Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    fcntl - manipuleer bestandindicator

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
    #include <fcntl.h>

    int fcntl(int bi, int opd);
    int fcntl(int bi, int opd, long arg);
    int fcntl(int bi, int opd, struct flock * grendel);

BESCHRIJVING

    fcntl voert 1 van verschillende opdrachten uit op bi. De betreffende
    opdracht wordt bepaald door opd:

    F_DUPFD {kopieer  bi}  Vind  de  laagst  genummerde  beschikbare
        bestandindicator groter of gelijk aan arg en maak het een
        kopie van bi. Dit is een andere vorm van dup2(2) die {dup2}
        precies de bestandindicator die opgegeven wordt gebruikt.

        De oude en nieuwe beschrijvers mogen uitwisselbaar gebruikt
        worden. Ze delen grendels, bestand positie pointers  en
        vlaggen; bijvoorbeeld: als de bestand positie veranderd wordt
        met lseek voor 1 van de beschrijvers dan is de positie ook
        veranderd voor de andere.

        De twee beschrijvers delen echter niet de sluit-bij-uitvoering
        vlag. De sluit-bij-uitvoering vlag van de kopie is uit, wat
        betekend dat hij niet gesloten wordt bij uitvoering.

        Bij success wordt de nieuwe beschrijver teruggegeven.

    F_GETFD {krijg  bi}  Lees de sluit-bij-uitvoering vlag. Als het
        FD_CLOEXEC {sluit-bij-uitvoeren} bit 0 is, zal het bestand
        open blijven door een exec heen, anders zal het gesloten
        worden.

    F_SETFD {zet vlag} Zet de sluit-bij-uitvoering vlag naar de waarde
        bepaald door het FD_CLOEXEC bit van arg.

    F_GETFL {krijg vlaggen} Lees de beschrijvers vlaggen (alle vlaggen
        (zoals gezet door open(2)) worden teruggegeven).

    F_SETFL {zet vlaggen} Zet de beschrijvers vlaggen naar de waarde
        bepaald door arg.  Alleen O_APPEND {toevoegen}, O_NONBLOCK
        {niet blokkeren} en O_ASYNC {niet-gelijktijdig} mogen gezet
        worden; de andere vlaggen blijven onaangeroerd.

        De vlaggen worden gedeeld door kopieen (gemaakt met dup(2),
        fork(2), enz.) van dezelfde bestandindicator.

        De vlaggen en hun woordbetekenissen worden beschreven in
        open(2).

    F_GETLK {krijg grendel}, F_SETLK {zet grendel} en F_SETLKW {zet grendel
    wacht} worden gebruikt om  in-overeenstemming-bestand-grendels  te
    beheren.  Het derde argument lock is een pointer naar een "struct
    flock" {structuur f grendel}. (die kan worden overschreven door deze
    aanroep).

    F_GETLK
       {krijg grendel} Geef de "flock" structuur die ons weerhoudt van
       het krijgen van de grendel, of zet het l_type veld van de
       grendel naar F_UNLCK {open-grendel} als er geen beletsel is.

    F_SETLK
       {zet grendel} De grendel wordt gezet (als l_type, F_RDLCK {lees
       grendel} of F_WRLCK {schrijf grendel} is) of gewist (wanneer het
       F_UNLCK {open-slot} is). Als de grendel van iemand anders is,
       geeft deze aanroep -1 terug en zet errno naar EACCES {toegang}
       of EAGAIN {nogmaals}.

    F_SETLKW
       {zet grendel wacht} Net als F_SETLK, {zet grendel} maar in
       plaats van een fout teruggevend wachten we tot de grendel open
       gaat. Als een signaal dat afgevangen zal worden ontvangen wordt
       terwijl fcntl aan het wachten is, wordt het onderbroken en
       (nadat  de  signaal  behandelaar  terugkeerde)  keert  het
       onmiddellijk terug (met teruggave van waarde -1 en wordt errno
       gezet naar EINTR {onderbroken}).

    F_GETOWN {krijg eigen}, F_SETOWN {zet eigen}, F_GETSIG {krijg signaal}
    en F_SETSIG {zet signaal} worden gebruikt om In/Uit beschikbaarheids
    signalen te beheren:

    F_GETOWN
       {krijg eigen} Krijg het proces ID of proces groep, momenteel
       SIGIO en SIGURG ontvangend  voor  gebeurtenissen  met  de
       bestandindicator bi.  Proces groepen worden teruggegeven als
       negatieve waardes.

    F_SETOWN
       {zet eigen} Zet het proces ID of de proces groep die de SIGIO en
       SIGURG  signalen zal ontvangen voor gebeurtenissen met de
       bestandindicator bi.  Proces groepen  worden  gegeven  als
       negatieve waardes. (F_SETSIG {zet sign.} kan gebruikt worden om
       een ander signaal op te geven in plaats van SIGIO.)

       Als  je  de  O_ASYNC  {niet-gelijktijdig}  vlag  op  een
       bestandindicator zet (of door deze vlag met de open(2) aanroep
       te leveren, of met gebruik van de F_SETFL {zet vlaggen} opdracht
       van fcntl), dan zal een SIGIO signaal gezonden worden telkens
       wanneer  invoer  of  uitvoer  mogelijk  wordt  voor  die
       bestandindicator.

       Het proces of de proces groep die het signaal zal ontvangen kan
       gekozen worden met gebruik van de F_SETOWN opdracht van de fcntl
       functie. Als een bestandindicator een socket is, dan bepaald dit
       ook de ontvanger van SIGURG signalen die afgeleverd worden
       wanneer "out-of-band" {buiten band} gegevens aankomen op het
       socket. (SIGURG wordt gezonden en elke situatie waar select(2)
       zou rapporteren dat het socket in een aparte toestand verkeerd
       {"exceptional condition"}.)

       Als  de  bestandindicator  overeenkomt  met  een  terminal
       {"terminal"}  apparaat, dan worden SIGIO signalen naar de
       voorgrond proces groep van het terminal gezonden.

    F_GETSIG
       {krijg signaal} Krijg het signaal toegezonden wanneer invoer of
       uitvoer mogelijk wordt. Een waarde van nul betekend dat SIGIO
       gezonden wordt. Elke andere waarde (inclusief SIGIO) wordt in
       plaats daarvan het gezonden signaal, en in dit geval worden
       extra informatie beschikbaar voor de signaal behandelaar als die
       geïnstalleerd werd met SA_SIGINFO.

    F_SETSIG
       {zet signaal} Zet het verzonden signaal voor wanneer invoer of
       uitvoer mogelijk wordt.  Een waarde van nul betekend het
       standaard {eng: default} SIGIO signaal.  Elke andere waarde
       (inclusief SIGIO) wordt in plaats daarvan het verzonden signaal,
       en in dit geval worden extra informatie beschikbaar voor de
       signaal behandelaar als die geïnstalleerd werd met SA_SIGINFO.

       Door F_SETSIG te gebruiken met een niet-nul  waarde,  en
       SA_SIGINFO  voor  de  signaal  behandelaar te zetten (zie
       sigaction(2)),  worden  extra  informatie  over  In/Uit
       gebeurtenissen aan de behandelaar gegeven in een siginfo_t
       structuur. Als het si_code veld aangeeft dat de bron SI_SIGIO
       is, dan geeft het si_fd veld de bestandindicator die verbonden
       is met de gebeurtenis. Anders zijn er geen mogelijkheden om te
       achterhalen welke bestandindicators wachten, en moet je de
       gebruikelijke (select(2) {kies}, poll(2) {raadpleeg}, read(2)
       {lees} mechanismes gebruiken met O_NONBLOCK {niet blokkeer}
       gezet enz.) om te bepalen welke bestandindicators beschikbaar
       zijn voor In/Uit.

       Door het kiezen van een POSIX.1b echte-tijd signaal (waarde >=
       SIGRTMIN) kunnen meerdere In/Uit gebeurtenissen in een wachtrij
       gezet worden met gebruik van dezelfde signaal nummers. (In-een-
       wachtrij-zetten is afhankelijk van het beschikbare geheugen).
       Extra informatie zijn voorhanden als SA_SIGINFO gezet is voor de
       signaal behandelaar, net als boven.

    Gebruik makend van deze mechanismes kan een programma een volledig
    ongelijktijdige {"asynchronous"} In/Uit verwezijnlijken zonder meestal
    select(2) of poll(2) te gebruiken.

    Het gebruik van O_ASYNC, F_GETOWN, F_SETOWN is eigen aan BSD en Linux.
    F_GETSIG en F_SETSIG zijn Linux-eigen. POSIX heeft ongelijktijdige
    In/Uit en de aio_sigevent structuur om soortgelijke dingen te bereiken;
    deze zijn ook voorhanden in Linux, als onderdeel van de GNU C
    bibliotheek (Glibc).

TERUGGEEF WAARDE

    Bij een geslaagde aanroep hangt de terugkeer-waarde af van de operatie:

    F_DUPFD De nieuwe beschrijver.

    F_GETFD Waarde van vlag.

    F_GETFL Waarde van vlaggen.

    F_GETOWN Waarde van beschrijver eigenaar.

    F_GETSIG Waarde van verzonden signaal wanneer lees of schrijf mogelijk
        wordt, of nul voor het traditionele SIGIO gedrag.

    Alle ander opdrachten
        Nul.

    Bij falen wordt -1 teruggegeven en errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

    EACCES  {toegang} Opdracht wordt verboden door grendels van andere
        processen.

    EAGAIN  {opnieuw} Opdracht wordt verboden omdat het bestand door een
        ander proces in geheugen-kaart {"memory-directorieped"} is
        gebracht.

    EBADF  {slechte bi} bi is niet een open bestandindicator.

    EDEADLK {patstelling} Het werd bemerkt dat de opgegeven F_SETLKW
        opdracht een patstelling zou veroorzaken.

    EFAULT  {fout} grendel ligt buiten door u toegankelijke adres ruimte.

    EINTR  {onderbroken} Voor F_SETLKW, de opdracht werd onderbroken door
        een signaal.  Voor F_GETLK en F_SETLK, de opdracht werd
        onderbroken door een signaal voordat de grendel werd getest of
        verkregen. Zeer waarschijnlijk tijdens het vergrendelen van
        een op-afstand {"remote"} bestand (grendelen over NFS), maar
        kan soms ook locaal {"local"} gebeuren.

    EINVAL  {ongeldig} Voor F_DUPFD, arg is negatief of is groter dan de
        maximum toegestane waarde. Voor F_SETSIG, arg is niet een
        toegestaan signaal nummer.

    EMFILE  {max bestand} Voor F_DUPFD, het proces heeft al het maximum
        aantal bestandindicators open.

    ENOLCK  {geen grendel} Teveel segment grendels open, grendel tabel is
        vol, of een op-afstand protocol faalde (o.a. grendelen over
        NFS).

    EPERM  {toestemming} Geprobeerd om de O_APPEND vlag te wissen op een
        bestand dat de alleen-toevoegen {"append-only"} eigenschap
        gezet heeft

OPMERKINGEN

    De fouten teruggegeven door dup2 zijn verschillend van die teruggegeven
    door F_DUPFD.

VOLDOET AAN

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3.  Alleen de opdrachten F_DUPFD,
    F_GETFD, F_SETFD, F_GETFL, F_SETFL, F_GETLK, F_SETLK en F_SETLKW worden
    opgegeven door POSIX.1. F_GETOWN en F_SETOWN zijn BSD-ismes, niet
    ondersteund in SVr4; F_GETSIG en F_SETSIG zijn eigen aan Linux. De
    vlaggen legaal voor F_GETFL/F_SETFL zijn die, ondersteund door open(2)
    en ze wisselen tussen deze systemen; O_APPEND, O_NONBLOCK, O_RDONLY, en
    O_RDWR worden opgegeven door POSIX.1. SVr4 ondersteund verschillende
    andere keuzes en vlaggen niet hier beschreven.

    SVr4 beschrijft extra EIO, ENOLINK en EOVERFLOW fouttoestanden.

ZIE

    dup2(2) {verdubbel}, flock(2) {vergrendel}, open(2) {open}, socket(2)

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.

    Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: fcntl.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $