Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    lpstat - wypisuje informację o stanie usług drukowania LP

SKŁADNIA

    lpstat [-d] [-r] [-R] [-s] [-t] [-a [lista]] [-c [lista]]
        [-f [lista] [-l]] [-o [lista]] [-S [lista] [-l]]
        [-p [lista] [-D] [-l]] [-P] [-u [lista-login-ID]]
        [-v [lista]] [lista]

OPIS

    Polecenie lpstat wypisuje informacje o bieżącym stanie usługi druku LP.
    Zaimplementowano je jako interfejs do programu lpq(1) z LPRng, i nie
    posiada ono pełnej funkcjonalności zwykłego programu lpstat.

    Jeżeli nie podano żadnych opcji, to lpstat wypisuje stan wszystkich
    żądań druku należących do danego użytkownika i utworzonych przez lp na
    domyślnej drukarce.  (zobacz lp(1) i lpr(1)). Argumenty nie będące
    opcjami przyjmowane są za identyfikatory da (request-ID, takie jak
    zwracane przez lp) lub za nazwy drukarek. Polecenie lpstat wypisuje
    stan takich żądań. Opcje mogą pojawiać się w dowolnej kolejności i
    mogą być powtarzane lub mieszane z innymi argumentami. Po niektórych z
    niżej wymienionych liter kluczowych może występować opcjonalna lista,
    przybierająca jedną z dwu postaci:

       lista pozycji oddzielonych od siebie przecinkiem,

       ujęta w cudzysłowy lista pozycji rozdzielonych odstępami.

    Na przykład:

        przyklad% lpstat -u "user1 user2 user3"

    Podanie słowa all po dowolnej z liter kluczowych przyjmujących jako
    argument list powoduje, że zostanie wypisana całość  informacji
    odpowiedniej dla tej litery. Na przykład, polecenie:

       przyklad% lpstat -o all

    wypisuje stan wszystkich żądań wydruku.

    Pominięcie listy występujących po takich literach kluczowych powoduje,
    że zostanie wypisana całość informacji odpowiedniej dla danej litery.
    Na przykład, polecenie:

       przyklad% lpstat -o

    wypisuje stan wszystkich żądań wydruku.

OPCJE

    Obsługiwane są następujące opcje:

    -a [lista]
       Zgłasza drukarki docelowe przyjmują żądania. lista jest listą
       nazw drukarek.

    -c [lista]
       Wypisuje nazwy wszystkich klas i ich członków. lista jest listą
       nazw klas. (Ten sam efekt co -o.)

    -d   Wypisuje domyślne systemowe miejsce przeznaczenia dla żądań
       wydruku.

    -f [lista] [-l]
       Wypisuje listę drukarek obsługujących podane formularze.  Ta
       opcja jest ignorowana.

    -o [lista]
       Wypisuje  stan  żądań wydruku: lista jest listą mieszaną,
       zawierającą nazwy drukarek, klas i identyfikatorów  żądań.
       Literę kluczową -o można pominąć.

    -p [list]
       Wypisuje stan drukarek. lista jest listą nazw drukarek. (Ten
       sam efekt co -o.)

    -P   Wypisuje rodzaje papieru. Ignorowane.

    -r   Wypisuje stan programu planowania żądań LP .

    -R   Wypisuje liczbę pokazującą pozycję w kolejce druku każdego z
       zadań. Ignorowane.

    -s   Wypisuje podsumowanie stanu. Tworzy krótkie zestawienie stanu.

    -S [lista] [-l]
       Wykazuje lub weryfikuje zestawy znaków dla drukarek. Ignorowane.

    -t   Wypisuje całość informacji o stanie.

    -u [lista-login-ID]
       Wypisuje stan żądań wydruku dla użytkowników  o  zadanych
       identyfikatorach. (Ten sam efekt co -o.)

    -v [lista]
       Wypisuje nazwy ścieżkowe urządzeń wyjściowych. Ignorowane.

ŚRODOWISKO

    W  podręczniku  environ(5)  znajdziesz  opis poniższych zmiennych
    środowiska, wpływających na działanie lpstat:

    LPDEST Określa kolejkę druku. Jeżeli zmienna  LPDEST  nie  jest
        ustawiona, to zastosowana zostanie zmienna PRINTER. Opcja
        -P dest ma pierwszeństwo nad LPDEST. Jeżeli nie podano -P a
        LPDEST zawiera wartość nie będącą poprawnym urządzeniem lub
        nazwą określającą miejsce przeznaczenia, to  wyniki  będą
        niezdefiniowane.

    PRINTER Określa urządzenie wyjściowe lub miejsce przeznaczenia. Jeżeli
        nie ustawiono LPDEST  ani  PRINTER,  to  stosowane  jest
        nieokreślone urządzenie wyjściowe.  Opcja -P dest i zmienna
        środowiska LPDEST mają pierwszeństwo nad PRINTER.  Jeżeli nie
        podano -P, LPDEST nie jest ustawione, zaś PRINTER zawiera
        wartość nie będącą poprawnym urządzeniem lub nazwą określającą
        miejsce przeznaczenia, to wyniki będą niezdefiniowane.

KOD ZAKOŃCZENIA

    lpstat zwraca poniższe kody zakończenia:

    0   Wykonanie pomyślne.

    >0   Wystąpił błąd.

ZOBACZ TAKŻE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.perms(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA

    Większość komunikatów diagnostycznych jest oczywista. Jeśli dokładny
    powód  niepowodzenia  pozostaje  niejasny,  należy włączyć poziom
    debugowania (-D5) i uruchomić ponownie. Informacja diagnostyczna pomoże
    uchwycić dokładną przyczynę.

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalności
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. Listą dyskusyjną o LPRng jest
    lprng@lprng.com;  subskrypcja  przez  wysłanie  listu  do  lprng-
    request@lprng.com ze słowem `subscribe` w treści.  Oprogramowanie to
    jest dostępne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.

                 7 lutego 1994            lpstat(1)