ORGMAIL ei saa alkuarvoa ja
    siten se estää postinjakelun ilman kunnollista ohjetiedostoa.

    Jos /var/spool/mail/$LOGNAME on jo oikeanlainen postilaatikko, mutta
    sillä on heikot oikeusmääritykset, procmail korjaa asian. Estääksesi
    procmailin tekemästä tätä varmista, että u+x-bitti on asetettu.

    Jakaessasi postia alihakemistoihin (tai MH-kansioihin), lukkotiedostoja
    ei tarvita estämään useiden päällekkäin ajavien procmail-prosessien
    sotkeentumista toisiinsa.

    MH-kansioihin jakelu vie hiukan enemmän aikaa kuin jakelu tavallisiin
    alihakemistoihin  tai  kansioihin,  sillä procmailin täytyy etsiä
    seuraavaa tarjolla olevaa numeroa (sen sijaan, että tiedostonimi olisi
    heti tiedossa).

    Yleiseen virheeseen kaatuessaan procmail palauttaa arvon EX_CANTCREAT,
    jollei optiota -t ole määritetty. Tämän option määrityksen jälkeen se
    palauttaisi arvon EX_TEMPFAIL.

    Jotta otsikoiden ’egreppaus’ olisi johdonmukaisempaa, procmail yhdistää
    kaikki otsikoiden jatkorivit (useammalle riville jakautuvat); mutta
    vain sisäisesti. Sähköpostin jakelussa rivinvaihdot näkyvät kuten
    ennenkin.

    Jos procmailia kutsutaan nimellä, joka ei ala ‘procmail’ (esim. jos se
    on  linkattu  toiselle  nimelle  ja kutsuttu sillä), se siirtyy
    jakelutilaan  ja   olettaa   vastaanottajan   nimien   olevan
    komentoriviargumentteina (aivan kuten jos olisi määritetty -d).

    Ilmoitukset  comsatille/biffille  tehdään  käyttämällä  udp:tä. Ne
    lähetetään kerran,  kun  procmail  tuottaa  tavallisen  merkinnän
    lokitiedostoon. Ilmoitusviesteillä on seuraava laajennettu muoto (tai
    niin lähelle kuin pystyy pääsemään, kun lopullista  jakelua  ei
    suoritettu tiedostoon)
       $LOGNAME@viestin_alkukohta_kansiossa:kansion_absol_polku

    Kun  procmail  itse  avaa  tiedoston jakelua varten, se käyttää
    johdonmukaisesti seuraavia kernelin lukitsemisstrategioita: fcntl(2) ja
    lockf(3).

    Procmail käyttäytyy hyvin NFS:n (verkkotiedostojärjestelmän) kanssa ja
    käsittelee oikein kahdeksannen bitin.

MERKINNÄT

    Kun procmailia kutsutaan -h tai -? optiolla, se näyttää komentorivin
    aputekstin ja tiiviin listan ohjetiedoston ohjeista.

    Sen sijaan, että käyttäisit järjestelmän tarjoamaa procmailin kutsua
    sähköpostin saapuessa, voit hallita procmailin kutsua myös itse. Tässä
    tapauksessa tiedostosi $HOME/.forward (ole varovainen, sen nimittäin
    täytyy olla kaikkien luettavissa) täytyisi sisältää allaoleva rivi.
    Varmista,  että  käytät  oikein yksinkertaisia ja kaksinkertaisia
    lainausmerkkejä ja absoluuttista  polkua.  #KYTTJTUNNUKSESI  ei
    oikeastaan ole procmailin vaatima parametri, vaan sh hylkää sen ennen
    kuin procmail koskaan edes näkee sitä; se  on  kuitenkin  ihan
    tarpeellinen kikka ylioptimoivia sendmail-ohjelmia vastaan:

    "|IFS=’ ’&&exec /usr/local/bin/procmail -f-||exit 75 #KYTTJTUNNUKSESI"

    Procmail voidaan myös kutsua jälkikäsittelemään jo täysi systeemin
    postilaatikko. Tämä voi olla hyödyllistä, jos et halua tai voi käyttää
    tiedostoa $HOME/.forward (missä tapauksessa seuraava skripti voitaisiin
    määräajoin kutsua cron(1)  -ohjelmasta  tai  aina,  kun  aloitat
    postinluvun):

       #!/bin/sh

       ORGMAIL=/var/spool/mail/$LOGNAME

       if cd $HOME &&
        test -s $ORGMAIL &&
        lockfile -r0 -l3600 .newmail.lock 2>/dev/null
       then
        trap "rm -f .newmail.lock" 1 2 3 15
        umask 077
        lockfile -l3600 -ml
        cat $ORGMAIL >>.newmail &&
         cat /dev/null >$ORGMAIL
        lockfile -mu
        formail -s procmail <.newmail &&
         rm -f .newmail
        rm -f .newmail.lock
       fi
       exit 0

  Esimerkki pienestä $HOME/.procmailrc-tiedostosta:
    PATH=/bin:/usr/bin:/usr/bin
    MAILDIR=$HOME/Mail   #varmista, että tämä tosiaan on olemassa
    DEFAULT=$MAILDIR/mbox  #täysin vapaaehtoinen
    LOGFILE=$MAILDIR/from  #suositeltu

    :0:
    * ^From.*berg
    minulta

    :0
    * ^Subject:.*Liekitys
    /dev/null

    Muita esimerkkejä ohjetiedoston ohjeisiin voi etsiä manuaalisivulta
    procmailex(5).

LÄHDE

    Tämä ohjelma on osa pakettia procmail mail-processing-package (postin-
    käsittely-paketti) (v3.10 1994/10/31), jonka saa lähimmästä USENETin
    comp.sources.misc -arkistosta ftp.informatik.rwth-aachen.de:stä polusta
    pub/packages/procmail/procmail.tar.gz.

POSTITUSLISTA

    Procmail-paketin mihin tahansa ohjelmaan liittyviä kysymyksiä varten on
    olemassa postituslista:
       procmail@informatik.rwth-aachen.de
           kysymysten/vastausten lähettämiseen.
       procmail-request@informatik.rwth-aachen.de
           liittymispyyntöihin.

TEKIJÄ

    Stephen R. van den Berg at RWTH-Aachen, Germany
       berg@pool.informatik.rwth-aachen.de

KATSO MYÖS

    procmailsc(5), procmailex(5), sh(1), csh(1), mail(1), mailx(1),
    binmail(1), uucp(1), aliases(5), sendmail(8), egrep(1), grep(1),
    biff(1), comsat(8), lockfile(1), formail(1), cron(1).

                5. Kesäkuuta 1998          PROCMAIL(0)