Provided by: freetable_2.3-2_all bug

NAME

    freetable - program ułatwiający tworzenie HTML-owych tabeli

WERSJA

    Ten dokument opisuje freetable w wersji 2.3.

    Może być nie w pełni prawidłowy jeśli używasz innej wersji.

SYNOPSIS

    freetable [opcje] nazwapliku

    lub

    freetable [opcje]

    Dostępne opcje to :

    -h, --help  Program wydrukuje informację o sposobie użycia i skończy

    -V, --version Program wydrukuje numer wersji i skończy

    -c, --comment Program wstawi przed każdą komórką komentarz o jej
    pozycji

    -b, --no-nbsp Program nie wstawi   do pustych komórek celem
    wizualnego ich obniżenia na graficznych przeglądarkach

    -w, --warning Program wstawi ostrzeżenie że powinnaś raczej zmieniać
    źródło niż tabelę przed każdą tabelą, którą stworzy.

    -l, --location Program zamieni tagi lokacyjne <row> i <col> wewnątrz
    tabeli na pozycję komórki, w której wystąpią.

    -m, --macro [program]
           Program przepuści tabelę przez makroprocesor (domyślnie:
    m4)

OSTRZEŻENIE

    NIE UŻYWAJ MAKROPROCESORA NA NIEPEWNYM ŹRÓDLE
    M4 MOŻE ZOSTAĆ UŻYTE DO NARUSZENIA TWEGO BEZPIECZEŃSTWA
    WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ URUCHAMIAJĄC :

    info m4 'UNIX commands' syscmd

DESCRIPTION

    Ten program jest wyzwolonym (wolnodostępnym) następcą wwwtable.

    HTML to świetny język, ale ma straszną niedoróbę : tabele. Spędziłem
    wiele czasu wpatrując się w HTMLowy kod i próbując zgadnąć, która
    komórka kodu odpowiada której w przeglądarce.

    Jeśli również miałeś ten problem, to być może za chwilę zostanie
    rozwiązany.

    Program czyta z pliku lub ze stdin. Szuka linii zaczynającej opis
    tabeli :

      <wwwtable [opcje]>

    Analizuje ten opis, wstawia poprawną HTML-ową tabelę i szuka następnego
    opis, aż plik się skończy.

SKŁADNIA TABELI

    Jest bardzo prosta :

      wwwtable
      <wwwtable [opcje]>
      [preambuła]
      [komórka]
      [komórka]
      ...
      </wwwtable>

    opcje będą przekazane do taga <table>. Preambuła to dowolny HTML-owy
    text. Będzie umieszczony bezpośrednio przed tabelą.

    komórka to albo normalna_komórka (tag <td>) albo nagłówkowa_komórka
    (tag <th>). Tak przynajmniej było w starszych wersjach freetable. W
    następnej sekcji są opisane nowe metody adresowania komórek.

      normalna_komórka :
      (rząd,kolumna) opcje
      zawartość

      nagłówkowa_komórka :
      ((rząd,kolumna)) opcje
      zawartość

    opcje będą przekazane do komórkowego taga. Atrybuty colspan i rowspan
    są uwzględniane podczas tworzenia tabeli.

    zawartość maże zawierać text, tagi a nawet osadzoną tabelę.

    Jeśli używasz opcji -m (lub --macro), zawartość będzie przerobiona
    przez m4(1), z <row> i <col> ustawionymi na adres aktualnej komórki

    rząd i kolumna mogą być zarówno liczbami, wyrażeniami względnymi, albo
    regex'ami. W przeciwieństwie do wwwtable, z freetable możesz używać
    regex'ów również dla komórek nagłówka. Możesz również używać *, co
    znaczy dokładnie tyle co .*.

    Wyrażenia względne to :

    = albo pusta znaczy : tyle samo co w poprzedniej komórce

    + albo +X znaczy : o 1 lub X więcej niż w poprzedniej komórce

    - albo -X znaczy : o 1 lub X więcej niż w poprzedniej komórce

    Jeśli wiele definicji adresuje tą samą komórkę zarówno opcje jak i
    zawartość są doklejane w kolejności wystąpienia.

    Jeśli chcesz używać tylko regex'ów musisz powiedzieć programowi o
    adresie ostatniej komórki :

      <wwwtable>
      (*,1)
      to są piewsze kolumny
      (1,*)
      to są piewsze rzędy
      (4,4)
      </wwwtable>

ALTERNATYWNE ADRESY KOMÓREK

    Adresowanie komórek za pomocą wyrażeń regularnych jest bardzo
    niewygodne. Z tego powodu, w freetable 2.0 zostały wprowadzone dwie
    nowe metody. Obie mogą być użyte zarówno do komórek normalnych jak i
    nagłówkowych.

    Zachowana jest pełna wsteczna kompatybilność. W tym celu została
    wprowadzona nowa składnia. Niestety, nie możesz adresować rzędu i
    kolumny używając odmiennych metod. Żeby obejść ten problem, obie nowe
    metody są bardzo tolerancyjne i pozwalają na użycie =, +, -, +X -X oraz
    pustego łańcucha z tym samym znaczeniem, jakie mają one w starej
    metodzie.

    Nowe metody potrafią samodzielnie ustalić rozmiar tabeli.

    ZASIĘGI

      (zasięg rzędów;zasięg kolumn) opcje
      zawartość

    Składnia wygląda jak: 1-2,4-7,9,12. Zduplikowane adresy zostają
    wyeliminowane. Dla potrzeb adresowania relatywnego, użyty jest ostatni
    podany numer. A więc jeśli napiszesz

      (1-100,32;1)
      foo
      (+,)
      bar

    Komórka (33,1) będzie zawierać `foobar' a wszystkie pozostałe tylko
    `foo'.

    DOWOLNY KOD PERL

      ({kod dla rzędów},{kod dla kolumn}) opcje
      zawartość

    Możesz używać dowolnego kodu Perl o ile zmieści się w jednej linijce,
    pasuje do naszego wyrażenia regularnego i da w wyniku listę. Niestety,
    nie istnieje wyrażenie regularne pasujące do dowolnego kodu Perl, ale
    dopóki twój kod nie zawiera },{ ani }), powinno działać. Przykład:

      <wwwtable>
      ({grep {$_%3 == 1} 1..100},{1..2,4})
      foo
      </wwwtable>

    Da tabele 100 rzędów x 4 kolumny z `foo' w każdej 1wszej, 2giej i 4tej
    kolumnie każdego rzędu o numerze dającym reszte 1 w dzieleniu przez 3.

    Jeśli chcesz użyć "dowolnego kodu" w jednej częsci adresu a zasięgu w
    drugiej zastąp w definicji zasięgu - przez .. i włóż zasięg między { i
    }.

    Jeśli chcesz użyć "dowolnego kodu" w jednej częsci adresu a wyrażenia
    regulernego w drugiej, musisz napisać {grep {/wyraenie/} od..do}.
    Niestety, w tym wypadku musisz podać rozmiar tablicy.

NIEZGODNOŚCI Z WWWTABLE

    Jeśli poprzednio używałeś wwwtable, a teraz chcesz się przesiąść,
    powinieneś przeczytać ten rozdział. Większość jest o regex'ach. Zauważ
    również, że wwwtable nie mógł używać podstawiania tagów lokacyjnych ani
    makroprocesora.

    Opcja -w ma przeciwne znaczenie. Domyślnie żadne ostrzeżenie nie jest
    drukowane, a -w albo --warning służą wymuszeniu takiego ostrzażenia.

    Komórki nagłówkowe mogą być zdefiniowane za pomocą regex'ów :

      ((1,*))

    Nie było to możliwe z wwwtable.

    Liczniki pozycji na osiach są 100%-owo niezależne. Wynika z tego że kod
    :

      (*,1) width=30
      (*,2) width=35
      (*,3) width=40
      (=,=)
      Cośś

    umieści Cośś w 3ciej kolumnie. Jeśli chcesz, by było w 1wszej, napisz :

      (*,1) width=30
      (*,2) width=35
      (*,3) width=40
      (=,1)
      Cośś

    albo

      (*,) width=30
      (*,+) width=35
      (*,+) width=40
      (=,1)
      Cośś

    W freetable 2.0 zostały wprowadzone dwie nowe metody adresowania
    komórek. Są całkowicie niezgodne z wwwtable.

BUGS

    Adres typu "Dowolny Kod Perl" może nie działać ze skomplikowanym kodem.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

    m4(1)

AUTOR

    Tomasz Wegrzanowski <taw@users.sourceforge.net>

    (zarówno angielska jak i polska wersja)