Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    file - określenie typu pliku

SKŁADNIA

    file [ -bciknsvzL ] [ -f nazwapliku ] [ -m lista ] plik ...
    plik -C [ -m plikmag ]

OPIS

    Ta strona podręcznika opisuje wersję 3.37 polecenia file.

    file sprawdza każdy ze swoich argumentów, próbując go sklasyfikować.
    Istnieją trzy zestawy testów, które są wykonywane w następującej
    kolejności: testy systemu plików, testy liczb magicznych, testy języka.
    Pierwszy zakończony powodzeniem test powoduje wypisanie typu pliku.

    Wypisany typ będzie zwykle zawierał jedno ze słów text (plik zawiera
    tylko  znaki drukowalne i kilka spośród znaków sterujących oraz
    prawdopodobnie można go bezpiecznie czytać na terminalu ASCII ),
    executable (wykonywalny -- plik zawiera wyniki kompilacji w formacie
    zrozumiałym dla jądra pewnego Uniksa lub innego systemu) lub data
    (dane)  oznaczające  cokolwiek  innego  (zwykle jest to binarny,
    niedrukowalny plik). Wyjątkami są ogólnie znane formaty plików (pliki
    core, archiwa tar), o których wiadomo, że zawierają dane binarne.
    Podczas modyfikacji pliku /usr/share/misc/magic lub też samego programu
    zachowaj te słowa kluczowe.  Wielu polega na tym, że dla wszystkich
    czytelnych plików wypisywane jest słowo ,,text''. Nie należy więc robić
    tego, co zrobiono w Berkeley - zmieniono tam ,,shell commands text'' na
    ,,shell script''. Należy też zauważyć, że plik /usr/share/misc/magic
    jest tworzony mechanicznie z wielu małych plików z podkatalogu Magdir
    dystrybuowanych źródeł niniejszego programu.

    Testy systemu plików są oparte o sprawdzanie wartości zwracanej przez
    funkcję systemową stat(2). Program sprawdza czy plik jest pusty oraz
    czy jest jakiegoś rodzaju plikiem specjalnym. Powinno się dać rozpoznać
    wszystkie  rodzaje plików występujące w danym systemie (gniazda,
    dowiązania symboliczne, nazwane potoki (FIFO), itd.), o ile te rodzaje
    plików będą zdefiniowane w systemowym pliku nagłówkowym sys/stat.h.

    Testy liczb magicznych służą do sprawdzania plików, które zawierają
    dane w określonym formacie.  Kanonicznym  tego  przykładem  jest
    wykonywalne binarium (skompilowany program) a.out, którego format jest
    zdefiniowany w a.out.h i prawdopodobnie w exec.h w standardowym
    katalogu plików nagłówkowych. Pliki te zawierają ,,liczby magiczne'' w
    określonym miejscu w pobliżu początku pliku. Liczby te informują
    uniksowy system operacyjny o tym, że plik jest wykonywalnym binarium
    oraz który z możliwych typów binariów reprezentuje. Koncepcja ,,liczb
    magicznych'' została jako rozszerzenie zastosowana również do plików z
    danymi. Można  tak  opisać  każdy  plik  posiadający  niezmienny
    identyfikator przy małym i określonym przesunięciu względem początku
    pliku.  Informacje identyfikujące te  pliki  są  odczytywane  ze
    skompilowanego pliku liczb magicznych /usr/share/misc/magic.mgc lub z
    /usr/share/misc/magic, gdy skompilowany plik nie istnieje.

    Jeśli plik nie pasuje do żadnego z wpisów w pliku liczb magicznych,
    dokonywane jest sprawdzenie czy jest to plik tekstowy. Rozpoznawane są
    zestawy znaków: ASCII, ISO-8859-x,  8-bitowe  rozszerzenia  ASCII
    niezgodne z ISO (używane w systemach Macintosh i IBM PC), Unicode w
    kodowaniu UTF-8, Unicode w kodowaniu UTF-16 oraz EBCDIC. Sprawdzane są
    zakresy i ciągi bajtów, które stanowią drukowalny tekst w każdym z tych
    zestawów znaków. Jeśli plik przejdzie któryś z tych testów, zgłaszany
    jest odpowiadający mu zestaw znaków. Pliki w ASCII, ISO-8859-x, UTF-8
    oraz w rozszerzeniach ASCII są identyfikowane jako ,,text'', gdyż są
    one na ogół czytejne na dowolnym terminalu; pliki w UTF-16 i EBCDIC
    stanowią jedynie ,,character data'' (dane znakowe),  gdyż  jeśli
    zawierają one tekst, tekst ten wymaga przed przeczytaniem konwersji.
    Dodatkowo, file będzie próbował określić inne charakterystyki plików
    tekstowych. Jeśli wiersze są zakończone znakami CR, CRLF lub NEL,
    zamiast standardowego uniksowego LF, zostanie to zgłoszone. Zostaną
    również zidentyfikowane pliki zawierające wbudowane sekwencje unikowe
    lub wielokrotnego drukowania.

    Po określeniu przez file zestawu znaków używanego w pliku tekstowym,
    spróbuje on odgadnąć w jakim języku plik został napisany. Testy
    językowe składają się z poszukiwań określonych łańcuchów znakowych
    (por. names.h), które mogą pojawić się gdziekolwiek w kilku pierwszych
    blokach pliku. Na przykład słowo kluczowe .br wskazuje, że plik jest
    najprawdopodobniek plikiem wejściowym dla programu troff(1) podobnie,
    jak struct wskazuje na program w C. Testy te są mniej godne zaufania
    niż poprzednie dwie grupy, więc są wykonywane na końcu. Testy językowe
    testują również niektóre pliki zbiorcze (jak archiwa tar(1)).

    Plik, który nie może zostać określony jako jako zapisany w jednym z
    powyższych zestawów znaków, jest po prostu określany jako ,,data''
    (dane).

OPCJE

    -b   Nie podawanie nazw plików na początku wierszy wynikowych (tryb
        skrócony).

    -c   Powoduje  sprawdzanie  wydruku przetworzonej postaci pliku
        magicznego. Jest to zwykle używane w połączeniu  z  aby
        odpluskwić plik liczb magicznych przed jego zainstalowaniem.

    -C   Zapisuje  plik wynikowy magic.mgc, który zawiera wstępnie
        przetworzoną wersję pliku.

    -f nazwapliku
        Odczytuje nazwy testowanych plików z nazwapliku (po jednym w
        wierszu)  przed  listą argumentów.  Obecna musi być albo
        nazwapliku albo przynajmniej jeden argument będący nazwą pliku;
        aby  testować  standardowe wejście, należy użyć argumentu
        ,,-''jako nazwy pliku.

    -i   Powoduje  wypisywanie  przez  polecenie  file  łańcuchów
        stanowiących typy MIME, zamiast bardziej tradycyjnej postaci
        czytelnej dla człowieka. Zatem może ono  raczej  wypisać
        ,,text/plain; charset=us-ascii'' zamiast ,,ASCII text''. Aby
        ta opcja działała, file zmienia sposób w jaki obsługuje
        rozpoznane pliki (takie jak wiele typów plików tekstowych,
        katalogi itd.) oraz posługuje się alternatywnym plikiem ,,liczb
        magicznych''. (Zobacz sekcję ,,PLIKI'', poniżej.)

    -k   Nie zatrzymuje się po znalezieniu pierwszego dopasowania,
        kontynuuje testowanie.

    -m lista
        Podaje alternatywną listę plików z liczbami magicznymi. Może to
        być pojedynczy plik lub rozdzielona dwukropkami lista plików.

    -n   Wymusza wyprowadzenie danych wyjściowych po sprawdzeniu każdego
        pliku. Jest to przydatne jedynie podczas sprawdzania listy
        plików.  W zamierzeniu ma być przydatne programom, które
        wymagają wyprowadzania typów plików w potoku.

    -v   Drukuje informacje o wersji i kończy.

    -z   Próbuje zaglądać do plików skompresowanych.

    -L   powoduje, że program podąża za dowiązaniami symbolicznymi,
        podobnie jak w przypadku opcji ls(1) o identycznej nazwie (na
        systemach, które obsługują dowiązania symboliczne).

    -s   Normalnie, file próbuje czytać i określać rodzaj pliku jedynie
        dla tych argumentów, które są plikami zgłoszonymi przez stat(2)
        jako zwykłe pliki. Pozwala to uniknąć problemów, gdyż czytanie
        plików specjalnych może mie nieprzyjemne konsekwencje. Podanie
        opcji -s powoduje, że file czyta również argumenty będące
        plikami specjalnymi urządzeń blokowych i znakowych. Jest to
        przydatne do określania rodzaju systemu plików w przypadku
        danych  na surowych partycjach dysków, stanowiących pliki
        specjalne urządzeń blokowych. Opcja ta powoduje również, że
        file nie zważa na zgłaszany przez stat(2) rozmiar pliku, gdyż w
        niektórych systemach funkcja ta zgłasza zero dla surowych
        partycji dysków.

PLIKI

    /usr/share/misc/magic.mgc  -  domyślna  skompilowana  lista  liczb
    magicznych

    /usr/share/misc/magic - domyślna lista liczb magicznych

    /usr/share/misc/magic.mime - domyślna lista liczb magicznych, służąca
    do wypisywania typów MIME w przypadku podania opcji -i.

ŚRODOWISKO

    Zmienna środowiskowa MAGIC ustawia domyślny plik liczb magicznych.

ZOBACZ TAKŻE

    magic(5) - opis formatu pliku liczb magicznych.
    strings(1),  od(1),  hexdump(1) - narzędzia do testowania plików
    nietekstowych.

ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI

    Program ten prawdopodobnie wykracza poza definicję  FILE(CMD)  z
    definicji interfejsu Systemu V (System V Interface Definition). Wydaje
    się tak przynajmniej z tego, co można zrozumieć z  tamtejszego
    niejasnego języka...  Zachowanie programu jest w większości zgodne z
    zachowaniem programu z Systemu V o tej samej nazwie. Wersja niniejsza
    zna  więcej  magii,  więc będzie dawała w wielu wypadkach inne
    (dokładniejsze) wyniki.

    Jedną z istotnych różnic między tą wersją i wersją z Systemu V, jest
    to, że niniejsza wersja traktuje białe znaki jako separatory, więc
    spacje w łańcuchach wzorców muszą być chronione (przez odwrotny
    ukośnik). Na przykład,
    >10 string  language impress  (imPRESS data)
    w istniejącym pliku magicznym musiało by być zmienione na
    >10 string  language\ impress  (imPRESS data)
    Dodatkowo, w tej wersji, jeśli łańcuch wzorca zawiera odwrotny ukośnik,
    to musi być on chroniony. Na przykład
    0  string     \begindata   Andrew Toolkit document
    w istniejącym pliku magicznym musiało by być zmienione na
    0  string     \\begindata  Andrew Toolkit document

    Wersja 3.2 SunOS i późniejsze pochodzące z Sun Microsystems zawierają
    polecenie file(1), wywodzące się z polecenia z System V, lecz z pewnymi
    rozszerzeniami. Moja wersja różni się od Sun-owskiej tylko małymi
    szczegółami. Zawiera ona rozszerzenie operatora `&', używanego jako np.
    >16 long&0x7fffffff   >0    not stripped

KATALOG MAGICZNY

    Wpisy w pliku liczb magicznych pochodzą z wielu źródeł, głównie z
    USENET-u i zgłoszone przez różnych autorów. Christos Zoulas (adres
    poniżej) będzie zbierał dodatkowe lub poprawione wpisy pliku liczb
    magicznych. Zebrane wpisy będą okresowo dystrybuowane.

    Kolejność wpisów w pliku magicznym jest istotna. Zależnie od używanego
    systemu, kolejność, w której są ułożone, może być nieprawidłowa. Jeśli
    stare polecenie file używa pliku magicznego, warto zachować stary plik
    magiczny  dla  porównania   (zmieniając   jego   nazwę   na
    /usr/share/misc/magic.orig).

PRZYKŁADY

    $ file file.c file /dev/hda
    file.c:  C program text
    file:   ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1,
         dynamically linked, not stripped
    /dev/hda: block special

    $ file -s /dev/hda{,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
    /dev/hda:  x86 boot sector
    /dev/hda1: Linux/i386 ext2 filesystem
    /dev/hda2: x86 boot sector
    /dev/hda3: x86 boot sector, extended partition table
    /dev/hda4: Linux/i386 ext2 filesystem
    /dev/hda5: Linux/i386 swap file
    /dev/hda6: Linux/i386 swap file
    /dev/hda7: Linux/i386 swap file
    /dev/hda8: Linux/i386 swap file
    /dev/hda9: empty
    /dev/hda10: empty

    $ file -i file.c file /dev/hda
    file.c:   text/x-c
    file:    application/x-executable, dynamically linked (uses shared libs), not stripped
    /dev/hda:  application/x-not-regular-file

HISTORIA

    Polecenie file istniało w każdym systemie UNIX od przynajmniej wersji
    Research Version 6 (strona podręcznika man z 16 stycznia 1975). Wersja
    z Systemu V wprowadziła jedną istotną główną zmianę: zewnętrzną listę
    typów liczb magicznych. Spowolniło to trochę program, lecz uczyniło go
    bardziej elastycznym.

    Program ten, oparty na wersji z Systemu V, został napisany przez Iana
    Darwina <ian@darwinsys.com> bez zaglądania do innych źródeł.

    John Gilmore przerobił mocno ten kod, czyniąc go lepszym niż pierwsza
    wersja.  Geoff Collyer znalazł kilka nietrafności i dostarczył trochę
    wpisów w pliku liczb magicznych. Zmiana obsługi operatora ,,&'' przez
    Roba McMahona, cudcv@warwick.ac.uk, w 1989.

    Guy Harris, guy@netapp.com, wykonał wiele zmian w okresie od 1993 do
    dzisiaj.

    Podstawowy rozwój i konserwację w okresie od 1990 do dzisiaj prowadzi
    Christos Zoulas (christos@astron.com).

    Zmodyfikowany przez Chrisa Lowtha, chris@lowth.com, w 2000: Obsługa
    opcji ,,-i'' powodującej wyprowadzanie łańcuchów typów MIME oraz
    korzystającej z alternatywnego pliku liczb magicznych i wbudowanej
    logiki.

    Zmodyfikowany przez Erica Fischera (enf@pobox.com), w lipcu 2000, aby
    rozpoznawał kody znaków i próbował zidentyfikować język plików nie-
    ASCII.

    Lista osób, które wniosły wkład do katalogu "Magdir" (źródła pliku
    /etc/magic) jest za długa, aby ją ty przytaczać. Wiecie kim jesteście;
    dziękujemy.

NOTKA PRAWNA

    Copyright (c) Ian F. Darwin, Toronto,  Canada,  1986-1999.  Na
    standardowej licencji Berkeley Software Distribution; znajduje się ona
    w pliku LEGAL.NOTICE dystrybyowanych źródeł.

    Pliki tar.h oraz is_tar.c zostały napisane przez Johna Gilmore'a a
    pochodzą z jego ogólnie dostępnego programu tar, i nie podlegają
    powyższej licencji.

BŁĘDY

    Musi istnieć lepszy sposób na zautomatyzowanie konstrukcji pliku liczb
    magicznych ze wszystkiego w Magdir. Jaki to sposób? Co więcej, plik
    magiczny powinien być kompilowany do binarium (powiedzmy, ndbm(3) lub
    jeszcze lepiej, do ASCII o stałej długości łańcuchów znakowych do
    użytku w heterogenicznych środowiskach sieciowych) w celu szybszego
    uruchamiania.  Wtedy program działałby tak szybko, jak program o tej
    samej nazwie z Wersji 7, z elastycznością wersji z Systemu V.

    file używa kilku algorytmów,  które  przedkładają  szybkość  nad
    dokładność,  więc  może  zostać zmylony co do zawarotści plików
    tekstowych.

    Obsługa plików tekstowych (przede wszystkim dla języków programowania)
    jest uproszczona, nieefektywna a do aktualizacji wymaga rekompilacji.

    Powinnna istnieć klauzula ,,else'', aby obsłużyć kontynuacje linii.

    Plik liczb magicznych i słowa kluczowe powinny obsługiwać wyrażenia
    regularne. Używanie przez nie znaku ASCII TAB jako separatora pól jest
    paskudne i utrudnia edycję plików, ale jest już zakorzenione.

    Może być zalecanym zezwolenie na występowanie wielkich liter w słowach
    kluczowych, np. polecenia troff(1) vs makra stron podręcznika man.
    Obsługa wyrażeń regularnych ułatwiłaby to.

    Program nie identyfikuje poprawnie FORTRANu.  Powinno być możliwe
    rozpoznawanie FORTRANu przez wyszukanie pewnych słów kluczowych, które
    pojawiają  się po wcięciach na początku linii.  Obsługa wyrażeń
    regularnych ułatwiłaby to.

    Lista słów kluczowych w ascmagic prawdopodobnie przynależy do pliku
    liczb magicznych.  Można to zrobić poprzez użycie jakiegoś słowa
    kluczowego, w rodzaju ,,*'' jako wartości przesunięcia w pliku.

    Inną optymalizacją byłoby sortowanie pliku magicznego w ten sposób, by
    można było przelecieć wszystkie testy pierwszego bajtu, pierwszego
    słowa, pierwszego podwójnego słowa itd., gdy tylko zostanie  on
    załadowany. Narzekania na konflikty we wpisach plików magicznych.
    Ustalenie zasady, że wpisy w pliku liczb magicznych są sortowane w
    oparciu o przesunięcie w badanym pliku, nie zaś o pozycję wewnątrz
    pliku magicznego?

    Program powinien umożliwić ocenę, ,,jak dobre'' było zgadnięcie.
    Kończymy na usuwaniu zgadnięć (np. ,,From '' jako pierwsze 5 znaków w
    pliku), ponieważ nie są one tak dobre jak inne zgadnięcia (np.
    ,,Newsgroups:'' vs ,,Return-Path:''). Jednak wciąż, jeśli inne nie będą
    pasować, powinno być możliwe użycie pierwszych zgadnięć.

    Program  ten  jest  wolniejszy  niż  polecenia  file  niektórych
    dystrybutorów.  Nowa obsługa kodów wieloznakowych czyni go jeszcze
    wolniejszym.

    Ta strona podręcznika man, a szczególnie ta sekcja, jest zbyt długa.

DOSTĘPNOŚĆ

    Najnowszą oryginalną wersję programu tego autora można pobrać z
    anonimowego ftp z ftp.astron.com z katalogu /pub/file/file-X.YY.tar.gz

         Chronione prawem autorskim ale dystrybuowalne     FILE(1)