Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

       pine - program do czytania grup dyskusyjnych i poczty elektronicznej

SKŁADNIA

       pine [ opcje ] [ adres , adres ]

       pinef [ opcje ] [ adres , adres ]

OPIS

       Pine  jest  pełnoekranowym  programem  do czytania wiadomości. W swojej
       domyślnej konfiguracji Pine prezentuje celowo ograniczony zestaw  opcji
       przeznaczony  dla  początkującego  użytkownika.  Istnieje  jednak wciąż
       rosnąca lista opcjonalnych możliwości przeznaczonych dla zaawansowanych
       użytkowników.   pinef  jest  wersją  programu  Pine używającym klawiszy
       funkcyjnych zamiast jednoliterowych poleceń.   W  podstawowym  zestawie
       poleceń znajdują się następujące opcje:

              View  (przeglądanie),  Save  (zapis),  Export  (zapis do pliku),
              Delete (usuwanie), Print (drukowanie),  Reply  (odpowiadanie)  i
              Forward (dalsze przesyłanie wiadomości).

              Tworzenie  wiadomości  w prostym edytorze (Pico) z automatycznym
              łamaniem linii i kontrolą pisowni. Edycja  wiadomości  może  być
              odkładana do późniejszej kontynuacji.

              Pełnoekranowy wybór i zarządzanie folderami.

              Książka  adresowa,  w  której znajdują się często używane lub po
              prostu   długie   adresy.   Można   definiować   własne    listy
              dystrybucyjne.   Adresy   mogą  być  pobierane  z  otrzymywanych
              wiadomości bez potrzeby odpowiadania na nie.

              Sprawdzanie, czy otrzymano nowe wiadomości  jest  wykonywane  co
              2.5  minuty  oraz po pewnych poleceniach, np. odświeżaniu ekranu
              (Ctrl-L).

              Kontekstowa pomoc.

       Pine  obsługuje   MIME   (Multipurpose   Internet   Mail   Extensions),
       internetowy  standard  reprezentacji wieloczęściowych i multimedialnych
       danych w wiadomościach. Pine pozwala na zapis obiektów MIME do plików i
       w  pewnych  sytuacjach  może  uruchomić odpowiedni program do oglądania
       takich  wiadomości.   Pine  używa  systemowego  pliku  konfiguracyjnego
       mailcap   by  uruchomić  właściwy  program  do  obsługi  poszczególnych
       obiektów MIME.  Wbudowany program do tworzenia wiadomości  nie  posiada
       właściwości  multimedialnych,  lecz  dowolny  typ  danych  - włącznie z
       multimedialnymi - może zostać umieszczony w wiadomości jako  załącznik.
       Pozwala  to posiadaczom programów pocztowych zgodnych z MIME na wymianę
       sformatowanych dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych,  plików  graficznych
       etc. przez pocztę elektroniczną.

       Do   obsługi  lokalnych  i  zdalnych  folderów  pocztowych  Pine  używa
       interfejsu c-client (c-client messaging API).  Ta biblioteka pozwala na
       wykonywanie  wielu niskopoziomowych funkcji obsługi poczty, włączając w
       to funkcje obsługi wielu formatów pocztowych, protokołu IMAP  (Internet
       Message  Access  Protocol) oraz NNTP (Network News Transport Protocol).
       Poczta wychodząca jest zazwyczaj przekazywana programowi sendmail,  ale
       może  być  wysyłana  bezpośrednio  przez  SMTP  (Simple  Mail  Transfer
       Protocol).

OPCJE

       Pine rozpoznaje następujące opcje linii poleceń:

       adres               Wysłanie wiadomości na podany adres e-mailowy. Pine
                           uruchomi się w trybie tworzenia wiadomości.

       -a                  Specjalny  anonimowy  tryb  działania  dla UWIN* (*
                           patrz niżej)

       -c numer_kontekstu  mumer_kontekstu  jest  numerem  odnoszącym  się  do
                           kolekcji   folderów,  do  którego  powinien  zostać
                           zastosowany argument -f  linii  poleceń.  Domyślnie
                           opcja  -f jest stosowana do pierwszej zdefiniowanej
                           kolekcji folderów.

       -d poziom_diagnostyki
                           Wypisywanie informacji diagnostycznych na  poziomie
                           poziom_diagnostyki  (0-9) do bieżącego pliku .pine-
                           debug[1-4].    Wartość   0    wyłącza    informacje
                           diagnostyczne  i  wstrzymuje tworzenie pliku .pine-
                           debug.

       -d klucz[=warto]  Szczegółowy     opis      tworzenia      informacji
                           diagnostycznych;   "flush"   powoduje   zapisywanie
                           plików diagnostycznych bez buforowania, "timestamp"
                           dołącza    do    każdego   komunikatu   czas   jego
                           wygenerowania, "imap=n" (gdzie n przybiera wartości
                           od  0  do  4)  powoduje dołączanie telemetrii (ang.
                           telemetry) IMAP na podanym  poziomie,  "numfiles=n"
                           (gdzie  n  przybiera  wartość  od  0 do 31) opisuje
                           ilość tworzonych plików diagnostycznych i  wreszcie
                           "verbose=n"  (gdzie n przybiera wartości od 0 do 9)
                           jest odwrotnym progiem poziomu generowania ogólnych
                           wiadomości o działaniu programu.

       -f folder           Otwarcie   folderu   (w   pierwszej   zdefiniowanej
                           kolekcji folderów) zamiast INBOX.

       -F plik             Otwarcie podanego pliku tekstowego  w  przeglądarce
                           programu Pine.

       -h                  Pomoc: lista rozpoznawanych opcji linii poleceń.

       -i                  Otwarcie indeksu folderów po uruchomieniu programu.

       -I klawisze         Lista klawiszy (rozdzielona  przecinkami),  których
                           naciśnięcie  Pine  powinien  zasymulować  zaraz  po
                           uruchomieniu.

       -k                  Wywoływanie   poleceń    klawiszami    funkcyjnymi.
                           Identyczne   działanie   ma  uruchomienie  programu
                           pinef.

       -n numer            Uruchomienie programu z  automatycznym  otworzeniem
                           wiadomości o podanym numerze.

       -nr                 Specjalny tryb dla UWIN*

       -o                  Otwarcie  pierwszego  folderu  w  trybie  tylko  do
                           odczytu.

       -p plik_konfiguracyjny
                           Użycie   podanego   pliku   w   charakterze   pliku
                           konfiguracyjnego zamiast domyślnego .pinerc.

       -P plik_konfiguracyjny
                           Użycie   podanego   pliku   w   charakterze   pliku
                           konfiguracyjnego    zamiast    domyślnego     pliku
                           systemowego pine.conf.

       -r                  Uruchomienie    w    trybie    demonstracyjnym    o
                           ograniczonej funkcjonalności.  Pine będzie  wysyłał
                           pocztę  tylko do siebie samego, a funkcje typu save
                           i export nie będą działały.

       -z                  Udostępnienie  możliwości  przeniesienia   programu
                           Pine do tła klawiszem ^Z lub sygnałem SIGTSTP.

       -conf               Utworzenie   wzorcowego  pliku  jako  szablonu  dla
                           systemowego  pliku  konfiguracyjnego  pine.conf  na
                           standardowym   wyjściu.   Jest  to  inny  plik  niż
                           indywidualny dla każdego użytkownika .pinerc.

       -create_lu ksika_adresowa porzdek_sortowania
                           Utworzenie   dodatkowego   indeksu   dla    książki
                           adresowej  o  podanej  nazwie  i posortowanie jej w
                           podanym porządku.  Możliwe  wartości  dla  porządku
                           sortowania,   to   dont-sort   (brak   sortowania),
                           nickname (skrt nazwy  adresata),  fullname  (pena
                           nazwa  adresata),  nickname-with-lists-last  (skrt
                           nazwy, ale listy na kocu), or fullname-with-lists-
                           last (pena nazwa, ale listy na kocu).

                           Jest  to  użyteczne  do  tworzenia  globalnych  lub
                           dzielonych książek adresowych.  Po utworzeniu w ten
                           sposób  indeksu,  plik powinien zostać przeniesiony
                           lub skopiowany w taki sposób, by zmianie nie  uległ
                           czas    modyfikacji.   Czas   modyfikacji   książki
                           adresowej jest zachowywany w nowotworzonym pliku  z
                           indeksem   i   przy  każdym  uruchomieniu  programu
                           sprawdzany.   Jeżeli   czas   modyfikacji   książki
                           adresowej  ulegnie  zmianie, pine utworzy indeks od
                           nowa.   Innymi  słowy,  po  utworzeniu  indeksu  za
                           pomocą   opisywanej   opcji,   nie  kopiuj  książki
                           adresowej  do  jej  docelowego  położenia  w   taki
                           sposób, który zmieni jej czas modyfikacji.

       -pinerc plik        Zapisanie   bieżącej   konfiguracji   programu   do
                           podanego pliku.

       -sort porzdek_sortowania
                           Posortowanie  ekranu  FOLDER  INDEX  w   jednej   z
                           następujących kolejności: arrival (czas nadejcia),
                           subject (temat), from  (pole  from),  date  (data),
                           size  (rozmiar),  orderedsubj  (pseudo  wtek)  lub
                           reverse   (odwrotna   kolejno).   Arrival    jest
                           domyślnym     porządkiem    sortowania.    Porządek
                           OrderedSubj symuluje sortowanie pod  kątem  wątków.
                           Każdy  porządek  sortowania  może  zostać odwrócony
                           przez dodanie do niego /reverse.

                           Reverse   bez   dodatkowych   opcji   działa    jak
                           arrival/reverse.

       -option=warto     Nadanie opcji konfiguracyjnej podanej wartości. Np.
                           -signature-file=sig1  lub  -feature-list=signature-
                           at-bottom  (Uwaga:  wartości  opcji feature-list są
                           addytywne)

       * UWIN = University of Washington Information Navigator

KONFIGURACJA

       Istnieje  kilka   poziomów   konfiguracji   programu   Pine.   Wartości
       konfiguracyjne  na danym poziomie mają wyższy priorytet niż te wartości
       na niższych poziomach.  W porządku rosnącego priorytetu:

        o wbudowane wartości domyślne.
        o plik pine.conf dla całego systemu.
        o osobisty plik .pinerc każdego  użytkownika  (wartości  w  nim  można
       ustawiać za pomocą menu Setup/Config).
        o opcje linii poleceń
        o plik pine.conf.fixed dla całego systemu.

       Istnieje  wyjątek  od  zasady, w myśl której wartości konfiguracyjne są
       zastępowane przez wartości tych samych  opcji  o  wyższym  priorytecie:
       wartości  nadawane  zmiennej  feature-list  są addytywne, lecz mogą być
       zanegowane  dołączeniem  "no-"  na  początku  danej  wartości  dla  tej
       zmiennej.    Pine   w   systemie  Unix  używa  następujących  zmiennych
       środowiskowych.

         TERM
         DISPLAY      (określa,  czy  Pine  może  wyświetlać  załączniki  typu
       IMAGE).
         SHELL        (domyślną  wartością jest /bin/sh, jeżeli ta zmienna nie
       jest ustawiona).
         MAILCAPS     (lista   ścieżek   do   plików   mailcap   rozdzielonych
       średnikami).

PLIKI

       /var/spool/mail/xxxx        Domyślny folder dla przychodzącej poczty.
       ~/mail                      Domyślny katalog dla folderów.
       ~/.addressbook              Domyślna nazwa pliku z książką adresową.
       ~/.addressbook.lu           Domyślna  nazwa  pliku  z  indeksem książki
       adresowej.
       ~/.pine-debug[1-4]          Pliki, do których zapisywane są  komunikaty
       diagnostyczne.
       ~/.pinerc                   Osobisty plik konfiguracyjny.
       ~/.newsrc                   Opis     stanu     subskrybowanych     grup
       dyskusyjnych.
       ~/.signature                Domyślna nazwa pliku z sygnaturą.
       ~/.mailcap                  Osobisty plik mailcap (man mailcap(4))
       ~/.mime.types               Osobiste rozszerzenie rozpoznawanych  typów
       MIME
       /etc/mailcap                Systemowy plik mailcap (man mailcap(4))
       /etc/mime.types             Systemowe opis rozpoznawanych typów MIME
       /usr/lib/pine.info          Lokalny wskaźnik do administratora systemu
       /usr/lib/pine.conf          Systemowy plik konfiguracyjny
       /usr/lib/pine.conf.fixed      Plik  konfiguracyjny,  którego ustawienia
       nie mogą być zmieniane
       /tmp/.\var\spool\mail\xxxx  Pliki blokujące dla każdego folderu
       ~/.pine-interrupted-mail    Wiadomość,   której    tworzenie    zostało
       przerwane
       ~/mail/postponed-msgs       Wiadomość,    której    tworzenie   zostało
       odłożone na później
       ~/mail/sent-mail            Archiwum wysłanych wiadomości
       ~/mail/saved-messages       Domyślny folder na zapisywane wiadomości

ZOBACZ TAKŻE

       pico(1), binmail(1), aliases(5),  mailaddr(7),  sendmail(8),  spell(1),
       imapd(8)

       Grupa dyskusyjna:  comp.mail.pine
       Pine Information Center:  http://www.washington.edu/pine
       Dystrybucja źródłowa:  ftp://ftp.cac.washington.edu/pine/pine.tar.Z
       Pine  Technical  Notes  (informacje  techniczne), zawarte w dystrybucji
       źródłowej
       Interfejs (API) biblioteki przesyłania  wiadomościC-Client,  zawarty  w
       dytrybucji źródłowej.

PODZIĘKOWANIA

       Zespół rozwoju programu Pine (część UW Office
       of Computing & Communications) na Uniwersytecie w Waszyngtonie
       (University of Washington):

        Project Leader:           Mike Seibel.
        Principal authors:        Mike Seibel, Steve Hubert, Laurence Lundblade.
        C-Client library & IMAPd: Mark Crispin.
        Pico, the PIne COmposer:  Mike Seibel.
        Bug triage, user support: David Miller.
        Port integration:         David Miller.
        Documentation:            David Miller, Stefan Kramer, Kathryn Sharpe.
        PC-Pine for DOS:          Mike Seibel.
        PC-Pine for Windows:      Tom Unger.
        Project oversight:        Terry Gray.
        Principal Patrons:        Ron Johnson, Mike Bryant.
        Additional support:       NorthWestNet.
        Initial Pine code base:   Elm, by Dave Taylor & USENET Community Trust.
        Initial Pico code base:   MicroEmacs 3.6, by Dave G. Conroy.
        User Interface design:    Inspired by UCLA's "Ben" mailer for MVS.
        Suggestions/fixes/ports:  Folks from all over!

       Copyright 1989-1996 by the University of Washington.
       Pine i Pico są zastrzeżonymi znakami handlowymi Uniwersytetu w Waszyngtonie

       98.05.06

                                  Wersja 4.04                          pine(1)