Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    sort - järjestää tekstitiedostojen rivejä

YLEISKATSAUS

    sort [-cmus] [-t erotin] [-o tulostetiedosto] [-T tilapäishakemisto]
    [-bdfiMnr] [+PAIKKA1 [-PAIKKA2]] [-k PAIKKA1[,PAIKKA2]] [tiedosto...]
    sort {--help,--version}

KUVAUS

    Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä ja se voi olla virheellinen tai
    puutteellinen. Texinfo-dokumentit ovat nykyisin virallista ohjeistoa.

    Tämä käsikirja kuvaa GNU:n sort-versiota. sort järjestää, yhdistää ja
    vertailee kaikki tekstirivit, jotka luetaan annetuista tiedostosta tai
    vakiosyötteestä, jos lähdetiedostoa ei ole määritelty. Tiedosto, jonka
    nimenä  on  ’-’,  tarkoittaa  vakiosyötettä.   sort  tulostaa
    oletusarvoisesti tuloksen vakiotulosteeseen.

    sort-käskyllä on kolme toimintatilaa: järjestä (oletuksena), yhdistä
    sekä tarkista, että annetut rivit on jo järjestetty.  Seuraavat
    parametrit muuttavat toimintatilaa.

    -c   Tarkistaa ovatko annetut tiedostot jo järjestetty. Jos ne eivät
       ole vielä kokonaan järjestettyjä, tulosta virheilmoitus ja
       lopeta arvolla 1.

    -m   Yhdistä annetut tiedostot järjestämällä ne ryhmänä. Jokaisen
       syötetiedoston tulisi olla jo järjestetty. Yhdistämisen sijaan
       voidaan  aina  käyttää  järjestämistä.  Yhdistäminen  on
       mahdollistettu, koska se on nopeampaa kuin järjestäminen.

    Kahden rivin keskinäinen vertailu tapahtuu seuraavasti.  Jos yksikin
    avainkenttä (key field) on määritelty, sort vertaa jokaista kenttäparia
    siinä järjestyksessä, mitä komentorivillä on määrätty  huomioiden
    järjestämistä  koskevat  komentorivivivut.  Kenttien  keskinäistä
    vertailua jatketaan, kunnes kahden rivin kenttien välillä havaitaan ero
    tai kenttiä ei ole enää jäljellä.

    Jos jokin yleisistä (global) vivuista Mbdfinr on annettu, mutta
    avainkenttiä ei ole määritelty, sort vertailee kokonaisia rivejä
    yleisten vipujen määräämällä tavalla.

    Lopuksi viimeisenä keinona, jos kaikki avaimet ovat yhtä suuria (tai
    kun yhtään järjestysvipua ei ole annettu) sort vertailee rivejä tavu
    tavulta koneen tavuille antaman järjestyksen mukaisesti. "Viimeinen
    keino" -vertailu noudattaa yleistä vipua -r. -s (stable) -vipu poistaa
    "Viimeinen keino" -vertailumenetelmän käytöstä.  Tästä seuraa, että
    rivit, joiden kaikki kentät ovat vertailussa yhtä suuret jätetään
    alkuperäiseen järjestykseen. Jos kenttiä tai yleisiä vipuja ei ole
    määritelty, -s -vivulla ei ole mitään vaikutusta.

    GNU sort-käskyllä ei ole mitään rajoitusta sen suhteen, kuinka pitkiä
    syötteenä olevat rivit voivat olla tai kuinka monta tavua ne voivat
    sisältää. Lisäksi, jos syötetiedoston viimeinen tavu ei ole uusirivi-
    merkki (newline), GNU sort lisää sen automaattisesti.

    Jos ympäristömuuttuja TMPDIR on asetettu, sort käyttää sen määräämää
    hakemistoa tilapäistiedostojen tallentamiseen oletushakemiston /tmp
    sijasta.  -T tilapishakemisto vipu on toinen tapa, jolla voidaan
    määritellä hakemisto, jossa säilytetään tilapäistiedostoja. Jos se on
    annettu, TMPDIR ympäristömuuttujan määräämää hakemistoa ei käytetä.

    Seuraavat  vivut  vaikuttavat  tulosteena  annettavien  rivien
    järjestykseen. Ne voidaan määritellä yleisesti tai ne voivat olla
    avainkenttäkohtaisia.  Jos avainkenttiä ei ole määritelty, yleiset
    vivut koskevat koko rivin vertailuja. Muutoin yleiset vivut koskevat
    niitä kenttiä, joille ei ole erikseen määritelty kenttäkohtaisia
    vipuja.

    -b   Jätä huomiotta rivien alussa oleva  tyhjä  (blanks)  tila
       etsiessäsi avaimia, joiden mukaisesti järjestäminen tehdään.

    -d   Järjestä "sanakirjajärjestykseen". Vertailtaessa avainkenttiä
       vain kirjaimet, numerot ja tyhjät merkit (blanks) huomioidaan.

    -f   Huomioi pienet kirjaimet kuin ne olisivat vastaavia isoja
       kirjaimia. Esimerkiksi "b" järjestetään samaan tapaan kuin "B".

    -i   Jätä huomioimatta merkit, jotka ovat ASCII-alueen 040-1076
       (oktaalimuodossa, päädyt mukaan lukien) ulkopuolella.

    -M   Vertaile kuukausina. Kentän kolme ensimmäistä ei-tyhjää (blank)
       merkkiä muunnetaan isokirjaimisiksi ja käytetään näitä rivien
       välisissä vertailuissa. Esimerkiksi englanninkieliset kuukauden
       nimet vertaillaan järjestyksessä
        "JAN" < "FEB" < ... < "DEC". Virheelliset kuukauden nimet
       käsitellään lajittelussa pienempinä kuin "JAN".

    -n   Määrää, että lajitteluavain koostuu rivin ensimmäisessä kentässä
       sijaitsevasta numeerisesta merkkijonosta.  Rivien  järjestys
       riippuu  numeerisen merkkijonon (luvun) arvosta. Merkkijono
       koostuu alussa  olevasta tyhjästä tilasta, valinnaisesta -
       merkistä,  nollasta  tai  usemmasta numerosta, jota seuraa
       valinnainen desimaalipiste sekä nolla tai useampia numeroita.

    -r   Kääntää vertailun tuloksen siten, että suurempiavaimiset rivit
       esiintyvät aikaisemmin tulosteessa kuin pienempiavaimiset.

    Muut vivut ovat:

    -o tulostetiedosto
       Kirjoita tuloste tulostetiedostoon eikä vakiotulosteeseen. Jos
       tulostetiedosto on toinen syötetiedostoista, sort kopioi sen
       sisällön tilapäistiedostoon ennen järjestämistä ja tulosteen
       kirjoittamista tulostetiedostoon.

    -t erotin
       Käytä   merkkiä   erotin   kenttäerottimena   erottamaan
       järjestämisavaimet jokaisella rivillä. Oletusarvoisesti kentät
       erotetaan toisistaan tyhjällä (blanks) merkillä, joka sijaitsee
       kahden ei-tyhjän merkin välissä. Eli, jos annetaan syöte " foo
       bar",  sort  katkaisee  sen  kenttiin  "foo"  ja  "bar".
       Kenttäerottimen ei katsota kuuluvan erotinta edeltävään eikä
       seuraavaan kenttään.

    -u   Oletustapausta varten tai, jos käytetään vipua -m, tulosta vain
       ensimmäinen niistä riveistä, jotka ovat vertailussa yhtä suuria.
       Käytettäessä -c vipua  tarkista  ettei  yksikään  toisiaan
       seuraavista riveistä ole vertailussa yhtäsuuret.

    +PAIKKA1 [-PAIKKA2]
       Määrittää riviltä kentän, jota käytetään lajitteluavaimena.
       Kenttä koostuu rivin osasta, joka alkaa kohdasta PAIKKA1 ja
       loppuu kohtaan (poislukien merkki, joka on kohdassa PAIKKA2)
       PAIKKA2 (tai tiedoston loppuun,  jos  PAIKKA2:ta  ei  ole
       määritelty). Kenttien ja merkkien paikkojen indeksointi alkaa
       nollasta (0).

    -k PAIKKA1[,PAIKKA2]
       Toinen tapa määritellä lajitteluavaimet. Kenttien ja merkkien
       paikkojen indeksointi alkaa yhdestä (1).

    Paikka ilmoitetaan muodossa f.c, missä f on käytettävän kentän numero
    ja c on ensimmäisen avaimeen kuuluvan merkin paikka kentän alusta
    lukien (jos käytetään +PAIKKA) tai tätä kenttää edeltävän kentän
    lopusta (jos käytetään -PAIKKA). c-osa paikan määrityksestä voidaan
    jättää  pois,  jolloin  sen  oletetaan olevan ensimmäinen merkki
    määritellyssä  kentässä.   Jos   annetaan   -b-vipu,   c-osa
    kenttämäärittelystä  lasketaan  kentän  ensimmäisestä  ei-tyhjästä
    (nonblank) merkistä (jos käytetään +PAIKKA) tai ensimmäisestä ei-
    tyhjästä  merkistä, joka seuraa edellistä kenttää (jos käytetään
    -PAIKKA).

    Vipuihin +PAIKKA tai -PAIKKA voi olla liitettynä myös mikä tahansa
    vipujen kirjain Mbdfinr, jolloin yleisiä lajitteluvipuja ei käytetä
    kyseisessä kentässä.  -b-vipu voidaan liittää kumpaan tahansa tai
    molempiin +PAIKKA- tai -PAIKKA-osiin kenttämäärittelyssä. Jos -b on
    määritelty yleisenä vipuna, liitetään se molempiin. Jos käytetään -n-
    tai -M-vipuja, viittaa se -b-vivun käyttöön, tällöin -b-vivun katsotaan
    koskevan sekä +PAIKKA- että -PAIKKA-osia avainmäärittelystä. Avaimet
    voivat käsittää useita kenttiä.

    Lisäksi,   käynnistettäessä   GNU   sort  täsmälleen  yhdellä
    komentoriviparametrillä tunnistetaan seuraavat vivut:

    --help Tulostaa suppean käyttöoppaan vakiotulosteeseen ja  poistuu
       onnistuneesti ohjelmasta.

    --version
       Tulostaa versiotiedot vakiotulosteeseen ja poistuu onnistuneesti
       ohjelmasta.

YHTEENSOPIVUUS

    Aikaisemmat (BSD ja SYSTEM V) sort-toteutukset poikkeavat joidenkin,
    erityisesti -b, -f ja -n vipujen käytön osalta. GNU sort soveltaa
    POSIX-käytäntöä, joka on yleensä samanlainen kuin (muttei aina!) System
    V:n käytäntö.  POSIX:in mukaan -n ei enää välttämättä tarkoita, että
    vipua -b olisi käytetty. Yhdenmukaisuuden vuoksi -M-vivun merkitystä
    on  muutettu  samalla  tavalla.  Tämä saattaa vaikuttaa merkkien
    paikkoihin kenttämäärittelyissä joissain harvinaisissa tapauksissa.
    Jos tämä kaivertaa sinua, onnistuu korjaus lisäämällä yksinkertaisesti
    -b-vipu.

BUGIT

    Kenttänumeroiden eri merkitys, riippuen siitä käytetäänkö -k vipua vai
    ei, on hämmentävää. Se kaikki on POSIX:n syytä!