Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    dpkg-deb - narzędzie obsługi plików archiwum Debiana (.deb)

SKŁADNIA

    dpkg-deb -b|--build katalog [archiwum|katalog]
    dpkg-deb -I|--info archiwum [nazwa-pliku-kontrolnego ..]
    dpkg-deb -f|--field archiwum [nazwa-pola-kontrolnego ...]
    dpkg-deb -c|--contents archiwum
    dpkg-deb -x|--extract|-X|--vextract archiwum katalog
    dpkg-deb --fsys-tarfile archiwum
    dpkg-deb --control archiwum katalog

OPIS

    dpkg-deb tworzy, rozpakowuje i podaje informacje o plikach archiwum
    (czyli pakietach) Debiana.

    Do instalowania i usuwania pakietów z systemu służy polecenie dpkg.

    Ponadto można skorzystać z dpkg-deb wywołując dpkg z odpowiednią opcją,
    która zostanie przekazana do dpkg-deb. dpkg uruchomi dpkg-deb i wykona
    żądaną operację.

OPCJE DZIAŁANIA

    --build, -b
       Tworzy archiwum Debiana z plików zawartych w katalogu.  katalog
       musi zawierać podkatalog o nazwie DEBIAN, w którym zawarte są
       pliki kontrolne, takie jak np. control. Ten katalog nie pojawi
       się w archiwum binarnym pakietu, tylko zostanie umieszczony jako
       informacje kontrolne pakietu, które opisują właściwości pakietu.

       Można podać poziom kompresji, używając opcji -z#. dpkg-deb
       przekaże tę opcję programowi gzip.

       Jeśli pominięto opcję  --nocheck,  dpkg-deb  odczyta  plik
       DEBIAN/control i sprawdzi, czy nie występują w nim błędy
       składniowe lub inne problemy, a następnie wyświetli nazwę
       pakietu, który jest tworzony. dpkg-deb ponadto sprawdzi prawa
       skryptów instalacyjnych i innych plików znajdujących się w
       katalogu DEBIAN.

       Jeśli podana została nazwa archiwum to dpkg-deb zapisze pakiet
       tą nazwą.

       Jeżeli taki pakiet już istnieje, zostanie on nadpisany.

       Jeśli drugim argumentem jest katalog, to dpkg-deb zapisze pakiet
       pod    nazwą    katalog/pakiet_wersja_arch.deb,    lub
       katalog/pakiet_wersja.deb, jeśli nie zostało określone pole
       Architecture w pliku kontrolnym. Gdy podany jest katalog, to nie
       może zostać użyta opcja --no-check, ponieważ dpkg-deb musi
       odczytać plik kontrolny, aby rozpoznać nazwę i wersję pakietu.

    --info, -I
       Dostarcza informacji o pakiecie.

       Gdy nie podano żadnej nazwy-pliku-kontrolnego, wyświetlana jest
       informacja o zawartości pakietu oraz zestawienie wykorzystanych
       plików kontrolnych.

       W razie podania nazwy-pliku-kontrolnego, dpkg-deb wyświetli
       zawartość tego pliku. Jeśli ten plik nie istnieje, wyświetlony
       zostanie komunikat błędu na stderr i program zakończy się z
       kodem błędu 2.

    --field, -f
       Wyświetla zawartość pliku kontrolnego o nazwie control.

       Jeśli nie podano żadnej nazwy-pola-kontrolnego, to wyświetlana
       jest zawartość całego pliku control.

       Jeśli podano nazwę-pola-kontrolnego, to dpkg-deb wyświetli jej
       zawartość. Gdy podano więcej niż jedną nazwę-pola-kontrolnego,
       to dpkg-deb wyświetli pola wraz z nazwą (oraz dwukropkiem i
       spacją) w takiej kolejności, w jakiej są one w pliku kontrolnym.

       Dla  nieodnalezionych  pól  kontrolnych nie wyświetlane są
       komunikaty błędów.

    --contents, -c
       Wyświetla zawartość archiwum. Wydruk jest podany w postaci, jaką
       generuje polecenie tar.

    --extract, -x, --vextract, -X
       Rozpakowuje zawartość archiwum do podanego katalogu.

       --vextract (-X) wyświetla nazwy plików, które są rozpakowywane,
       zaś --extract (-x) rozpakowuje pliki bez podawania żadnych
       komunikatów, prócz komunikatów błędów.

       Proszę zauważyć, że rozpakowanie pakietu w katalogu głównym nie
       jest odpowiednikiem zainstalowania pakietu! Do tego celu służy
       wyłącznie polecenie dpkg.

       Jeśli wskazany katalog nie istnieje, zostanie utworzony.

    --fsys-tarfile
       Rozpakowuje pliki z archiwum i wysyła je na standardowe wyjście
       w postaci formatu polecenia tar.  Gdy ta operacja zostanie
       połączona z tar'em, możliwe jest rozpakowanie tylko wybranych
       plików z archiwum.

    --control, -e
       Rozpakowuje pliki kontrolne pakietu do podanego katalogu.

       Jeśli katalog nie został określony, pliki są rozpakowywane do
       podkatalogu DEBIAN w katalogu bieżącym.

       W razie potrzeby, katalog docelowy będzie utworzony.

    --help, -h
       Wyświetla  informacje  o sposobie użycia dpkg-deb, podając
       zestawienie jego opcji.

    --version
       Wyświetla informacje o numerze wersji dpkg-deb.

    --licence
       Wyświetla informacje o licencji dpkg-deb oraz braku  jego
       gwarancji. (Obsługiwany jest także amerykański sposób pisowni
       --license.)

INNE OPCJE

    --new Upewnia się, że dpkg-deb utworzy ,,nowy'' format archiwum. Ta
       opcja jest domyślna.

    --old Wymusza utworzenie przez dpkg-deb ,,starego'' formatu archiwum.
       Ten format jest słabo obsługiwany przez  narzędzia  spoza
       dystrybucji Debiana i obecnie jest przestarzały. Ta opcja jest
       użyteczna jedynie w przypadku korzystania z  wersji  dpkg
       wcześniejszej  niż  0.93.76  (wrzesień  1995),  która była
       opublikowana jedynie dla i386 a.out.

    --nocheck
       Powoduje, że polecenie dpkg-deb --build nie będzie sprawdzać
       zawartości archiwum. W ten sposób można utworzyć niepoprawny
       pakiet, jeśli zajdzie taka potrzeba.

    --debug, -D
       Włącza opcję debuggera. Nie jest to zbyt interesujące.

BŁĘDY

    dpkg-deb -I package1.deb package2.deb działa niepoprawnie.

    Brak sprawdzania autentyczności plików .deb. Tak naprawdę, to nawet
    nie jest sprawdzana suma kontrolna archiwum.

    Nie należy używać dpkg-deb do instalowania oprogramowania! Do tego celu
    należy skorzystać z dpkg, który zainstaluje poprawnie pliki i uruchomi
    potrzebne skrypty instalacyjne.

ZOBACZ TAKŻE

    deb(5), deb-control(5), dpkg(8), dselect(8).

AUTOR

    dpkg-deb  i  ten  podręcznik napisał Ian Jackson ((C)1995-1996),
    udostępnione na Ogólnej Licencji Publicznej GNU; BRAK JAKIEJKOLWIEK
    GWARANCJI.  Szczegóły zobacz w /usr/share/doc/dpkg/copyright oraz
    /usr/share/common-licences/GPL.