Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    tree - tulostaa hakemistojen sisällön hakemistopuuna.

YLEISKATSAUS

    tree [ -adfgilnpqstuxACDFN ] [ -P kuvio ] [ -I kuvio ] [ hakemisto ...
    ]

KUVAUS

    Tree on rekursiivisesti toimiva hakemistojen tulostusohjelma, joka
    tuottaa sisennetyn luettelon tiedostoista. Tämä luettelo voi myös olla
    dircolors-määrittelyn mukaisesti värillinen, jos ympäristömuuttujalle
    LS_COLORS on annettu arvo ja tulostus tapahtuu päätteelle. Ilman
    parametrejä tree tulostaa nykyhakemiston tiedostot. Jos on annettu
    hakemistoparametrejä,  tree tulostaa hakemistojärjestyksessä kaikki
    löytyneet tiedostot ja/tai hakemistot. Tulostuksen päätteeksi  tree
    ilmoittaa luetteloitujen tiedostojen ja/tai hakemistojen lukumäärän.

    Jos ohjelma toteaa symbolisen linkin, polku, johon tämä symbolinen
    linkki viittaa, tulostetaan oletusasetuksena linkin nimen jälkeen
    muodossa:

      nimi -> todellinen_polku

    Jos käytetään ‘-l’ optiota ja symbolinen linkki viittaa todelliseen
    hakemistoon, tree seuraa symbolisen linkin polkua ikäänkuin se olisi
    todellinen hakemisto.

OPTIOT

    Tree tuntee seuraavat komentorivin valitsimet:

    -a   Kaikki tiedostot tulostetaan.  Oletusarvona tree ei tulosta
       piilotiedostoja (joiden nimet alkavat pisteellä ‘.’).  Tree ei
       milloinkaan  tulosta  hakemistojen  rakenne-elementtejä  ‘.’
       (oletushakemisto) ja ‘..’ (edellinen hakemisto).

    -d   Tulostaa vain hakemistot.

    -f   Tulostaa joka tiedoston täydellisen hakemistopolun.

    -i   Estää  sisennysviivojen  tulostumisen,  hyödyllinen  yhdessä
       valitsimen -f kanssa.

    -l   Seuraa symbolisia linkkejä, jos ne viittaavat hakemistoihin,
       ikäänkuin ne olisivat hakemistoja.

    -x   Ei poistu nykyisestä tiedostojärjestelmästä. (kuten find -xdev).

    -P kuvio
       Tulostaa  vain  ne  tiedostot, jotka sopivat säännölliseen
       lausekkeeseen kuvio. Huomaa: Sinun on käytettävä valitsinta -a,
       jotta myös pisteellä ‘.’ alkavat tiedostonimet huomioitaisiin.
       Sallitut jokerimerkit ovat ‘*’ (mikä tahansa merkki, lukumäärä
       0 tai useampi), ‘?’ (mikä tahansa yksittäinen merkkki), ‘[...]’
       (mikä tahansa yksittäinen merkki, joka on lueteltu sulkujen
       välissä  (valinnaisesti voidaan käyttää ‘-’-merkkiä (miinus)
       merkkijoukon määrittelyyn esim.: [A-Z]), sekä ‘[^...]’ (mikä
       tahansa yksittäinen merkki, jota ei ole lueteltu sulkujen
       välissä).

    -I kuvio
       Ei tulosta tiedostoja, jotka sopivat säännölliseen lausekkeeseen
       kuvio.

    -p   Tulostaa kaikkien tiedostojen oikeudet (kuten ls -l).

    -s   Tulostaa tiedoston koon nimen yhteydessä.

    -u   Tulostaa  tiedoston  käyttäjänimen  tai  UID  #,  jos ei
       käyttäjänimeä ole.

    -g   Tulostaa tiedoston ryhmänimen tai GID #, jos ryhmänimeä ei ole.

    -D   Tulostaa käsiteltävän tiedoston viimeisimmän muutospäivän.

    -F   Lisää nimen jälkeen ‘/’ hakemistoihin, ‘=’ socket-tiedostoihin,
       ‘*’ ohjelmatiedostoihin ja ‘|’ FIFOihin, (kuten ls -F).

    -q   Tulostaa tiedostonimien ei-tulostuvat merkit kysymysmerkkeinä.
       Ei käytä oletusarvon mukaista väkäs-merkintää.

    -N   Tulostaa  ei-tulostuvat  merkit  sellaisinaan.  Ei  käytä
       oletusarvon mukaista väkäs-merkintää.

    -t   Tuloste lajitellaan  aakkoslajittelun  sijasta  viimeisimmän
       muutospäivän mukaan.

    -n   Värien käyttö estetty paitsi -C -valitsinta käytettäessä.

    -C   Käytetään väritystä aina kun ympäristömuutttujalle LS_COLORS on
       annettu arvo. Hyödyllinen putkitetun tulosteen värityksessä.

    -A   Käytetään ANSI-viiva-grafiikkaa sisennysviivoja tulostettaessa.

TIEDOSTOT

    /etc/DIR_COLORS   Systeemin värititetokanta
    ~/.dircolors    Käyttäjän väritietokanta

YMPÄRISTÖMUUTTUJAT

    LS_COLORS   dircolorsin luomat väritiedot

TEKIJÄ

    Steve Baker (ice@mama.indstate.edu)

BUGIT

    Ei tiedossa olevia. Ei paljon testattu. Kaipaisi muutamia ls:n mallin
    mukaisia lisävalitsimia.

KATSO MYÖS

    dircolors(1L), ls(1L)