Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    top - näytä eniten keskusyksikköaikaa käyttävät prosessit

YLEISKATSAUS

    top [-] [d viive] [q] [c] [S] [s] [i]

KUVAUS

    top  antaa  mahdollisuuden  tarkastella  prosessorin  ajankäyttöä
    reaaliaikaisesti.  Se  näyttää  luettelon  järjestelmän  eniten
    keskusyksikköaikaa käyttävistä tehtävistä ja sitä voi käyttää myös
    interaktiivisena työkaluna prosessien hallintaan.  top voi lajitella
    tehtävät keskusyksikköajan käytön, muistinkulutuksen tai ajoon kuluneen
    ajan mukaan. Tämä top-ohjelman toteutus on paremmin konfiguroitavissa
    kuin  procps-ohjelmakokoelmaan  kuuluva  standardi-top.  Useimmat
    ominaisuudet voidaan valita joko  interaktiivisin  komennoin  tai
    määrittelemällä ominaisuus käyttäjäkohtaisessa tai koko järjestelmää
    koskevassa konfiguraatiotiedostossa. Lisätietoja jäljempänä.

OPTIOT

    d  Määrää viiveen kuvaruutupäivitysten välillä. Voit muuttaa viiveen
      myös painamalla s käytön aikana.

    q  Poistaa viiveen kuvaruutupäivitysten väliltä. Jos käyttäjällä on
      pääkäyttäjän oikeudet, top ajetaan korkeimmalla mahdollisella
      suoritusjärjestyksellä.

    S  Kytkee kumulatiivisen tilan, jossa kunkin prosessin kohdalla
      luetellaan keskusyksikköaika, jonka prosessi ja sen kuolleet
      lapsiprosessit  ovat  yhteensä  käyttäneet.  Tämä  vastaa
      toiminnaltaan optiota -S komennolle ps(1). Katso myös jäljempää
      interaktiivista komentoa S koskeva selvitys.

    s  Kehottaa  topia  toimimaan  turvallisessa  tilassa.  Tällöin
      mahdollisesti vaaralliset interaktiiviset komennot eivät  ole
      käytettävissä. Turvalliseksi tehty top on mukava jättää pyörimään
      joutilaalle päätteelle.

    i  Kehottaa topia jättämään huomiotta joutilaat ja zombie-prosessit.
      Katso jäljempää interaktiivisen i-komennon käyttö.

    c  Näyttää komennon nimen sijasta koko komentorivin. Oletusasetusta
      on vaihdettu, koska tämä näyttää hyödyllisemmältä.

KENTTIEN KUVAUKSET

    top näyttää monenlaista tietoa prosessorin tilasta.  Oletusarvoisesti
    näyttö päivittyy 5 sekunnin välein, mutta voit muuttaa päivitysten
    välistä viivettä komentorivin optiolla d tai interaktiivisesti s-
    komennolla.

    uptime
      Tämä rivi kertoo kellonajan, kauanko järjestelmä on ollut pystyssä
      ja  montako  käyttäjää  on  tällä  hetkellä  kirjautuneena
      järjestelmään.   Rivin  lopussa  on  kolme  järjestelmän
      kuormituskeskiarvoa.     Kuormituskeskiarvot     kertovat
      suoritusvalmiiden prosessien keskimääräisen lukumäärän viimeksi
      kuluneiden 1, 5 ja 15 minuutin ajalta. Tämä rivi on samanlainen
      kuin komennon uptime(1) tuloste. Uptime-näytön voit kytkeä päälle
      ja pois interaktiivisesti l-komennolla.

    processes
      Ilmoittaa viimeisimmällä päivityshetkellä ajettavana  olleiden
      prosessien  lukumäärän.  Tämä  jakautuu ajettaviin (running),
      nukkuviin (sleeping),  pysäytettyihin  (stopped)  ja  zombie-
      prosesseihin.  Prosessien ja keskusyksikkötilojen näytöt voi
      kytkeä päälle ja pois interaktiivisesti t-komennolla.

    CPU states
      Näyttää, montako prosenttia keskusyksikköajasta on suoritettu
      prosesseja käyttäjätilassa (user), järjestelmätilassa (system),
      alennetulla  suoritusjärjestyksellä  (nice)  ja   paljonko
      keskusyksikkö   on  ollut  jouten  (idle).   Alennetulla
      suoritusjärjestyksellä suoritettuihin tehtäviin käytetty  aika
      lasketaan mukaan käyttäjä- ja järjestelmätilan ajankäyttöön, joten
      yhteenlaskettu ajankäyttö ylittää  100  %.   Prosessien  ja
      keskusyksikkötilojen  näytöt  voi  kytkeä  päälle  ja  pois
      interaktiivisesti t-komennolla.

    Mem Näyttää tilaston muistinkulutuksesta, kuten käytettävissä olevan
      kokonaismuistitilan, käytössä olevan ja vapaan muistin, jaetun
      muistin ja puskureille käytetyn muistin.  Tämä ja Swap ovat
      samanlaiset kuin komennon free(1) tuloste. Muistitietojen näytön
      (Mem ja Swap) voi kytkeä päälle ja pois interaktiivisesti m-
      komennolla.

    Swap Näyttää   tilaston   sivutusmuistitilan   käytöstä,  kuten
      sivutusmuistille varatun kokonaistilan sekä käytetyn ja vapaan
      sivutusmuistitilan.  Tämä ja Mem ovat samanlaiset kuin komennon
      free(1) tuloste. Muistitietojen näytön (Mem ja Swap) voi kytkeä
      päälle ja pois interaktiivisesti m-komennolla.

    PID Tässä sarakkeessa on kunkin tehtävän prosessitunniste.

    PPID Tehtävän emoprosessin prosessitunniste.

    UID Tehtävän omistajan käyttäjätunniste.

    USER Tehtävän omistajan käyttäjätunnus.

    PRI Tehtävän suoritusjärjestys. Mitä pienempi luku, sitä korkeampi on
      tehtävän suoritusjärjestys.

    NI  Tehtävän suoritusjärjestyksen muutos.  Negatiiviset  muutokset
      tarkoittavat korotettua suoritusjärjestystä.

    SIZE Tehtävän koodin + datan + pinolle varatun tilan yhteenlaskettu
      koko kilotavuina.

    TSIZE
      Tehtävän  koodin  koko.   Tämä  näyttää  outoja  arvoja
      järjestelmäytimen prosesseille eikä toimi oikein ELF-prosesseille.

    DSIZE
      Tehtävän datan koko ja pinolle varattu tila yhteensä.  Tämä ei
      toimi oikein ELF-prosesseille.

    TRS Muistissa olevan tekstin koko.

    SWAP Tehtävän ulos sivutetun osan koko.

    D  Likaisiksi merkittyjen sivujen koko.

    LIB Tehtävän käyttämien kirjastosivujen koko.  Tämä ei toimi ELF-
      prosesseille.

    RSS Tehtävän käyttämän fyysisen muistin kokonaismäärä kilotavuina.
      ELF-prosesseille käytössä olevat kirjastosivut lasketaan tähän
      mukaan; a.out-prosesseille kirjastosivuja ei lasketa tähän.

    SHARE
      Tehtävän käyttämän jaetun muistin koko.

    STAT Tehtävän tila. Tila on joko S eli nukkuva, D eli nukkuva, ei
      keskeytettävissä, R eli suoritettava, Z eli zombie tai T eli
      pysäytetty tai jäljitettävänä oleva. Tilamerkinnän jälkeen tulee
      <  prosessille,  jonka  suoritusjärjestystä  on korotettu, N
      prosessille, jonka suoritusjärjestystä on  alennettu,  ja  W
      prosessille,  joka on sivutettu ulos (tämä ei toimi oikein
      järjestelmäytimen prosesseille).

    WCHAN
      Riippuen  siitä,  onko  tiedosto  /boot/psdatabase   tai
      järjestelmäytimen linkkauskartta /boot/System.map käytettävissä,
      tämä näyttää sen järjestelmäytimen funktion osoitteen tai nimen,
      jossa tehtävä nukkuu.

    TIME Tehtävän käyttämä keskusyksikköaika käynnistyksestä lukien. Jos
      kumulatiivinen tila on käytössä, tähän lasketaan myös prosessin
      kuolleiden  lapsiprosessien  käyttämä  aika.  Voit  asettaa
      kumulatiivisen tilan komentorivioptiolla S tai kytkeä sen päälle
      ja pois interaktiivisesti S-komennolla. Kumulatiivisessa tilassa
      sarakkeen otsikkona on CTIME.

    %CPU Tehtävän käyttämä osuus prosentteina kokonaiskeskusyksikköajasta
      näytön edellisen päivityksen jälkeen.

    %MEM Tehtävän käyttämä osuus fyysisestä muistista.

    COMMAND
      Ajettavan komennon nimi.  Nimi katkaistaan, jos se ei mahdu
      riville.  Muistissa  olevista  tehtävistä  näytetään  koko
      komentorivi, mutta ulos sivutetuista tehtävistä vain ohjelman nimi
      suluissa (esimerkiksi "(getty)").

    A , WP
      Tämä top-ohjelman toteutus ei tue näitä kenttiä, joita kmem:in top
      käyttää.

INTERAKTIIVISET KOMENNOT

    top tunnistaa ajon aikana useita yksittäisenä näppäimenpainalluksena
    annettuja interaktiivisia komentoja. Jotkin komennoista eivät toimi,
    jos komentorivillä on annettu s-optio.

    välilyönti
      Päivittää näytön viipymättä.

    ^L  Pyyhkii näytön ja tulostaa sen uudelleen.

    h tai ?
      Näyttää  ohjenäytön,  jolla on yhteenveto näppäinkomennoista.
      Ohjenäyttö kertoo myös sanallisesti ovatko turvallinen tila ja
      kumulatiivinen tila käytössä sekä otetaanko joutilaat ja zombie-
      prosessit huomioon.

    k  Tappaa  prosessin.  Sinulta  kysytään  prosessitunniste  ja
      prosessille lähetettävä signaali. Normaali tapa tappaa prosessi
      on signaalilla 15.  Prosessin tappaa hyvin tehokkaasti, mutta
      varsin äkillisesti signaali 9. Oletuksena, kuten myös komennolla
      kill(1), on signaali 15, SIGTERM.  Tämä komento  ei  toimi
      turvallisessa tilassa.

    i  Jättää huomiotta joutilaat ja zombie-prosessit. Joka toinen i-
      näppäimen painallus kytkee ja joka toinen poistaa tämän toiminnon.

    n tai #
      Muuttaa näytettävien prosessien määrän.  Sinulta kysytään uusi
      määrä. Käyttäjän antama määrä ohittaa ikkunan kokoon perustuvan
      automaattisen näytettävien prosessien määrän valinnan. Jos annat
      määräksi 0, top näyttää niin monta prosessia kuin näyttöön mahtuu;
      tämä on oletusasetus.

    q  Lopeta top-komennon suoritus.

    r  Muuta prosessin suoritusjärjestystä.  Sinulta kysytään tehtävän
      prosessitunniste ja suoritusjärjestyksen muutos.  Positiivinen
      muutos alentaa prosessin suoritusjärjestystä.  Pääkäyttäjä voi
      antaa topissa negatiivisen suoritusjärjestyksen muutoksen, jolloin
      prosessin suoritusjärjestystä voidaan nostaa. Oletus muutokseksi
      on 10. Tämä komento ei toimi turvallisessa tilassa.

    S  Tämä  kytkee  kumulatiivisen  tilan  päälle  tai  pois.
      Kumulatiivisessa tilassa keskusyksikköajat sisältävät prosessin
      toimintansa päättäneet lapsiprosessit, mikä vastaa komentoa ps -S.
      Kumulatiivinen   tila  tarjoaa  vaihtoehtoisen  näkemyksen
      keskusyksikön käytöstä. Jotkin ohjelmat, kuten kääntäjät, joiden
      toiminta perustuu siihen, että ne käynnistävät useita erillisiä
      tehtäviä, näyttävät normaalitilassa käyttävän todellista vähemmän
      resursseja.  Joillekin muille ohjelmille, kuten komentotulkeille
      ja init-prosessille ei  puolestaan  pidäkään  laskea  niiden
      lapsiprosessien resurssienkulutusta.

    s  Muuttaa viiveen päivitysten välillä.  Sinulta kysytään viiveen
      pituus sekunteina. Sekunnin murto-osat kelpaavat mikrosekunteihin
      saakka. 0 tarkoittaa näytön jatkuvaa päivittämistä. Oletusarvona
      on 5 sekuntia. Huomaa, että pienillä arvoilla näyttöä voi olla
      lähes  mahdoton  lukea  ja  keskusyksikön  kuormitus  nousee
      huomattavasti. Tämä komento ei ole käytettävissä turvallisessa
      tilassa.

    f tai F
      Lisää tai poistaa näytössä esitettäviä kenttiä.  Lisätietoja
      jäljempänä.

    o tai O
      Muuttaa kenttien järjestystä näytössä. Lisätietoja jäljempänä.

    l  Kytkee kuormituskeskiarvojen ja uptime-tietojen näytön päälle tai
      pois.

    m  Kytkee muistitietojen näytön päälle tai pois.

    t  Kytkee prosessien ja keskusyksikkötilojen näytön päälle tai pois.

    c  Vaihtaa näyttötilaa komennon nimen ja koko komentorivin näytön
      välillä.

    M  Lajittelee tehtävät muistissa olevan osan suuruuden mukaan.

    P  Lajittelee tehtävät keskusyksikköajan hetkellisen käytön mukaan
      (oletus).

    T  Lajittelee tehtävät  tehtävän  käyttämän  tai  kumulatiivisen
      keskusyksikköajan mukaan.

    W  Kirjoittaa tämänhetkiset asetukset tiedostoon ~/.toprc. Tämä on
      suositeltava tapa kirjoittaa top-komennolle konfiguraatiotiedosto.

KENTTIEN JA NIIDEN JÄRJESTYKSEN VALINTA

    Kun painat f, F, o tai O, pääset näyttöön, jonka ylimmällä rivillä
    näkyy kenttien järjestys ja sen alla kenttien lyhyet kuvaukset.
    Kenttien järjestystä kuvaavassa merkkijonossa kentän merkkinä on iso
    kirjain, jos top näyttää kentän, ja pieni, jos kenttää ei näytetä.
    Lisäksi kentän kuvauksen edessä näkyy tähti, jos kenttä näytetään.
    Kenttien järjestys näytöllä vasemmalta oikealle on sama kuin kirjainten
    järjestys  merkkijonossa.  Kenttien  valintanäytössä  (jos käytit
    näppäinkomentoa f tai F) voit erikseen kytkeä kunkin kentän näytön
    päälle tai pois painamalla vastaavaa kirjainta. Käsitellessäsi kenttien
    järjestystä (jos käytit näppäinkomentoa o tai O) voit siirtää kenttää
    vasemmalle painamalla vastaavaa isoa kirjainta ja oikealle painamalla
    pientä kirjainta. Näistä näytöistä pääset pois painamalla jotakin
    näppäintä, joka ei ole minkään kentän valintakirjain.

KONFIGURAATIO

    top lukee oletuskonfiguraationsa kahdesta tiedostosta, /etc/toprc ja
    ~/.toprc. Koko järjestelmää koskevaa konfiguraatiotiedostoa /etc/toprc
    voidaan käyttää rajoittamaan top-komennon käyttö turvalliseen tilaan
    muilta kuin etuoikeutetuilta käyttäjiltä.  Jos näin halutaan tehdä,
    tiedoston tulisi sisältää yksi ainoa rivi, jolla on turvallisen tilan
    määrittelevä ’s’ ja yksi numero d (2<=d<=9), joka määrää näytön
    päivitysten välisen viiveen sekunteina.

    Käyttäjäkohtaisessa  konfiguraatiotiedostossa  on  kaksi  riviä.
    Ensimmäisellä rivillä  on  isoja  ja  pieniä  kirjaimia,  joilla
    määritellään, mitkä kentät esitetään ja missä järjestyksessä. Kenttien
    kirjaintunnukset ovat samat kuin kenttien ja kenttien järjestyksen
    valintanäytöissä.  Koska  tämä  ei ole kovin havainnollista, on
    suositeltavaa valita kentät ja asettaa niiden järjestys ajamalla top ja
    tallentamalla asetukset interaktiivisella W-komennolla.

    Toinen rivi on mielenkiintoisempi (ja tärkeämpi). Sillä on tiedot
    muista optioista.  Huomaa erityisesti, että jos olet tallentanut
    konfiguraation turvallisessa tilassa, et saa topia pois turvallisesta
    tilasta poistamatta pientä ’s’-kirjainta ~/.toprc-tiedostosi toiselta
    riviltä.  Yksinumeroinen  luku määrää viiveen näytön päivitysten
    välillä, iso ’S’ kumulatiivisen tilan ja pieni ’i’ sen,  ettei
    joutilaita eikä zombie-prosesseja näytetä.  Kuten interaktiivisina
    komentoinakin, pienet ’m’, ’l’ ja ’t’ kytkevät pois muistitietojen,
    uptime-tietojen  ja  keskusyksikön  tilojen  näytön.  Tehtävien
    lajittelujärjestys ei toistaiseksi tallennu konfiguraatiotiedostoon,
    vaan oletuksena pysyy lajittelu keskusyksikköajan hetkellisen käytön
    mukaan.

MERKINNÄT

    Tämä proc-pohjainen top toimii lukemalla hakemistoon /proc liitetyn
    proc-tiedostojärjestelmän tietoja.  Jos /proc ei ole liitetty, top ei
    toimi.

    %CPU näyttää käytetyn keskusyksikköajan osuuden prosentteina tosiajasta
    päivitysten välillä. Ensimmäisessä päivityksessä viive on lyhyt ja top
    itse käyttää huomattavan osan keskusyksikköajasta. Sen jälkeen topin
    vaikutus tasaantuu ja top antaa luotettavamman arvion keskusyksikköajan
    käytön jakaantumisesta.

    Kentät SIZE ja RSS eivät laske sivutauluja ja prosessin task_struct-
    rakennetta; näihin kuluu aina vähintään 12 kilotavua muistia, jota ei
    sivuteta ulos. SIZE on prosessin virtuaalinen koko (koodi+data+pino).

    Muista, että lapsiprosessin on kuoltava ennen kuin sen ajankäyttö
    kirjautuu emoprosessin kohdalle kumulatiivisessa tilassa.  Voisi olla
    hyödyllisempää seurata prosessien sukupuuta takaisinpäin ja summata
    kaikki ajat, mutta se olisi työläämpää, ehkä liiankin vaikeaa. Ainakin
    se tekisi topin käyttäytymisen yhteensopimattomaksi ps:n kanssa.

TIEDOSTOT

    /etc/toprc Koko järjestelmää koskeva konfiguraatiotiedosto.

    ~/.toprc Käyttäjäkohtainen konfiguraatiotiedosto.

BUGIT

    Jos ikkuna on pienempi kuin noin 70x7 merkkiä, top ei muotoile
    tulostusta oikein.

    Monissa kentissä on yhä ongelmia ELF-prosessien kanssa.

    Ohjenäyttöjä ei ole vielä optimoitu 25 riviä pienemmille ikkunoille.

TEKIJÄ

    topin  kirjoitti  alun  perin  Roger  Binns  Branko  Lankesterin
    <lankeste@fwi.uva.nl> ps-ohjelman pohjalta.

    Robert   Nation   <nation@rocket.sanders.lockheed.com>  kirjoitti
    merkittävän osan uudelleen käyttämään proc-tiedostojärjestelmää. Tämän
    muutoksen pohjana oli Michael K. Johnsonin <johnsonm@redhat.com> proc-
    pohjainen ps.

    Michael Shields <mjshield@nyx.cs.du.edu> teki monia muutoksia, mukaan
    luettuna turvallisen ja kumulatiivisen tilan sekä yleistä siistintää.

    Helmut  Geyer  <Helmut.Geyer@iwr.uni-heidelberg.de> muutti ohjelmaa
    huomattavasti tukemaan konfiguroitavia kenttiä ja muita uusia optioita.
    Hän jatkoi siistimistä ja lisäsi uuden readproc-liittymän.

    Ohjelman   nykyinen   ylläpitäjä   on  Michael  K.  Johnson
    <johnsonm@redhat.com>.

    Bugiraportit voi lähettää osoitteeseen <procps-bugs@redhat.com>.

KATSO MYÖS

    ps(1), free(1), uptime(1), kill(1), renice(1).