Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    lpr - drukowanie off line

SKŁADNIA

    lpr [-A] [-b,l] [-C class] [-D debugopt] [-F filterformat]
      [-h] [-i indentcols] [-k] [-J job] [-K,# copies]
      [-m mailTo] [-P printer] [-Q] [-r] [-R remoteAccount]
      [-s] [-T title] [-U user] [-V] [-w width]
      [-Z zoptions] [-1,2,3,4 font] [filename...]

OPIS

    Lpr wykorzystuje demona kolejki wydruku do drukowania podanych plików
    gdy usługi będą dostępne. Jeżeli nie podano nazw, przyjmowane jest
    standardowe wejście.

OPCJE

    -A  Wykorzystuje  usługi  przesyłania uwierzytelnianego, jeśli są
      dostępne.

    -C class
      Określa klasyfikację zadania, jaka ma być zastosowana dla strony
      rozdzielającej i do ustawienia priorytetu.

      Priorytety  mają zakres od A (najniższy) do Z (najwyższy);
      domyślnym jest A.

      Na przykład,
         lpr -C B foo.c
      ustawia priorytet/klasę na B a drukowany jest plik foo.c.

    -D debugoptions
      Debugowanie sterowane jest opcją -D.  Opcja ta przyjmuje listę
      oddzielanych przecinkami ustawień. Mają one jedną z dwu postaci:
      urządzenie=wartość, lub wartość ustawiająca całościową wartość
      domyślną.

    -F filterformat
      Określeniu filtru lub formatu. Domyślnie, zakłada się, że wejście
      jest standardowym plikiem tekstowym i używany jest format f;
      przyjmowane  jest,  że  urządzeniem wyjściowym jest drukarka
      wierszowa.  Dostępne są inne, podane poniżej, formaty.  Nie
      wszystkie z nich są dostępne dla wszystkich drukarek; szczegóły
      znajdziesz w printcap(5). Formaty podawane są jako pojedyncze
      małe litery; poniższe z nich są poprawnymi argumentami opcji -F z
      zakładanym typem danych. Dla utrzymania zgodności z poprzednimi
      wersjami lpr typów formatu można użyć jako samodzielnych opcji
      (tj. pomijając F) z wyjątkiem wymienionych niżej; w takich
      przypadkach może się pojawić ostrzeżenie.

      -b, -l
         obie flagi te określają plik binarny ("dosłowny"), nie
         zostanie wykonane żadne  przetwarzanie.  Drukowane  przy
         zastosowaniu filtru formatu f, z zaniechaniem przetwarzania.

      -c  dane utworzone przez cifplot(l).

      -d  wyjście z tex(l) (format DVI ze Stanford).

      -g  standardowe dane wykresowe utworzone przez programy plot(3X)
         (zobacz  też  plot(1G),  gdzie  znajdziesz opis filtrów
         wykorzystywanych przez program buforujący drukarki).

      -n  wyjście z (niezależnego od urządzenia) troff.

      -p  Najpierw wykorzystuje pr(1) do sformatowania plików, potem
         drukuje przy użyciu formatu f.

      -r  Przerażająca opcja USUŃ PO WYDRUKOWANIU. Uważaj, gdyż lpr
         usunie pliki po wysłaniu ich do kolejki drukowania.  Opcja
         obecna  na  żądanie użytkowników, dla zgodności z inną
         implamentacją Berkeley lpr, ale faktycznie NIE powinno jej
         być.

      -t  wyjście   z   troff(1)  (pierwotnie  polecenia  cat
         fotonaświetlarki, ale obecnie zakładamy, że to samo, co
         format n).

      -v  grafika rastrowa dla urządzeń takich jak Benson Varian.

    -h  Bez strony tytułowej lub nagłówka dla tego zadania.

    -i indentcols
      Wcięcie wejścia o indentcols kolumn. Zauważ, że ta opcja nie jest
      obsługiwana na wszystkich drukarkach.

    -J jobname
      Określa nazwę zadania, jaka ma być wydrukowana na  stronie
      rozdzielającej.  Domyślnie jest to nazwa pierwszego pliku w
      zadaniu lub (STDIN) jeśli wejście pochodzi z potoku.

    -k  Używane jako filtr, lpr normalnie dla wejścia czytanego z stdin
      tworzy plik tymczasowy przed wysłaniem go na zdalną drukarkę. -k
      powoduje, że zadanie wysyłane jest bezpośrednio do serwera.
      Jeżeli zadanie zostanie zabite w środku tworzenia, to wydrukowany
      zostanie częściowo przesłany plik. Opcja ta może nie działać z
      bardzo dużymi zadaniami lub programami buforującymi spoza LPRng.

    -Kcopies, -#copies
      Określa liczbę kopii każdego plików przeznaczonych do druku.

    -m mailTo
      Po pomyślnym zakończeniu wysyła wiadomość pocztową do użytkownika
      mailTo.

    -P printer
      Wyjście będzie kierowane na drukarkę printer.  Jeżeli  nie
      ustawiono drukarki przy pomocy tej opcji, to stosowana jest
      domyślna. Drukarkę domyślną wskazują (w kolejności priorytetu):
      zmienna środowiskowa PRINTER, pierwsza pozycja w bazie printcap,
      wpis default_printer pliku konfiguracyjnego  i,  na  koniec,
      wkompilowana (zależna od hosta) wartość default_printer.

    -Q  Umieszca nazwę kolejki druku w pliku zadania. Informacaja ta może
      być następnie wykorzystana przez oprogramowanie buforujące do
      sterowania formatem wyjściowym.

    -R remoteAccount
      Określa informację rozliczeniową, jakiej ma użyć system zdalny
      drukujący.

      Parametr może służyć do określania kodu opłaty, jaka ma zostać
      pobrana za wydruk.

    -s  Flaga zamieszczona w celu zachowania zgodności z innymi wersjami
      lpr. W wersjach tych tworzy ona dowiązania symboliczne do plików
      przeznaczonych do druku. Lpr wysyła teraz pliki wprost do serwera
      i flaga ta jest nieistotna.

    -T title
      Określa tytuł wykorzystywany przez pr(1). Domyślnie jest to nazwa
      pliku.

    -U username
      Opcja -U służy do przypisania zadaniu nazwy użytkownika. Jest
      dostępna tylko dla ROOTa lub użytkowników wymienionych w opcji
      konfiguracyjnej allow_user_setting.  Jest to oczywiście dziura w
      systemie bezpieczeństwa, lecz istnieje, by pozwolić systemom takim
      jak SAMBA na dostarczanie zadań w imieniu użytkowników. Zobacz
      Przesyłanie uwierzytelniane poniżej.

    -V  Tryb gadatliwy. Dodatkowe flagi -V  zwiększają  gadatliwość.
      Maksymalną gadatliwość uzyskuje się stosując flagę debug.

    -w width
      Określa szerokość strony dla drukowanego zadania.

    -Z zoptions
      Opcja stosowana do przekazywania opcji programowi buforującemu
      druk. Używana, gdy zachodzi potrzeba przekazania dodatkowej lub
      specjalizowanej informacji programowi buforującemu.

    -1,2,3,4fontname
      Określa nazwę fontu, jaki ma być osadzony na pozycji i przy
      drukowaniu TROFF (przestarzałe).

NAZWY PLIKÓW

    Domyślnie, jeżeli nie podano nazw plików lpr czyta standardowe wejście
    i drukuje je.

PRZESYŁANIE UWIERZYTELNIANE

    Pierwotny protokół sieciowy LPR zdeefiniowany w RFC1179 nie zapewniał
    uwierzytelniania między użytkownikiem a serwerem.  Jest ono obecnie
    obsługiwane przez LPRng. W dokumentacji pomocniczej LPRng znajdziesz
    więcej szczegółów o działaniu i obsłudze uwierzytelniania.

ZGODNOŚĆ

    lpr w wersji LPRng usiłuje być funkcjonalnie zgodne z typowymi
    implementacjami lpr.  Jest jednak nieco poleceń i funkcjonalności,
    które there are some commands and functionality that are deliberately
    missing.

    -s Symbolic Links
      (Berkeley LPR) Ta opcja określała, że podczas buforowania zadań
      powinno być użyte dowiązanie symboliczne do oryginalnego pliku
      danych,  zamiast  kopii  tego  pliku.  Otwiera to pole dla
      różnorodnych problemów z bezpieczeństwem, jest też nieefektywne
      przy drukowaniu na zdalnym hoście.

PLIKI

    Nazwy plików używane przez LPRng ustawiane są wartościami w pliku
    konfiguracyjnym drukarek. Poniżej podano powszechnie używany zestaw
    wartości domyślnych.
    /etc/lpd.conf            plik konfiguracyjny LPRng
    /etc/printcap            plik opisu drukarek
    /etc/lpd.perms            uprawnienia drukarek
    /var/spool/printer*         katalogi buforowania
    /var/spool/printer*/printer     plik blokujący sterowania kolejką
    /var/spool/printer*/control.printer sterowanie kolejką
    /var/spool/printer*/active.printer  aktywne zadanie
    /var/spool/printer*/log.printer   plik dziennika drukarki

ZOBACZ TAKŻE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.perms(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA

    Większość komunikatów diagnostycznych jest oczywista. Jeśli dokładny
    powód  niepowodzenia  pozostaje  niejasny,  należy włączyć poziom
    debugowania (-D5) i uruchomić ponownie. Informacja diagnostyczna pomoże
    uchwycić dokładną przyczynę.

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalności
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. Listą dyskusyjną o LPRng jest
    lprng@lprng.com;  subskrypcja  przez  wysłanie  listu  do  lprng-
    request@lprng.com ze słowem `subscribe` w treści.  Oprogramowanie to
    jest dostępne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.