Provided by: login_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    login - rozpocznij sesję pracy w systemie

SKŁADNIA

    login [-p] [uytkownik] [ZMIENNA=WARTO ...]
    login [-p] [-h host] [-f uytkownik]
    login [-p] -r host

OPIS

    login służy do utworzenia nowej sesji pracy z systemem. Zwykle
    wywoływane jest automatycznie w odpowiedzi na zachętę login: na
    terminalu użytkownika.  login może być specyficzne dla powłoki i nie
    może zostać wywołane jako podproces.  Najczęściej, login traktowane
    jest przez powłokę jako exec login, co powoduje opuszczenie przez
    użytkownika bieżącej powłoki. Próba wykonania login z powłoki innej
    niż zgłoszeniowa powoduje wypisanie komunikatu o błędzie.

    Użytkownik  pytany  jest  o  hasło, jeśli takowe istnieje.  Dla
    zapobieżenia ujawnieniu hasła wyświetlanie wprowadzanych znaków jest w
    trakcie jego wprowadzania wyłączone. Dozwolona jest jedynie niewielka
    liczba nieudanych prób podania hasła. Po wyczerpaniu limitu prób login
    kończy pracę zaś połączenie komunikacyjne jest zrywane.

    Jeżeli dla konta użytkownika włączona jest kontrola ważności hasła,
    może on być poproszony o podanie nowego hasła przed kontynuacją. Będzie
    wówczas musiał podać stare i nowe hasło. Więcej informacji na ten temat
    znajduje się w passwd(1).

    Po poprawnym rozpoczęciu sesji (zalogowaniu się), zostanie wyświetlona
    wiadomości dnia (jeśli jest) i informacja o stanie skrzynki pocztowej.
    Można wyłączyć wyświetlanie  zawartości  pliku  wiadomości  dnia,
    /etc/motd, tworząc w swoim katalogu domowym plik .hushlogin o zerowej
    długości. Informacja o stanie skrzynki pocztowej jest jedną z: "Masz
    nową pocztę." (You have new mail.), "Masz pocztę." (You have mail.) lub
    "Nie masz poczty." (No Mail.) - stosownie do stanu skrzynki.

    Identyfikator użytkownika i grupy (UID i GID) zostaną ustawione według
    wartości w pliku /etc/passwd. Wartości $HOME, $SHELL, $PATH, $LOGNAME
    i $MAIL ustawiane są stosownie do odpowiednich pól danego wpisu pliku
    haseł.  Mogą być również ustawiane wartości ulimit, umask oraz nice
    według wpisów w polu GECOS.

    W niektórych systemach zostanie ustawiona zmienna środowiskowa $TERM,
    wskazująca na typ terminala na linii tty, jak podano w /etc/ttytype.

    Może także zostać wykonany skrypt startowy (inicjacyjny) odpowiedniego
    interpretatora poleceń. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat
    można znaleźć w odpowiednim rozdziale podręcznika man.

    Logowanie do podsystemu jest wykazywane przez obecność "*" jako
    pierwszego znaku powłoki zgłoszeniowej. Podany katalog domowy zostanie
    potraktowany jako katalog główny nowego systemu plików, do którego
    użytkownik się zaloguje.

OPCJE

    -f   Nie przeprowadzanie  autentykacji,  użytkownik  już  został
       zautentykowany.

    -h   Name zdalnego hosta dla tego logowania.

    -p   Zachowanie środowiska.

    -r   Przeprowadzenie procedury automatycznego logowania dla rlogin.

    Opcje -r, -h i -f mogą być używane tylko w przypadku wywołania login
    przez roota.

PRZESTROGI

    Niniejsza wersja login posiada wiele opcji kompilacji, z których tylko
    część będzie mieć zastosowanie w danej instalacji.

    Położenie plików może być różne w zależności od konfiguracji systemu.

PLIKI

    /var/run/utmp    - lista bieżących sesji pracy
    /var/log/wtmp    - lista poprzednich sesji pracy
    /etc/passwd     - informacje o kontach użytkowników
    /etc/shadow     - zakodowane hasła i informacje o ich ważności
    /etc/motd      - plik 'wiadomości dnia'
    /etc/nologin    - zapobiega logowaniu innych niż root
    /etc/ttytype    - lista typów terminali
    $HOME/.hushlogin  - zapobiega wyświetlaniu wiadomości dnia

ZOBACZ TAKŻE

    mail(1), passwd(1), sh(1), su(1), login.defs(5), nologin(5), passwd(5),
    getty(8)

AUTOR

    Julianne Frances Haugh <jockgrrl@ix.netcom.com>

                                   LOGIN(1)