Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    uucp - Unix to Unix copy

YLEISKATSAUS

    uucp [ optiot ] lähdetiedosto kohdetiedosto

    uucp [ optiot ] lähdetiedosto... kohdehakemisto

KUVAUS

    uucp komento kopioi tiedostoja eri järjestelmien välillä. Jokainen
    tiedosto-lisämääre on joko polunnimi paikallisella koneella tai on
    muotoa

       system!path

    jonka  tulkitaan  sijaitsevan  etäjärjestelmässä.  Ensimmäisessä
    käyttötapauksessa (kts. yllä), ensimmäisen tiedoston sisältö kopioidaan
    toiseen tiedostoon. Toisessa käyttötapauksessa jokainen lähdetiedosto
    kopioidaan kohdehakemistoon.

    Tiedosto siirretään system2:een tai system2:sta system1:n välityksellä
    käyttäen muotoa:

       system1!system2!path.

    Jokainen polunnimi, joka ei ala merkeillä / tai ~, määritellään
    osoittavan nykyiseen hakemistoon (jollei -W tai --noexpand valitsinta
    ole  käytetty);  tällainen  polku  ei  välttämättä  ole olemassa
    etäjärjestelmässä. Polunnimi, joka on yksinkertaisesti ~, alkaa UUCP:n
    julkisesta  hakemistosta; polunnimi, joka on ~nimi alkaa nimetyn
    käyttäjän kotihakemistosta.   ~  tulkitaan  tarkoituksenmukaisessa
    järjestelmässä.  Huomaa, että jotkut komentotulkit tulkitsevat ~:n
    kuuluvan paikalliseen kotihakemistoon ennen kuin uucp havaitsee sen;
    tämän välttämiseksi ~ täytyy suojata lainausmerkeillä.

    Komentotulkin metamerkit ? * [ ] tulkitaan tarkoituksenmukaisessa
    järjestelmässä, olettaen että ne ovat suojattu lainausmerkeillä, jotta
    komentotulkki ei ehtisi tulkita niitä ensin.

    Kopiointi ei tapahdu heti, vaan putkitetaan uucico (8) -demonille;
    demoni käynnistetään heti ellei -r tai --nouucico valitsinta ole
    käytetty. Joka tapauksessa, seuraavalla kerralla, kun etäjärjestelmään
    otetaan yhteyttä, tiedosto(t) kopioidaan.

OPTIOT

    Seuraavia optioita voidaan välittää komennolle uucp.

    -c, --nocopy
      Älä kopioi paikallisia lähdetiedostoja jonohakemistoon.  Jos ne
      poistetaan ennen kuin uucico (8) -demoni ehtii käsitellä niitä,
      kopiointi epäonnistuu.  Tiedostojen täytyy olla  uucico  (8)
      -demonin ja käyttäjän luettavissa.

    -C, --copy
      Kopioi  paikalliset  lähdetiedostot jonohakemistoon.  Tämä on
      oletuksena.

    -d, --directories
      Luo kaikki kopioitaessa  tarvittavat  hakemistot.  Tämä  on
      oletuksena.

    -f, --nodirectories
      Jos kohdehakemistossa ei ole jotain tarvittua hakemistoa, keskeytä
      kopiointi.

    -R, --recursive
      Jos jotkut lähdetiedoston nimistä ovat hakemistoja, kopioi niiden
      sisältö rekursiivisesti kohteeseen (jonka täytyy itsekin olla
      hakemisto).

    -g arvo, --grade arvo
      Aseta tiedoston siirtokomennon arvo. Suurimman arvon omaavat työt
      suoritetaan ensin.  Arvot ovat välillä 0 ... 9 A ... Z a ... z
      suurimmista arvoista pienimpiin arvoihin.

    -m, --mail
      Raportoi tiedoston siirron onnistumisesta tai epäonnistumisesta
      mail (1) -ohjelman avulla.

    -n käyttäjä, --notify käyttäjä
      Raportoi tiedoston siirron onnistumisesta tai epäonnistumisesta
      mail (1) -ohjelman avulla tietylle etäjärjestelmän käyttäjälle.

    -r, --nouucico
      Älä käynnistä uucico (8) -demonia heti, vaan laita tiedoston
      siirto jonotuslistalle myöhempää suorittamista varten.

    -j, --jobid
      Tulosta tehtävän tunnus vakiotulosteeseen. Tehtävä voidaan perua
      myöhemmin välittämällä tehtävän tunnus uustat (1) -ohjelmalle
      käyttäen  -k valitsinta.  On mahdollista, että jotkut hyvin
      monimutkaiset toiminnot tuottavat useampiakin tehtävän tunnuksia,
      jolloin  jokainen  niistä  tulostetaan  erilliselle  riville.
      Esimerkiksi
         uucp sys1!~user1/file1 sys2!~user2/file2 ~user3
      tuottaa kaksi eri tehtävää, toisen järjestelmälle sys1 ja toisen
      vastaavasti järjestelmälle sys2.

    -W, --noexpand
      Älä liitä etäjärjestelmässä olevia vastaavia polunnimiä kyseiseen
      hakemistoon.

    -t, --uuto
      Tätä optiota käyttää uuto-komentotulkkiskripti. Sen vaikutuksesta
      uucp  tulkitsee  lopullisen  argumentin  olevan  system!user.
      Tiedosto(t)   lähetetään   ~/receive/USER/LOCAL   nimiseen
      etäjärjestelmän hakemistoon, jossa USER on peräisin lopullisesta
      argumentista (käyttäjä). LOCAL on paikallisen UUCP järjestelmän
      nimi. uucp käyttäytyy kuin --notify user olisi määritelty.

    -x type, --debug type
      Käynnistää  erityisiä debuggaus-tapoja.  Seuraavat tavat ovat
      tunnistettuja: abnormal, chat, handshake, uucp-proto, proto, port,
      config, spooldir, execute, incoming, outgoing. Vain abnormal,
      config,  spooldir  ja  execute  ovat  merkityksellisiä  uucp
      -ohjelmalle.

      Useampiakin tapoja voidaan määritellä pilkuilla eroteltuina ja
      --debug -optio voi ilmetä useitakin kertoja.  Ohjelmalle voi
      välittää  myös  numeron,  joka  tulee  käynnistämään numeron
      edellyttämän määrän  debuggaus-tapoja  listalta;  Esimerkiksi
      --debug 2 tarkoittaa samaa kuin --debug abnormal,chat.

    -I file, --config file
      Aseta konfigurointitiedosto käyttöön. Tämän optio ei välttämättä
      ole käytössä. Se riippuu tavasta, jolla uucp käännettiin.

    -v, --version
      Tulosta tietoa versiosta ja poistu.

    --help
      Tulosta ohjeviesti ja poistu.

TIEDOSTOT

    Tiedostojen  nimet  ovat  voineet  muuttua  käännösvaiheessa  tai
    konfigurointi-tiedoston toimesta, joten nämä ovat vain arvailuja.

    /etc/uucp/config - Konfigurointi-tiedosto.
    /etc/uucp/oldconfig/  -  Vaihtoehtoinen  konfiguraatio  (HDB-  tai
    V2-formaattia).
    /var/spool/uucp - UUCP-jonohakemisto.
    /var/log/uucp/Log - UUCP-lokitiedosto.
    /var/spool/uucppublic - Oletusarvoisesti UUCP public -hakemisto.

KATSO MYÖS

    mail(1), uux(1), uustat(1), uucico(8)

BUGIT

    Jotkut näistä optioista ovat riippuvaisia etäjärjestelmän uucico (8)
    -demonin kyvyistä.

    -n  ja  -m  valitsimet  eivät  toimi,  kun tiedostoa siirretään
    etäjärjestelmien välillä.  Tiedostojen  oikeuksia  ei  säilytetä,
    lukuunottamatta  ajo-oikeuksia.  UUCP:n käyttäjä omistaa siirretyn
    tiedoston.

TEKIJÄ

    Ian Lance Taylor <ian@airs.com>