Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    expr - wykonaj wyrażenia

SKŁADNIA

    expr wyraenie...
    expr [--help] [--version]

OPIS

    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie expr w wersji GNU.

    expr wykonuje obliczenie i zapisuje rezultat na standardowe wyjście.
    Każdy żeton wyrażenia musi być oddzielnym argumentem. Operandy mogą być
    liczbami lub ciągami znaków. Łańcuchów znaków nie cytuje się dla expr,
    choć możesz być zmuszonym do tego, by ochronić je przed powłoką (znaki
    i łańcuchy o specjalnym znaczeniu dla powłoki, np. spacja). expr
    rzutuje wszystko znajdujące się po stronie operandowej na integer lub
    łańcuch, zależnie od rodzaju operacji.

    Operatory mogą być podawane jako symbole wrostkowe lub kluczowe słowa
    przedrostkowe. Do grupowania można w zwykły sposób korzystać  z
    nawiasów.  (nawiasy muszą być jednak cytowane, by ochronić je przed
    rozwinięciem przez powłokę).

OPERACJE

    Operatory (w kolejności rosnącego priorytetu) to:

  Wyrażenia łańcuchowe
    expr obsługuje dopasowywanie wzorców i inne operatory łańcuchowe. Mają
    one  niższy priorytet niż operatory numeryczne czy relacyjne (w
    następnych sekcjach).

    acuch : regex
       Dokonuje porównania wzorców. Argumenty są rzutowane na łańcuchy,
       a drugi jest uważany za (podstawowe, a la GNU `grep') wyrażenie
       regularne, poprzedzone niejawnym  `^'.  Następnie  pierwszy
       argument jest dopasowywany do tego wyrażenia regularnego. Jeśli
       porównanie jest pomyślne a wyrażenie regularne korzysta z `\(' i
       `\)', to wyrażenie : zwraca część łańcucha dopasowaną tym
       podwyrażeniem. W przeciwnym zwracana jest liczba dopasowanych
       znaków.

       Jeśli porównanie zawiedzie, operator `:' zwraca łańcuch pusty
       jeśli w wyrażeniu regularnym użyto `\(' i `\)' lub zero w
       przeciwnym wypadku.

       Tylko pierwsza para nawiasów `\(' i `\)' jest istotna dla
       zwracanej wartości. Dodatkowe mają  znaczenie  tylko  przy
       grupowaniu operatorów wyrażenie regularnego.

       W wyrażeniu regularnym znaki `\+', `\?' i `\|' są operatorami
       dopasowującymi odpowiednio jedno lub więcej, zero lub jedno
       wystąpienie lub alternatywy rozłączne. Pochodzące z SunOS i inne
       implementacje expr traktują je jak zwykłe znaki. POSIX dopuszcza
       oba zachowania.

    match acuch regex
       Alternatywny sposóba porównywania wzorców. Jest to identyczne z
       `acuch : regex'.

    substr acuch pozycja dugo
       Zwraca łańcuch będący częścią acucha, zaczynającą się na
       pozycji i o długości najwyżej dugo. Jeśli pozycja lub dugo
       jest niedodatnie lub nienumeryczne, zwracany jest łańcuch pusty.

    index acuch klasa-znakowa
       Zwraca pierwszą pozycję w acuchu gdzie znaleźć można pierwszy
       znak z klasy-znakowej. Jeśli nie znaleziono żadnego znaku z
       klasy-znakowej, zwraca 0.

    length acuch
       Zwraca długość acucha.

    quote token
       Interpretuje token jako łańcuch, nawet jeśli jest on słowem
       kluczowym, jak match lub operatorem jak `/'. Umożliwia to
       testowanie `expr length quote "$x"' lub `expr quote "$x" :
       '.*/\(.\)'' i otrzymanie prawidłowego wyniku  nawet  jeśli
       wartością $X będzie, na przykład, `/' czy `index'. Ten operator
       jest rozszerzeniem GNU. Jest wyłączany, jeśli ustawiona jest
       zmienna środowiska POSIXLY_CORRECT.

    Chcąc, by expr interpretował słowa kluczowe jako łańcuchy należy użyć
    operatora quote.

  Wyrażenia numeryczne
    expr obsługuje zwyczajowe operatory numeryczne, w kolejności rosnącego
    priorytetu.  Operatory łańcuchowe (poprzednia sekcja) mają niższy
    priorytet, zaś łączniki (connectives) (następna sekcja) wyższy.

    +, -  Dodawanie i odejmowanie. Obydwa argumenty są rzutowane na
       liczby. Jeśli to niemożliwe, pojawia się błąd.

    *, /, %
       Mnożenie, dzielenie, reszta z dzielenia. Obydwa argumenty są
       rzutowane na liczby. Jeśli to niemożliwe, pojawia się błąd.

  Relacje
    expr obsługuje zwyczajowe łączniki i relacje logiczne. Mają one wyższy
    priorytet  niż  operatory  łańcuchowe  lub numeryczne, opisane w
    poprzednich sekcjach. Oto ich lista, poczynając od operatorów o
    najmniejszym priorytecie.

    |   Zwraca swój pierwszy argument w wypadku gdy jest niezerowy i
       niepusty, lub drugi w przeciwnym wypadku. Jest to zwykła
       operacja `or'.

    &   Zwraca swój pierwszy argument w wypadku gdy żaden z argumentów
       nie jest zerowy ani pusty. W przeciwnym wypadku zwraca zero.

    <, <=, =, ==, !=, >=, >
       Porównuje argumenty i zwraca 1 jeśli relacja jest prawdziwa lub
       zero w przeciwnym wypadku. (== jest synonimem =.) expr próbuje
       rzutować obydwa argumenty na liczby i dokonać  porównania
       numerycznego;  jeśli  to  zawiedzie,  próbuje  porównania
       leksykalnego.

    Nawiasy są używane zazwyczaj do grupowania. Słowa kluczowe nie mogą być
    używane jako napisy.

  OPCJE
    Gdy uruchomi się GNU expr z jednym argumentem, rozpoznawane są
    następujące opcje:

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

PRZYKŁADY

    Kilka przykładów, łącznie z cytowaniem metaznaków powłoki:

    Dodanie 1 do zmiennej powłokowej, w powłoce zgodnej z powłoką Bourne'a:
    a:

        a=`expr $a + 1`

    Poniższe polecenie może zostać użyte do wydrukowania niekatalogowej
    części nazwy pliku, przechowywanej w zmiennej a (część ta nie powinna
    zawierać `/'):

        expr $a : '.*/\(^.*\)' '^|' $a

    Zauważ cytowane metaznaki powłoki.

    Przykład pokazujący, że `\+' jest operatorem:

        expr aaa : 'a\+'
        => 3

    Nieco innych:

        expr abc : 'a\(.\)c'
        => b
        expr index abcdef cz
        => 3
        expr index index a
        error--> expr: syntax error
        expr index quote index a
        => 0

KOD ZAKOŃCZENIA

    expr zwraca następujący kod zakończenia:

    0   jeśli wyrażenie nie jest ani null, ani 0.

    1   jeśli wyrażenie jest null lub 0,

    2   dla nieprawidłowych wyrażeń.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    dc(1), test(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.