Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

   lprm - usuwa zadania z kolejki buforowania wydruków

SKŁADNIA

   lprm [-Pprinter] [-] [job # ...] [user ...]

OPIS

   Lprm usuwa zadanie, lub zadania, z kolejki buforowania drukarki.
   Ponieważ katalog buforowania jest chroniony przed użytkownikami,
   wykorzystanie lprm jest normalnie jedyną metodą, przy pomocy której
   użytkownik może usunąć zadanie. Właściciel zadania określany według nazwy
   zgłoszeniowej użytkownika oraz nazwy hosta dla maszyny, na której
   wywołano polecenie lpr(1).

OPCJE I ARGUMENTY

   -Pprinter
       Podaje kolejkę związaną z konkretną drukarką printer (w
       przeciwnym razie używana jest domyślna drukarka).

   -    Jeśli podano pojedynczy myślnik '-', to lprm usunie wszystkie
       zadania, jakie posiada użytkownik. Jeżeli flagę tę wykorzysta
       superużytkownik, to kolejka druku zostanie całkowicie opróżniona.

   user  Powoduje, że lprm będzie usiłować usunąć wszystkie buforowane
       zadania należące do zadanego użytkownika (lub użytkowników). Ta
       postać wywoływania lprm jest przydatna tylko dla
       superużytkownika.

   job #  Użytkownik może odłączyć z kolejki pojedyncze zadanie podając
       jego numer. Numer ten można uzyskać z programu lpq(1), np.

          % lpq -l

          1st:ken             [job #013ucbarpa]
              (standard input)    100 bytes
          % lprm 13

   Jeżeli nie podano żadnych argumentów ani opcji, to Lprm usunie aktualnie
   aktywne zadanie jeśli należy ono do użytkownika, który wywołał lprm.

   Lprm zapowiada nazwy plików, jakie usuwa i milczy, jeśli w kolejce nie ma
   żadnych zadań pasujących do listy żądań.

   Lprm, jeśli będzie to konieczne, unicestwi aktywnego demona przed
   usunięciem plików w buforze. Jeżeli demon jest zabity, to automatycznie,
   po zakończeniu usuwania plików, restartowany jest nowy.

ŚRODOWISKO

   Jeżeli poniższa zmienna środowiska istnieje, to jest wykorzystywana przez
   lprm.

   PRINTER Jeżeli istnieje zmienna środowiska PRINTER, a nie podano
       drukarki przy pomocy opcji -P, to drukarka domyślna przyjmowana
       jest z PRINTER.

PLIKI

   /etc/printcap    Plik z charakterystykami drukarek.
   /var/spool/*    Katalogi buforowania.
   /var/spool/*/lock  Plik blokujący wykorzystywany do uzyskania PID
             bieżącego demona i numeru aktualnie aktywnego
             zadania.

ZOBACZ TAKŻE

   lpr(1a), lpq(1a), lpd(8a)

DIAGNOSTYKA

   ``Permission denied'' jeżeli użytkownik próbuje usunąć pliki nie do niego
   należące.

BŁĘDY

   Ponieważ przy aktualizacji pliku blokującego możliwa jest sytuacja
   wyścigów, obecnie aktywne zadanie może być niewłaściwie identyfikowane.

HISTORIA

   Polecenie lprm pojawiło się w 3.0BSD.