Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

   logger - twórz wpisy w dzienniku (logu) systemowym

SKŁADNIA

   logger [-is] [-f plik] [-p pri] [-t znacz] [komunikat ...]

OPIS

   Logger zapewnia na poziomie poleceń powłoki interfejs do systemowego
   modułu zapisu dziennika syslog(3).

   Opcje:

   -i     Rejestruj id procesu logger w każdym wierszu.

   -s     Oprócz zapisu komunikatu do dziennika systemowego wyślij go na
        standardowe wyjście błędów.

   -f plik  Zapisz do dziennika zawartość podanego pliku.

   -p pri   Zapisz komunikat z zadanym priorytetem. Priorytet może być
        określony liczbowo lub jako para "podsystem.poziom-zagrożenia"
        ("facility.level"). Na przykład, "-p local3.info" rejestruje
        komunikat(y) jako o poziomie istotności informacyjnym
        pochodzące z podsystemu local3. Domyślnym priorytetem jest
        "user.notice"

   -t znacz  Oznakuj każdy wiersz rejestru podanym znacznikiem.

   komunikat Zapisz komunikat do dziennika; jeśli nie podano i nie została
        użyta flaga -f, to zapis wykonywany jest ze standardowego
        wejścia.

   Narzędzie logger kończy pracę z kodem 0 przy powodzeniu operacji, zaś >0
   jeśli wystąpił błąd.

PRZYKŁADY

      logger System rebooted

      logger -p local0.notice -t HOSTIDM -f /dev/idmc

ZOBACZ TAKŻE

   syslog(3), syslogd(8)

STANDARDY

   Polecenie logger powinno być zgodne z IEEE Std 1003.2 (``POSIX.2'')