Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    Yacc - generator analizatorów składni LALR(1)

SKŁADNIA

    yacc [ -dlrtv ] [ -b przedrostek_pliku ] [ -p przedrostek_symbolu ]
    nazwapliku

OPIS

    Yacc czyta opis gramatyki z pliku nazwapliku i generuje dla niej
    analizator składni LR(1).  Analizatory składają się z zestawu tabel
    analizy LALR(1) i procedury sterującej napisanej w języku C.  Yacc
    zazwyczaj zapisuje tabele analizy i funkcję sterującą do pliku y.tab.c.

    Dostępne są następujące opcje:

       -b przedrostek_pliku
           Opcja -b zmienia przedrostek, który jest doklejany do
           wyjściowych nazw plików. Nowym przedrostkiem staje się
           przedrostek_pliku. Domyślnym przedrostkiem jest znak y.

       -d   Opcja -d powoduje zapisanie pliku nagłówkowego y.tab.h.

       -l   Jeśli nie poda się opcji -l, yacc wstawi do generowanego
           kodu  dyrektywy  #line.  Dyrektywy  te  umożliwiają
           kompilatorowi C wiązanie błędów w generowanym kodzie z
           oryginalnym kodem użytkownika. Jeśli podana jest opcja
           -l, yacc nie będzie wstawiał dyrektyw #line. Dyrektywy
           #line, podawane przez użytkownika zostaną zachowane.

       -p przedrostek_symbolu
           Opcja -p zmienia przedrostek doklejany  do  symboli
           generowanych  przez yacc na łańcuch określony przez
           przedrostek_symbolu.  Domyślnym  przedrostkiem  jest
           łańcuch yy.

       -r   Opcja -r powoduje, że yacc tworzy oddzielne pliki z kodem
           i tabelami. Plik z kodem jest nazywany y.code.c, a plik z
           tabelami y.tab.c.

       -t   Opcja -t zmienia dyrektywy preprocesora, generowane przez
           yacc tak, że do skompilowanego kodu zostaną załączone
           instrukcje debuggujące.

       -v   Opcja -v powoduje wyświetlenie czytelnego dla człowieka
           opisu generowanego analizatora do pliku y.output.

    Jeśli ustawiona jest zmienna środowiskowa TMPDIR, to łańcuch wskazany
    przez TMPDIR będzie używany jako nazwa katalogu plików tymczasowych.

PLIKI

    y.code.c
    y.tab.c
    y.tab.h
    y.output
    /tmp/yacc.aXXXXXX
    /tmp/yacc.tXXXXXX
    /tmp/yacc.uXXXXXX

DIAGNOSTYKA

    Jeśli istnieją nieredukowalne reguły, to ich liczba jest zgłaszana na
    stderr. Jeśli istnieją konflikty z LALR(1), to ich liczba zgłaszana
    jest na stderr.