Provided by: passwd_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    passwd - zmiana hasła użytkownika

SKŁADNIA

    passwd [-f|-s] [nazwa]
    passwd [-g] [-r|-R] grupa
    passwd [-x max] [-n min] [-w ostrze] [-i nieakt] login
    passwd {-l|-u|-d|-S|-e} login

OPIS

    passwd zmienia hasła kont użytkowników i grup. Zwykły użytkownik może
    zmienić wyłącznie hasło własnego konta, superużytkownik może zmieniać
    hasła dowolnych kont.  Administrator grupy może zmienić hasło tej
    grupy. passwd zmienia także informacje o koncie, takie jak pełna nazwa
    użytkownika, jego powłoka zgłoszeniowa (logowania) czy daty i interwały
    dotyczące ważności hasła.

    Użycie opcji -s powoduje wywołanie przez passwd programu chsh w celu
    zmiany powłoki użytkownika, użycie opcji -f powoduje wywołanie przez
    passwd programu chfn w celu zmiany infirmacji o użytkowniku. Te dwie
    opcje istnieją jedynie dla zgodności, gdyż wymienione programy mogą być
    wywoływane bezpośrednio.

  Zmiany hasła
    Na początku użytkownik pytany jest o stare, dotychczasowe hasło, jeśli
    takie istnieje. Hasło to jest kodowane i porównywane z przechowywanym
    hasłem. Użytkownik ma tylko jedną próbę na wprowadzenie poprawnego
    hasła.  Superużytkownikowi zezwala się na pominięcie tego kroku, aby
    mogły być zmienione hasła, których zapomniano.

    Po wprowadzeniu hasła, sprawdzana jest informacja o jego wieku, by
    stwierdzić czy użytkownikowi wolno w danym czasie zmienić hasło.
    Jeżeli nie, to passwd odmawia zmiany hasła i kończy pracę.

    Następnie użytkownik proszony jest  o  nowe  hasło,  zastępujące
    dotychczasowe.  Hasło podlega sprawdzeniu jego zawiłości. Jako ogólną
    wskazówkę można podać, że hasła powinny składać się z 6 do 8 znaków,
    zawierając po jednym lub więcej znaków z każdej z poniższych kategorii:

      małe litery alfabetu

      duże litery alfabetu

      cyfry od 0 do 9

      znaki interpunkcyjne

    Należy uważać, by nie użyć domyślnych systemowych znaków akcji erase
    lub kill. passwd odrzuci każde niedostatecznie skomplikowane hasło.

    Jeśli hasło zostanie przyjęte, to passwd prosi o jego powtórzenie i
    porównuje drugi wpis z pierwszym. Oba wpisy muszą być takie same, by
    hasło zostało zmienione.

  Hasła grup
    Jeżeli posłużono się opcją -g, to zmieniane jest hasło podanej grupy.
    Użytkownik powinien być albo superużytkownikiem albo administratorem
    tej grupy.  Nie występuje pytanie o bieżące hasło grupy. Do usuwania
    bieżącego hasła danej grupy służy opcja -g w połączeniu z -r. Pozwala
    to na dostęp do grupy tylko jej członkom. Opcja -R w połączeniu z -g
    ogranicza dostęp do grupy wszystkim użytkownikom.

  Informacja o ważności konta
    Superużytkownik może zmieniać informację o wieku konta posługując się
    opcjami -x, -n, -w oraz -i. Opcja -x służy do ustawiania maksymalnej
    liczby dni, przez jakie hasło pozostaje ważne.  Po upływie max dni,
    hasło musi być zmienione. Opcja -n ustawia minimalną liczbę dni, jakie
    muszą upłynąć zanim hasło będzie mogło być zmienione.  Użytkownik nie
    otrzyma zezwolenia na zmianę hasła przed upływem min dni. Opcja -w
    służy do ustawienia liczby dni przed upływem terminu ważności hasła,
    przez które użytkownik będzie otrzymywał ostrzeżenie mówiące mu, ile
    dni pozostało do tej daty. Ostrzeżenia zaczną pojawiać się ostrze dni
    przed upływem ważności hasła.  Opcja -i (nieaktywność) służy do
    wyłączania konta po upływie zadanej liczby dni po wygaśnięciu hasła.
    Po upływie nieakt dni od przeterminowania hasła użytkownik nie może już
    korzystać z konta.

    Jeśli istnieje potrzeba natychmiastowego przeterminowania hasła dla
    danego konta, można posłużyć się opcją -e. Spowoduje to zmuszenie
    użytkownika do zmiany hasła przy najbliższym logowaniu. Za pomocą opcji
    -d można skasować hasło użytkownika (uczynić je pustym). Należy
    zachować szczególną ostrożność używając tej opcji, gdyż może ona
    spowodować, że do zalogowania się na konto nie będzie w ogóle potrzebne
    hasło, pozostawiając system otwartym dla nieproszonych gości.

  Utrzymywanie i konserwacja konta
    Konta użytkowników mogą być blokowane i odblokowywane przy pomocy opcji
    -l i -u.  Opcja -l wyłącza konto zmieniając jego hasło na wartość
    nieodpowiadającą żadnemu możliwemu zakodowanemu hasłu.  Opcja  -u
    ponownie udostępnia konto przywracając uprzednią wartość hasła.

    Stan konta można uzyskać przy pomocy opcji -S. Informacja o stanie
    składa się z 6 części. Pierwsza wskazuje, czy konto użytkownika jest
    zablokowane (L) (locked), nie posiada hasła (NP) (no password) lub ma
    funkcjonalne hasło (P) (password). Druga część podaje datę ostatniej
    zmiany hasła.  następne cztery to minimalny wiek, maksymalny wiek,
    okres ostrzegania i okres nieaktywności hasła.

  Podpowiedzi dotyczące haseł użytkownika
    Bezpieczeństwo hasła zależy od siły algorytmu kodującego oraz rozmiaru
    przestrzeni kluczy. Metoda kodowania używana w Systemie NIX oparta jest
    o algorytm NBS DES i jest bardzo bezpieczna. Rozmiar przestrzeni kluczy
    zależy od losowości wybranego hasła.

    Naruszenia bezpieczeństwa haseł wynikają zwykle z beztroski przy
    wyborze lub przechowywaniu hasła. Z tego powodu nie należy wybierać
    hasła występującego w słowniku ani takiego, które wymaga zanotowania.
    Hasło nie powinno też być poprawną nazwą, imieniem, nazwiskiem, numerem
    prawa  jazdy,  datą urodzenia czy elementem adresu. Wszystkie z
    powyższych mogą być użyte do  odgadnięcia  hasła  i  naruszenia
    bezpieczeństwa systemu.

    Hasło musi być łatwe do zapamiętania, tak by nie być zmuszonym do jego
    zapisywania na kartce. Można to osiągnąć sklejając ze sobą dwa krótkie
    słowa, ze wstawionym pomiędzy nie znakiem specjalnym lub cyfrą. Na
    przykład, Pass%word, Lew7konia.

    Inna metoda konstrukcji hasła polega na wyborze łatwego do zapamiętania
    zdania (np. z literatury) i wyborze pierwszej bądź ostatniej litery
    każdego wyrazu. Przykładem tego jest

      Ask not for whom the bell tolls.

    co daje

      An4wtbt,

    albo też

      A czy znasz Ty, bracie młody

    co daje

      A3zTbm.

    W zasadzie można być pewnym, że niewielu crackerów będzie mieć takie
    hasło w swoich słownikach. Należy jednak wybierać własne metody
    konstrukcji haseł a nie polegać wyłącznie na opisanych tutaj.

  Uwagi o hasłach grup
    Hasła grup są nieodłącznym problemem bezpieczeństwa, gdyż do ich
    znajomości uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Grupy są jednak
    użytecznym narzędziem pozwalającym na współpracę  między  różnymi
    użytkownikami.

PRZESTROGI

    Niektóre opcje mogą nie być obsługiwane. Sprawdzanie złożoności hasła
    może różnić się w różnych instalacjach. Zachęca się użytkownika do
    wyboru  tak  skomplikowanego hasła, z jakim będzie mu wygodnie.
    Użytkownicy mogą nie móc zmienić hasła w systemie przy włączonym NIS,
    jeśli nie są zalogowani do serwera NIS.

PLIKI

    /etc/passwd  - informacja o kontach użytkowników
    /etc/shadow  - zakodowane hasła użytkowników

KOD ZAKOŃCZENIA

    Polecenie passwd kończy działanie z następującymi wartościami kodów
    zakończenia:
     0  - powodzenie
     1  - permission denied
     2  - niewłaściwa składnia parametrów polecenia
     3  - nieoczekiwanie niepowodzenie, nic nie zostało wykonane
     4  - nieoczekiwanie niepowodzenie, brakuje pliku passwd
     5  - passwd file busy, try again later
     6  - niewłaściwe parametry opcji

ZOBACZ TAKŻE

    group(5), passwd(5), shadow(5)

AUTOR

    Julianne Frances Haugh <jockgrrl@ix.netcom.com>

                                   PASSWD(1)