Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

   hexdump - zrzut ascii, dziesiętny, szesnastkowy, ósemkowy

SKŁADNIA

   hexdump [-bcdovx] [-e napis_formatu] [-f plik_formatu] [-n dugo]
   [-s pomi] plik ...

OPIS

   Narzędzie hexdump jest filtrem, który wyświetla podane pliki, lub
   standardowe wejście, jeśli nie podano plików, używając do tego celu
   podanego przez użytkownika formatu.

   Opcje są następujące

   -b     Jednobajtowe wywietlanie semkowe. Wyświetl szesnastkowo
         offset wejściowy, a za nim szesnaście, trójkolumnowych,
         oddzielonych spacjami, wypełnionych zerami bajtów wejściowych
         w formacie ósemkowym.

   -c     Jednobajtowe wywietlanie znakowe. Wyświetl szesnastkowo
         offset wejściowy, a za nim szesnaście, trójkolumnowych,
         oddzielonych spacjami bajtów w formacie ascii.

   -d     Dwubajtowe wywietlanie dziesitne. Wyświetl szesnastkowo
         offset wejściowy, a za nim osiem, pięciokolumnowych,
         oddzielonych spacjami, wypełnionych zerami jednostek
         dwubajtowych, zawierających dane wejściowe, w formacie
         dziesiętnym.

   -e napis_formatu
         Podaje napis formatujący, którego użyć do wyświetlania
         danych.

   -f plik_formatu
         Podaje plik, który zawiera jeden, lub więcej, oddzielonych
         nową linią napisów formatujących. Puste linie, oraz linie
         zaczynające się od krzyżyka (#) są ignorowane.

   -n dugo Interpretuj tylko dugo bajtów wejścia.

   -o     Dwubajtowe wywietlanie semkowe. Wyświetl szesnastkowo
         offset wejściowy, a za nim osiem szeciokolumnowych,
         oddzielonych spacjami, wypełnionych zerami, dwubajtowych
         fragmentów danych wejściowych, w formacie ósemkowym.

   -s offset  Pomiń offset bajtów, licząc od początku wejścia. Domyślnie
         offset jest interpretowany jako liczba dziesiętna. Po
         poprzedzeniu go przedrostkiem 0x lub 0X, jest interpretowany
         jako liczba szesnastkowa, a jeśli jest poprzedzony
         prowadzącym 0, to jest interpretowany jako liczba ósemkowa.
         Dołączenie do offsetu znaku b, k, lub m powoduje, że jest on
         interpretowany jako wielokrotność odpowiednio 512, 1024, lub
         1048576.

   -v     Opcja -v Powoduje wyświetlenie zrzutu wszystkich danych
         wejściowych. Bez opcji -v, dowolna liczba grup linii
         wyjściowych, która będzie identyczna z bezpośrednio
         poprzedzającą grupą linii (poza offsetami wejściowymi),
         będzie zamieniana linią z gwiazdką.

   -x     Dwubajtowe wywietlanie szesnastkowe. Wyświetl szesnastkowo
         offset wejściowy, a za nim osiem, oddzielonych spacjami,
         czterokolumnowych, wypełnionych zerami, dwubajtowych
         fragmentów danych wejściowych, w formacie szesnastkowym.

   Dla każdego pliku wejściowego hexdump kopiuje dane wejściowe na
   standardowe wyjście, przekształcając dane według napisów formatujących,
   podanych w opcjach -e i -f, w wypadku gdy były one podane.

  Formaty
   Napis formatujący składa się z dowolnej ilości jednostek formatujących,
   oddzielonych białą spacją. Jednostka formatująca składa się z
   maksymalnie trzech elementów: licznika iteracji, licznika bajtów i
   formatu.

   Licznik iteracji jest opcjonalną dodatnią liczbą całkowitą, której
   wartość domyślna to jeden. Każdy format jest załączany tyle razy, ile
   wskazano w liczniku iteracji.

   Licznik bajtów jest opcjonalną dodatnią liczbą całkowitą. Jeśli zostanie
   podana, to definiuje liczbę bajtów, które należy zinterpretować w każdej
   iteracji formatu.

   Jeśli podano licznik iteracji i/lub bajtów, to po liczniku iteracji i/lub
   przed licznikiem bajtów trzeba umieścić ukośnik, aby móc je rozróżnić.
   Białe spacje przed ukośnikiem są ignorowane.

   Format jest częścią wymaganą i musi być ujęty w podwójne cudzysłowy ("
   "). Jest on interpretowany jak napis formatujący fprintf (zobacz
   fprintf(3)), lecz z następującymi wyjątkami:

      +o  Gwiazdka (*) nie może być używana do określania precyzji, lub
        szerokości pola.

      +o  Liczba bajtów, lub dokładność pola jest wymagana dla każdego
        znaku konwersji ``s'' (w przeciwieństwie do fprintf(3) gdzie
        domyślnie, bez podanej precyzji, drukowany jest cały napis).

      +o  Znaki konwersji ``h'', ``l'', ``n'', ``p'' i ``q'' nie są
        obsługiwane.

      +o  Obsługiwane są następujące sekwencje eskejpowe pojedynczych
        znaków, opisane w standardzie C:

           NUL         \0
           <alert character>  \a
           <backspace>     \b
           <form-feed>     \f
           <newline>      \n
           <carriage return>  \r
           <tab>        \t
           <vertical tab>    \v

   Hexdump obsługuje również następujące dodatkowe napisy konwersji:

   _a[dox]   Wyświetl offset wejściowy, kumulujący się na przestrzeni
         plików wejściowych, wskazujący następny wyświetlany bajt.
         Dodane znaki d, o, i x wskazują format wyświetlenia jako
         dziesiętny, ósemkowy, lub szesnastkowy.

   _A[dox]   Identyczne z napisem konwersji _a z tą tylko różnicą, że jest
         dokonywane tylko raz, po przetworzeniu wszystkich danych
         wejściowych.

   _c     Drukuj znaki z domyślnego zestawu znaków. Niedrukowalne
         znaki są wyświetlane w trójznakowych, wypełnionych zerami
         sekwencjach ósemkowych, poza tymi, które są reprezentowane
         standardową notacją eskejpową (patrz wyżej), które są
         wyświetlane jako napisy znakowe.

   _p     Drukuj znaki z domyślnego zestawu znaków. Niedrukowane znaki
         są wyświetlane jako pojedyncza kropka ``.''.

   _u     Wyświetlaj znaki US-ASCII, z wyjątkiem znaków sterujących,
         które są wyświetlane w następujących określeniach. Znaki
         większe niż 0xff, są wyświetlane jako napisy szesnastkowe.

         000 nul 001 soh 002 stx 003 etx 004 eot 005 enq
         006 ack 007 bel 008 bs  009 ht  00A lf  00B vt
         00C ff  00D cr  00E so  00F si  010 dle 011 dc1
         012 dc2 013 dc3 014 dc4 015 nak 016 syn 017 etb
         018 can 019 em  01A sub 01B esc 01C fs  01D gs
         01E rs  01F us  0FF del

   Domyślne i wspierane liczniki bajtów dla znaków konwersji są następujące:

      %_c, %_p, %_u, %c    Tylko liczniki jednobajtowe.

      %u, %X, %x'            Domyślnie cztery bajty,
                  wspierane są też liczniki jedno i
                  dwubajtowe.

      %G, %g' %f,          Domyślnie osiem bajtów, wspierane są
                  też liczniki czterobajtowe.

   Ilość danych, interpretowanych przez każdy napis formatujący jest sumą
   danych wymaganych przez każdą jednostką formatującą, która jest obliczana
   jako iteracja razy licznik bajtów.

   Wejście jest obsługiwane w ``blokach'', gdzie blok jest zdefiniowany jako
   największa porcja danych, podanych przez dowolny z napisów formatujących.
   Napisy formatujące, które interpretują mniej danych niż zawartych jest w
   bloku wejściowym, w którym ostatnia jednostka formatująca interpretuje
   pewną liczbę bajtów i nie ma ustawionego określonwego licznka iteracji,
   mają zwiększany licznik iteracji, aż cały blok nie zostanie przetworzony,
   lub aż zabraknie danych do zadowolenia napisu formatującego.

   Jeśli w wyniku specyfikacji użytkownika, lub modyfikacji licznika
   iteracji przez hexdump, licznik iteracji jest większy niż jeden, to
   podczas ostatniej iteracji nie są wyświetlane końcowe białe spacje.

   Błędem jest podawanie licznika bajtów razem z wieloma znakami/napisami
   konwersji, chyba że wszystkie poza jednym znakiem/napisem konwersji są _a
   lub _A.

   Jeśli w wyniku podania opcji -n osiągnięty zostanie EOF, dane wejściowe
   zadowolą napis formatujący tylko częściowo, blok wejściowy jest
   wypełniony zerami, wystarczająco aby wyświetlić wszystkie dostępne dane
   (np. wszystkie jednostki formatujące, zachodzące za koniec danych będą
   wyświetlały jakąś liczbę bajtów zera).

   Dalsze wyjście takich napisów formatujących jest zamieniane odpowiadającą
   ilością spacji. Odpowiadająca ilość spacji jest zdefiniowana jako liczba
   wyjścia spacji przez znak konwersji s z tym samym polem i precyzją co
   oryginalny znak konwersji, lub napis konwersji, lecz z usuniętymi
   wszelkimi znakami flag ``+'', `` '', ``#'' i wskazującym na napis NULL.

   Jeśli nie podano napisów formatujących, domyślne wyświetlanie jest
   równoważne podaniu opcji -x.

   hexdump kończy działanie z kodem zera po sukcesie i większym od zera po
   błędzie.

PRZYKŁADY

   Wyświetl wyjście w przestudiowanym formacie:

      "%06.6_ao " 12/1 "%3_u "
      "\t\t" "%_p "
      "\n"

   Implementuj opcję -x:

      "%07.7_Ax\n"
      "%07.7_ax " 8/2 "%04x " "\n"

ZOBACZ TAKŻE

   adb(1)