Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    gzexe - kompresuj pliki wykonywalne

SKŁADNIA

    gzexe [ nazwa ... ]

OPIS

    Narzędzie  gzexe  umożliwia kompresowanie plików wykonywalnych, a
    następnie ich automatyczną dekompresję po  uruchomieniu  archiwum
    (oczywiście z utratą prędkości wywołania). Na przykład, jeśli wywołasz
    ``gzexe /bin/cat'', to utworzone zostaną następujące pliki:
      -r-xr-xr-x 1 root bin  9644 Feb 11 11:16 /bin/cat
      -r-xr-xr-x 1 bin  bin 24576 Nov 23 13:21 /bin/cat~
    /bin/cat~ jest plikiem oryginalnym, a /bin/cat jest samorozpakowującym
    się plikiem wykonywalnym. Jeśli jesteś pewien, że wersja skompresowana
    działa właściwie, możesz usunąć /bin/cat~.

    Narzędzie to jest najbardziej przydatne na systemach z małymi dyskami.

OPCJE

    -d   dekompresuje podane pliki wykonywalne.

ZOBACZ TAKŻE

    gzip(1), znew(1), zmore(1), zcmp(1), zforce(1)

NIEDOSKONAŁOŚCI

    Plik skompresowany jest skryptem powłoki. Może to powodować pewne
    dziury bezpieczeństwa. Praktycznie, skompresowany plik wykonywalny
    zależy od ustawienia zmiennej PATH, w której może znaleźć gzip i
    niektóre inne narzęzia (tail, chmod, ln, sleep).

BŁĘDY

    gzexe próbuje odtworzyć na archiwum atrybuty originalnych plików, lecz
    czasem będziesz musiał je poprawić ręcznie, przy użyciu chmod lub
    chown.

                                   GZEXE(1)