Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    ls - listuje zawartość katalogu

SKŁADNIA

    ls [opcja]... [plik]...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo ls
    lub
       info ls.

    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie ls w wersji GNU.

    dir i vdir są wersjami ls o różnych domyślnych formatach wyjściowych.
    Polecenia te wyświetlają informację o plikach (dowolnego typu, łącznie
    z katalogami). Opcje i argumenty określające pliki mogą być używane w
    dowolnej kolejności.

    Dla nieopcyjnych argumentów wiersza poleceń określających katalogi
    domyślnie  ls  podaje zawartość katalogów, bez podkatalogów i z
    pominięciem plików o nazwach rozpoczynających się kropką. Dla innych
    argumentów, nie stanowiących opcji ls wyświetla jedynie nazwę pliku.
    Jeżeli nie podano innych niż opcje argumentów, to wyświetlana jest
    zawartość bieżącego katalogu.

    Domyślnie  wyniki są sortowane alfabetycznie. Jeżeli standardowym
    wyjściem jest terminal to wyniki wyświetlane są w szpaltach (kolumnach)
    posortowanych pionowo a znaki sterujące wyprowadzane są jako znaki
    zapytania; w innym wypadku są listowane jeden na wiersz a znaki
    sterujące wyprowadzane są bez zmian.  W dir pliki domyślnie są
    wyświetlane w kolumnach, posortowanych pionowo.  W vdir pliki są
    domyślnie listowane w długim formacie.

OPCJE

    Ponieważ ls jest programem podstawowym, to w ciągu wielu lat zgromadził
    mnóstwo opcji. Opisane są one w podsekcjach grupujących opcje dotyczące
    różnych aspektów pracy ls. Podział ten nie jest sztywny, gdyż niektóre
    opcje mają wpływ na więcej niż jeden aspekt działania ls.

  Jakie pliki wyświetlane
    Opcje te określają, dla których plików ls będzie wyświetlać informacje.
    Domyślnie  wyświetlane są wszystkie pliki i zawartości katalogów
    podanych w wierszu poleceń (z wyjątkiem rozpoczynających się kropką,
    chyba że jawnie podano je jako argumenty).

    -a, --all
       Listuje wszystkie pliki w katalogach, również pliki zaczynające
       się od `.'.

    -A, --almost-all
       Listuje wszystkie pliki w katalogach, poza `.' i `..'.

    -B, --ignore-backups
       Nie pokazuje plików, które kończą się na `~', chyba że podano je
       w wierszu poleceń. Są to zwyczajowo pliki kopii zapasowych.

    -d, --directory
       Wypisuje tylko nazwy katalogów, tak jak innych plików, zamiast
       wyświetlać ich zawartość.

    -I wzorzec, --ignore=wzorzec
       Nie listuj  plików,  których  nazwy  odpowiadają  wzorcowi
       powłokowemu (nie wyrażeniu regularnemu) wzorzec, chyba że podano
       je w wierszu poleceń. Podobnie jak w powłoce, `.' na początku
       wzorca nazwy pliku nie oznacza znaku uogólnienia. Czasami
       przydaje się kilkakrotne podanie tej opcji. Na przykład:

       $ ls --ignore='.??*' --ignore='.[^.]' --ignore='#*'

       Pierwsza z opcji pomija nazwy o długości 3 lub więcej znaków
       rozpoczynające się od `.', druga pomija wszystkie dwuznakowe
       nazwy rozpoczynające się od `.' z wyjątkiem `..', a trzecia
       pomija nazwy rozpoczynające się od `#'.

    -L, --dereference
       W długim formacie wyświetlania pokazuje dane (np. czasy, prawa)
       dotyczące plików wskazywanych przez dowiązania symboliczne,
       zamiast danych samych dowiązań.

    -R, --recursive
       Listuje rekurencyjnie zawartości wszystkich katalogów (czyli
       wyświetla również podkatalogi).

  Jakie dane wyświetlane
    Opcje te wpływają na to, jaką informację wyświetla ls. Domyślnie
    pokazywane są tylko nazwy plików.

    -D, --dired
       Przy użyciu "długiego" formatu (-l) podaje dodatkowy wiersz po
       wyświetleniu głównych informacji:
          //DIRED// POCZ1 KON1 POCZ2 KON2 ...
       POCZN i KONN są liczbami całkowitymi bez znaku (unsigned
       integer), opisującymi pozycję w bajtach początku i końca każdej
       nazwy pliku w wyświetlonej liście.  Ułatwia  to  Emacsowi
       odnalezienie nazw plików, nawet jeśli zawierają nietypowe znaki,
       jak spacje czy znaki nowej linii, bez potrzeby udziwnionego
       wyszukiwania.

       Jeśli katalogi wyświetlane są rekurencyjnie (-R), to dodatkowo
       wyświetlany jest podobny wiersz, opisujący podkatalogi:
          //SUBDIRED// POCZ1 KON1 ...
       Na końcu podawany jest wiersz w postaci:
          //DIRED-OPTIONS// --quoting-style=SŁOWO
       gdzie SŁOWO jest stylem cytowania (zobacz Formatowanie nazw
       plików).

    -G, --no-group
       Nie wyświetla informacji o grupie przy długim formacie listingu
       katalogu.  (Jest to domyślne zachowanie niektórych  wersji
       polecenia ls innych niż wersje GNU, więc opcja ta została dodana
       z uwagi na zgodność.)

    -i, --inode
       Wypisuje numer indeksowy (numer i-węzła, numer seryjny) każdego
       pliku po lewej stronie jego nazwy. (Numer ten jednoznacznie
       identyfikuje plik w ramach danego systemu plików.)

    -l, --format=long, --format=verbose
       Oprócz nazwy każdego pliku, wypisuje jego typ, prawa, liczbę
       dowiązań twardych, właściciela, grupę, rozmiar w bajtach i
       timestamp (czas modyfikacji, chyba że wybrano inne czasy). Dla
       plików z czasem, który jest wysunięty więcej niż 6 miesięcy w
       przeszłość lub 1 godzinę w przyszłość, timestamp  zawiera
       określenie roku zamiast godziny.

       Zawartość  każdego  wyświetlanego katalogu poprzedzana jest
       wierszem z napisem `total BLOKÓW', gdzie BLOKI są całkowitą
       przestrzenią  dysku zajmowaną przez wszystkie pliki w tym
       katalogu. Domyślnie używane są obecnie bloki 1024-bajtowe, ale
       można to zmienić -- zobacz `Rozmiar bloku' w podręczniku
       fileutils(1). BLOKI zliczane są osobno dla każdego dowiązania
       twardego; jest to usterka dyskusyjna.

       Prawa dostępu wyświetlane są w sposób zbliżony do specyfikacji
       trybu symbolicznego (zobacz `Tryby symboliczne' w podręczniku
       fileutils(1)).  Jednakże ls w trzecim znaku każdej z grup praw
       łączy wiele bitów. Znaki te ustalane są według następujących
       reguł:

       s   Jeżeli  ustawione  są  bity SETUID lub SETGID oraz
           odpowiedni bit wykonywalności.

       S   Jeżeli ustawione są bity SETUID  lub  SETGID,  ale
           odpowiedni bit wykonywalności nie jest ustawiony.

       t   Jeżeli równocześnie ustawione są bit lepkości (sticky
           bit) i bit wykonywania dla innych użytkowników.

       T   Jeżeli ustawiony jest bit lepkości, ale  nie  jest
           ustawiony bit wykonywania dla innych użytkowników.

       x   Bit prawa wykonywania jest ustawiony, ale nie zachodzi
           żadna z powyższych sytuacji.

       -   W pozostałych przypadkach.

       Po bitach uprawnień następuje pojedynczy znak określający, czy
       do danego pliku stosuje się alternatywna metoda dostępu. Gdy
       znakiem tym jest spacja, to nie ma żadnej alternatywnej metody
       dostępu. Jeśli jest to znak drukowalny (np. `+'), to istnieje
       taka metoda.

    -o   Używa długiego formatu  wyświetlania,  ale  nie  wyświetla
       informacji o grupie. Równoważne użyciu opcji --format=long wraz
       z opcją --no-group. Opcja zapewniana w celu zgodności z innymi
       wersjami ls.

    -s, --size
       Dla każdego pliku wypisuje na lewo od jego nazwy zajętość dysku
       przez ten plik. Jest to wielkość przestrzeni dyskowej zużytej
       przez plik, co zwykle wynosi nieco więcej niż rozmiar pliku, ale
       może to być również mniej, jeśli plik ma dziury.

       Zwykle  zajętość  dysku  drukowana  jest  w  jednostkach
       1024-bajtowych, może to być jednak zmienione. Więcej na ten
       temat znajdziesz  w  sekcji  `Rozmiar  bloku'  podręcznika
       fileutils(1).

  Sortowanie wyników
    -c, --time=ctime, --time=status
       Jeżeli używany jest długi format wyświetlania (np. -l, -o),
       wypisuje czas zmiany statusu (ctime i-węzła) zamiast czasu
       modyfikacji. Przy jawnym sortowaniu według czasu (--sort=time
       lub -t) lub, gdy nie jest używany długi format, sortuje
       zawartość katalogu według czasu zmiany statusu plików.

    -f   Przede wszystkim, jak -U -- nie sortuje zawartości katalogów.
       Podaje je w takiej kolejności, w jakiej są zapisane w katalogu.
       Ale również włącza opcję -a (listowanie wszystkich plików) a
       wyłącza -l, -s, i --color (jeśli zostały podane przed -f).

    -r, --reverse
       Odwraca stosowany sposób sortowania -- tzn. podaje pliki w
       odwrotnej  kolejności  alfabetycznej,  najpierw  najmłodsze,
       najpierw najmniejsze itp., zależnie od podstawowej  metody
       sortowania.

    -S, --sort=size
       Sortuje  zawartość katalogu według rozmiaru pliku, zamiast
       sortowania alfabetycznego. Największe pliki wyświetlane będą na
       początku.

    -t, --sort=time
       Sortuje zawartość katalogów według czasu modyfikacji (mtime i-
       węzła), zamiast sortowania alfabetycznego. Najnowsze pliki są
       pierwsze.

    -u, --time=atime, --time=access, --time=use
       Jeżeli  używany  jest  długi  format  wyświetlania  (np.
       --format=long), wypisuje czas ostatniego dostępu do pliku (atime
       i-węzła).  Przy jawnym sortowaniu według czasu (--sort=time lub
       -t) lub, gdy nie jest używany długi format, sortuje zawartość
       katalogu według czasu dostępu do plików.

    -U, --sort=none
       Nie sortuje -- pokazuje pliki w takiej kolejności, w jakiej są
       zapisane w katalogu. (Nie wykonuje żadnych innych, związanych z
       tym, rzeczy, jakie robi -f.)  Opcja ta nie jest nazwana -f
       ponieważ uniksowy ls -f włącza -a i wyłącza -l, -s i -t.
       Wydaje się bezużytecznym i brzydkim grupowanie niezwiązanych
       rzeczy naraz w jednej opcji. Skoro ta opcja tego nie robi, ma
       inną nazwę. Szczególnie przydatna przy listowaniu obszernych
       katalogów, gdyż brak sortowania znacznie przyspiesza otrzymanie
       wyniku.

    -v, --sort=version
       Sortuje według nazwy i numeru wersji, najpierw o najmniejszym
       numerze.  Zachowuje się podobnie jak domyślne sortowanie, z
       wyjątkiem tego, że każda sekwencja cyfr dziesiętnych traktowana
       jest numerycznie jako indeks/numer wersji. (zobacz Szczegóły
       dotyczące sortowania wersji).

    -X, --sort=extension
       Sortuje zawartość katalogów alfabetycznie według rozszerzeń
       plików (znaki po ostatniej kropce). Pliki bez rozszerzenia są
       podawane jako pierwsze.

  Szczegóły dotyczące sortowania wersji
    Sortowanie wersji bierze pod uwagę fakt, że nazwy plików często
    zawierają indeksy lub numery wersji. Standardowe funkcje sortowania
    zwykle nie tworzą uporządkowania,  jakiego  się  oczekuje,  gdyż
    porównywania dokonywane są znak po znaku. Sortowanie wersji rozwiązuje
    ten problem i jest szczególnie przydatne przy przeglądaniu katalogów
    zawierających wiele plików z indeksami/numerami wersji w nazwach:
      > ls -1      > ls -1v
      foo.zml-1.gz    foo.zml-1.gz
      foo.zml-100.gz   foo.zml-2.gz
      foo.zml-12.gz   foo.zml-6.gz
      foo.zml-13.gz   foo.zml-12.gz
      foo.zml-2.gz    foo.zml-13.gz
      foo.zml-25.gz   foo.zml-25.gz
      foo.zml-6.gz    foo.zml-100.gz
    Zauważ też, że numeryczne części z początkowymi zerami są traktowane
    jako ułamkowe.
      > ls -1      > ls -1v
      abc-1.007.tgz   abc-1.007.tgz
      abc-1.012b.tgz   abc-1.01a.tgz
      abc-1.01a.tgz   abc-1.012b.tgz

  Ogólne formatowanie wyników
    Poniższe opcje mają wpływ na wygląd całości wyniku.

    -1, --format=single-column
       Wypisuje po jednym pliku na wiersz. Domyślna, gdy standardowym
       wyjściem nie jest terminal.

    --block-size=rozmiar
       Używa bloków o wielkości rozmiar bajtów.

    -C, --format=vertical
       Listuje  pliki  w kolumnach, posortowanych pionowo. Sposób
       domyślny, gdy standardowe wyjście stanowi terminal. Zawsze
       domyślny dla programów dir i d. GNU ls posługuje się zmienną
       szerokością kolumn, by wyświetlić możliwie najwięcej plików w
       najmniejszej liczbie wierszy.

    --color [=kiedy
       Opcja ta decyduje, kiedy posłużyć się kolorami do rozróżnienia
       typów plików. Argument kiedy może być pominięty lub być jednym
       z poniższych:

       none, no
           Wyłącza kolory. Jest to opcja domyślna. Udostępniona w
           celu wyłączania poprzedniej opcji color.

       tty, auto
           Używa kolorowania nazw plików,  lecz  tylko,  jeśli
           standardowym wyjściem jest terminal. Bardzo przydatne w
           skryptach powłoki i aliasach poleceń, szczególnie jeśli
           nasz ulubiony pager nie obsługuje kodów sterujących
           kolorami.

       yes, always
           Zawsze. Używa kolorów bez względu na rodzaj standardowego
           wyjścia.

       Użycie opcji --color bez podania argumentu kiedy jest równoważne
       --color=always.
       Więcej szczegółów podano niżej w sekcji KOLOROWY LS.

    -F, --classify, --indicator-style=classify
       Dodaje do każdej nazwy pliku znak oznaczający typ pliku. Dla
       plików wykonywalnych będzie to `*'. Dla katalogów `/', `@' dla
       dowiązań symbolicznych, `|' dla potoków FIFO, `=' dla gniazd i
       nic dla zwykłych plików.

    --full-time
       Podaje czasy w pełnej postaci, a nie w zwykłym heurystycznym
       uproszczeniu. Format jest taki sam jak domyślny dla polecenia
       date.  Jego zmiana jest niemożliwa, ale można wyciąć łańcuch
       opisujący datę poleceniem cut i przesłać wynik do date -d.
       Najprzydatniejsze, gdyż wyświetlany czas będzie zawierać sekundy
       (uniksowe systemy plikowe przechowują czasy modyfikacji/dostępu
       z dokładnością do najbliższej sekundy, więc opcja ta pokazuje
       pełną istniejącą informację).  Może, na przykład, być pomocne
       gdy używany plik Makefile nie odbudowuje prawidłowo plików.

    --indicator-style=sowo
       Do nazwy pliku dodaje znak oznaczający jego typ według stylu
       sowo. Możliwe style oznaczania:

       none  Nie dodaje żadnego oznaczenia pliku; typ domyślny.

       file-type
           Dodaje `/' dla katalogów, `@' dla dowiązań symbolicznych,
           `|' dla potoków FIFO, `=' dla gniazd i nic dla zwykłych
           plików. Jest to to samo, co opcja -p lub --file-type.

       classify
           Dodaje  `*'  dla zwykłych plików wykonywalnych, dla
           pozostałych zachowuje się jak dla file-type. Jest to to
           samo, co opcja -F lub --classify.

    -h, --human-readable
       Pokazuje objętości w postaci czytelniejszej dla człowieka,
       dodając literowe przyrostki określające potęgi 1024, np. `M' dla
       megabajtów. `M' oznacza 1.048.576 bajtów. Jeżeli wolisz potęgi
       1000 - użyj opcji -H (--si).

    -H, --si
       Podobnie jak --human-readable, ale posługuje się potęgami 1000 a
       nie 1024. (SI - Międzynarodowy System Miar definiuje przyrostki
       potęg 1000). Przy zastosowaniu tej opcji przyrostek `M' oznacza
       1.000.000 bajtów. Posłuż się opcją -h (--human-readable), jeśli
       wolisz potęgi 1024.

    -k, --kilobytes
       Pokazuje rozmiary w blokach  1024-bajtowych  (kilobajtach),
       przesłaniając domyślną wielkość bloku. Zobacz `Rozmiar bloku' w
       fileutils(1).

    -m, --format=commas
       Wypisuje pliki poziomo, w takiej ilości, jaka pomieści się w
       każdym wierszu, oddziela je sekwencją złożoną z przecinka i
       spacji (`, ').

    -n, --numeric-uid-gid
       Podaje numeryczne  wartości  UID  i  GID  (identyfikatorów
       użytkowników i grup), zamiast nazw.

    -p, --file-type, --indicator-style=file-type
       Dodaje do każdej nazwy pliku znak wskazujący na typ pliku.
       Podobne do -F, z wyjątkiem tego, że nie są oznaczane pliki
       wykonywalne.

    -x, --format=across, --format=horizontal
       Listuje pliki wierszami zamiast kolumnami.

    -T cols, --tabsize=cols
       Przyjmuje, że tabulator ma szerokość cols kolumn. Domyślnie jest
       to 8. Dla efektywności, ls używa, gdzie jest to możliwe, znaków
       tabulacji. Zerowa wartość argumentu cols powoduje wyłączenie
       używania tabulacji.

    -w cols, --width=cols
       Przyjmuje, że szerokość ekranu wynosi cols kolumn. Domyślna
       wartość  jest pobierana ze sterownika terminala (jeśli to
       możliwe); w przeciwnym wypadku używa się (o ile jest ustawiona)
       zmiennej środowiskowej COLUMNS. W pozostałych przypadkach używa
       się domyślnej wartości 80.

  Formatowanie nazw plików
    Poniższe opcje zmieniają sposób, w jaki wypisywane są same nazwy
    plików.

    -b, --escape, --quoting-style=escape
       Cytuje niegraficzne znaki w nazwach plików używając sekwencji
       alfabetycznych i ósemkowych z odwrotnymi ukośnikami, podobnych
       do używanych w języku C.

    -N, --literal
       Nie cytuje nazw plików. Pokazuje je w takiej postaci w jakiej
       występują.

    -q, --hide-control-chars
       Wypisuje znaki zapytania zamiast niegraficznych znaków w nazwach
       plików.  Ustawienie domyślne gdy wyjście stanowi terminal a
       wywołanym programem jest ls.

    -Q, --quote-name, --quoting-style=c
       Umieszcza nazwy plików w podwójnych cudzysłowach i cytuje
       niegraficzne znaki jak w C.

    --quoting-style=sowo
       Używa stylu sowo do cytowania wynikowych nazw. Sowo powinno
       być jednym z poniższych:

       literal
           (Dosłownie). Wypisuje nazwy bez zmian, takie jakie są.

       shell Cytuje nazwy dla powłoki, jeśli zawierają metaznaki
           powłoki  (znaki  uogólniające)  lub  mogą  powodować
           niejednoznaczność wyniku.

       shell-always
           Cytuje nazwy dla powłoki, nawet jeśli normalnie nie
           wymagałyby cytowania.

       c   Cytuje nazwy jak w łańcuchu znakowym języka C. Jest to
           to samo, co opcja -Q lub --quote-name.

       escape Cytuje jak opcja c z wyjątkiem pomijania otaczających
           znaków podwójnego cudzysłowu. To samo, co opcja -b lub
           --escape.

       locale Cytujw jak opcja c z wyjątkiem użycia znaków cytowania
           właściwych do ustawień regionalnych (locale). Znakami
           cytowania dla domyślnych ustawień locale są ` oraz '.

       Domyślną wartość opcji --quoting-style określa się za pomocą
       zmiennej  środowiskowej  QUOTING_STYLE. Jeśli nie jest ona
       ustawiona, to wartością domyślną jest literal. Wartość domyślna
       może się jednak zmienić na shell w przyszłej wersji tego
       pakietu.

    --show-control-chars
       Pokazuje bez zmian niegraficzne znaki w nazwach plików. Jest to
       ustawienie domyślne, chyba że programem jest ls, a wyjście
       stanowi terminal.

  Inne opcje
    -g   Ta opcja jest akceptowana, ale ignorowana;  istnieje  dla
       zgodności z Unixem.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy działanie.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

KOLOROWY LS

    Gdy używa się opcji --color, obecna wersja ls pokoloruje nazwy plików
    odpowiednio do nazwy i typu pliku. Domyślnie to kolorowanie zależy
    tylko od typu pliku, a użyte kody są zgodne z ISO 6429 (ANSI).

    Można przesłonić domyślne  kolory  przez  zdefiniowanie  zmiennej
    środowiskowej LS_COLORS (lub LS_COLOURS).  Format tej zmiennej jest
    podobny do formatu pliku termcap(5): oddzielona dwukropkami lista
    wyrażeń w formie "xx=napis", gdzie "xx" jest dwuznakową nazwą zmiennej.
    Zmienne wraz z towarzyszącymi im wartościami domyślnymi to:

     no    0    Normalny tekst (nie nazwy pliku)
     fi    0    Normalny plik
     di    32   Katalog
     ln    36   Dowiązanie symboliczne
     pi    31   Nazwany potok (FIFO)
     so    33   Gniazdo
     bd    44;37  Urządzenie blokowe
     cd    44;37  Urządzenie znakowe
     ex    35   Plik wykonywalny
     mi    (none) Brakujący plik (domyślnie jak fi)
     or    (none) Osierocone dowiązanie symboliczne (domyślnie jak ln)
     lc    \e[   Kod lewa
     rc    m    Kod prawa
     ec    (none) Kod końca (End code) (zastępuje lc+no+rc)

    Trzeba włączyć tylko te zmienne, które chcemy zmienić z wartości
    domyślnych.

    Nazwy plików mogą być też kolorowane według rozszerzeń plików. Jest to
    określone w zmiennej LS_COLORS wg składni "*rozszerzenie=napis". Na
    przykład, używając kodów ISO 6429 pokolorujmy pliki języka C na kolor
    niebieski. Zrobimy to przez podanie "*.c=34". Kolor ten pokoloruje
    wszystkie pliki kończące się na .c na niebiesko.

    Znaki kontrolne mogą być pisane zarówno w notacji w stylu C (notacja
    \-eskejpowa) jaki i w ^-notacji typu stty. Notacja C dodaje dla Escape
    \e, \_ dla normalnej spacji, a \? dla Delete. Dodatkowo, znak \ może
    zostać użyty do przesłaniania domyślnej interpretacji \, ^, :, =.

    Każdy plik będzie wypisany jako <lc> <kod koloru> <rc> <nazwa pliku>
    <ec>.  Jeśli kod <ec> jest niezdefiniowany, użyta zostanie sekwencja
    <lc> <no> <rc>. Jest to generalnie bardziej przekonujące w użyciu, lecz
    mniej ogólne. Kody lewo, prawo i końca są udostępniane, aby nie trzeba
    było ciągle wypisywać wspólnych elementów i aby obsłużyć dziwne
    terminale; ogólnie zwykle w ogóle nie chcemy ich zmieniać, chyba że
    nasz terminal nie używa sekwencji ISO 6429, a innego systemu.

    Jeśli terminal korzysta z kodów kolorów ISO 6429, możemy składać
    rodzaje kodów (np. wszystkich poza lc, rc, i ec) z numerycznych komend
    oddzielonych średnikami. Najpopularniejszymi komendami są:

     0   Odtwarza domyślny kolor
     1   Rozjaśnia kolor
     4   Podkreśla tekst
     5   Miga tekstem
     30   Czarny kolor
     31   Czerwony kolor
     32   Zielony kolor
     33   Żółty (lub brązowy) kolor
     34   Niebieski kolor
     35   Purpurowy kolor
     36   Turkusowy kolor
     37   Biały (lub szary) kolor
     40   Czarny kolor tła
     41   Czerwony kolor tła
     42   Zielony kolor tła
     43   Żółty (lub brązowy) kolor tła
     44   Niebieski kolor tła
     45   Purpurowy kolor tła
     46   Turkusowy kolor tła
     47   Biały (lub szary) kolor tła

    Nie wszystkie komendy będą działać na wszystkich systemach  lub
    wyświetlaczach.

    Niektóre programy terminali nie rozpoznają domyślnego kodu końca. Jeśli
    tekst nabiera kolorów po wylistowaniu katalogu, należy spróbować
    zmienić kody no i fi z 0 na numeryczne kody własnego standardowego
    koloru i tła.

AUTOR

    Napisane przez Richarda Stallmana i Davida MacKenzie.

BŁĘDY

    Na systemach BSD, dla plików zamontowanych przez NFS z systemu HP-UX,
    opcja -s zgłasza rozmiary, które są o połowę mniejsze od poprawnych
    wielkości. Na HP-UX zgłasza rozmiary dwa razy większe od poprawnych,
    jeśli pliki są zamontowane przez NFS z BSD. Jest to usterka HP-UX i ma
    wpływ również na program ls z tego systemu.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    dircolors(1), find(1). fileutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    plikowych GNU wersji 4.01.