Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    grep, egrep, fgrep - wypisz linie pasujące do wzorca

SKŁADNIA

    grep [opcje] wzorzec [plik...]
    grep [opcje] [-e wzorzec | -f plik] [plik...]

OPIS

    grep przeszukuje wskazane pliki wejściowe (lub standardowe wejście
    jeśli nie podano żadnych lub podano nazwę pliku '-'), szukając linii
    zawierających coś pasującego do podanego wzorca.  Domyślnie, grep
    wypisuje pasujące linie.

    Dodatkowo dostępne są dwa programy wariantowe egrep i fgrep.  Egrep
    jest tym samym, co grep -E. Fgrep jest tym samym, co grep -F.

OPCJE

    -A num, --after-context=num
       Wypisuje  po  pasujących  liniach  num linii następującego
       kontekstu.

    -a, --text
       Przetwarza plik binarny tak, jakby był on tekstowy; jest to
       równoważnik opcji --binary-fnums=text.

    -B num, --before-context=num
       Wypisuje przed pasującymi liniami num linii poprzedzającego
       kontekstu.

    -C [num], -num, --context[=num]
       Wypisuje num linii (domyślnie 2) kontekstu w wyjściu.

    -b, --byte-offset
       Wypisuje przed każdą linią wyjścia jej offset bajtowy w pliku
       wejściowym.

    --binary-files=typ
       Jeśli pierwszych kilka bajtów pliku wskazuje, że zawiera on dane
       binarne, to zakładane jest, że jest to plik typu typ. Domyślnym
       typem jest binarny (binary), a grep normalnie albo wypisuje
       jednolinijkowy komunikat mówiący o dopasowaniu pliku binarnego,
       albo nie wypisuje komunikatu, gdy nie znaleziono dopasowania.
       Jeżeli typem jest without-match (bez dopasowania), to grep
       zakłada, że ten plik binarny nie pasuje; jest to równoważne
       działaniu opcji -I. Jeśli typem jest text, to grep przetwarza
       plik binarny tak, jakby był on tekstowy; jest to równoważne
       opcji -a. Ostrzeenie: Może się zdarzyć, że wypisane przez grep
       --binary-files=text śmiecie binarne dadzą przykre skutki uboczne
       jeżeli wyjściem będzie terminal a jego sterownik zinterpretuje
       niektóre z nich jako swoje polecenia.

    -c, --count
       Wyłącza normalne wyjście; zamiast niego dla każdego pliku
       wejściowego wypisuje liczbę pasujących linii.  Z opcją -v,
       --invert-match (patrz niżej), liczy linie niepasujące.

    -d akcja, --directories=akcja
       Jeśli  plik  wejściowy  jest  katalogiem, stosuje to jego
       przetworzenia akcj. Domyślną akcj jest read, co znaczy, że
       katalogi są czytane dokładnie tak samo, jakby były zwykłymi
       plikami. Jeśli wartością akcji jest skip, to katalogi są
       milcząco pomijane. Jeśli wartością akcji jest recurse, to grep
       czyta wszystkie pliki pod każdym katalogiem, rekurencyjnie; jest
       to równoważne opcji -r.

    -E, --extended-regexp
       Interpretuje wzorzec jako rozszerzone wyrażenie regularne (patrz
       niżej).

    -e wzorzec, --regexp=wzorzec
       Używa wzorca jako wzorca; użyteczne do ochronienia wzorów
       zaczynających się od -.

    -F, --fixed-strings
       Interpretuje wzorzec jako listę łańcuchów o stałej długości,
       oddzielonych znakami nowej linii, które należy dopasować każdy z
       osobna.

    -f plik, --file=plik
       Pobiera wzorce z plik, po jednym z każdej linii. Plik pusty
       zawiera zero wzorców, nie pasując do niczego.

    -G, --basic-regexp
       Interpretuje wzorzec jako podstawowe wyrażenie regularne (zobacz
       niżej). Jest to zachowanie domyślne.

    -H, --with-filename
       Dla każdego dopasowania wypisuje nazwę pliku.

    -h, --no-filename
       -h, --no-filename Wyłącza poprzedzanie wyników nazwami plików
       podczas przeszukiwania wielu plików.

    --help Wypisuje krótki tekst pomocy.

    -I   Przetwarza plik binarny tak, jakby nie zawierał on pasujących
       danych; jest to równoważne opcji --binary-files=without-match.

    -i, --ignore-case
       Ignoruje rozróżnienia w wielkości liter we wzorcu oraz w plikach
       wejściowych.

    -L, --files-without-match
       Wyłącza normalne wyjście; zamiast niego wypisuje nazwę każdego
       pliku, z którego normalnie nie wypisano by żadnego wyjścia.
       Przeszukiwanie zakończy się na pierwszej pasującej linii.

    -l, --files-with-matches
       Wyłącza normalne wyjście; zamiast niego wypisuje nazwę każdego
       pliku,  z  którego  normalnie wypisano by jakieś wyjście.
       Przeszukiwanie zakończy się na pierwszej pasującej linii.

    --mmap Jeśli to możliwe, do odczytu wejścia korzysta z  funkcji
       systemowej  mmap(2)  zamiast domyślnej read(2).  W pewnych
       sytuacjach --mmap daje lepszą wydajność. Może jednak spowodować
       niezdefiniowane zachowanie (łącznie ze zrzutem rdzenia) jeśli
       podczas działania grep plik wejściowy się skurczy lub wystąpi
       błąd wejścia/wyjścia.

    -n, --line-number
       Poprzedza każdą linię wyjścia numerem linii z odpowiedniego
       pliku wejściowego.

    -q, --quiet, --silent
       Po cichu; wyłącza normalne wyjście. Przeszukiwanie zakończy się
       na pierwszej pasującej linii. Zobacz także poniżej opcje -s lub
       --no-messages.

    -r, --recursive
       Czyta wszystkie pliki pod każdym katalogiem, rekurencyjnie; jest
       to równoważne opcji -d recurse.

    -s, --no-messages
       Wyłącza komunikaty błędów o plikach nieistniejących lub nie do
       odczytania. Uwaga o przenośności: w przeciwieństwie do GNU
       grep, tradycyjny grep nie był zgodny z POSIX.2, gdyż brakowało
       mu opcji -q a opcja -s zachowywała się jak opcja -q z GNU grep.
       Skrypty powłoki, które mają być przenośne na tradycyjny grep
       powinny unikać zarówno -q, jak  i  -s  i  zamiast  tego
       przekierowywać wyjście do /dev/null.

    -U, --binary
       Traktuje plik jako binarny. Domyślnie, w DOS-ie i MS Windows,
       grep zgaduje typ pliku spoglądając na zawartość pierwszych 32 kB
       przeczytanych z pliku. Jeśli zdecyduje, że plik jest tekstowy,
       udziera znaki CR z oryginalnej zawartości pliku (po to żeby
       wyrażenia regularne z ^ i $ działały poprawnie). Podanie -U
       wyłącza to zgadywanie, powodując, że wszystkie pliki są czytane
       i przekazywane mechanizmowi dopasowywującemu dosłownie; jeśli
       plik jest plikiem tekstowym z parami CR/LF na końcu linii,
       spowoduje to, że niektóre wyrażenia regularne nie zadziałają.
       Opcja ta nie działa na platformach innych niż MS-DOS i MS
       Windows.

    -u, --unix-byte-offsets
       Raportuje offsety bajtowe w stylu Unixowym. Przełącznik ten
       powoduje, że grep raportuje offsety bajtowe tak, jakby plik był
       plikiem tekstowym typu Uniksowego, tj. z udartymi znakami CR.
       Da to rezultaty identyczne jak uruchomienie grepa na maszynie
       Uniksowej. Opcja ta nie wywołuje żadnego efektu, chyba że użyto
       także opcji -b; nie działa na platformach innych niż MS-DOS i MS
       Windows.

    -V, --version
       Wypisuje numer wersji grepa na standardowe wyjście błędów. Ów
       numer wersji powinno się załączać we wszystkich zgłoszeniach
       błędów (patrz niżej).

    -v, --invert-match
       Odwraca sens dopasowania, wybiera linie niepasujące.

    -w, --word-regexp
       Wybiera tylko te linie, w których dopasowania wzorca tworzą całe
       słowa. Przeprowadzany test polega na tym, że dopasowywany
       podciąg musi albo znajdować się na początku linii, albo być
       poprzedzony znakiem nie tworzącym słowa.  Podobnie, musi albo
       znajdować się na końcu linii, albo musi następować po nim znak
       nie tworzący słowa. Znakami tworzącymi słowa są litery, cyfry i
       znak podkreślenia.

    -x, --line-regexp
       Wybiera tylko te dopasowania, które dokładnie pasują do całej
       linii.

    -y   Przestarzały synonim -i.

    -Z, --null
       Zamiast znaku, który normalnie występuje po nazwie  pliku
       wypisuje bajt zerowy ( ASCII NUL).  Na przykład, grep -lZ
       wypisuje po nazwie pliku bajt zerowy, zamiast, jak zwykle, znaku
       nowej linii.  Opcja ta powoduje, że wyjście jest jednoznaczne,
       nawet przy nazwach plików zawierających niecodzienne znaki, jak
       znak nowej linii. Może być wykorzystywana z poleceniami typu:
       find -print0, perl -0, sort -z czy xargs -0, umożliwiając
       przetwarzanie plików o dowolych nazwach, nawet zawierających
       znaki nowej linii.

WYRAŻENIA REGULARNE

    Wyrażenie regularne to wzorzec opisujący zbiór łańcuchów.  Wyrażenia
    regularne są zbudowane analogicznie do wyrażeń arytmetycznych, przez
    zastosowanie do połączenia mniejszych wyrażeń rozmaitych operatorów.

    grep rozumie dwie  różne  wersje  składni  wyrażeń  regularnych:
    "podstawową" i "rozszerzoną".  W GNU.B grep obie te składnie przy
    użyciu nie różnią się zakresem dostępnych możliwości.  W innych
    implementacjach podstawowe wyrażenia regularne są mniej rozbudowane.
    Poniższy opis stosuje się do rozszerzonych wyrażeń regularnych; różnice
    w stosunku do wyrażeń podstawowych podsumowano na końcu.

    Fundamentalnymi  "cegiełkami"  są wyrażenia regularne pasujące do
    pojedynczego znaku. Większość znaków, w tym wszystkie litery i cyfry,
    to wyrażenia regularne pasujące do samych siebie. Każdy metaznak
    mający specjalne znaczenie może być cytowany przez poprzedzenie go
    odwrotnym ukośnikiem.

    Lista znaków zawarta między [ a ] pasuje do każdego pojedynczego znaku
    na tej liście; jeśli pierwszym znakiem listy jest daszek ^, pasuje
    wtedy ona do każdego znaku nie znajdującego się na liście. Dla
    przykładu, wyrażenie  regularne  [0123456789]  pasuje  do  każdej
    pojedynczej cyfry.  Zakres znaków ASCII podać można określając znak
    pierwszy i ostatni, oddzielone myślnikiem. I na koniec: predefiniowano
    pewne nazwane klasy znaków. Ich nazwy mówią same za siebie, i są to:
    [:alnum:], [:alpha:], [:cntrl:], [:digit:], [:graph:],  [:lower:],
    [:print:],  [:punct:],  [:space:], [:upper:] oraz [:xdigit:].  Na
    przykład [[:alnum:]] oznacza [0-9A-Za-z], z tym wyjątkiem, że ta druga
    forma zależy od kodowania znaków ASCII i ustawień regionalnych POSIX
    (locale), podczas gdy pierwsza jest przenośna.  (Zauważ, że nawiasy
    kwadratowe w nazwach klas są częścią nazw symbolicznych i muszą być
    umieszczone dodatkowo, oprócz pary nawiasów ograniczającej samą listę).
    Większość metaznaków traci swoje szczególne znaczenie wewnątrz list.
    Aby umieścić tam dosłowny ], umieść go jako pierwszy na liście.
    Podobnie,  aby umieścić dosłowny ^, umieść go gdziekolwiek poza
    pierwszym miejscem. W końcu, aby umieścić dosłowny -, umieść go na
    ostatku.

    Kropka .  pasuje do każdego pojedynczego znaku. Symbol \w to synonim
    [[:alnum:]] a \W to synonim [^[:alnum]].

    Daszek ^ oraz znak dolara $ są metaznakami, które pasują odpowiednio do
    łańcucha pustego na początku i na końcu linii. Symbole \< oraz \>
    pasują odpowiednio do łańcucha pustego na początku i na końcu słowa.
    Symbol \b pasuje do łańcucha pustego na krawędzi słowa, zaś \B pasuje
    do pustego łańcucha zakładając, że nie jest on na krawędzi słowa.

    Po wyrażeniu regularnym może następować jeden z kilku operatorów
    powtórzenia:
    ?   Poprzedzający element jest opcjonalny i pasuje nie więcej niż
       raz.
    *   Poprzedzający element będzie dopasowany zero lub więcej razy.
    +   Poprzedzający element będzie dopasowany jeden lub więcej razy.
    {n}  Poprzedzający element pasuje dokładnie n razy.
    {n,}  Poprzedzający element pasuje n lub więcej razy.
    {,m}  Poprzedzający element jest opcjonalny i pasuje co najwyżej m
       razy.
    {n,m} Poprzedzający element pasuje co najmniej n razy, ale nie więcej
       niż m razy.

    Dwa wyrażenia regularne można ze sobą złączyć (skonkatenować); do
    wynikowego wyrażenia regularnego pasuje każdy ciąg utworzony przez
    złączenie dowolnych dwóch ciągów, które  odpowiednio  pasują  do
    złączonych podwyrażeń.

    Dwa  wyrażenia  regularne  można  połączyć  operatorem infiksowym
    (wrostkowym) |; do wynikowego wyrażenia regularnego pasuje dowolny ciąg
    pasujący do jednego bądź do drugiego z podwyrażeń.

    Powtarzanie ma priorytet nad łączeniem, które z kolei bierze górę nad
    alternatywą. Całe wyrażenie regularne można ująć w nawiasy, celem
    unieważnienia tych reguł priorytetowych.

    Wsteczne odniesienie \n, gdzie n jest pojedynczą cyfrą, dopasowuje
    podciąg poprzednio dopasowany n-tym ujętym w nawiasy podwyrażeniem
    wyrażenia regularnego.

    W podstawowych wyrażeniach regularnych metaznaki ?, +, {, |, ( oraz )
    tracą swoje szczególne znaczenie; zamiast nich należy użyć wersji z
    odwrotnym ukośnikiem: \?, \+, \{, \|, \( oraz \).

    Tradycyjny egrep nie traktuje { jako metaznaku. Niektóre implementacje
    udostępniają zamiast niego \{, więc przenośne skrypty powinny unikać {
    we wzorcach egrep, a do dopasowywania dosłownego znaku { stosować [{].

    GNU egrep usiłuje obsługiwać tradycyjny sposób użycia zakładając, że {
    nie  posiada  szczególnego  znaczenia  jeśli byłby on początkiem
    nieprawidłowego określenia liczby powtórzeń. Na przykład, polecenie
    powłoki egrep '{1' szuka dwuznakowego łańcucha {1, zamiast zgłaszać
    błąd składni w wyrażeniu regularnym.  POSIX.2 pozwala na  takie
    zachowanie jako rozszerzenie standardu, ale przenośne skrypty powinny
    go unikać.

ZMIENNE ŚRODOWISKA

    GREP_OPTIONS
       Ta zmienna określa domyślne opcje, jakie zostaną umieszczone
       przed wszystkimi opcjami podanymi wprost. Na przykład, jeśli
       GREP_OPTIONS  jest   równe   '--binary-files=without-match
       --directories=skip', to grep zachowa się tak, jakby podano
       --binary-files=without-match  i  --directories=skip  przed
       ewentualnymi jawnymi opcjami.  Określenia opcji oddziela się
       białymi znakami. Odwrotny ukośnik cytuje następny znak, zatem
       można go wykorzystać do podania opcji zawierającej biały znak
       lub odwrotny ukośnik.

    LC_ALL, LC_MESSAGES, LANG
       Te zmienne podają ustawienie regionalne (locale) LC_MESSAGES,
       określające  język,  jakiego grep ma użyć w komunikatach.
       Ustawienie locale jest określane przez  pierwszą  z  tych
       zmiennych, która ma nadaną wartość. Jeśli nie istnieje żadna z
       nich, to stosowana jest amerykańska odmiana angielskiego. Dzieje
       się tak również w przypadku, gdy nie zainstalowano katalogu z
       komunikatami lub jeśli grep nie został skompilowany z obsługą
       języków narodowych (NLS).

    LC_ALL, LC_CTYPE, LANG
       Te  zmienne podają ustawienie regionalne (locale) LC_CTYPE
       określające typ znaków, np. które z nich są białymi znakami.
       Ustawienie  locale  jest  określane przez pierwszą z tych
       zmiennych, która ma nadaną wartość. Jeśli nie istnieje żadna z
       nich, to stosowane jest ustawienie POSIX.  Dzieje się tak
       również w przypadku, gdy  nie  zainstalowano  katalogu  z
       komunikatami lub jeśli grep nie został skompilowany z obsługą
       języków narodowych (NLS).

    POSIXLY_CORRECT
       Jeśli jest ustawiona, to grep zachowuje  się  zgodnie  z
       wymaganiami POSIX.2; w przeciwnym razie grep zachowuje się
       bardziej jak inne programy GNU. POSIX.2 żąda, by opcje, które
       występują po nazwach plików były traktowane jak nazwy plików.
       Domyślnie zaś, opcje takie są przesuwane na początek listy
       argumentów i traktowane jak opcje. Ponadto, POSIX.2 wymaga, by
       nierozpoznane  opcje  były  zgłaszane  jako  "nielegalne"
       ("illegal"), ale ponieważ tak naprawdę nie naruszają one prawa,
       domyślnie zgłaszane są  jako  "nieprawidłowe"  ("invalid").
       POSIXLY_CORRECT  wyłącza  także _N_GNU_nonoption_argv_flags_,
       opisane poniżej.

    _N_GNU_nonoption_argv_flags_
       (Tu N jest numerycznym identyfikatorem procesu grepa). Jeśli i-
       tym znakiem wartości tej zmiennej środowiska jest 1, to i-ty
       argument przekazany do grep nie jest uważany za opcję, nawet
       jeśli na nią wygląda.  Powłoka może umieścić tę zmienną w
       środowisku dla każdego polecenia, jakie uruchamia, podając,
       które argumenty są wynikiem rozwinięcia nazw plików i stąd nie
       powinny być traktowane jako opcje. Zachowanie to jest dostępne
       tylko z biblioteką GNU C i tylko wtedy gdy nie ustawiono
       POSIXLY_CORRECT.

DIAGNOSTYKA

    Normalnie status zakończenia równa się 0 jeśli znaleziono dopasowania,
    a 1 jeśli nie znaleziono żadnych.  Opcja -v odwraca sens statusu
    zakończenia. Status zakończenia równa się 2 jeśli wystąpiły błędy
    składniowe we wzorcu, niedostępne pliki wejściowe lub inne błędy
    systemowe.

BŁĘDY

    Zgłoszenia błędów wysyłaj, proszę, do bug-gnu-utils@gnu.org.  Upewnij
    się, że gdzieś w polu tematu ("Subject:") umieściłeś słowo "grep".

    Duże liczniki powtórzeń w konstrukcji {m,n} mogą spowodować, że grep
    zużyje mnóstwo pamięci. Oprócz tego, pewne inne niejasne wyrażenia
    regularne wymagają czasu i przestrzeni rosnącej wykładniczo i mogą
    spowodować, że grepowi zabraknie pamięci.

    Wsteczne odwołania są bardzo powolne i mogą wymagać czasu rosnącego
    wykładniczo.