Provided by: po4a_0.23-1_all bug

NAZWA

    po4a - aktualizowanie w jednym przebiegu zarówno plików po, jak i
    przetłumaczonych dokumentów

SKŁADNIA

    po4a [-dhvV] <plik_konfiguracyjny>

OPIS

    Celem projektu po4a ("po for anything") jest ułatwienie tłumaczeń
    (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi
    gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w
    obszarze dokumentacji.

    Program "po4a" odpowiada za aktualizowanie zarówno plików po (żeby
    zsynchronizować z oryginalnymi dokumentami), jak i tłumaczonych
    dokumentów (żeby zsynchronizować je z plikami po). Głównym celem jest
    uproszczenie użycia po4a, tak żeby nie trzeba było pamiętać opcji linii
    poleceń.

    Pozwala także mieszać dokumenty mające różne formaty w tym samym pliku
    pot, tak że można mieć tylko jeden taki plik w projekcie.

    Inne narzędzia pakietu po4a mogą naśladować to zachowanie (na przykład
    w makefile'ach), jednak jest to raczej trudne do wykonania,
    przerabianie zaś tych samych skomplikowanych plików makefile dla
    każdego projektu używającego po4a może być męczące.

    Przepływ danych może być podsumowany następująco. Jakakolwiek zmiana w
    głównym dokumencie będzie przeniesiona do plików po, a wszystkie zmiany
    w plikach po (albo ręczne, albo spowodowane przez poprzedni krok) będą
    przeniesione do przetłumaczonych dokumentów.

    główny dokument --> pliki po --> tłumaczenia

    Przepływ danych w tym narzędziu nie może zostać odwrócony, więc zmiany
    w tłumaczeniach są zawsze nadpisane przez zawartość plików po. Tak więc
    nie można go użyć do skonwertowania istniejących tłumaczeń do systemu
    po4a. Proszę przeczytać po4a-gettextize(1), aby dowiedzieć się, jak
    wykonać to zadanie.

SKŁADNIA PLIKU KONFIGURACYJNEGO

    Argument (obowiązkowy) jest ścieżką do pliku konfiguracyjnego, który
    zostanie użyty. Jego składnia jest prosta i zbliżona do składni plików
    konfiguracyjnych używanych przez projekty intl-tools.

    Komentarze w plikach są oznaczane przez znak "#". Komentują wszystko,
    aż do napotkania końca linii. Linie mogą być kontynuowane przez
    wycytowanie końca linii znakiem "\". Wszystkie niepuste linie muszą
    zaczynać się poleceniem [], po którym następują jego argumenty.
    (Wygląda to na trudne, ale mam nadzieję, że jest raczej łatwe ;) ).

    Określanie języków szablonów

    Jest to nieobowiązkowe polecenie, które może uprościć cały plik
    konfiguracyjny i uczynić go bardziej skalowalnym. Należy określić listę
    języków, na które dokumenty zostaną przetłumaczone. Jest to bardzo
    proste:

    [po4a_langs] fr de

    Umożliwi to rozszerzenie $lang do wszystkich języków podanych w
    pozostałej części pliku konfiguracyjnego.

    Podawanie ścieżek plików wejściowych tłumaczenia

    Najpierw należy określić, gdzie znajdują się pliki wejściowe tłumacza
    (tj. pliki używane przez tłumaczy w czasie ich pracy). Może być to
    wpisane w takiej linii:

    [po4a_paths] doc/l10n/project.doc.pot fr:doc/l10n/fr.po de:doc/l10n/de.po

    Poleceniem tym jest "po4a_paths". Pierwszym argumentem jest ścieżka
    używanego pliku po. Wszystkie kolejne argumenty mają następującą
    samotłumaczącą się formę:

      <język>:<ścieżka do pliku po dla tego języka>

    Jeśli zdefiniowano szablony języków, można zapisać powyższe linie w ten
    sposób:

    [po4a_paths] doc/l10n/project.doc.pot $lang:doc/l10n/$lang.po

    Określanie dokumentów do przetłumaczenia

    Oczywiście należy podać, które dokumenty są tłumaczone, jaki jest ich
    format i gdzie umieścić tłumaczenia. Może to być zrobione za pomocą
    takich linii:

    [type: sgml] doc/my_stuff.sgml fr:doc/fr/mon_truc.sgml \
           de:doc/de/mein_cram.sgml
    [type: pod] script fr:doc/fr/script.1 de:doc/de/script.1 \
          add_fr:doc/l10n/script.fr.add

    Powinno być to zrozumiałe bez dodatkowych wyjaśnień. Proszę zauważyć,
    że w drugim wypadku doc/l10n/script.fr.add jest załącznikiem do
    francuskiej wersji tego dokumentu. Dalsze szczegóły na temat
    załączników można znaleźć w po4a(7).

    Bardziej formalnie, format jest następujący:

    [type: <format>] <główny_doc> <język>:<przetłumaczony_doc>* add_<język>:<załącznik>*

    Jeśli zdefiniowano szablony języków, można zapisać powyższe linie w ten
    sposób:

    [type: pod] script $lang:doc/$lang/script.1 \
          add_fr:doc/l10n/script.fr.add

    Jeśli wszystkie języki mają załączniki o podobnych ścieżkach, można
    napisać coś takiego:

    [type: pod] script $lang:doc/$lang/script.1 \
          add_$lang:doc/l10n/script.$lang.add

    Określanie opcji modułów

    po4a akceptuje opcje, które będą przekazane do modułu. Te opcje są
    specyficzne dla modułu i mogą być określone w przełączniku -o.

    Jeśli jest potrzeba użycia określonej opcji tylko dla jednego
    dokumentu, który ma być przetłumaczony, to można to także podać w pliku
    konfiguracyjnym. Opcje są wprowadzane słowem kluczowym opt. Jeżeli
    argument słowa kluczowego opt zawiera spację, to musi być ujęty w
    cudzysłowy (np. gdy się podaje wiele opcji lub opcję z argumentem).
    Można także podać opcje, które będą stosowane tylko do określonego
    języka, używając słowa kluczowego opt_l<język>.

    Jest kilka znanych ograniczeń: nie można podać argumentu zawierającego
    spację lub cudzysłów w opcji modułu.

    Tu jest przykład:
    [type:man] data-05/test2_man.1 $lang:tmp/test2_man.$lang.1 \
          opt:"-k 75" opt_it:"-L UTF-8" opt_fr:-v

    Podawanie aliasów

    Jeśli zachodzi potrzeba podania tej samej opcji w wielu plikach, można
    rozważyć zdefiniowania aliasu modułu. Można to zrobić tak:

    [po4a_alias:test] man opt:"-k 21" opt_es:"-o debug=splitargs"

    Powyższe definiuje alias modułu nazwany test, oparty na module man z
    opcją -k 21 stosowaną do wszystkich języków i z opcją -o debug-
    splitargs zastosowaną do tłumaczenia na język hiszpański.

    Alias modułu może być użyty jako zwykły moduł:

    [type:test] data-05/test2_man.1 $lang:tmp/test2_man.$lang.1 \
          opt_it:"-L UTF-8" opt_fr:-v

    Proszę zauważyć, że można podać dodatkowe opcje osobno dla każdego
    pliku.

OPCJE

    -k, --keep
      Minimalny procentowy próg tłumaczeń pozwalający zachować (tj.
      zapisać) plik wynikowy (domyślnie: 80). Czyli, domyślnie, aby pliki
      zostały zapisane, muszą być przetłumaczone co najmniej w 80%.

    -h, --help
      Pokazuje krótki komunikat pomocy.

    -M, --master-charset
      Kodowanie znaków plików zawierających dokumenty do przetłumaczenia.
      Proszę zauważyć, że wszystkie pliki muszą mieć to samo kodowanie
      znaków.

    -L, --localized-charset
      Kodowanie znaków plików zawierających dokumenty do przetłumaczenia.
      Proszę zauważyć, że wszystkie pliki muszą mieć to samo kodowanie
      znaków.

    -A, --addendum-charset
      Kodowanie znaków załącznika. Proszę zauważyć, że wszystkie
      załączniki powinny mieć to samo kodowanie znaków.

    -V, --version
      Wyświetla wersję skryptu i kończy działanie.

    -v, --verbose
      Zwiększa gadatliwość programu.

    -q, --quiet
      Zmniejsza gadatliwość programu.

    -d, --debug
      Wypisuje informacje przydatne do debugowania.

    -f, --force
      Zawsze generuje pliki POT i PO, nawet jeżeli po4a uważa to za
      niepotrzebne.

      Domyślne zachowanie (jeśli nie podano --force) jest następujące:

        Jeżeli plik POT już istnieje i jest starszy niż plik z
        oryginalnym dokumentem, to jest on ponownie generowany. Plik
        POT jest zapisywany do pliku tymczasowego, a po4a sprawdza, czy
        rzeczywiście jest potrzeba jego zmieniania.

        Ponowne generowanie plików PO jest zależne od pola POT-
        Creation-Date plików POT i PO.

    --no-translations
      Nie generuje przetłumaczonych dokumentów, aktualizuje tylko pliki
      POT i PO.

    --rm-translations
      Usuwa przetłumaczone pliki (wymusza --no-translations).

    --no-backups
      Nie generuje plików zapasowych .po~.

    --rm-backups
      Usuwa kopie zapasowe .po~ (wymusza --no-backups).

    --variable zmienna=warto
      Definiuje zmienną, która będzie rozwinięta w pliku konfiguracyjnym
      po4a. Każde użycie $(zmienna) zostanie zastąpione przez warto. Tę
      opcję można podać wielokrotnie.

MANKAMENTY

    o  Duplikuje część kodu innych programów po4a-*.

    Łata (patch) mile widziana ;)

ZOBACZ TAKŻE

    po4a(7), po4a-gettextize(1), po4a-updatepo(1), po4a-translate(1),
    po4a-normalize(1).

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2002, 2003, 2004 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub
    modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).