Provided by: manpages-nl_20051127-1_all bug

NAAM

    wait, waitpid - wacht op proces beëindiging

OVERZICHT

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/wait.h>

    pid_t wait(int *status)
    pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int opties);

BESCHRIJVING

    De wait systeemaanroep schort het uitvoeren van het huidige proces op
    totdat een kind {kind-proces} eindigt of totdat een signaal wordt
    afgeleverd die er voor zorgt dat: òf het huidige proces wordt
    beëindigd, òf een signaal-behandelaar wordt aangeroepen. Als een kind
    al eindigde (met uitvoeren) op het moment van de aanroep (een zogenaamd
    ‘zombie’ proces) dan keert de aanroep onmiddellijk terug. Alle systeem-
    middelen in gebruik door het kind worden vrijgemaakt. De waitpid
    aanroep schort de uitvoering van het huidige proces op totdat het kind
    dat bepaald werd met het pid argument is beëindigd, of totdat een
    signaal wordt afgeleverd dat ervoor zorgt dat: het huidige proces wordt
    beëindigd, of een signaal behandelaar wordt aangeroepen. Als een kind
    al eindigde (met uitvoeren) op het moment van de aanroep (een zogenaamd
    "zombie" proces) dan keert de aanroep onmiddellijk terug. Alle systeem-
    middelen in gebruik door het kind worden vrijgemaakt.

    De waarde van pid kan een van de volgende zijn:

    < -1  wat betekend dat er gewacht wordt op elk kind proces van wie de
       proces groep ID gelijk is aan de absolute waarde van pid.

    -1   wat betekend dat er gewacht wordt op elk kind proces; dit is
       hetzelfde gedrag als wait vertoont.

    0   wat betekend dat er gewacht wordt op elk kind proces van wie het
       proces groep ID gelijk is aan dat van het aanroepende proces.

    > 0  wat betekend dat er gewacht wordt op elk kind van wie het proces
       ID gelijk is aan de waarde van pid.

    De waarde van opties is een OF (incl.) van nul of meer van de volgende
    constanten

    WNOHANG
       {niet hangen} betekend dat er onmiddellijk wordt teruggekeerd
       als geen kind beëindigd was.

    WUNTRACED
       {ongevolgd} betekend dat er ook teruggekeerd wordt voor kinderen
       die zijn gestopt, en van wie de status niet gemeld is.

    Als status niet NULL is, dan slaan wait of waitpid status informatie
    op, op de plaats waar status naar wijst.

    Deze status kan beoordeeld worden met de volgende macro’s (deze macro’s
    hebben de "stat buffer" (een geheel getal ("int")) als argument — niet
    een pointer naar de buffer!):

    WIFEXITED(status)
       {als beëindigd} is ongelijk-nul als het kind normaal eindigde.

    WEXITSTATUS(status)
       {eind staat} beoordeeld de minst belangrijke acht bits van de
       terugkeer-waarde van het kind dat eindigde, die gezet zouden
       kunnen zijn met het argument van een aanroep naar exit() of als
       het argument voor een return opdracht in het ‘main’ programma.
       Deze macro kan alleen afgehandeld  worden  als  WIFEXITED
       ongelijk-nul teruggaf.

    WIFSIGNALED(status)
       {als sign.} geeft "waar" {ala ja/nee} terug als het proces
       eindigde door een signaal dat niet onderschept werd.

    WTERMSIG(status)
       {eind sign.} geeft het nummer van het signaal dat ervoor zorgde
       dat het kind proces eindigde. Deze macro kan alleen afgehandeld
       worden als WIFSIGNALED ongelijk-nul teruggaf.

    WIFSTOPPED(status)
       {als gestopt} geeft "waar" terug als het kind proces dat de
       terugkeer veroorzaakte momenteel gestopt is; dit is alleen
       mogelijk als de aanroep werd gedaan met WUNTRACED.

    WSTOPSIG(status)
       {stop sign.} geeft het nummer van het signaal dat ervoor zorgde
       dat het kind stopte. Deze macro kan alleen afgehandeld worden
       als WIFSTOPPED ongelijk-nul teruggaf.

EIND WAARDE

    Het proces ID van het kind dat eindigde, -1 bij een fout of nul als
    WNOHANG gebruikt werd en geen kind voorhanden was (in welk geval errno
    naar een passende waarde wordt gezet).

FOUTEN

    ECHILD {kind} als het proces bepaald in pid, niet bestaat of het geen
       kind is van het aanroepende proces. (Dit kan gebeuren voor je
       eigen kind als de actie voor SIGCHLD gezet is naar SIG_IGN.)

    EINVAL {ongeldig} als het opties argument ongeldig was.

    ERESTARTSYS
       {herstart} als WNOHANG niet gezet is en een niet-geblokkeerd
       signaal  of  een  SIGCHLD gevangen werd. Deze fout wordt
       teruggegeven door de systeemaanroep. De bibliotheek interfaces
       mogen  ERESTARTSYS  niet  teruggeven,  maar  zullen  EINTR
       {onderbroken} geven.

OPMERKINGEN

    De "Single Unix Specification" beschrijft een vlag SA_NOCLDWAIT (niet
    aanwezig onder Linux) waardoor, als deze vlag is gezet, of de daad voor
    SIGCHLD is gezet naar SIG_IGN (wat trouwens niet toegestaan wordt door
    POSIX), kinderen die exit aanroepen geen zombies worden, en een aanroep
    naar wait() of waitpid() zal blokkeren, totdat alle kinderen geëindigd
    zijn, en dan zal falen met errno naar ECHILD gezet.

VOLDOET AAN

    SVr4, POSIX.1

ZIE

    signal(2) {signaal}, wait4(2) {wacht}, signal(7) {signaal}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.

    Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: waitpid.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $