Provided by: passwd_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    chage - zmiana informacji o terminie ważności hasła użytkownika

SKŁADNIA

    chage [-m mindni] [-M maxdni] [-d ostatni] [-I nieaktywne]
       [-E data_wanoci] [-W dni_ostrzegania] uytkownik

    chage -l uytkownik

OPIS

    chage zmienia liczbę dni pomiędzy zmianami hasła i datę ostatniej
    zmiany hasła. Informację tę system wykorzystuje do ustalenia, kiedy
    użytkownik musi zmienić hasło.  Polecenia chage może użyć tylko
    użytkownik root, za wyjątkiem opcji -l. Może się nią posłużyć się
    użytkownik nieuprzywilejowany do stwierdzenia, kiedy wygasa jego własne
    hasło lub konto.

OPCJE

    Polecenie chage posiada następujące opcje:

    -E data_wanoci
       Ustawia datę, począwszy od której konto użytkownika nie będzie
       już dostępne. data_wanoci jest liczbą dni od 1 stycznia 1970,
       od której konto jest blokowane. Data może być też wyrażona w
       postaci RRRR-MM-DD (lub innej, powszechniej używanej w danym
       regionie). Użytkownik, którego konto jest zablokowane musi
       skontaktować się z administratorem systemu zanim będzie mógł z
       niego ponownie skorzystać. Przekazanie -1 jako data_wanoci
       usuwa ograniczenie ważności konta użytkownika.

    -I nieaktywne
       Opcja -I służy do ustawiania czasu nieaktywności po wygaśnięciu
       hasła, po którym konto jest blokowane. Parametr nieaktywne
       podaje liczbę dni nieaktywności. Wartość 0 wyłącza tę funkcję.
       Użytkownik, którego konto jest zablokowane musi skontaktować się
       z administratorem systemu zanim będzie mógł z niego ponownie
       skorzystać.

    -m mindni
       Utawia minimalną liczbę dni pomiędzy zmianami hasła na wartość
       fImindni.  Wartość zerowa oznacza, że użytkownik może je
       zmieniać w dowolnym czasie.

    -M maxdni
       Ustawia maksymalną liczbę dni, przez jakie hasło jest ważne na
       wartość maxdni. Gdy maxdni plus ostatni jest mniejsze niż
       bieżący dzień, użytkownik musi zmienić swoje hasła, zanim będzie
       mógł skorzystać z konta. Zdarzenie to może być zaplanowane z
       wyprzedzeniem przez wykorzystanie opcji  -W,  ostrzegającej
       zawczasu użytkownika o zbliżającym się terminie zmiany.

    -M ostatni
       Ustawia liczbę dni od 1 stycznia 1970 do dnia kiedy ostatnio
       zmieniono hasło na ostatni. Data może również zostać podana w
       postaci RRRR-MM-DD (lub postaci powszechniej używanej w danym
       regionie).

    -W dni_ostrzegania
       Ustawia na dni_ostrzegania liczbę dni przed upływem ważności
       hasła. Od tego dnia użytkownik będzie ostrzegany o nadchodzącym
       terminie zmiany hasła.

    Jeśli nie podano żadnej opcji, to chage działa w trybie interaktywnym,
    proponując  użytkownikowi  wartości  bieżące  dla każdego z pól.
    Wprowadzenie nowej wartości powoduje zmianę wartości pola, a podanie
    wartości pustej pozostawia wartość bieżącą.  Bieżąca wartość pola
    wyświetlana jest w nawiasach [ ].

UWAGA

    Program chage wymaga do działania chronionego pliku haseł użytkowników
    (shadow). Jeśli hasła użytkowników są przechowywane w pliku passwd,
    funkcjonalność programu chage jest niedostępna.

PLIKI

    /etc/passwd - informacje o kontach użytkowników
    /etc/shadow - chronione informacje o kontach użytkowników

ZOBACZ TAKŻE

    passwd(5), shadow(5)

AUTOR

    Julianne Frances Haugh <jockgrrl@ix.netcom.com>

                                   CHAGE(1)