Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    du - szacuje zużycie miejsca na dysku

SKŁADNIA

    du [opcja]... [plik]...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo du
    lub
       info du.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie du w wersji GNU.

    du  wyświetla  ilość przestrzeni dyskowej zajmowanej przez każdy
    argument, a dla każdego argumentu katalogowego również przez elementy
    tego katalogu.  Jeżeli nie podano argumentów, to du podaje przestrzeń
    dyskową zajmowaną przez katalog bieżący. Przestrzeń jest mierzona w
    blokach  po  1K,  ale może to zostać unieważnione, m.in. przez
    zdefiniowanie zmiennej środowiskowej POSIXLY_CORRECT (w tym przypadku
    używane są bloki po 512B). Więcej na ten temat znajduje się w sekcji
    `Rozmiar bloku' podręcznika fileutils(1).

OPCJE

    -a, --all
       Wypisuje liczby dla wszystkich plików, nie tylko katalogów.

    --block-size=rozmiar
       Używa bloków o wielkości rozmiar bajtów.

    -b, --bytes
       Wypisuje rozmiary w bajtach, bez względu na ustalony rozmiar
       bloku. Zobacz `Rozmiar bloku' w fileutils(1).

    -c, --total
       Podaje  całkowitą  sumę  wszystkich  argumentów  po  ich
       przetworzeniu.  Może być używane do znalezienia całkowitej
       objętości zadanego zestawu plików lub katalogów.

    -D, --dereference-args
       Dereferencjuje dowiązania symboliczne, które są argumentami z
       wiersza poleceń. Nie dotyczy to innych dowiązań symbolicznych.
       Pomocne do uzyskania wykorzystania dysku przez katalogi takie
       jak @file{/usr/tmp}, które często są dowiązaniami symbolicznymi.

    -h, --human-readable
       Pokazuje objętości w postaci czytelniejszej dla człowieka,
       dodając literowe przyrostki określające potęgi 1024, np. `M' dla
       megabajtów. `M' oznacza 1.048.576 bajtów. Jeżeli wolisz potęgi
       1000 - użyj opcji -H (--si).

    -H, --si
       Podobnie jak --human-readable, ale posługuje się potęgami 1000 a
       nie 1024. (SI - Międzynarodowy System Miar definiuje przyrostki
       potęg 1000). Przy zastosowaniu tej opcji przyrostek `M' oznacza
       1.000.000 bajtów. Posłuż się opcją -h (--human-readable), jeśli
       wolisz potęgi 1024.

    -k, --kilobytes
       Pokazuje rozmiary w blokach 1024-bajtowych (kilobajtach).  Jak
       --block-size=1024.  Przesłania to domyślną wielkość bloku.
       Zobacz `Rozmiar bloku' w fileutils(1).

    -l, --count-links
       Liczy rozmiar wszystkich plików, nawet jeśli już się pojawiły
       (jako  inne  dowiązania  twarde). Rozmiary plików o wielu
       dowiązaniach twardych są wówczas zliczane wielokrotnie.

    --max-depth=max_głębokość
       Pokazuje całkowitą objętość każdego z katalogów (i plików,
       jeżeli  posłużono  się  opcją --all) będącego co najwyżej
       max_gboko poziomów w dół hierarchii plików licząc  od
       korzenia. Korzeń położony jest na poziomie 0, zatem du --max-
       depth=0 jest równoważnikiem du -s.

    -L, --dereference
       Dereferencjuje wszystkie  dowiązania  symboliczne  (pokazuje
       objętość zajmowaną przez plik lub katalog, na który wskazuje
       dowiązanie, zamiast objętości samego dowiązania).

    -m, --megabytes
       Podobnie jak --block-size=1048576.

    -S, --separate-dirs
       Wyszczególnia rozmiar każdego katalogu osobno, nie włączając
       rozmiarów podkatalogów.

    -s, --summarize
       Wyświetla tylko objętość całkowitą każdego argumentu.

    -x, --one-file-system
       Pomija katalogi leżące na innym systemie plików niż ten, na
       którym znajduje się przetwarzany właśnie argument.

    --exclude=wzorzec
       Podczas przetwarzania rekurencyjnego pomija pliki lub katalogi
       pasujące do wzorca. Na przykład, du --exclude='*.o' wyklucza
       pliki o nazwach kończących się na `.o'.

    -X plik_wz, --exclude-from=plik_wz
       Podobnie do --exclude, ale pobiera wzorce wykluczeń z pliku_wz,
       po jednym na wiersz. Jeżeli plikiem_wz jest -, to wzorce
       pobierane są ze standardowego wejścia.

    --help Wyświetl informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy działanie.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

AUTOR

    Napisane przez Torbjorna Granlund, Davida MacKenzie, Larry'ego McVoy
    oraz Paula Eggert.

BŁĘDY

    Na systemach BSD, dla plików zamontowanych przez NFS z systemu HP-UX,
    du  zgłasza rozmiary, które są o połowę mniejsze od poprawnych
    wielkości. Na HP-UX zgłasza rozmiary dwa razy większe od poprawnych,
    jeśli pliki są zamontowane przez NFS z BSD. Jest to usterka HP-UX i ma
    wpływ również na program du z tego systemu.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    df(1), ls(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    plikowych GNU wersji 4.01.