Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    jed - edytor dla programistów

SKŁADNIA

    jed [opcje] plik...

OPIS

    Jed - edytor dla programistów

    Możliwości:

    Podwietlanie składni kolorami. Emulacja edytorów Emacs, EDT, Wordstar
    oraz Brief. Możliwości rozbudowywania w języku przypominającym C.
    Całkowicie dostosowywalny. Edycja plików TeX-u z edycją w stylu AUC-TeX
    (również obsługa BiBTeX). Obsługa składu (folding support) i wiele
    więcej..

    Pełną dokumentację znajdziesz w plikach GNU info, niniejszy podręcznik
    jest jedynie krótkim wprowadzeniem.

OPCJE

    -batch
       uruchamia Jed w trybie wsadowym. Jest to tryb nie-interaktywny.
    -n
       nie wczytuj pliku .jedrc.
    -g n
       skocz do wiersza n w buforze.
    -l plik
       wczytaj plik jako kod S-Lang.
    -f funkcja
       wykonaj funkcję S-Lang o nazwie funkcja.
    -s acuch
       Szukaj acucha w przód.
    -2
       podziel okno.
    -i plik
       Wstaw plik do bieżącego bufora.

KONFIGURACJA

  Emulacja innych edytorów
    Emulacja  innych edytorów możliwa jest dzięki zdolności JEDa do
    tworzenia nowych funkcji przy użyciu języka programowania S-Lang oraz
    umożliwieniu użytkownikowi zmiany przypisań klawiszy. Obecnie JED
    zapewnia rozsądną emulację edytorów Emacs, EDT i Wordstar.

  Emulacja Emacsa
    Emulacja Emacsa zapewniana jest dzięki kodowi S-Lang zawartemu w
    emacs.sl.  Emulowana jest podstawowa funkcjonalność Emacsa; większość
    użytkowników Emacsa nie powinna mieć kłopotów z JEDem. By włączyć
    emulację Emacsa w JED upewnij się, że twój plik inicjujący jed.rc
    (.jedrc) zawiera wiersz

       () = evalfile ("emacs");

    JED rozpowszechniany jest z plikiem domyślnym jed.rc zawierającym już
    ten wiersz.

  Emulacja EDT
    Do emulacji EDT musi być wczytany edt.sl. Osiągane jest do przez
    umieszczenie wiersza:

       () = evalfile ("edt");

    w pliku inicjującym jed.rc (.jedrc).

  Emulacja Wordstara
    wordstar.sl zawiera kod S-Lang odpowiedzialny za emulację Wordstara.
    Dodanie wiersza:

       () = evalfile ("wordstar");

    do twego pliku inicjalizacji jed.rc (.jedrc) włączy emulację Wordstara
    w JED.

RUN TIME

  Wiersz stanu i Okna
    JED potrafi obsługiwać wiele okien. Każde okno może zawierać ten sam
    bufor lub różne bufory. Bezpośrednio pod każdym oknem wyświetlany jest
    wiersz stanu. Wiersz stanu zawiera takie informacje jak numer wersji
    JEDa, nazwa bufora, tryb, itd. Uważaj, proszę, na poniższe wskaźniki:

    **
       bufor został zmieniony od ostatniego zapisu.
    %%
       bufor jest tylko do odczytu.
    m
       wskaźnik ustawiania znacznika. Oznacza, że właśnie definiowany
       jest obszar.
    d
       wskaźnik zmiany pliku na dysku. Wskazuje, że plik skojarzony z
       buforem jest nowszy niż sam bufor.
    s
       wskaźnik zapamiętania pozycji.
       [tłum.: zapamiętywanie i odtwarzanie pozycji kursora w buforze
       realizuje się parą funkcji push_spot/pop_spot w S-Lang]
    +
       możliwe cofanie akcji (undo) dla bufora.
    [Narrow]
       bufor jest zawężony (narrowed) do obszaru WIERSZY (LINES).
    [Macro]
       w trakcie definiowania makra.

  Mini-bufor
    Mini-bufor składa się z pojedynczego wiersza usytuowanego na dole
    ekranu. Większość dialogu pomiędzy użytkownikiem a edytorem JED odbywa
    się w tym właśnie buforze. Na przykład, gdy poszukujesz łańcucha, JED
    wyświetli zapytanie o łańcuch w mini-buforze.

    Mini-bufor zapewnia także bezpośrednie połączenie z interpreterem S-
    Lang. W celu uzyskania dostępu do interpretera naciśnij Ctrl-X Esc a w
    mini-buforze pojawi się zachęta S-Lang>. Wprowadź dowolne poprawne
    wyrażenie S-Lang, które chcesz by rozwinął interpreter.

    Przez użycie klawiszy strzałek w górę i w dół możliwe jest ponowne
    przywołanie danych uprzednio wprowadzonych do mini-bufora. Umożliwia
    to użycie i zmianę poprzednich wyrażeń w wygodny i efektywny sposób.

  Podstawowa edycja
    Edycja przy uycie JEDa jest bardzo łatwa - większość klawiszy powoduje
    wstawienie  przypisanych  im znaków. Przemieszczanie się wewnątrz
    zawartości bufora zwykle odbywa się przy użyciu klawiszy strzaek lub
    klawiszy strony w gr i strony w d. Jeżeli wczytany jest edt.sl, to
    działają również klawisze (keypads) terminala VTxxx. Wówczas zmieniane
    są tylko podświetlenia (operacje wytnij/wklej [cut/paste] nie są
    uważane za `podświetlenia'). Na klawiaturach pozbawionych klawisza Esc
    Ctrl-[ najprawdopodobniej wygeneruje znak Escape.

    Argument przedrostkowy polecenia może być utworzony przez naciśnięcie
    klawisza Esc a następnie wprowadzenie liczby, po której naciskany jest
    pożądany klawisz. Zwykle argument przedrostkowy używany jest po prostu
    dla powtórzeń. Na przykład, by przesunąć się w prawo o 40 znaków,
    powinno się nacisnąć Esc 4 0 a bezpośrednio po tym klawisz strzałki w
    prawo. Ilustruje to użycie argumentu powtarzania dla powtórzenia
    akcji. Argument przedrostkowy może jednakże zostać zastosowany również
    na inne sposoby. Na przykład, w celu rozpoczęcia definiowania obszaru,
    powinno się nacisnąć klawisz Ctrl-@. Ustawia on znacznik i rozpoczyna
    podświetlanie.  Naciśnięcie  Ctrl-@  z  argumentem  przedrostkowym
    spowoduje  zaniechanie  czynności  definiowania obszaru i zdjęcie
    znacznika.

    Poniższa lista przydatnych przypisań klawiszy zakłada, że wczytano
    emacs.sl.

    Ctrl-L
       Odśwież (ponownie narysuj) ekran.
    Ctrl-_
       Cofnij akcję (Control-podkreślenie, również Ctrl-X u').
    Esc q
       Ponownie formatuj akapit (tryb zawijania). Użyte z argumentem
       przedrostkowym również justuje akapit.
    Esc n
       Zwęź akapit (tryb zawijania). Użyte z argumentem przedrostkowym
       również justuje akapit.
    Esc ;
       Wstaw komentarz w języku programowania (Fortran i C).
    Esc \
       Obetnij otaczające białe znaki.
    Esc !
       Wykonaj polecenie powłoki.
    Esc $
       Sprawdź pisownię słowa przy pomocy ispell.
    Ctrl-X ?
       Pokaż informację o wierszu/kolumnie.
    `
       quoted_insert  ---  wstaw następny znak dosłownie (klawisz
       odwrotnego apostrofu)
    Esc s
       Wypośrodkuj wiersz.
    Esc u
       Zamień słowo na duże litery
    Esc d
       Zamień słowo na małe litery.
    Esc c
       Zamień w słowie pierwszą literę na dużą, resztę na małe.
    Esc x
       Przejdź do zachęty minibufora M-x z uzupełnianiem poleceń.
    Ctrl-X Ctrl-B
       Wyświetl rozwijalną listę buforów.
    Ctrl-X Ctrl-C
       Zakończ pracę JED.
    Ctrl-X 0
       Usuń bieżące okno.
    Ctrl-X 1
       Jedno okno.
    Ctrl-X 2
       Podziel okno.
    Ctrl-X o
       Na inne okno.
    Ctrl-X b
       Przełącz na bufor.
    Ctrl-X k
       Usuń bufor.
    Ctrl-X s
       Zapisz bufory.
    Ctrl-X Esc
       Przejdź do zachęty "S-Lang>" interfejsu interpretera S-Lang.
    Esc .
       Znajdź tag.
    Ctrl-@
       Ustaw znacznik (rozpocznij określanie  obszaru).  Użyte  z
       argumentem  przedrostkowym  anuluje czynność definiowania i
       zdejmuje znacznik.

PLIKI

    JED_ROOT/lib/*.sl
       Są to domyślne pliki uruchomieniowe slang dla edytora jed.
    JED_ROOT/lib/site.sl
       Domyślny plik inicjujący (startup file).
    /etc/jed.rc
       Ogólnosystemowy plik konfiguracyjny.
    ~/.jedrc
       Plik konfiguracyjny danego użytkownika.

AUTOR

    John E. Davis <davis@space.mit.edu>
       Autor programu Jed.

    --- Niniejszy dokument został przetumaczony na format nroff przez
    "Boris D. Beletsky" <borik@isracom.co.il>