Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    vim - Vi IMproved, ohjelmoijan tekstieditori

YLEISKATSAUS

    vim [valitsimet] [tiedosto ..]
    vim [valitsimet] -
    vim [valitsimet] -t tagi
    vim [valitsimet] -q [virhetiedosto]

    ex
    view
    gvim gview
    rvim rview rgvim rgview

KUVAUS

    Vim on tekstieditori, joka on ylöspäin yhteensopiva Vi:n kanssa. Sitä
    voidaan käyttää muokkaamaan mitä tahansa ASCII-tekstiä.  Se  on
    erityisen hyödyllinen ohjelmien muokkauksessa.

    Useita parannuksia on tehty verrattuna Vi:hin: usean tason kumous,
    monta ikkunaa ja puskuria, syntaksin väritys, komentorivimuokkaus,
    tiedostonimien täydennys, pika-apu, visuaalinen valinta jne. Katso
    ":help vi_diff", jos tarvitset tiivistelmää Vim:n ja Vi:n eroista.

    Vim:ssä löydät apua pika-apujärjestelmästä, komento ":help". Katso ON-
    LINE HELP kohta alempana.

    Useinmiten Vim käynnistetään muokkaamaan yhtä tiedostoa komennolla:

      vim tiedosto

    Yleisesti Vim käynnistetään komennolla:

      vim [valitsimet] [tiedostolista]

    Jos tiedostolista puuttuu, editori tekee tyhjän puskurin. Muissa
    tapauksissa tarkalleen yhtä tapaa seuraavista neljästä voidaan käyttää
    valitsemaan muokattavat tiedostot.

    tiedosto .. lista  tiedostonimistä.  Alussa  ensimmäisenä  annettu
          tiedosto  luetaan  puskuriin  muokattavaksi.   Kursori
          asetetaan  puskurin  ensimmäiselle  riville.  Pääset
          muokkaamaan  muita   tiedostoja   ":next"-komennolla.
          Muokataksesi tiedostoa, jonka nimi alkaa viivalla, aloita
          tiedostolista "--":lla.

    -      Tiedosto, joka luetaan vakiosyötteestä. Komennot luetaan
          vakiovirheestä, jonka pitää olla tty.

    -t {tag}  Muokkattava tiedosto ja kursorin paikka riippuu "tag"ista,
          joka on jonkinlainen hyppy johonkin merkkiin.  {tag}
          etsitään  tagitiedostosta, yhteenkuuluva tiedosto tulee
          tämänhetkiseksi tiedostoksi ja yhteenkuuluvat  komennot
          suoritetaan.  Enimmäkseen tämä on käytössä C-ohjelmissa,
          sillä tässä tapauksessa {tag} voi olla funktion nimi.
          Vaikutus on, että tiedosto, joka sisältää funktion, tulee
          tämänhetkiseksi tiedostoksi ja kursori asetetaan funktion
          alkuun. Katso ":help tag_commands".

    -q [virhetiedosto]
          Aloita  pikakorjausmoodissa.  Tiedosto  [virhetiedosto]
          luetaan  ja  ensimmäinen  virhe  näytetään.   Jos
          [virhetiedosto]  ei  ole annettu, tiedostonimi otetaan
          ’virhetiedosto’-valitsimesta  (oletuksena  "AztecC.Err"
          Amigoissa, "errors.vim" muissa järjestelmissä). Seuraaviin
          virheisiin voidaan hypätä ":cn"-komennolla.  Katso ":help
          quickfix".

    Vim käyttäytyy eri tavoin, riippuen komennon nimestä (ohjelman nimi voi
    olla silti sama).

    vim    "Normaali" tapa, kaikki on oletusarvoissansa.

    ex    Käynnistyy Ex-tilassa. Mene normaalitilaan ":vi"-komennolla.
         Voidaan tehdä myös "-e"-parametrilla.

    view   Käynnistä   ainoastaan  lukutilassa.  Sinua  estetään
         kirjoittamasta tiedostoon.  Sama vaikutus  saadaan  myös
         käynnistämällä valitsimen "-R" kanssa.

    gvim gview
         GUI-versio.  Tekee  uuden ikkunan.  Voidaan myös tehdä
         "-g"-parametrillä.

    rvim rview rgvim rgview
         Kuten yllä, mutta muutamin rajoituksin. Ei ole mahdollista
         käynnistää  komentotulkkikomentoja  taikka  siirtää Vimiä
         taustalle. Voidaan myös tehdä "-Z"-parametrilla.

OPTIOT

    Valitsimet voidaan antaa missä tahansa järjestyksessä, ennen tai
    jälkeen tiedostonimien. Valitsimet ilman parametriä voidaan muodostaa
    yhden viivan perään.

    +[num]   Ensimmäistä tiedostoa avattaessa kursori siirretään riville
          "num".  Jos "num" puuttuu, kursori siirretään viimeiselle
          riville.

    +/{pat}   Ensimmäisessä tiedostossa kursori asetetaan ensimmäisen
          {pat}:n esiintymiskohtaan.  Katso ":help search_pattern"
          saadaksesi tietoja mahdollisista hakukuvioista.

    +{komento}

    -c {komento}
          {komento} suoritetaan heti, kun ensimmäinen tiedosto on
          luettu.  {command}  tulkitaan  kuten Ex-komento.  Jos
          {komento}  sisältää  välilyöntejä,  sen  täytyy  olla
          lainausmerkkien  ympäröimä  (tämä riippuu käytettävästä
          komentotulkista). Esimerkki: Vim "+set si" main.c
          Huomaa: Voit käyttää korkeintaan 10 "+"- tai "-c"-komentoa.

    -b     Binääritila.   Muutamat  valitsimet  asetetaan,  että
          binääritiedoston tai suoritettavan ohjelman muokkaaminen
          olisi mahdollista.

    -C     Yhteensopivuus.  Asetetaan  ’compatible’-valitsin.  Tämä
          laittaa Vim:n toimimaan enimmäkseen Vi:n tavoin, vaikka
          .vimrc olisikin olemassa.

    -d {laite} Avaa {laite} käytettäväksi päätteenä. Ainoastaan Amigalle.
          Esimerkki: "-d con:20/30/600/150".

    -e     Käynnistää Vim:n Ex-moodissa, aivan kuten "ex"-ohjelma.

    -f     Edustalle. GUI-versiolle: Vim ei  haaraudu  tai  mene
          taustalle  komentotulkista,  jossa  se  käynnistettiin.
          Amigoissa: Vim ei uudelleenkäynnisty avatakseen  uutta
          ikkunaa.  Tätä valitsinta pitäisi käyttää, kun Vim on
          käynnistetty ohjelmasta, joka odottaa muokkauksen lopetusta
          ennen (esim. mail). Amigassa komennot ":sh" ja ":!" eivät
          toimi.

    -F     Jos Vim on käännetty FKMAP-tuella oikealta-vasemmalle-
          kirjoitettujen  tiedostojen  muokkaukseen  ja  Farsi-
          näppäimistöasettelulla, tämä valitsin käynnistää  Vim:n
          Farsitilassa, siis ’fkmap’ ja ’rightleft’ on asetettuja.
          Muulloin tulostetaan virheilmoitus ja Vim keskeyttää.

    -g     Jos Vim on käännetty GUI-tuella, tämä valitsin lisää GUIn.
          Jos  GUI-tukea ei ole käännetty mukaan, virheilmoitus
          annetaan ja Vim keskeyttää.

    -h     Antaa  lyhyen  ohjeen  komentoriviparametreistä  ja
          -valitsimista. Sen jälkeen Vim:stä poistutaan.

    -H     Jos Vim on käännetty RIGHTLEFT-tuella, oikealta-vasemmalle-
          kirjoitettujen  tiedostojen  tuella  ja  heprealaisella
          näppäimistöasettelulla,  tämä valitsin käynnistää Vim:n
          heprealaistilassa, siis ’hkmap’ ja ’rightleft’ asetetaan.
          Muulloin tulostetaan virheilmoitus ja Vim keskeyttää.

    -i {viminfo}
          Kun viminfo-tiedoston käyttö on päällä, tämä valitsin
          asettaa  käytettävän  tiedostonimen  oletuksena  olevan
          "~/.viminfo"-tiedoston  tilalle.  Tätä voidaan käyttää
          ohittamaan .viminfo-tiedoston käyttö antamalla  nimeksi
          "NONE".

    -L     Sama kuin -r.

    -l     Lisp-moodi.  Asettaa ’lisp’- ja ’showmatch’-valitsimet
          päälle.

    -N     Epäyhteensopivuusmoodi.  Nollaa  ’compatible’-valitsimen.
          Tämä tekee Vim:stä" hiukan paremman, mutta vähemmän Vi-
          yhteensopivan, vaikka .vimrc tiedosto ei olisikaan olemassa

    -n     Heittovaihtotiedostoa  ei käytetä.  Palautus kaatumisen
          jälkeen on mahdotonta.  Kätevä,  jos  haluat  muokata
          tiedostoa,  joka sijaitsee hitaalla medialla (vaikkapa
          levyke). Voit myös käyttää komentoa ":set uc=0".  Voidaan
          palauttaa komennolla ":set uc=200".

    -o[N]    Avaa N ikkunaa.  Kun N on annettu, avataan yksi ikkuna
          jokaiselle tiedostolle.

    -R     Ainoastaan-luku-moodi.  Voit edelleen muokata puskuria,
          mutta  sinua  estetään  äkkinäisesti  ylikirjoittamasta
          tiedostoa.  Jos haluat ylikirjoittaa tiedoston,  lisää
          huutomerkki Ex-komentoon, ":w!".  Valitsimesta -R seuraa
          myös valitsin -n (katso alla). Katso ":help ’readonly’".

    -r     Listaa heittovaihtotiedostot palautustilastojen kanssa.

    -r {tiedosto}
          Palautustila. Heittovaihtotiedostoa käytetään palauttamaan
          keskeytynyt  muokkausistunto.  Heittovaihtotiedosto  on
          tiedosto, jonka tiedostonimen perään on lisätty ".swp".
          Katso ":help recovery".

    -s     Hiljainen tila. Ainoastaan, kun käynnistetty "Ex":nä tai,
          kun "-e"-parametri annettiin ennen "-s"-parametria.

    -s {skripti}
          Skriptitiedosto {skripti} luetaan.  Tiedostossa  olevat
          merkit tulkitaan aivan kuin olisit kirjoittanut ne. Sama
          voidaan tehdä komennolla  ":source!  {skripti}".  Jos
          tiedoston loppu saavutetaan ennen kuin editori suljetaan,
          lisää merkkejä luetaan näppäimistöltä.

    -T {terminal}
          Kertoo Vim:lle päätteen nimen, jota käytät. Tätä tarvitaan
          ainoastaan, kun automaattinen tapa ei toimi. Päätteen
          pitäisi olla Vim:n tuntema päätetyyppi (builtin)  tai
          termcap- tai terminfo-tiedostossa määritelty.

    -u {vimrc} Käyttää {vimrc}-tiedoston komentoja alustuksiin. Kaikki
          muut alustukset ohitetaan.  Käytä  tätä  muokataksesi
          erikoisempia  tiedostoja.  Voidaan myös ohittaa kaikki
          alustukset  antamalla  tiedostonimeksi  "NONE".  Katso
          komennolla  ":help  initialization"  vimmissä tarkemmat
          yksityiskohdat.

    -U {gvimrc} Käytä {gvimrc}-tiedoston komentoja GUI-alustuksiin. Kaikki
          muut GUI-alustukset ohitetaan. Voidaan myös ohittaa kaikki
          GUI-alustukset antamalla tiedostonimeksi "NONE".  Katso
          komennolla   ":help  gui_init"  vimmissä  tarkemmat
          yksityiskohdat.

    -V     Informatiivinen. Antaa viestejä tiedostoista, jotka ovat
          lähteenä ja viminfo tiedostoon/tiedostosta kirjoittamisesta
          ja lukemisesta.

    -v     Käynnistää Vim:n Vi-moodissa, kuten ohjelma nimeltä "vi".
          Tällä on vaikutusta ainoastaan, kun ohjelman nimi on "ex".

    -w {scriptout}
          Kaikki merkit, jotka kirjoitat tallennetaan tiedostoon
          {scriptout}, kunnes suljet Vim:n.  Tämä on kätevä, jos
          haluat tehdä  skriptitiedoston,  jota  käytetään  "vim
          -s"-komennolla tai ":source!"-komennolla. Jos {scriptout}
          tiedosto on jo olemassa, merkit lisätään tiedoston loppuun.

    -W {scriptout}
          Kuten  -w,  mutta ennestään olemassa olevat tiedostot
          ylikirjoitetaan.

    -x     Salattu suodatin tiedostojen lukemiseen ja kirjoittamiseen.
          Tätä ei ole vielä toteutettu.

    -Z     Rajoittunut tila. Toimii kuten ohjelma "r".

    --     Tarkoittaa  valitsimien  loppumista.  Parametrit tämän
          jälkeen käsitellään tiedostoniminä. Tätä voidaan käyttää
          ’-’:lla alkavien tiedostonimien muokkaamiseen.

AJONAIKAISET OHJEET

    Kirjoita ":help" Vim:ssä päästäksesi alkuun. Kirjoita ":help aihe"
    saadaksesi apua tietystä aiheesta. Esimerkkinä: ":help ZZ" antaa apua
    "ZZ"-komennosta. Voit käyttää näppäimiä <Tab> ja CTRL-D täydentääksesi
    aiheita (":help komentorivitäydennys"). Esiintyviä tageja  voidaan
    käyttää hyppäämään paikasta toiseen (jonkinlaisia hypertekstilinkkejä,
    katso ":help"). Kaikkia ohjetiedostoja voidaan katsoa tällä tavalla,
    esimerkiksi ":help syntax.txt".

TIEDOSTOT

    /usr/doc/vim/*.txt.gz
           Vim:n  ohjetiedostot. Kirjoita ":help doc-file-list"
           saadaksesi täydellisen listan.

    /usr/doc/vim/tags
           Tagitiedostot,  joita  käytetään  etsimään  tietoa
           ohjetiedostoista.

    /etc/vimrc   Koko järjestelmää koskevat Vim:n alustukset.

    /etc/gvimrc  Koko järjestelmää koskevat gim-alustukset.

    /etc/menu.vim Koko järjestelmää koskevat menualustukset gvimmille.

    /usr/lib/vim/syntax/syntax.vim
           Koko järjestelmää koskevat kielioppialustukset.

    /usr/lib/vim/syntax/*.vim
           Kielioppitiedostot useille kielille.

    Uudempaa tietoa löytyy VIM:n kotisivulta:
    <URL:http://www.vim.org/>

TEKIJÄ

    Suurimman osan Vim:stä on tehnyt Bram Moolenaar, saaden kuitenkin apua
    muilta. Katso ":help credits".
    Vim perustuu Stevieen, jonka tekijät ovat Tim Thompson, Tony Andrews ja
    G.R. (Fred) Walter. Alkuperäistä koodia tuskin on yhtään jäljellä.

BUGIT

    Todennäköisesti  niitä  on.  Katso  "todo"-tiedosto,  joka tulee
    jakelupaketin mukana.

    Huomaa, että useat asiat, jotka voivat olla bugeja joidenkin mielestä,
    ovat todellisuudessa liian tuskaisia toteuttaa kuten Vi:ssä. Ihmiset
    voivat luulla, että jotkut asiat ovat bugeja, "koska Vi toimii eri
    tavalla". Heidän pitäisi lukea ajatuksella vi_diff.txt-tiedosto (tai
    kirjoittaa :help vi_diff.txt Vimmissä). Katso  myös  ’compatible’
    (yhteensopivuus) -valitsinta.

               19. Helmikuuta 1998            VIM(1)