Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    dc - kalkulator dowolnej precyzji

SKŁADNIA

    dc [-V] [--version] [-h] [--help] [-e wyra-skryptowe] [--expression=
    wyra-skryptowe] [-f plik-skryptu] [--file= plik-skryptu] [plik...]

OPIS

    Dokument ten opisuje dc w wersji 1.06, z listopada 2000.

    dc jest kalkulatorem pracującym w  odwrotnej  notacji  polskiej,
    obsługującym arytmetykę nieograniczonej precyzji. Pozwala również na
    definiowanie i wywoływanie makr.  Zwykle dc czyta ze standardowego
    wejścia. Jeśli użyto argumentów polecenia dc, to są one traktowane jak
    nazwy plików. Zawartość tych plików jest odczytywana i wykonywana przez
    dc przed odczytem standardowego wejścia.  Wszystkie zwykłe wyniki
    kierowane są na standardowe wyjście; wszystkie komunikaty o błędach
    kierowane są na standardowe wyjście błędów.

    Kalkulator odwrotnej notacji polskiej przechowuje liczby na stosie.
    Wprowadzenie liczby odkłada ją na stos.  Operacje  arytmetyczne
    pobierają argumenty ze stosu i odkładają na nim wyniki.

    W celu wprowadzenia liczby do dc wpisujemy cyfry z opcjonalną kropką
    dziesiętną. Nie jest rozpoznawana notacja wykładnicza.  Liczbę ujemną
    poprzedzamy znakiem podkreślenia ``_''. Nie można posłużyć się w tym
    celu znakiem ``-'' (minus), gdyż jest to dwuargumentowy operator
    odejmowania.  Dwie kolejne liczby wprowadzamy oddzielając je spacjami
    lub znakami nowej linii. Nie mają one znaczenia jako polecenia.

OPCJE

    Dc można wywoływać z następującymi opcjami wiersza poleceń:

    -V

    --version
       Wypisuje numer wersji uruchomionego dc i informację o prawach
       autorskich, a następnie kończy działanie.

    -h

    --help Wypisuje komunikat o sposobie wywołania, podając w skrócie opcje
       wiersza poleceń i adres, na który należy zgłaszać błędy, a
       następnie kończy działanie.

    -e skrypt

    --expression=skrypt
       Dodaje polecenia ze skryptu do zestawu poleceń, jakie mają być
       wykonane podczas przetwarzania wejścia.

    -f plik-skryptu

    --file=plik-skryptu
       Dodaje polecenia zawarte w pliku-skryptu do zestawu poleceń,
       jakie mają być wykonane podczas przetwarzania wejścia.

    Jeżeli po przetworzeniu powyższych opcji pozostaną jeszcze jakieś
    parametry wiersza poleceń, to są one interpretowane jako nazwy plików
    wejściowych, które należy wykonać. Nazwa - odnosi się do standardowego
    strumienia wejściowego. Jeśli nie podano ani opcji -e ani żadnych
    plików, to polecenia do wykonania będą czytane ze standardowego
    wejścia.

Polecenia wypisywania

    p   Wypisuje wartość z wierzchołka stosu, bez jego zmiany. Po
       wartości wypisywany jest znak nowej linii.

    n   Wypisuje wartość z wierzchołka stosu, zdejmując ją równocześnie
       ze stosu. Nie wypisuje po niej znaku nowej linii.  P Zdejmuje
       wartość z wierzchołka stosu. Jeśli jest to łańcuch, to jest on
       po prostu wypisywany bez końcowego znaku nowej linii.  W
       przeciwnym razie jest to liczba, a część całkowita jej wartości
       bezwzględnej wypisywana jest jako strumień bajtów "o podstawie
       (UCHAR_MAX+1)". Zakładając, że (UCHAR_MAX+1) wynosi 256 (jak to
       jest w większości maszyn o 8-bitowych bajtach), funkcję tę
       realizuje także sekwencja KSK 0k1/ [_1*]sx d0>x [256~aPd0<x]dsxx
       sxLKk, z wyjątkiem skutku ubocznego, jakim jest nadpisanie
       wartości z rejestru x.

    f   Wypisuje całą zawartość stosu nie zmieniając niczego. Jest
       polecenie przydatne w sytuacji, gdy się pogubiliśmy lub chcemy
       się zorientować, jaki był efekt pewnych poleceń.

Arytmetyka

    +   Zdejmuje ze stosu dwie wartości, dodaje je i odkłada wynik na
       stos. Dokładność wyniku zależy wyłącznie od wartości argumentów
       i jest wystarczająco ścisła.

    -   Zdejmuje ze stosu dwie wartości, odejmuje pierwszą zdjętą od
       drugiej i składa wynik ponownie na stos.

    *   Zdejmuje ze stosu dwie wartości, mnoży je i odkłada wynik na
       stos.  Liczba cyfr ułamkowych wyniku jest kontrolowana przez
       aktualną wartość dokładności (patrz niżej) i liczby  cyfr
       ułamkowych mnożonych wartości.

    /   Zdejmuje ze stosu dwie wartości, dzieli drugą zdjętą przez
       pierwszą i odkłada wynik ponownie na stos.  Liczba  cyfr
       ułamkowych wyniku określana jest przez wartość dokładności.

    %   Zdejmuje ze stosu dwie wartości, oblicza resztę z dzielenia,
       jakie byłoby wykonane przez / i odkłada wynik na  stos.
       Obliczona wartość jest tą samą, co otrzymana z sekwencji Sd dld/
       Ld*-.

    ~   Zdejmuje ze stosu dwie wartości, dzieli drugą zdjętą przez
       pierwszą.  Odkłada na stos iloraz, a następnie resztę z
       dzielenia. Dzielenie wykonywane jest z liczbą cyfr ułamkowych
       określoną wartością dokładności. (Funkcję tę może też spełniać
       sekwencja SdSn lnld/ LnLd%, z nieco odmiennym sprawdzaniem
       błędów.)

    ^   Zdejmuje  ze  stosu dwie wartości i wykonuje potęgowanie,
       posługując się pierwszą zdjętą jako wykładnikiem, zaś drugą jako
       podstawą  potęgowania.  Ułamkowa  część  wykładnika  jest
       ignorowana. Wartość dokładności określa liczbę cyfr ułamkowych
       wyniku.

    |   Zdejmuje ze stosu trzy wartości i oblicza potęgowanie modulo [od
       tłum: modular exponentiation == (a^b) mod c].
       Pierwsza ze zdjętych wartości używana jest jako  dzielnik
       operacji (reduction modulus). Wartość ta musi być niezerowa i
       powinna być liczbą całkowitą. Druga używana jest jako wykładnik
       i musi być liczbą nieujemną, a jej część ułamkowa zostanie
       zignorowana. Trzecia z pobranych ze stosu wartości określa
       podstawę potęgowania, powinna ona być całkowita. Dla małych
       liczb jest to zbliżone do sekwencji Sm^Lm%, ale, w odróżnieniu
       od ^, polecenie to działa z dowolnie dużymi wykładnikami.

    v   Zdejmuje ze stosu pojedynczą wartość, oblicza jej pierwiastek
       kwadratowy i odkłada go na stos.  Wartość dokładności określa
       liczbę cyfr ułamkowych wyniku.

    Na większość operacji arytmetycznych wpływa ``wartość dokładności'',
    którą ustala się za pomocą polecenia k. Domyślną wartością dokładności
    jest zero, co oznacza, że wszystkie działania arytmetyczne z wyjątkiem
    dodawania i odejmowania dają wyniki całkowite.

    Operacja reszty % wymaga pewnego wyjaśnienia: zastosowana do argumentów
    ``a'' i ``b'' daje w wyniku ``a - (b * (a / b))'', gdzie ``a/b''
    obliczane jest z bieżącą dokładnością.

Kontrola stosu

    c   Czyści stos, powoduje, że będzie on pusty.

    d   Powiela wartość na wierzchołku stosu, odkładając na stos jej
       kopię.  Zatem ``4d*p'' oblicza 4 podniesione do kwadratu i
       wypisuje wynik.

    r   Zamienia miejscami dwie górne wartości na stosie.

Rejestry

    dc udostępnia 256 rejestrów pamięciowych, każdy nazwany pojedynczym
    znakiem. W rejestrze można przechować liczbę lub łańcuch znakowy i
    później je odtworzyć.

    sr   Zdejmuje wartość z wierzchołka stosu i zapisuje w rejestrze r.

    lr   Kopiuje wartość zawartą w rejestrze r i odkłada ją na stos. Nie
       zmienia to zawartości r.

    Każdy z rejestrów posiada również swój własny stos. Bieżącą wartością
    rejestru jest wierzchołek stosu rejestru.

    Sr   Zdejmuje wartość z wierzchołka stosu (głównego) i odkłada ją na
       stosie  rejestru r. Poprzednia wartość rejestru staje się
       niedostępna.

    Lr   Zdejmuje wartość z wierzchołka stosu rejestru r i odkłada ją na
       głównym stosie. Poprzednia wartość stosu rejestru r, jeśli była
       takowa, jest teraz dostępna poprzez polecenie lr.

Parametry

    dc posiada trzy parametry kontrolujące jego pracę: dokładność, podstawę
    systemu pozycyjnego wejścia i podstawę wyjścia. Dokładność określa
    liczbę cyfr dziesiętnych, jaka będzie zachowana w wyniku większości
    operacji arytmetycznych.  Podstawa wejścia odpowiada za interpretację
    wprowadzanych liczb; wszystkie wprowadzane liczby używają tej podstawy.
    Podstawa wyjścia używana jest do wypisywania liczb.

    Podstawa wejścia i wyjścia są odrębnymi parametrami; można spowodować,
    że będą różne, co może być użyteczne lub mylące. Podstawa wejścia musi
    być liczbą z zakresu od 2 do 16. Podstawa wyjścia musi wynosić co
    najmniej 2. Dokładność musi być równa zeru lub większa. Dokładność
    zawsze określana jest jako liczba cyfr dziesiętnych, niezależnie od
    bieżącej podstawy wejścia czy wyjścia.

    i   Zdejmuje wartość z wierzchołka stosu i posługuje się nią do
       ustawienia podstawy wejścia.

    o   Zdejmuje wartość z wierzchołka stosu i posługuje się nią do
       ustawienia podstawy wyjścia.

    k   Zdejmuje wartość z wierzchołka stosu i posługuje się nią do
       ustawienia dokładności.

    I   Odkłada bieżącą wartość podstawy wejścia na stosie.

    O   Odkłada bieżącą wartość podstawy wyjścia na stosie.

    K   Odkłada bieżącą dokładność na stosie.

Łańcuchy znakowe

    dc oprócz pracy z liczbami może też działać na łańcuchach znakowych.
    Łańcuchy można jedynie wypisywać i wykonywać jako makra (co oznacza, że
    zawartość łańcucha przetwarzana jest jako polecenia dc).  Stos i
    wszystkie rejestry mogą przechowywać łańcuchy, a dc zawsze wie, czy
    dany obiekt jest łańcuchem czy liczbą. Niektóre z poleceń, jak np.
    operacje arytmetyczne, wymagają liczb jako  swych  argumentów  i
    wyświetlają błędy, jeśli dostarczono im łańcuch.  Inne akceptują
    zarówno liczby, jak i łańcuchy znakowe. Na przykład, polecenie p
    akceptuje oba rodzaje argumentów i wypisuje obiekt stosownie do jego
    typu.

    [znaki]
       Tworzy łańcuch zawierający znaki (zawarte pomiędzy nawiasami
       kwadratowymi [ i ]) i odkłada go na stos. Na przykład, [foo]P
       wypisuje znaki foo (bez zakończenia znakiem nowej linii).

    a   Zdejmowany jest wierzchołek stosu. Jeżeli jest to liczba, to
       młodszy bajt (low-order byte) tej liczby zamieniany jest na
       łańcuch i odkładany na stos. W przeciwnym przypadku, wierzchołek
       stosu był łańcuchem, a z powrotem na stos odkładany jest
       pierwszy znak tego łańcucha.

    x   Zdejmuje wartość ze stosu i wykonuje ją jako makro. Zwykle
       powinien to być łańcuch znakowy. Jeżeli jest to liczba, to
       zostanie po prostu zwrócona na stos.  Na przykład, [1p]x
       wykonuje makro 1p, które odkłada 1 na stosie i wypisuje 1 w
       osobnym wierszu.

    Makra są najczęściej przechowywane w rejestrach: [1p]sa składuje makro
    do wypisania 1 w rejestrze a, zaś lax wywołuje to makro.

    >r   Zdejmuje dwie wartości ze stosu i porównuje je, zakładając, że
       są one liczbami, wykonując zawartość rejestru r jako makro,
       jeśli pierwotny wierzchołek stosu jest większy. Tak więc, 1 2>a
       wywoła zawartość rejestru a zaś 2 1>a nie wywoła.

    !>r  Podobnie, ale wywołuje makro jeśli pierwotny wierzchołek stosu
       nie  jest  większy  (jest mniejszy bądź równy) od liczby
       występującej pod nim.

    <r   Podobnie, ale wywołuje makro jeśli pierwotny wierzchołek stosu
       jest mniejszy od liczby występującej pod nim. !<r Podobnie, ale
       wywołuje makro jeśli pierwotny wierzchołek stosu nie jest
       mniejszy (jest większy bądź równy) od liczby występującej pod
       nim.

    =r   Podobnie, ale wywołuje makro, gdy obie zdjęte ze stosu liczby są
       równe.

    !=r  Podobnie, ale wywołuje makro, gdy obie zdjęte ze stosu liczby
       nie są równe.

    ?   Czyta wiersz z terminala i wykonuje go. Polecenie to umożliwia
       makru pobieranie danych od użytkownika.

    q   powoduje zakończenie pracy makra i makra, z którego było ono
       wywołane. Polecenie to wywołane na najwyższym poziomie lub z
       makra wywołanego bezpośrednio z najwyższego poziomu spowoduje
       zakończenie pracy dc.

    Q   Zdejmuje ze stosu wartość i używa jej jako liczby poziomów
       wykonania makr, jakie mają zostać zakończone. Tak więc, 3Q
       kończy pracę trzech poziomów makr.  Polecenie Q nigdy nie
       powoduje zakończenia pracy dc.

Informacja o stanie

    Z   Zdejmuje wartość ze stosu, oblicza liczbę jej cyfr (lub liczbę
       znaków, jeśli jest to łańcuch) i odkłada tę liczbę na stos.

    X   Zdejmuje wartość ze stosu, oblicza liczbę jej cyfr ułamkowych i
       odkłada tę liczbę na stos. Dla łańcuchów wartością odkładaną na
       stos jest 0.

    z   Odkłada na stos bieżącą wysokość stosu: liczbę obiektów na
       stosie przed wykonaniem polecenia z.

Różne

    !   Uruchamia resztę wiersza jako polecenie systemu. Zauważ, że
       pierwszeństwo w analizie składni mają polecenia !<, != i !>,
       więc jeśli chcemy uruchomić polecenie systemu zaczynające się od
       <, > lub =, to po ! musimy dodać odstęp.

    #   Interpretuje resztę wiersza jako komentarz.

    :r   Zdejmuje ze stosu dwie górne wartości. Wartość, która była drugą
       od góry stosu zostanie zachowana w tablicy r, indeksowanej
       wartością byłego wierzchołka stosu.

    ;r   Zdejmuje wierzchołek stosu i posługuje się nim jako indeksem
       tablicy  r.  Wybrana w ten sposób wartość jest następnie
       odkładana na stos. Zauważ, że każda ze składowanych na stosie
       instancji rejestru ma swoją własną, skojarzoną z nią tablicę.
       Zatem, 1 0:a 0Sa 2 0:a La 0;ap wypisze 1, gdyż 2 zostało
       zapamiętane w instancji 0:a, która została później odłożona na
       stos.

UWAGI

    Operacje tablicowe : oraz ; są zwykle używane wyłącznie  przez
    tradycyjne  implementacje  bc.  (Program  bc w wersji GNU jest
    samowystarczalny i nie potrzebuje dc by działać.)

BŁĘDY

    Błędy proszę zgłaszać (w jęz.angielskim) na adres bug-dc@gnu.org.