Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    lilo.conf - lilo-ohjelmiston asetustiedosto

    Oletuksena  lilo, alkulatausohjelman asennusohjelma (‘‘boot loader
    installer’’)
    (katso lilo(8) ), lukee asetukset tiedostosta /etc/lilo.conf.

    Tiedosto voi näyttää esimerkiksi seuraavalta:

       boot = /dev/hda
       delay = 40
       compact
       vga = normal
       root = /dev/hda1
       read-only
       image = /zImage-2.0.35
           label = try
       image = /zImage-2.0.34
           label = 1.0.9
       image = /tamu/vmlinuz
          label = tamu
          root = /dev/hdb2
          vga = ask
       other = /dev/hda3
          label = dos
          table = /dev/hda

    Tämä asetustiedosto määrittää, että lilo asennetaan  /dev/hda:lta
    löytyvälle Master Boot Record:lle. (Keskustelua eri tavoista käyttää
    liloa ja muiden käyttöjärjestelmien kanssa toimimisesta löytyy lilo:n
    user.tex-ohjetiedostoista.)

    Käynnistettäessä alkulatausohjelma (‘‘boot loader’’) odottaa neljä
    sekuntia (40 desisekuntia), jonka aikana voit painaa shift-näppäintä.
    Jos et paina, ensimmäinen mainittu kernel-valinta (/zImage-2.0.35,
    jonka mahdollisesti juuri asensit) käynnistetään.  Jos taas painat
    shift-näppäintä, alkulatausohjelma kysyy, minkä ’’image’’-vaihtoehdon
    haluat käynnistää. Siinä tapauksessa, että olet unohtanut mahdolliset
    valinnat, paina TAB (tai [?], jos näppäimistösi käyttää US-merkistöä)
    ja näet valikon, jossa näkyvät kaikki vaihtoehdot.  Nyt sinulla on
    mahdollisuus  käynnistää tämä uusi kernel, vanha toimiva kernel,
    kokonaan toisella juuritiedostojärjestelmällä (‘‘root file system’’)
    sijaitseva kernel (siltä varalta, että teit jotain todella typerää
    alkuperäisellesi) tai toinen käyttöjärjestelmä.  Lilo.conf-tiedostossa
    voidaan esittää korkeintaan 16 käynnistysvalintaa, ‘‘imagea’’.

    Kuten yllä voidaan huomata, aloitustiedoston alussa on joitakin yleisiä
    valitsimia (esimerkin kuusi ensimmäistä riviä), joiden jälkeen tulevat
    komennot  eri käynnistysvalinnoille.  Käynnistysvalinnassa mainittu
    valitsin ohittaa yleiset komennot.

YLEISET VALITSIMET

    Käytössä on useita mahdollisia valitsimia. Allaoleva kuvaus on lähes
    kirjaimellisesti user.tex-ohjetiedostosta (vain hieman lyhennettyä).

    backup=varmistuskopio
       Kopioi  alkuperäinen  käynnistyslohko  (‘‘boot  sector’’)
       varmistuskopio:ksi  (joka  voi  myös  olla  laitetiedosto,
       esimerkiksi /dev/null /boot/boot.NNNN sijaan.)

    boot=kynnistyslaite
       Määrittää käynnistyvän laitteen nimen (esimerkiksi kiintolevyn
       osion), jolla käynnistyslohko sijaitsee. Jos tätä valitsinta ei
       käytetä,  käynnistyslohko  luetaan  (ja  mahdollisesti myös
       kirjoitetaan) laitteelta, joka on tällä hetkellä  liitetty
       juureen (‘‘root’’).

    compact
       Yrittää lukea lähekkäin olevat sektorit yhdellä lukupyynnöllä.
       Tämä lyhentää merkittävästi latausaikaa  ja  pitää  map:in
       pienempänä.   ‘compact’  -valitsimen  käyttöä  suositellaan
       erityisesti, kun käynnistetään levykkeeltä.

    default=nimi
       Käyttää annettua käynnistysvalintaa  oletusarvoisesti.  Jos
       ‘default’  -valitsinta  ei  anneta,  käytetään ensimmäisenä
       asetustiedostossa olevaan valintaa.

    delay=kymmenesosasekuntia
       Määrittää sekunnin kymmenesosina ajan, jonka alkulatausohjelman
       (‘‘boot loader’’) tulisi odottaa ennen ensimmäisen valinnan
       lataamista.  Tämä on käytännöllistä  järjestelmissä,  jotka
       käynnistyvät kiintolevyltä välittömästi näppäimistön aktivoinnin
       jälkeen. Käynnistyslataaja ei odota, jos ‘delay’ -valitsinta ei
       ole annettu tai se on asetettu nollaan sekuntiin.

    disk=laitenimi
       Määrittelee epästandardit parametrit annetulle kiintolevylle
       (laitenimi).  Katso  kohta  "Disk  geometry"  user.tex-
       ohjetiedostosta.

    disktab=disktab-tiedosto
       Määrittää   kiintolevyn  parametritaulun  nimen.   Map:n
       asennusohjelma (/sbin/lilo) etsii tiedostoa /etc/disktab, jos
       ‘disktab’-valitsinta  ei  anneta.  ‘Disktab’:ien käyttöä ei
       suositella.

    fix-table
       Sallii lilon säätää partitiotaulujen 3D-osoitteita.  Jokainen
       partitio sisältää 3D- (sector/head/cylinder) ja lineaarisen
       osoitteen partition ensimmäiseen ja viimeiseen sektoriin.  Jos
       partitio ei ole uranmukainen (‘‘track-aligned’’) ja jos tietyt
       muut käyttöjärjestelmät (esim. PC/MS-DOS tai OS/2) käyttävät
       samaa levyä, voivat ne muuttaa 3D-osoitetta. Lilo voi säilyttää
       oman käynnistyslohkonsa vain partitiolla,  joilla  molemmat
       osoitteet  vastaavat  toisiaan.  Lilo  säätää  uudelleen
       virheellisen 3D- alkuosoitteen, jos ‘fix-table’-valitsin on
       asetettu.

       VAROITUS: Tämä ei takaa sitä, etteivätkö muut käyttöjärjestelmät
       yrittäisi palauttaa osoitetta jälkeenpäin. On myös mahdollista,
       että tällä muutoksella on muita odottamattomia sivuvaikutuksia.
       Oikea ratkaisu ongelmaan on partitioida kiintolevy uudelleen
       ohjelmalla, joka merkitsee partitioiden kohdat urille. Samoin,
       joidenkin levyjen kanssa (esim. eräiden suurien EIDE-levyjen
       kanssa, kun käytetään osoitteiden kääntämistä (‘‘translation’’),
       voi tietyissä tilanteissa  jopa  olla  mahdotonta  välttää
       ristiriitaisia partitiotaulumerkintöjä.

    force-backup=varmuuskopio
       Kuten ‘backup’, mutta kirjoittaa vanhan varmuuskopion päälle,
       jos se on olemassa.

    ignore-table
       Käskee lilo:a olla välittämättä vioittuneista partitiotauluista.

    install=kynnistyslohko
       Asettaa  annetun  tiedoston uudeksi käynnistyslohkoksi. Jos
       ‘install’ -valitsinta  ei  anneta,  käytetään  /boot/boot.b
       -tiedostoa oletusarvona.

    linear Tuottaa  lineearisia  sektoriosoitteita sector/head/cylinder-
       tyyppisten osoitteiden sijaan. Lineaariset osoitteet tulkitaan
       ajon aikana, eivätkä ne ole riippuvaisia levyn geometriasta.
       Huomaa, että käynnistyslevyt eivät saa olla siirrettäviä, jos
       ‘linear’-valitsinta  käytetään,  sillä  BIOS  ei  kykene
       luotettavasti  tunnistamaan  levykkeiden  geometriaa.   Kun
       ‘linear’-valitsinta käytetään suurten levyjen kanssa, saattaa
       /sbin/lilo tuottaa viittauksia kiintolevyjen alueisiin, joita ei
       pystytä käyttämään, sillä 3D-sektoriosoiteita ei tiedetä ennen
       käynnistystä.

    lock  Asettaa käynnistyksen komentorivin komentojen  automaattisen
       tallennuksen. Tällä tavalla lilo "lukittuu" annettuun valintaan
       kunnes se ohitetaan manuaalisesti.

    map=map-tiedosto
       Määrittää map-tiedoston sijainnin. Jos ‘map’-valitsinta  ei
       anneta, käytetään /boot/map -tiedostoa.

    message=viestitiedosto
       Määrittää  tiedoston,  jossa  oleva viesti näytetään ennen
       käynnistyskehotetta. Viestiä ei näytetä, kun "LILO"-tekstin
       tulostuksen  jälkeen  jäädään  odottamaan  shift-näppäimen
       painamista.  Viestissä oleva FF-merkki ([Ctrl-L]) tyhjentää
       tietokoneen näytön.  Viestin koko ei saa olla suurempi kuin
       65536 tavua. Map-tiedosto täytyy rakentaa uudelleen (ts. ajaa
       komento  /sbin/lilo),  jos viestitiedostoa on muutettu tai
       siirretty.

    nowarn Poistaa varoitukset mahdollisista tulevaisuudessa tapahtuvista
       ongelmista.

    optional
       Valintakohtainen  komento ‘optional’ (katso alla) vaikuttaa
       kaikkiin valintoihin.

    password=salasana
       Valintakohtainen komento ‘password=...’ (katso alla) vaikuttaa
       kaikkiin valintoihin.

    prompt Pakottaa  siirtymisen  käynnistyskehoitteeseen  ilman,  että
       odotetaan mitään edeltäviä näppäimenpainalluksia. Valvomattomat
       uudelleenkäynnistykset ovat mahdottomia, mikäli ‘prompt’ on
       asetettu, mutta ‘timeout’ ei ole.

    restricted
       Valintakohtainen komento ‘restricted’ (katso alla) vaikuttaa
       kaikkiin valintoihin.

    serial=parametrit
       Aktivoi  sarjaliitännästä  tapahtuvan  ohjauksen.  Annettu
       sarjaliikenneportti alustetaan ja alkulatausohjelma hyväksyy
       sitä  kautta  ja  PC:n  näppäimistöltä  tapahtuvan syötön.
       ‘Break’-signaalin lähettäminen sarjaliitännän kautta  vastaa
       konsolilla  tapahtuvaa  shift-näppäimen  painamista,  millä
       alkulatausohjelman  huomio  saadaan  herätettyä.   Kaikki
       käynnistysvaihtoehdot  tulisi  suojata  salasanalla,  jos
       sarjaportin kautta tapahtuva pääsy on vähemmän turvallista kuin
       pääsy konsolille (jos esimerkiksi sarjaporttiin on kytketty
       modeemi). Parametrit ovat seuraavaa muotoa:

         <portti>[,<bps>[<pariteetti>[<bittiä>]]]

       <portti>: sarjaportin numero, nollapohjainen. 0 (nolla) vastaa
       COM1:tä, eli /dev/ttyS0, jne. Kaikkia neljää porttia voidaan
       käyttää, jos ne ovat olemassa.

       <bps>: sarjaportin nopeus. Seuraavat nopeudet ovat tuettuja:
       110,  150,  300,  600,  1200,  2400,  4800 ja 9600 bps.
       Oletusnopeutena on 2400 bps.

       <pariteetti>:   sarjaportissa   käytettävä   pariteetti.
       Alkulatausohjelma  jättää syötteen pariteetin huomiotta  ja
       poistaa 8. bitin. Seuraavia merkkejä (iso tai pieni kirjain)
       käytetään kuvaamaan pariteettia:

       <bittiä>: merkin bittien määrä. Vain 7- ja 8-bittisiä yhteyksiä
       tuetaan. Oletuksena on 8, jos pariteettia ei ole (‘‘none’’) tai
       7, jos pariteettina on parillinen "even" tai pariton "odd".

       Jos  ‘serial’-valitsin on asetettu, ‘delay’-valitsimen arvo
       nostetaan automaattisesti 20:een.

       Esimerkki: serial=0,2400n8 alustaa COM1:n oletusasetuksilla.

    timeout=kymmenesosasekuntia
       Asettaa   aikarajoituksen   näppäinsyötteelle   sekunnin
       kymmenesosina.  Jos näppäintä ei ole painettu annetussa ajassa,
       ensimmäinen käynnistysvaihtoehto käynnistetään automaattisesti.
       Samoin salasanan syöttö keskeytetään, jos käyttäjä odottaa liian
       kauan. Oletuksena aikarajoitus on rajaton.

    verbose=taso
       Asettaa päälle runsaan tapahtumien selittämisen.  Suuremmat
       numerot antavat laajemman tulosteen. Jos -v annetaan erityisesti
       lilon käynnistyskehotteessa lisätään tasoa sen mukaan. Suurin
       taso laajuudelle on 5.

    Lisäksi voidaan asettaa kernelin asetusparametrit append, ramdisk,
    read-only, read-write, root ja vga "yleiset valitsimet"-osassa.  Näitä
    käytetään oletusasetuksina, jollei niitä ole erityisesti asetettu
    kullekin käynnistysvaihtoehdolle.

KÄYNNISTYSVAIHTOEHTOKOHTAINEN JAKSO

    Vaihtoehtokohtainen jakso alkaa joko rivillä

    image=polku

    (joka osoittaa tiedostoon tai laitteeseen, josta löytyy Linuxin kernel-
    tiedosto) tai rivillä

    other=polku

    , jolla osoitetaan mikä tahansa muu käynnistettävä järjestelmä.

    Jos  ensimmäisessä  esimerkissä  osoitetaan  jollakin  laitteella
    sijaitsevaa imagea, pitää myös määrittää kartoitettavien sektorien alue
    (range of sectors to be mapped) käyttämällä valitsinta

    range=alku-loppu

    Jälkimmäisessä tapauksessa (kun käynnistetään toista järjestelmää), on
    käytettävissä kolme eri valitsinta:

    loader=chain-loader
       Määrittää käytettävän "chain loaderin", oletuksena käytetään
       /boot/chain.b:tä.  "Chain  loader"  pitää  määritellä, jos
       käynnistetään laitteelta, joka on jokin muu kuin ensimmäinen
       kiintolevy tai levyke.

    table=laite
       Määrittää laitteen, jolla on partitiotaulu.  Alkulataaja ei
       välitä    tietoa    partitioista    käynnistettävälle
       käyttöjärjestelmälle,  jos  tätä  valitsinta  ei  käytetä.
       (Joillakin käyttöjärjestelmillä on muita tapoja määritellä,
       miltä partitiolta ne käynnistetään. Esimerkiksi MS-DOS yleensä
       tallentaa käynnistyslevyn tai partition  geometrian  omalle
       käynnistyssektorilleen.)  Huomaa, että /sbin/lilo täytyy ajaa
       uudelleen, jos jo mapattua (‘‘mapped’’) partitiotaulua, johon
       viitataan ‘table’-valitsimella, on muutettu.

    unsafe Älä  käytä  käynnistyssektoria kartan luomishetkellä.  Tämä
       poistaa käytöstä joitakin toimivuustarkistuksia, mukaanlukien
       partitiotaulun  tarkistuksen.   Jos  käynnistyssektori  on
       erikoismuotoisella   (‘‘fixed-format’’)    levykeasemalla,
       ‘unsafe’-valitsimen  käytöllä  vältetään  tarve  asettaa
       normaalimuotoinen  levyke  asemaan,  kun  map:in  asentajaa
       (/sbin/lilo)  ajetaan.  ‘unsafe’ ja ‘table’ ovat keskenään
       yhteensopimattomia.

    Molemmissa tapauksissa toimivat seuraavat valitsimet

    label=nimi
       Alkulatausohjelma käyttää kunkin  vaihtoehdon  pääasiallista
       tiedostonimeä  (ilman  sen polkua) vaihtoehdon (‘‘imagen’’)
       tunnistamiseen. Eri nimeä voidaan käyttää  asettamalla  se
       ‘label’-muuttujaan.

    alias=nimi
       Samalle  vaihtoehdolle  voidaan  määritellä  toinen  nimi
       määrittelemällä sille ‘alias’.

    lock  (Katso yllä.)

    optional
       Jätä vaihtoehto (image) huomioitta, jos se ei ole käytettävissä
       map:in luomisen aikana.  Tällä on käytännöllistä määritellä
       testauskerneleitä,  jotka  eivät  välttämättä  ole  aina
       käytettävissä.

    password=salasana
       Suojaa vaihtoehto salasanalla.

    restricted
       Salasanaa  tarvitaan  vaihtoehdon käynnistämiseen vain, jos
       annetaan komentoriviparametreja käynnistyskehotteessa  (esim.
       ‘single’).

KERNEL-VALITSIMET

    Jos käynnistettävä vaihtoehto (‘‘image’’) on Linux-järjestelmän kernel,
    voidaan tälle kernelille syöttää komentoriviparametrejä.

    append=merkkijono
       Lisää valitsimia kernelille syötettävään parametrijonoon.  Tätä
       käytetään  tyypillisesti  määrittämään sellaisten laitteiden
       parametrejä, joita ei voida kunnolla tunnistaa automaattisesti
       tai joiden tutkiminen voisi olla vaarallista. Esimerkki:

          append = "hd=64,32,202"

    literal=merkkijono
       Kuten ‘append’, mutta poistaa kaikki muut valitsimet käytöstä
       (esim. käynnistyslevyn (‘‘root-device’’) määrittämisen). Koska
       tärkeitä   valitsimia   voidaan   vahingossa   poistaa
       ‘literal’-valitsimella, sitä ei voida käyttää yleiset valitsimet
       -osassa.

    ramdisk=koko
       Määrittää valinnaisen RAM-levyn koon. Arvo 0 (nolla) ilmoittaa,
       että RAM-levyä ei  luoda.  Jos  tämä  valitsin  jätetään
       asettamatta,   käytetään  käynnistysvalintaan  (‘‘image’’)
       määritellyn kokoista RAM-levyä.

    read-only
       Määrittää, että juuritiedostojärjestelmä (‘‘root file system’’)
       tulisi  liittää  vain  lukuoikeuksin  (‘‘read’’).  Yleensä
       järjestelmän       käynnistysprosessi       liittää
       juuritiedostojärjestelmän  myös kirjoitusoikeuksilla (‘‘read-
       write’’) myöhemmin (eli kun fsck-tarkistus on ajettu).

    read-write
       Tämä määrittää, että juuritiedostojärjestelmä tulisi liittää
       luku- ja kirjoitusoikeuksin (‘‘read-write’’).

    root=kynnistyslevy (‘‘root-device’’)
       Määrittää laitteen, jolta käynnistys tulisi suorittaa. Jos
       käytetään erikoisnimeä ‘current’, käynnistyslevyksi asetetaan
       laite,  jolle  juuritiedostojärjestelmä  on  tällä hetkellä
       liitetty. Jos juurta on muutettu -r -valitsimella, käytetään
       vastaavaa laitetta. Jos muuttujaa ‘root’ ei käytetä, käytetään
       kernelissä asetettua käynnistyslevyä (‘‘root-device’’).  (Tämä
       taas  asetetaan kerneliä käännettässä ROOT_DEV -muuttujalla
       kernelin Makefile:ssä  ja  se  voidaan  myöhemmin  muuttaa
       käyttämällä rdev(8)-ohjelmaa.)

    vga=mode
       Määrittää VGA-tekstitilan, joka tulisi valita käynnistettäessä.
       Seuraavat ovat sallittuja vaihtoehtoja (merkkikoolla ei ole
       väliä):

       normal: valitse tavallinen 80x25-tekstitila.

       extended (tai ext): valitse 80x50-tekstitila.

       ask: pysäytä kysymään käyttäjältä (käynnistettäessä).

       <numero>:  käytä vastaavaa tekstitilaa. Luettelo käytettävissä
       olevista tekstitiloista saadaan antamalla käynnistysparametriksi
       vga=ask ja painamalla [Enter].

       Jos tätä valitsinta ei käytetä, käytetään valitussa kernelissä
       annettua  VGA-asetusta.  (Tämä  voidaan  asettaa  kerneliä
       käänettäessä käyttämällä kernelin Makefile:ssä olevaa SVGA_MODE-
       muuttujaa, ja se  voidaan  myöhemmin  muuttaa  käyttämällä
       rdev(8)-ohjelmaa.)

SUOMENTAJAN HUOMAUTUS

    Termit alkulatausohjelma (‘‘boot loader’’) juuritiedostojärjestelmä
    (‘‘root file  system’’)  ja  käynnistysvalinta  (‘‘image’’)  ovat
    suomentajan kehittämiä, ehkä hätäisiä valintoja parempien puutteessa.

    ‘‘Boot loader’’ on LILOn mukana tuleva pieni ohjelma, jonka BIOS lataa
    (esim.) käynnistyslevyn käynnistyssektorilta. Se tarjoaa vaatimattoman
    komentorivikäyttöliittymän, jolla voidaan valita käynnistettävä Linuxin
    kernel tai muu käyttöjärjestelmä. Tarkempaa tietoa löytyy LILOn mukana
    tulevasta Technical_Guide.ps -dokumentista (englanniksi).

    ‘‘Juuritiedostojärjestelmä’’  on  tietyltä  laitteelta  haettava
    tiedostojärjestelmä, ensimmäinen tiedostojärjestelmä, johon kaikki muut
    tiedostojärjestelmät liitetään. Juuritiedostojärjestelmä liitetään heti
    käynnistyksen yhteydessä ja LILO:lla voidaan valita,  mikä  osio
    liitetään juuritiedostojärjestelmäksi.

    ‘‘Käynnistysvalinta’’, alunperin ‘‘image’’, osoittaa paikkaan, jonne
    käännetty Linuxin kernel on sijoitettu. Ohjeessa ‘‘käynnistysvalinta’’
    viittaa  myös  koko  jaksoon, jossa valitsimilla voidaan muokata
    käynnistymistä ja alkulatausohjelman Linux  kernelille  välittämiä
    parametrejä.

KATSO MYÖS

    lilo(8) rdev(8)

    Lilo:a levitetään hyvin laajan dokumentoinnin kanssa, josta ylläoleva
    on poimittu.