Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    metamail - infrastruktura dla oprogramowania pocztowego bazującego na
    mailcap

STRESZCZENIE

    metamail[-b] [-B] [-c typ zawartości ...] [-d] [-e] [-E kodowanie
    zawartości] [-f adres nadawcy] [-h] [-m program pocztowy] [-p] [-P]
    [-r] [-s temat] [-q] [-w] [-x] [-y] [-z] [nazwa pliku]

OPIS

    Program metamail odczytuje plik "mailcap" aby dowiedzieć się, jak
    należy wyświetlać nietekstową część wiadomości pocztowej w lokalnym
    systemie. Każdy program służący do odczytywania poczty musi wywołać
    metamail  podczas przeglądania wiadomości nie będącej tekstem, z
    wyjątkiem sytuacji, gdy program pocztowy jest w stanie samodzielnie
    poradzić sobie z wyświetleniem tej części wiadomości. Metamail na
    podstawie pliku (plików) mailcap decyduje, jakiego programu należy użyć
    do wyświetlenia specyficznego typu wiadomości.

    W systemie, w którym wszystkie programy pocztowe wywołują program
    metamail w wypadku otrzymania nietekstowej wiadomości, rozszerzenie ich
    możliwości o obsługę kolejnego formatu wiadomości sprowadza się do
    dodania jednej linii do pliku mailcap. (Ta strona opisuje wyłącznie
    używanie programu metamail z programami pocztowymi, aczkolwiek metamail
    jest  równie  użyteczny,  gdy  trzeba  dodać  obsługę  formatów
    multimedialnych  do  programów  służących  do  przeglądania  grup
    dyskusyjnych lub BBS-ów. Jedynym wymogiem jest, aby programy te
    dodawały do wiadomości pole nagłówka "Content-type" lub w inny sposób
    informowały o rodzaju zawartości przesyłki).

    W większości przypadków użytkownicy nie będą musieli  uruchamiać
    programu metamail bezpośrednio. Będzie on uruchamiany przez program
    służący do czytania poczty zawsze, gdy zajdzie konieczność obejrzenia
    nietekstowej przesyłki. Mimo to, ta strona nie jest przeznaczona dla
    użytkowników końcowych, lecz dla dwóch kategorii osób: tych, którzy
    dodają do programu metamail obsługę konkretnego programu pocztowego
    oraz tych, którzy dodają informacje do pliku mailcap. Osoby należące do
    pierwszej kategorii zainteresuje głównie składnia linii poleceń, zaś
    pozostałe osoby mogą zignorować tę sekcję i od razu przejść do opisu
    składni pliku mailcap.

    Uwaga: Metamail określa typ wiadomości na podstawie nagłówka "Content-
    type", opisanego w RFC 1049 oraz RFC 1341 (MIME). Mimo to, przy użyciu
    opcji -b i -c, można spowodować, by metamail współpracował z pocztą nie
    stosującą się do formatu obowiązującego w Internecie, włączając w to
    komunikaty X.400.  Należy również zauważyć, że metamail automatycznie
    dekoduje pocztę zakodowaną w celu uniknięcia problemów z 8-bitowymi
    wartościami. Wiadomości takie muszą zawierać w nagłówku pole Content-
    Transfer-Encoding zgodne ze specyfikacją RFC 1341. Jeżeli dane zostały
    zakodowane algorytmem "base64", sekwencje CRLF zostaną przekonwertowane
    do lokalnego sposobu oznaczania nowej linii, ale dotyczy to tylko
    tekstowej części wiadomości; można to rozciągnąć na wszystkie typy
    wiadomości umieszczając w pliku mailcap pole "textualnewlines".

OPCJE

    Metamail uruchomiony bez żadnych opcji  oczekuje  otrzymania  na
    standardowym wejściu wiadomości sformatowanej zgodnie z RFC 822.
    Następujące opcje mogą zmodyfikować to zachowanie:

    -b   Ta opcja informuje metamail, że wiadomość nie stosuje się do
        formatu RFC 822, z wyjątkiem ciała wiadomości (tzn. nie ma
        nagłówka). Użycie opcji -b implikuje działanie opcji -c.

    -B   Ta opcja informuje metamail, że wiadomość ma zostać wyświetlona
        w tle, jeżeli jest nieinteraktywna, tzn. nie posiada w pliku
        mailcap atrybutu "needsterminal". Opcja nie może zostać użyta
        wraz z -p lub -P.

    -c <typ zawartości>
        Ta opcja informuje metamail, że powinien używać podanego typu
        zawartości, zamiast typu podanego w nagłówku wiadomości.

    -d   Ta opcja informuje metamail, by nie zadawał żadnych pytań przed
        interpretacją wiadomości. (Domyślnie, metamail zawsze pyta o
        pozwolenie na uruchomienie każdego interpretera, jeżeli działa
        na  interaktywnym  terminalu i zmienna MM_NOASK nie jest
        ustawiona. Nie pyta jednak w przypadku typu zawartości "text",
        tzn. jeżeli domyślną wartością MM_NOASK jest "text,text/us-
        ascii").

    -e   Ta opcja informuje metamail, by usuwał początkowe znaki nowej
        linii z ciała wiadomości. Jest to szczególnie użyteczne dla
        wiadomości w formacie MH.

    -f <adres>
        Ta opcja określa nadawcę wiadomości. Jeżeli nie zostanie
        podana, nadawca zostanie określony na podstawie nagłówka,
        jeżeli będzie to możliwe. Ta informacja zostanie umieszczona w
        środowisku,  by  była  dostępna  dla każdego interpretera
        uruchamianego przez metamail.

    -h   Ta opcja informuje metamail, że jest on używany do drukowania
        wiadomości. W szczególności, oznacza ona, że wykonane ma zostać
        pole "print" zamiast "command" z pliku mailcap. (Jeżeli pole
        "print"  jest  puste, ta opcja z pliku mailcap zostanie
        zignorowana i wznowione zostanie poszukiwanie w tym pliku
        kolejnej linii pasującej do typu wiadomości i posiadającej
        niepuste pole "print"). Opcja -h automatycznie implikuje użycie
        opcji -d.

    -m <program pocztowy>
        Ta  opcja  określa  nazwę programu wywołującego metamail.
        Informacja ta zostanie umieszczona w środowisku, aby była
        dostępna dla interpreterów wywoływanych przez metamail.

    -p   Ta opcja określa, że w razie takiej konieczności, wynik
        działania programu zostanie pokazany strona  po  stronie.
        Standardowo zostanie to uzyskane przez wywołanie programu more,
        ale zmienna środowiskowa METAMAIL_PAGER może określać inny
        program używany do tego celu. Zauważ, że opcja -p jest
        preferowaną  formą  takiego  sposobu  wypisywania  danych
        wyjściowych  w stosunku do bezpośredniego przekierowywania
        wyjścia programu metamail przez program stronicujący, ponieważ
        niektóre  interpretery  używane  przez  metamail mogą być
        interaktywne. Metamail jest w stanie określić, czy należy
        używać programu stronicującego określonego w pliku mailcap. Ta
        opcja nie może zostać użyta razem z opcją -B.

    -P   Ta opcja działa tak, jak -p z wyjątkiem tego, że powoduje, iż
        metamail wyświetla napis "Press RETURN to go on" (Naciśnij
        RETURN, by kontynuować) czekając na naciśnięcie tego klawisza
        po  skończeniu  wyświetlania  wiadomości.  Ta opcja jest
        przeznaczona do używania w sytuacji, gdy metamail rekurencyjnie
        wywołuje siebie w nowym oknie terminala stworzonym wyłącznie w
        tym celu. Tej opcji nie można używać razem z -B.

    -q   Ta opcja powstrzymuje metamail od wyświetlania komunikatów.
        Standardowo metamail przed uruchomieniem interpretera wypisuje
        na standardowym wyjściu kilka istotnych fragmentów nagłówków
        wiadomości (co można konfigurować zmiennymi środowiskowymi
        KEYHEADS i KEYIGNHEADS) wraz z innymi komunikatami.

    -r   Ta opcja informuje metamail, że uruchomienie przez roota jest
        dozwolone.  Standardowo  metamail  odmawia  pracy, jeżeli
        prawdziwym lub efektywnym identyfikatorem użytkownika jest
        root.  Ten  sam  efekt  można osiągnąć używając zmiennej
        środowiskowej MM_RUNASROOT.

    -R   Ta opcja powoduje uruchomienie programu /usr/ucb/reset w celu
        zresetowania stanu terminala przed jego używaniem.

    -s <temat>
        Ta opcja określa temat (subject) wiadomości. Standardowo ta
        informacja pobierana jest z  nagłówka.  Temat  wiadomości
        umieszczany jest w środowisku, by był dostępny dla wszystkich
        interpreterów uruchamianych przez metamail.

    -w   Ta opcja informuje metamail, że zamiast określania sposobu
        wyświetlania danych poprzez plik mailcap, wszystkie części
        wiadomości powinny zostać zdekodowane i zapisane w pliku w
        swoim zwykłym formacie.  Zależnie od okoliczności wywołania,
        metamail może odgadnąć nazwę pliku z nagłówka wiadomości,
        pytając użytkownika lub generując plik o tymczasowej, unikalnej
        nazwie.

    -x   Ta opcja informuje metamail, że nie jest on uruchomiony na
        terminalu, niezależnie od wyników wywołania isatty(). Użycie
        tej  opcji  jest  konieczne,  gdy  metamail  działa  na
        pseudoterminalu, a isatty(3) zwraca wartość TRUE, lecz w
        rzeczywistości nie istnieje terminal, za pośrednictwem którego
        można się komunikować z użytkownikiem. Ten sam efekt można
        osiągnąć przy pomocy zmiennej środowiskowej MM_NOTTTY.

    -y   Ta opcja informuje metamail, że należy spróbować "wyciągnąć"
        wiadomość w formacie MIME z ciała całej wiadomości. Taki sposób
        działania jest użyteczny, gdy system dostarczania  poczty
        odrzucił tę wiadomość nie wiedząc, jak sformatować odrzuconą
        część zgodnie ze standardem MIME. (Dla wygody tych, którzy nie
        mogą kontrolować sposobu wywoływania programu metamail przez
        program odczytujący pocztę, działanie tej opcji może być
        również  osiągnięte  za  pomocą  zmiennej  środowiskowej
        MM_YANKMODE). Jeżeli używasz tej opcji dla wiadomości, które
        NAPRAWDĘ są w formacie MIME, lub tych, które nie zawierają w
        sobie części w tym formacie, rezultaty mogą być bardzo dziwne.
        Nie stanie się nic strasznego, ale też wiele nie zobaczysz.

    -z   Ta opcja informuje metamail, by usunąć swój plik wejściowy po
        skończeniu. Opcja -z wymaga, by argumentem programu metamail
        była  nazwa  pliku,  tzn.  nie dane nie są czytanie ze
        standardowego wejścia.

    -T   Ta opcja w zamyśle ma być rekurencyjnie używana przez program
        metamail, by wyłączyć efekt działania zmiennej środowiskowej
        MM_TRANSPARENT. Powinna być używana wyłącznie w wypadku, gdy
        metamail uruchamia swoją kolejną kopię w oknie terminala.

    Nazwy plików w linii poleceń
        Każdy argument nie zaczynający się znakiem "-" jest traktowany
        jak nazwa pliku z którego, zamiast standardowego wejścia,
        powinny być pobierane dane.

NIEROZPONANY RODZAJ WIADOMOŚCI

    Od czasu do czasu metamail wyświetli komunikat typu

    ****  Unrecognized mail type: 'smell-o-vision'.  Writing to file
    /tmp/metamail.1234 ****

    Oznacza to, że usiłujesz obejrzeć wiadomość w formacie "smell-o-
    vision", lecz metamail na twojej maszynie (sieci) nie został jeszcze
    odpowiednio skonfigurowany do wyświetlania tego rodzaju wiadomości. W
    najbardziej  ogólnym  przypadku  taka konfiguracja opiera się na
    mechanizmie pliku mailcap, co zostało opisane w kolejnej sekcji.

    Jeżeli metamail trafi na wiadomość w nieznanym sobie formacie, usuwa z
    danych nagłówek oraz informacje o rodzaju kodowania, a następnie
    zapisuje dane w pliku tymczasowym. (Jeżeli działająca kopia programu
    metamail jest interaktywna, będziesz miał większy wybór - zapisanie do
    pliku tymczasowego, przeglądanie jako tekst lub zignorowanie tej
    wiadomości). Do użytkownika należy usunięcie takich plików.

PLIK (PLIKI) MAILCAP

    Nadrzędnym celem programu metamail jest ułatwienie programom pocztowym
    centralnego dostępu do informacji multimedialnych. Jeżeli wszystkie
    programy pocztowe wywołują jeden program do interpretacji nietekstowych
    wiadomości, tylko ten jeden program musi wiedzieć, jak się z nimi
    obchodzić.

    Pliki mailcap bardzo ułatwiają przystosowanie programu metamail do tej
    roli. Przeznaczeniem tym plików jest informowanie programu metamail,
    jakie programy należy uruchamiać w celu wyświetlania wiadomości w
    rozmaitych formatach. W ten sposób łatwo można umożliwić wszystkim
    programom pocztowym wyświetlanie nowego typu danych przez zwykłe
    dopisanie linii do pliku mailcap.

    Metamail szuka plików mailcap w ścieżce poszukiwań. W przeciwieństwie
    do  standardowego zachowania się programów podczas przeszukiwania
    ścieżki, w miarę potrzeby metamail będzie przeszukiwał wszystkie pliki
    mailcap, które znajdzie w ścieżce do czasu, gdy skończą się pliki
    mailcap, lub znaleziona zostanie odpowiednia linia, z informacją, jak
    wyświetlić dany typ wiadomości. Po znalezieniu odpowiedniej linii
    uruchomiony zostanie odpowiedni program w niej wyspecyfikowany.

    Domyślna ścieżka poszukiwań ma następującą postać:

    $HOME/.mailcap:/usr/local/etc/mailcap:/usr/etc/mailcap:/etc/mailcap:
    /etc/mail/mailcap:/usr/public/lib/mailcap

    Może być ona zmieniona poprzez ustawienie zmienną systemową MAILCAPS.
    Uwaga:  Podczas  poszukiwań na ścieżce metamail nie interpretuje
    zmiennych środowiskowych typu $HOME lub symboli w rodzaju "~".

    Format plików mailcap jest opisany na stronie mailcap(4).

NIETEKSTOWE POLA NAGŁÓWKÓW

    Metamail posiada wbudowaną podstawową obsługę nietekstowych danych w
    nagłówkach wiadomości. Oznacza to, że takie dane zostaną rozpoznane,
    zdekodowane i wysłane na terminal. To zachowanie może być bardziej lub
    mniej sensowne, zależnie od systemu kodowania znaków określonego w
    nagłówku oraz możliwości terminala, rzadko jednak efekt będzie gorszy
    od pokazywania danych w zakodowanej postaci.

ŚRODOWISKO

    METAMAIL_TMPDIR
        Jeżeli ta zmienna jest ustawiona, określa ona nazwę katalogu
        tymczasowego (normalnie jest to "/tmp"). W tym  katalogu
        metamail oraz programy towarzyszące tworzą w systemie UNIX
        pliki tymczasowe.

    MM_NOASK
        Jeżeli MM_NOASK ma wartość 1, metamail nigdy nie będzie pytał o
        pozwolenie  na  uruchomienie  interpretera  danego rodzaju
        wiadomości. W innym wypadku, zmienna MM_NOASK może zawierać
        rozdzieloną przecinkami listę nazw typów (bez białych spacji),
        dla wyświetlenia których nie należy pytać o zgodę. Na przykład,
        nadanie tej zmiennej wartości "magicmail,audio" spowoduje, że
        użytkownik nie bęszie pytany  o  zgodę  na  uruchomienie
        interpreterów wiadomości w formacie magicmail i audio, lecz
        wciąż będzie pytany przed wyświetlaniem pozostałych rodzajów
        wiadomości. (Jeżeli w linii poleceń podana zostanie opcja -d,
        zmienna MM_NOASK będzie miała wartość 1 dla wszystkich procesów
        potomnych, pozwalając opcji -d działać rekurencyjnie).

    KEYHEADS
        Zmienna  KEYHEADS  może być rozdzieloną przecinkami listą
        nagłówków, które jako jedyne będą wyświetlane przez metamail.
        Domyślnie metamail zachowuje się tak, jakby zmienna KEYHEADS
        miała wartość

        Date:From:Subject:To:CC:Content-Description

        Jeżeli zmienna KEYHEADS jest pustym ciągiem, żaden element
        nagłówka nie jest wyświetlany. Jeżeli jej wartością jest
        gwiazdka ("*"), wyświetlane są wszystkie pola nagłówka.

    KEYINGHEADS
        Zmienna KEYINGHEADS może być rozdzieloną dwukropkami listą pól
        nagłówka, których to pól metamail nie będzie wyświetlał.
        Wartość tej zmiennej jest brana pod uwagę tylko wtedy, gdy
        zmienna KEYHEADS nie jest ustawiona.

        Jeżeli zmienna KEYIGNHEADS jest pustym ciągiem, wszystkie pola
        nagłówka są wyświetlane, jeżeli jej wartością jest gwiazdka
        ("*"), żadne pole nagłówka nie będzie wyświetlane.

    MM_NOTTTY
        Jeżeli zmienna MM_NOTTTY ma niezerową wartość, metamail będzie
        zakładał, że nie działa w oknie terminala. MM_NOTTTY implikuje
        nadanie zmiennej MM_NOASK wartości 1. Jeżeli podana jest opcja
        -z, MM_NOTTTY  jest  ustawiana  dla  procesów  potomnych,
        umożliwiając opcji -z rekurencyjne działanie.

    MAILCAPS
        Ta  zmienna może być użyta, by zmienić domyślną ścieżkę
        poszukiwania plików mailcap.

    METAMAIL_PAGER
        Jeżeli ta zmienna jest ustawiona, definiuje ona nowy program
        stronicujący zamiast domyślnego "more". Zauważ, że nie jest
        używana zwykła zmienna PAGER,  ponieważ  wiele  programów
        stronicujących (zwłaszcza "less"), interferuje z działaniem
        programów pocztowych opierających się na pliku termcap.

    NOMETAMAIL
        Ta zmienna nie jest wprawdzie używana przez metamail, ale używa
        jej wiele programów pocztowych kompatybilnych z programem
        metamail. Jeżeli zmienna NOMETAMAIL ma jakąkolwiek wartość,
        większość programów pocztowych nie będzie uruchamiała programu
        metamail, co efektywnie uniemożliwia jakąkolwiek multimedialną
        funkcjonalność takich programów.

    MM_DEBUG
        Jeżeli zmienna MM_DEBUG ma jakąkolwiek wartość, metamail będzie
        produkował nieco więcej informacji na temat swojej aktywości.

    MM_QUIET
        Jeżeli ta zmienna ma wartość "1", metamail będzie produkował
        jeszcze mniej informacji, niż zazwyczaj. W szczególności,
        wstrzyma komunikaty "Executing...", chyba że ustawiona jest
        zmienna MM_DEBUG.

        W innym razie, ta zmienna może być rozdzieloną przecinkami
        listą krótkich poleceń, wtedy komunikat "Executing..." będzie
        wstrzymany dla tych właśnie poleceń.

        Domyślną wartością zmiennej MM_QUIET jest "cat", co oznacza, że
        komunikat "Executing..." jest wypisywany dla wszystkich poleceń
        z wyjątkiem "cat". W ten sposób obsługa wiadomości tekstowych
        jest naturalna, lecz nie poświęca się tym samym możliwości
        informowania użytkownika o tym, co się dzieje w bardziej
        skomplikowanych sytuacjach.

    MM_YANKMODE
        Nadanie tej zmiennej niezerowej wartości ma to samo znaczenie,
        co uruchomienie programu metamail z opcją -y. Przeczytaj
        ostrzeżenia przy opisie tej opcji, zanim zaczniesz jej używać.
        Jedyną sytuacją, w jakiej chciałbyś używać tej zmiennej, to
        potrzeba obejrzenia wiadomości w formacie MIME, której nie
        potrafi wyświetlić twój program pocztowy. W takim wypadku
        powinieneś obejrzeć tę wiadomość, wyjść z programu pocztowego i
        usunąć zmienną MM_YANKMODE.

    MM_TRANSPARENT
        Jeżeli ta zmienna ma niezerową wartość, metamail wyśle całą
        wiadomość na standardowe wyjście, a następnie otworzy nowe okno
        terminala, w którym wyświetli coś nieco bardziej inteligentnie.
        Ta opcja służy do wsparcia pewnych nieprzemyślanych programów
        pocztowych, takich, jak mailtool, których działanie zależy od
        tego, co na standardowym wyjściu wypisze standardowe w UNIXie
        polecenie "mail", tzn. wiadomość w takiej postaci, w jakiej
        znajduje się ona w skrzynce pocztowej.

    MM_CHARSET
        Jeżeli ta zmienna jest ustawiona, metamail nie będzie wypisywał
        komunikatów na temat zestawu znaków zadeklarowanego w nagłówku,
        jeżeli pokrywa się on z zestawem opisanym przez tę zmienną. Na
        przykład, jeżeli MM_CHARSET ma wartość "iso-8859-8", metamail
        wstrzyma  ostrzeżenia  dla  nagłówków  kodowanych  w  tym
        standardzie.

    DISPLAY  Zmienna używana do tworzenia okna terminala w systemie okien
        X11.

    WINDOW_PARENT
        Używana do tworzenia okna terminala w systemie okien SunTools.

    WMHOST Używana do tworzenia okna terminala w starym systemie okien
        Andrew WM.

ŚRODOWISKO INTERPRETERÓW

    Gdy metamail wywołuje interpreter określony w pliku mailcap, ustawia
    kilka zmiennych środowiskowych, które w miarę potrzeb mogą być przez
    niego używane.

    MM_HEADERS
        Ta zmienna ma wartość pełnego zestawu pól nagłówka zgodnego z
        RFC822, jeżeli jakiekolwiek z nich istnieją.

    MM_MAILER
        W tej zmiennej znajduje się nazwa programu pocztowego, który
        wywołał metamail, gdy użyta jest opcja -m.

    MM_CONTENTTYPE
        Ta zmienna zawiera typ zawartości w tej samej postaci, w jakiej
        jest określony przez pole nagłówka Content-type lub w jakiej
        został przekazany opcją -c. Jeżeli typ zawartości ma podtyp,
        jest on również umieszczony w zmiennej MM_CONTENTTYPE, np.
        "multipart/mixed; boundary=foobar".

    MM_SUMMARY
        W tej zmiennej znajduje się "tytuł" wiadomości, zazwyczaj
        składający się z nadawcy i tematu wiadomości.

    MM_USEPAGER
        Ta zmienna ma niezerową wartość jeżeli należy użyć programu
        stronicującego (np. użyto opcji -p). Jeżeli użyto opcji -p,
        zmienna MM_USEPAGER jest ustawiana dla procesów potomnych,
        pozwalając opcji -p działać rekurencyjnie. Ta opcja nie może
        być użyta razem z -B.

    TERMINAL_CMD
        W  tej zmiennej może znajdować się polecenie używane do
        uruchamiana nowego okna terminala, jeżeli jest to potrzebne.
        Nazwa programu, który ma działać w tym oknie jest DOKLEJANA do
        tego polecenia. Domyślnie, zmienna ta ma wartość "xterm -e",
        jeżeli  istnieje zmienna DISPLAY, lub "shelltool", jeżeli
        istnieje zmienna WINDOW_PARENT. Użytkownicy systemu OpenWindows
        Suna mogą nadać tej zmiennej wartość "shelltool", jeżeli wolą
        shelltool od xterma.

    MM_RUNASROOT
        Jeżeli ta zmienna ma niezerową wartość, pozwoli to programowi
        metamail działać po uruchomieniu przez roota. To samo działanie
        ma opcja -r.

PLIKI

    $HOME/.mailcap:/etc/mailcap:/usr/etc/mailcap:/usr/local/etc/mailcap  -
    domyślna ścieżka poszukiwania plików mailcap.

ZOBACZ TAKŻE

    audiocompose(1),  audiosend(1),  ezview(1), getfilename(1), mailto-
    hebrew(1),  mailto(1),  metasend(1),  mmencode(1),  richtext(1),
    showaudio(1),  showexternal(1),  shownonascii(1),  showpartial(1),
    showpicture(1), mailcap(4)

PROBLEMY

    W wieloczęściowych/alternatywnych wiadomościach lub ich częściach,
    pewne pola nagłówka, które powinny być wyświetlane, mogą nie zostać
    wyświetlone. Ta sytuacja rzadko stanowi problem. Również, wszystkie
    części wiadomości typu "multipart" lub "message" w wieloczęściowych
    wiadomościach są traktowane tak, jakby były w znanym formacie, nawet
    gdy nie są. Czy jest to problem, okaże się na podstawie doświadczenia.

    Pole "textualnewlines" w pliku mailcap ma wpływ na globalną tablicę
    wyjątków.  Oznacza to, że jeżeli więcej niż jeden opis w pliku mailcap
    dla danego typu  wiadomości  (content-type)  ma  ten  sam  opis
    "textualnewlines", może zostać użyta niewłaściwa wartość. Nie jestem w
    stanie wyobrazić sobie sytuacji, w której stanowiłoby to problem,
    ponieważ  nie  zdarza  się, aby jeden rodzaj zawartości wymagał
    traktowania nowych linii na dwa różne sposoby, niezależnie od swojego
    środowiska.

    Pola "%n" oraz "%F" w pliku mailcap nie działają w klauzulach "test",
    ponieważ metamail nie przegląda  dalszych  części  wiadomości  w
    dostateczym stopniu, by prawidłowo obsługiwać te pola.

COPYRIGHT (pozostawiony w postaci oryginalnej)

    Copyright (c) 1991 Bell Communications Research, Inc. (Bellcore)

    Permission to use, copy, modify, and distribute this material for any
    purpose and without fee is hereby granted, provided that the above
    copyright notice and this permission notice appear in all copies, and
    that the name of Bellcore not be used in advertising or publicity
    pertaining to this material without the specific, prior written
    permission of an authorized representative of Bellcore. BELLCORE MAKES
    NO REPRESENTATIONS ABOUT THE ACCURACY OR SUITABILITY OF THIS MATERIAL
    FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR
    IMPLIED WARRANTIES.

AUTOR

    Nathaniel S. Borenstein