Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    procmail - autonomiczny procesor poczty

SKŁADNIA

    procmail [-ptoY] [-f fromwhom] [parameter=value | rcfile] ...
    procmail [-toY] [-f fromwhom] [-a argument] -d recipient ...
    procmail [-ptY] -m [parameter=value] ... rcfile
      [argument] ...
    procmail -v

OPIS

    Szybką orientację w temacie można uzyskać czytając umieszczone na końcu
    UWAGI.

    Procmail powinien być  wywoływany  automatycznie,  korzystając  z
    mechanizmu .forward w momencie przybycia listu. Alternatywnie, gdy jest
    zainstalowany przez administratora systemu, może  być  wywoływany
    bezpośrednio przez program pocztowy (mailer). Po wywołaniu, najpierw
    ustawia na wartości domyślne pewne zmienne środowiskowe, odczytuje
    wiadomość pocztową ze stdin (do EOF), oddziela jej treść od nagłówka, a
    następnie, jeśli nie podano argumentów wiersza poleceń, zaczyna szukać
    pliku o nazwie $HOME/.procmailrc.  Stosownie do reguł przetwarzania
    zawartych w tym pliku świeżo otrzymana wiadomość pocztowa zostaje
    umieszczona we właściwym katalogu.  Jeśli nie istnieje plik rc, lub
    jego przetwarzanie dojdzie do końca, procmail zapisze wiadomość w
    domyślnej skrzynce pocztowej (mailbox) systemu.

    Jeśli nie podano ani pliku rc, ani opcji -p w wierszu poleceń, to
    program przed odczytaniem $HOME/.procmailrc zinterpretuje polecenia
    zawarte  w  /etc/procmailrc (o ile istnieją).  Podczas tworzenia
    /etc/procmailrc trzeba uważać, ponieważ jeśli warunki na to pozwolą,
    zostanie on uruchomiony z prawami roota (w przeciwieństwie do pliku
    $HOME/.procmailrc).

    Jeśli procmail zostanie uruchomiony z uprawnieniami roota lub jako suid
    root, to może pracować jako agent dostarczania poczty (mail delivery
    agent), z poszerzonymi możliwościami, wstecznie zgodny.

    Można go też wykorzystywać jako uniwersalny filtr pocztowy, tzn.
    poczyniono pewne kroki, by procmail mógł być wywoływany w specjalnej
    regule sendmaila.

    Format pliku rc jest opisany szczegółowo na stronie podręcznika
    procmailrc(5).

    Technika punktowania ważonego jest szczegółowo opisana na stronie
    procmailsc(5).

    Przykłady plików rc można obejrzeć na stronie procmailex(5).

  Sygnały
    TERMINATE  Kończy przedwcześnie i ponownie kolejkuje wiadomość.

    HANGUP   Kończy przedwcześnie i odbija wiadomość do nadawcy.

    INTERRUPT  Kończy przedwcześnie i odbija wiadomość do nadawcy.

    QUIT    Kończy przedwcześnie i milcząco traci wiadomość.

    ALARM    Wymusza przekroczenie limitu czasu (zobacz TIMEOUT).

    USR1    Równoważnik VERBOSE=off.

    USR2    Równoważnik VERBOSE=on.

OPCJE

    -v  Procmail wypisuje swój numer wersji, wyświetla  wkompilowaną
      konfigurację i kończy działanie.

    -p  Zachowuje stare środowisko. Normalnie procmail czyści środowisko
      podczas startu, poza wartością TZ. Jednak w każdym wypadku:
      wszelkie wartości domyślne przesłonią uprzednio istniejące zmienne
      środowiskowe, tzn. procmail nie będzie zwracał uwagi na żadne
      predefiniowane zmienne środowiskowe, lecz szczęśliwie nadpisze je
      swoimi wartościami domyślnymi.  Listę zmiennych środowiskowych
      procmaila można znaleźć na stronie podręcznika procmailrc(5).
      Jeśli podano zarówno -p jak i -m, lista preustawianych zmiennych
      ogranicza się do zaledwie: LOGNAME, HOME, SHELL, ORGMAIL i
      MAILDIR.

    -t  Powoduje, że procmail zawodzi łagodnie, np. jeśli nie może
      dostarczyć przesyłki do żadnego podanych mu celów, wiadomość nie
      zostanie odbita, lecz powróci do kolejki poczty. W przyszłości
      zostanie dokonana ponowna próba dostarczenia.

    -f fromwhom
      Powoduje, że procmail ponownie generuje początkową linię `From ' z
      wartością fromwhom jako wysyłającym (zamiast -f można  użyć
      alternatywnego i przedawnionego -r). Jeśli fromwhom składa się z
      pojedynczego `-', to program tylko odświeży znacznik czasu w linii
      `From ' (o ile jest obecny, jeśli nie, to utworzy nowy).

    -o  Zamiast pozwolić komukolwiek na generowanie linii `From ', po
      prostu przesłoni fałszywki.

    -Y  Zakłada, że do mamy czynienia z tradycyjnym Berkeley'owskim
      formatem mailboxa, ignoruje wszelkie pola Content-Length:.

    -a argument
      Ustawia  $1  na  wartość  argumentu.  Może być używane do
      przekazywania metainformacji do procmaila. Zazwyczaj wykonuje się
      to przez przesyłanie informacji $@x z reguły sendmaila.

    -d recipient ...
      Włącza jawny tryb dostarczania. Dostarczenie nastąpi do lokalnego
      odbiorcy, oznaczonego jako recipient. Jest to oczywiście możliwe
      tylko jeśli procmail ma prawa roota (lub efektywne prawa euid i
      egid odbiorcy). Procmail będzie się suidował do podanych odbiorców
      i dostarczał pocztę tak, jakby został wywołany przez danego
      odbiorcę bez argumentów (tzn. jeśli nie znaleziono pliku rc,
      dostarczanie zachodzi jak w zwyczajnej poczcie). Opcja ta jest
      niezgodna z -p.

    -m  Zmienia procmail w filtr pocztowy ogólnego przeznaczenia. W tym
      trybie trzeba przekazać jeden plik rc w wierszu poleceń. Po pliku
      rc procmail przyjmie nieograniczoną liczbę argumentów. Jeśli plik
      rc  jest  nazwą  ze  ścieżką absolutną, zaczynającą się od
      /etc/procmailrcs/,  bez  odwołań  wstecznych  (np.  katalog
      rodzicielski nie może być wymieniony), to procmail spróbuje,
      jeżeli nie napotka  naruszeń  bezpieczeństwa,  zidentyfikować
      właściciela  tego  pliku  (lub  dowiązania  symbolicznego).
      Zaawansowane zastosowania tej opcji można znaleźć w  sekcji
      PRZYKŁADY poniżej.

ARGUMENTY

    Wszelkie argumenty zawierające '=' są uważane za przypisania wartości
    zmiennym środowiskowym. Wszystkie one zostaną obliczone po przypisaniu
    wartości domyślnych, a przed otwarciem pierwszego pliku rc.

    Wszelkie inne argumenty są uważane za ścieżki pliku rc: albo absolutne,
    albo, jeśli zaczynają się od `./', względne, w odniesieniu do bieżącego
    katalogu. Wszelkie inne ścieżki względne są uważane za podane względem
    katalogu $HOME, chyba że użyto opcji -m.  Wówczas wszystkie ścieżki
    względne odnoszą się do bieżącego katalogu.  Procmail zacznie od
    pierwszej ścieżki, którą znajdzie w wierszu poleceń. Następne zostaną
    przetworzone tylko wtedy, jeśli poprzednie nie mają odpowiadającego
    wpisu HOST-directive, lub w wypadku gdy nie istnieją.

    Jeśli nie poda się plików rc, procmail zagląda do $HOME/.procmailrc.
    Jeśli  nawet  tego  nie  dało się znaleźć, przetwarzanie będzie
    kontynuowane zgodnie z domyślnymi ustawieniami zmiennych środowiskowych
    i zmiennych podanych w wierszu poleceń.

PRZYKŁADY

    Przykłady plików rc można obejrzeć na stronie procmailex(5). Mały
    fragment pliku rc można znaleźć w sekcji UWAGI, poniżej.

    Pomiń resztę tej sekcji, chyba że jesteś administratorem, który ma
    jakieś pojęcie o składni sendmail.cf.

    Opcja -m jest zazwyczaj używana gdy procmail jest wywoływany przez
    regułę pliku sendmail.cf. Aby móc tego dokonać, dobrze jest utworzyć
    dodatkowy wpis o programie dostarczającym pocztę `procmail' w pliku
    sendmail.cf (poza już obecnym mailerem `local', który  uruchamia
    procmaila). Aby utworzyć taki wpis, sugeruję coś takiego:

       Mprocmail, P=/usr/bin/procmail, F=mSDFMhun, S=11, R=21,
           A=procmail -m $h $f $u

    Umożliwi to wykorzystanie do filtrowania poczty poprzez mailer procmail
    reguł podobnych do poniższej (prawdopodobnie w zestawie reguł (ruleset)
    0). Zwróć uwagę na poczatkową tabulację oznaczającą kontynuację reguły
    i tabulację służącą do oddzielenia komentarzy:

       R$*<@some.where>$*
           $#procmail $@/etc/procmailrcs/some.rc $:$1@some.where.procmail$2
       R$*<@$*.procmail>$*
           $1<@$2>$3    Już przefiltrowane, odwzoruj z powrotem

    A plik etc/procmailrcs/some.rc może być taki:

       :0               # spuść do muszli pocztę śmieciową ;)
       * ^Subject:.*junk
       /dev/null

       :0               # przekaż resztę przesyłek dalej
       ! -oi -f "$@"

    Uważaj gdy z wnętrza pliku /etc/procmailrcs/some.rc wysyłasz listy:
    jeśli wyślesz je na adresy, które odpowiadają znowu pierwszej regule,
    możesz utworzyć nieskończoną pętlę.

PLIKI

    /etc/passwd      do ustawiania domyślnych wartości  zmiennych
               LOGNAME, HOME i SHELL odbiorcy

    /var/spool/mail/$LOGNAME
               systemowa skrzynka pocztowa; zarówno skrzynka
               systemowa jak i katalog, w którym się ona
               znajduje, będą tworzone za każdym razem gdy
               procmail startuje a któreś z nich nie istnieje

    /etc/procmailrc    początkowy ogólnosystemowy plik rc

    /etc/procmailrcs/   ścieżka specjalnych uprawnień do plików rc

    $HOME/.procmailrc   domyślny plik rc

    /var/spool/mail/$LOGNAME.lock
               plik blokujący systemowej skrzynki pocztowej
               (nie jest automatycznie używany przez procmail,
               chyba   że   $DEFAULT   jest   równe
               /var/spool/mail/$LOGNAME, a procmail dostarcza
               coś do $DEFAULT)

    /usr/sbin/sendmail   domyślny program ekspedycji poczty (forwarder)

    _????`hostname`    tymczasowe `unikalne' pliki zerowej długości
               tworzone przez procmail

ZOBACZ TAKŻE

    procmailrc(5), procmailsc(5), procmailex(5), sh(1), csh(1), mail(1),
    mailx(1), binmail(1), uucp(1), aliases(5), sendmail(8), egrep(1),
    grep(1), biff(1), comsat(8), lockfile(1), formail(1), cron(1)

DIAGNOSTYKA

    Autoforwarding mailbox found
               (Znaleziono skrzynkę auto-przekazującą) Skrzynka
               systemowa miała ustawiony bit suid lub sgid,
               procmail kończy z EX_NOUSER, zakładając że do
               tej skrzynki nie wolno dostarczać poczty.

    Bad substitution of "x"
               (Złe podstawienie "x") Nie podano prawidłowej
               nazwy zmiennej środowiskowej.

    Closing brace unexpected
               (Niespodziewane zamknięcie nawiasu) Nie było
               odpowiadającego   nawiasu    otwierającego
               (zagniżdżenie bloku).

    Conflicting options  (Kolidujące  opcje) Nie wszystkie kombinacje
               opcji są użyteczne.

    Conflicting x suppressed
               (Zlikwidowane kolidujące x) Flaga x nie da się
               pogodzić z innymi flagami tej reguły.

    Couldn't create "x"  (Nieudane utworzenie "x") Brakowało skrzynki
               systemowej i nie dało się jej było utworzyć.

    Couldn't create maildir part "x"
               (Nieudane utworzenie części "x" katalogu poczty)
               W katalogu pocztowym "x" brakuje jednego lub
               więcej koniecznych podkatalogów a procmail nie
               mógł ich utworzyć.

    Couldn't create or rename temp file "x"
               (Nieudane  utworzenie  lub  przemianowanie
               tymczasowego pliku "x") W mechanice dostarczania
               wiadomości do katalogu pocztowego "x" wystąpił
               błąd.

    Couldn't determine implicit lockfile from "x"
               (Nie można określić jawnego pliku blokady z "x")
               Nie  znaleziono  przekierowań  `>>',  używa
               zwyczajnie `$LOCKEXT' jako  lokalnego  pliku
               blokującego (locallockfile).

    Couldn't read "x"   (Nieudany odczyt "x") Procmail nie był w stanie
               otworzyć pliku rc albo nie był to zwyczajny plik
               lub też program nie mógł otworzyć katalogu MH,
               by znaleźć plik o najwyższym numerze.

    Couldn't unlock "x"  (Nieudane odblokowanie "x") Plik blokujący już
               zniknął  lub odebrano prawa zapisu do jego
               katalogu.

    Deadlock attempted on "x"
               (Próba zakleszczenia na "x")  Lokalny  plik
               blokujący (locallockfile) podany w tej regule
               jest równy nadal aktywnemu $LOCKFILE.

    Denying special privileges for "x"
               (Odmowa specjalnych uprawnień dla "x") Procmail
               nie przybierze tożsamości narzucanej mu plikiem
               rc, ponieważ wykryto pogwałcenie bezpieczeństwa
               (np.  -p lub przypisania zmiennych w wierszu
               poleceń) albo program miał zbyt małe uprawnienia
               by móc to zrobić.

    Descriptor "x" was not open
               (Deskryptor "x" nie był otwarty) Podczas startu
               procmaila nie były przyłączone stdin, stdout lub
               stderr   (prawdopodobnie   próba  złamania
               bezpieczeństwa).

    Enforcing stricter permissions on "x"
               (Wymuszenie bardziej restrykcyjnych uprawnień do
               "x") Systemowa skrzynka pocztowa odbiorcy była
               niezabezpieczona, procmail ją zabezpieczył.

    Error while writing to "x"
               (Błąd podczas zapisu do "x")  Nieistniejący
               katalog,  brak praw zapisu, padł potok lub
               przepełniony dysk.

    Exceeded LINEBUF    (Przekroczone LINEBUF) Wykryto  przepełnienie
               bufora,  LINEBUF  był  zbyt mały, ustawiono
               PROCMAIL_OVERFLOW.

    Excessive output quenched from "x"
               (Stłumiono nadmierne wyjście z "x") Program lub
               filtr  "x" próbował wyprodukować zbyt wiele
               wyjścia dla bieżącego bufora LINEBUF, reszta
               została pominięta.

    Extraneous x ignored  (Nie związane x zignorowane) Linia akcji lub
               inne flagi tej reguły odbierają  fladze  x
               znaczenie.

    Failed forking "x"   (Nieudane rozwidlenie "x") Tabela procesów jest
               pełna (i wykorzystano RORESRETRY).

    Failed to execute "x" (Nieudane wykonanie "x") Program nie znajduje
               się w ścieżce lub nie jest wykonywalny.

    Forced unlock denied on "x"
               Brak praw zapisu do katalogu, w którym znajduje
               się plik blokujący lockfile "x", albo w tym
               samym czasie próbuje wymusić blokowanie więcej
               niż jeden procmail.

    Forcing lock on "x"  Plik Lockfile "x" zostanie  usunięty  siłą,
               ponieważ nastąpiło przekroczenie limitu czasu
               (zobacz także: LOCKTIMEOUT).

    Incomplete recipe   Znaleziono początek reguły, lecz nie została
               zakończona przed EOF.

    Insufficient privileges
               Procmail wymaga uprawnień roota lub musi mieć
               określony (e)udi, (e)gid w trybie dostarczania.
               Wiadomości będą odbijane (zwracane nadawcy).

    Invalid regexp "x"   Wyrażenie  regularne  "x"  zawiera  błędy
               (najprawdopodobniej brakujące lub  nadmiarowe
               nawiasy).

    Kernel-lock failed   Podczas próby użycia obsługiwanych przez jądro
               wywołań blokujących, któreś z nich nie powiodło
               się  (zwykle wskazuje to na błąd systemu),
               procmail ignoruje ten błąd i działa dalej.

    Kernel-unlock failed  Zawiodła próba odblokowania za pośrednictwem
               funkcji jądra. Zobacz wyżej.

    Lock failure on "x"  Może się pojawić tylko jeśli podasz jakieś
               naprawdę dziwne (i niedozwolone) nazwy plików
               blokujących, lub jeśli nie można było utworzyć
               pliku lockfile z powodu braku uprawnień lub
               nieistniejących podkatalogów.

    Lost "x"        Procmail próbował sklonować się, lecz nie mógł
               znaleźć pliku rc "x" (został przeniesiony lub
               był ścieżką względną, a zmieniłeś katalog od
               ostatniego otwarcia go przez procmaila).

    Missing action     (Brak akcji) Bieżąca reguła nie jest kompletna.

    Missing closing brace (Brak   nawiasu  zamykającego)  Rozpoczęto
               zagnieżdżony blok, ale go nie zakończono.

    Missing name      (Brak nazwy) Opcja  -f  wymaga  dodatkowego
               argumentu.

    Missing argument    (Brak  argumentu)  Podałeś  opcję  -a, lecz
               zapomniałeś argumentu.

    Missing rcfile     (Brak pliku rc) Podałeś opcję -m, procmail
               oczekuje nazwy pliku rc jako argumentu.

    Missing recipient   (Brak odbiorcy) Podałeś opcję -d lub wywołałeś
               procmail pod inną nazwą,  program  oczekuje
               przynajmniej jednego odbiorcy jako argumentu.

    No space left to finish writing "x"
               System  plików zawierający "x" nie ma dość
               wolnego miejsca, aby umożliwiść dostarczenie
               wiadomości do pliku.

    Out of memory     Systemowi  brakuje  swapu  (a  wyczerpano
               NORESRETRY).

    Processing continued  Nierozpoznane  opcje  wierszu  poleceń  są
               ignorowane, kontynuowanie jak zwykle.

    Program failure (nnn) of "x"
               Program uruchomiony przez procmaila zwrócił nnn
               zamiast EXIT_SUCCESS (=0); Jeśli  nnn  jest
               ujemne, to jest to sygnałem, że program umarł.

    Quota exceeded while writing "x"
               (Podczas zapisu "x" przekroczono ograniczenie
               udziału dyskowego) Ograniczenie wielkości pliku
               (quota) w systemie plików odbiorcy zawierającym
               "x" nie pozwala na dostarczenie danej wiadomości
               do pliku.

    Renaming bogus "x" into "x"
               Systemowa skrzynka pocztowa odbiorcy okazała się
               być  zmyślona,  procmail  wykonał  działania
               wymijające.

    Rescue of unfiltered data succeeded/failed
               (Ratowanie    nieprzefiltrowanych   danych
               pomyślne/nieudane)  Filtr  zakończył  pracę
               niepomyślnie,  procmail  próbował  odzyskać
               oryginalny tekst.

    Skipped: "x"      (Pominięto: "x") Program nie mógł nic zrobić z
               "x" w pliku rc (błąd składni), ignoruje to.

    Suspicious rcfile "x" (Podejrzany plik rc "x") Właściciel pliku rc nie
               był odbiorcą ani rootem, plik był dostępny do
               zapisu  dla  wszystkich, lub zawierający go
               katalog był zapisywalny dla wszystkich, lub był
               to domyślny plik rc ($HOME/.procmailrc) i albo
               ten plik, albo zawierający go katalog były
               zapisywalne przez grupę.  (Plik rc nie został
               użyty).

    Terminating prematurely whilst waiting for ...
               (Przedwczesne zakończenie podczas oczekiwania na
               ...)   Procmail  otrzymał  sygnał  podczas
               oczekiwania na ...

    Timeout, terminating "x"
               W  filtrze  lub  programie  "x"  nastąpiło
               przekroczenie limitu czasu.

    Timeout, was waiting for "x"
               W programie, filtrze lub pliku "x" nastąpiło
               przekroczenie limitu czasu.  Jeśli  był  to
               program lub filtr, to wygląda na to, że już nie
               działa.

    Truncated file to former size
               Plik nie mógł być szczęśliwie dostarczony, więc
               został skrócony do poprzedniej wielkości.

    Truncating "x" and retrying lock
               "x" nie wydaje się być prawidłową nazwą pliku
               lub plik nie jest pusty.

    Unable to treat as directory "x"
               (Niemożliwe traktowanie jako katalogu "x") Albo
               przyrostek katalogu "x" wskazuje na to, że
               powinien to być MH lub katalog  wiadomości
               pocztowych (maildir), albo został on wymieniony
               jako drugi katalog, do którego należy wykonać
               dowiązanie, ale już istnieje i nie jest to
               katalog.

    Unexpected EOL     (Niespodziewany EOL) Brak zamykającego cytatu
               lub próba ucieczki EOF.

    Unknown user "x"    (Nieznany użytkownik "x") Podany odbiorca nie ma
               odpowiadającego mu uid.

ROZSZERZONA DIAGNOSTYKA

    Rozszerzoną diagnostykę można włączać i wyłączać ustawieniem zmiennej
    VERBOSE.

    [pid] time & date   Pid i timestamp procmaila. Generowane za każdym
               razem gdy procmail loguje diagnostykę,  gdy
               upłynęła  chociaż  sekunda  od  ostatniego
               timestampu.

    Acquiring kernel-lock Procmail próbuje zablokować przez jądro ostatnio
               otwarty plik (deskryptor).

    Assigning "x"     Przyznanie wartości zmiennej środowiskowej.

    Assuming identity of the recipient, VERBOSE=off
               Porzucenie wszystkich uprawnień (jeśli jakieś
               były),  bezwarunkowo  wyłącza  rozszerzoną
               diagnostykę.

    Bypassed locking "x"  Katalog  spool  poczty  nie  był  dostępny
               procmailowi, bazował wyłącznie na  blokadach
               jądra.

    Executing "x"     Uruchamianie  programu  "x";  jeśli jest on
               uruchamiany bezpośrednio przez procmaila (bez
               pośredniej  powłoki),  procmail pokaże gdzie
               oddzielił  argumenty  poprzez   wstawienie
               przecinków.

    HOST mismatched "x"  Ten host był nazwany "x", HOST zawierało coś
               innego.

    Locking "x"      Tworzenie pliku blokującego "x".

    Linking to "x"     Tworzenie dowiązania twardego pomiędzy folderami
               katalogów.

    Match on "x"      Trafiony warunek.

    Matched "x"      Przyznano "x" wartość MATCH.

    No match on "x"    Warunek nie pasował, reguła pominięta.

    Non-zero exitcode (nnn) by "x"
               Niezerowy  kod  zakończenia  "x".  Program
               uruchomiony przez procmaila jako warunek lub
               akcja przepisu z flagą `W' zwrócił nnn zamiast
               EXIT_SUCCESS (=0); sposób użycia wskazuje na to,
               że nie jest to niespodziewana okoliczność.

    Notified comsat: "$LOGNAME@offset:file"
               Wysłano informację do comsat/biff, że pojawiła
               się poczta  dla  użytkownika  $LOGNAME  pod
               `offsetem' w pliku `file'.

    Opening "x"      Otwieranie pliku "x" dla dopisywania.

    Rcfile: "x"      Plik rc zmieniony na "x".

    Reiterating kernel-lock
               Podczas próbowania różnych metod blokowania,
               jedna z nich się nie powiodła. Procmail będzie
               iterował od nowa, aż wszystkie się nie powiodą.

    Score: added newtotal "x"
               Ten warunek dołożył `dodatkowe' punkty, co dało
               w wyniku `nową sumę' punktacji.

    Unlocking "x"     Ponowne usuwanie pliku blokującego (lockfile)
               "x".

OSTRZEŻENIA

    Powinieneś utworzyć skrypt powłoki, który używa lockfile(1) zanim
    wywołasz  swoją powłokę pocztową na którymkolwiek pliku skrzynki
    pocztowej, innym niż skrzynka systemowa (chyba, że twoja powłoka
    pocztowa  używa  tych  samych  plików blokujących (lokalnych lub
    globalnych), które podałeś w pliku rc).

    W rzadkich przypadkach, gdy musisz ubić procmaila zanim zakończy
    działanie, użyj zwykłego polecenia kill (np.  nie kill -9, zobacz
    podsekcję Sygnay dla sugestii), inaczej niektóre pliki blokujące
    (lockfiles) mogą nie zostać usunięte.

    Strzeż się gdy używasz opcji -t , jeśli procmail jest ciągle niezdolny
    do dostarczenia poczty (np. przez nieprawidłowy plik rc), kolejka
    poczty  systemu  może  się przepełnić. Może to zgorszyć zarówno
    postmastera, jak i innych użytkowników.

    Plik /etc/procmailrc może być uruchamiany z prawami roota, więc bądź
    bardzo ostrożny z tym, co tam wstawiasz. SHELL będzie zgodny z powłoką
    bieżącego odbiorcy, więc jeśli procmail ma wywoływać powłokę, lepiej
    ustaw to wpierw na bezpieczną wartość. Zobacz także: DROPPRIVS.

    Pamiętaj, że jeśli na plikach w /etc/procmailrcs/ dozwolony jest
    chown(1), to mogą one być chown-owane na roota (lub kogokolwiek innego)
    przez ich obecnych właścicieli. Dla maksymalnego bezpieczeństwa upewnij
    się, że katalog ten jest wykonywalny tylko dla roota.

    Procmail nie jest właściwym narzędziem do wspólnego użytkowania jednej
    skrzynki pocztowej przez wielu użytkowników, jak to występuje w
    przypadku, gdy masz jedno konto POP dla całej poczty w swojej domenie.
    Da się to zrobić, jeśli uda ci się skonfigurować MTA tak, by dodawał
    nagłówki z danymi odbiorcy kopertowego, dzięki którym procmail będzie
    wiedział, dla kogo jest dana wiadomość, jednak zwykle nie jest to dobre
    rozwiązanie. Być może lepiej zbadać czy używany MTA oferuje 'tabele
    użytkowników wirtualnych' (`virtual user tables') lub poszukać np.
    funkcji `multidrop' (wielopunktowości) Fetchmaila.

BŁĘDY

    Po usunięciu siłą pliku blokującego, procmail czeka $SUSPEND sekund
    zanim utworzy nowy plik blokujący, tak by inny proces, który chce
    usunąć stary plik blokujący nie usunął przypadkiem nowego.

    Procmail używa zwykłego sygnału TERMINATE do zakończenia filtrów, które
    uciekły, lecz nie sprawdza czy filtr odpowiada na sygnał. Poza tym
    wysyła sygnał tylko do filtra, nie do jego dzieci.

    Kontynuowane pole Content-Length: nie jest prawidłowo obsługiwane.

RÓŻNE

    Jeśli w nagłówku istnieje pole Content-Length: a nie podano flagi -Y,
    procmail wykorzysta to pole do zgłoszenia właściwego rozmiaru. Procmail
    nie zmienia szerokości pola.

    Jeśli nie ma pola Content-Length: lub jeśli podano flagę -Y, a procmail
    dopisuje do zwykłych folderów pocztowych, to wszelkie linie ciała
    wiadomości, które wyglądają jak znaki pocztowe, są poprzedzane `>'
    (rozbraja nieprawdziwe nagłówki pocztowe). Wyrażenie regularne używane
    do wyszukiwania tych znaków pocztowych to:
       `\nFrom '

    Jeśli nazwa celu użyta w jawnym trybie dostarczania nie figuruje w
    /etc/passwd, procmail zadziała tak, jakby tryb ten nie był włączony.
    Jeśli nie jest w jawnym trybie dostarczania, a uid, pod którym działa
    nie ma odpowiadającego wpisu /etc/passwd, to HOME będzie odpowiadać /,
    LOGNAME będzie odpowiadać #uid, a SHELL będzie odpowiadać /bin/sh.

    Gdy procmail jest w jawnym trybie dostarczania, to będzie generował
    początkowe linie `From ', jeśli brak takowych. Jeśli linia taka już
    istnieje, procmail pozostawi ją bez zmian. Jeśli procmail nie jest
    wywołany z jednym z następujących id użytkownika lub grupy: root,
    daemon, uucp, mail, x400, network, list, lists lub news, lecz wciąż
    musi generować lub przyjmować nową linię `From ', to będzie generował
    dodatkową linię `>From ', pomagającą odróżnić fałszywe listy. (?)

    Ze względów bezpieczeństwa, w wypadkach gdy właścicielem pliku rc jest
    odbiorca lub root, a plik nie jest ogólnie zapisywalny, lub gdy
    katalog, w którym on się znajduje nie jest ogólnie zapisywalny,
    procmail będzie używał tylko plików rc o nazwach bezwzględnych lub
    wyznaczonych względem $HOME.  Plik $HOME/.procmailrc ma dodatkowe
    ograniczenie: ani on, ani katalog, w którym się znajduje, nie mogą być
    zapisywalne przez grupę.

    Jeśli /var/spool/mail/$LOGNAME jest zmyśloną skrzynką (np. nie należy
    do odbiorcy, jest niezapisywalny, jest dowiązaniem), procmail podczas
    startu spróbuje  zmienić  jego  nazwę  na  zaczynającą  się  od
    `BOGUS.$LOGNAME.'  i kończącą się numerem sekwencyjnym i-węzła. Jeśli
    okaże się to niemożliwe, ORGMAIL nie będzie mieć wartości początkowej i
    wskutek tego będzie zakazywać dostarczania bez należytego pliku rc.

    Jeśli /var/spool/mail/$LOGNAME jest już prawidłową skrzynką, lecz ma
    zbyt słabe prawa, procmail to poprawi. Aby zapobiec temu, ustaw bity
    u+x.

    Podczas dostarczania do katalogów (lub folderów MH), nie musisz używać
    plików blokujących w celu zapobieżenia zamieszaniu powodowanemu przez
    kilka pracujących naraz procmaili.

    Dostarczanie do folderów MH jest trochę bardziej czasochłonne niż
    dostarczanie do normalnych katalogów lub mailboxów, ponieważ procmail
    musi poszukać następnego dostępnego numeru (zamiast korzystywania od
    razu z gotowej nazwy pliku).

    Przy ogólnym niepowodzeniu, procmail zwróci EX_CANTCREAT, chyba że
    podana zostanie opcja -t- wówczas zwróci EX_TEMPFAIL.

    Procmail skleja wszystkie kontynuowane pola nagłówkowe, żeby można było
    w spójniejszy sposób je `egrepować'. Robi to jednak tylko wewnętrznie -
    podczas dostarczania poczty, łamania linii pojawią się w postaci
    pierwotnej.

    Jeśli procmail jest wywoływany pod nazwą nie zaczynającą się od
    `procmail' (np. jeśli jest dowiązany do innej nazwy i wywołany pod
    tamtą nazwą), to włącza się w jawnym trybie dostarczania i oczekuje
    nazw odbiorców jako argumentów wiersza poleceń(tak, jakby było podane
    -d).

    Powiadomienia comstat/biff są dokonywane za pomocą udp. Są one wysyłane
    gdy procmail generuje wpis pliku z logiem. Komunikaty powiadamiania
    mają następujący rozszerzony format (lub tak zbliżony, jaki tylko można
    uzyskać, gdy ostateczne dostarczenie nie było do pliku):
       $LOGNAME@offset_wiadomości_w_mailboksie:absolutna_ścieżka_do_mboxa

    Kiedy  tylko procmail otwiera plik, do którego dostarcza, używa
    konsystentnie następujących jądrowych strategii blokowania: fcntl(2) i
    lockf(3).

    Procmail jest odporny na NFS i czysty na ósmym bicie.

UWAGI

    Wywoływanie procmaila z opcją -h lub -? spowoduje wyświetlenie pomocy
    wiersza poleceń oraz strony skróconej instrukcji flag reguł.

    Istnieje doskonałe FAQ dla początkujących dotyczące filtrów pocztowych
    (w szczególności procmaila). Jest prowadzone przez Nancy McGough
    <nancym@ii.com>, a można je otrzymać wysyłając na  adres  mail-
    server@rtfm.mit.edu list z treścią:
       send usenet/news.answers/mail/filtering-faq

    Jeśli procnail nie jest zainstalowany w systemie jako domyślny program
    dostarczania poczty (zapytaj administratora), musisz się upewnić, że
    jest  wywoływany,  gdy  przybywa  poczta.  W  tym wypadku twój
    $HOME/.forward (uwaga, musi być dostępny ogółowi do odczytu) powinien
    zawierać poniższą linię. Upewnij się, że wstawiłeś pojedyncze i
    podwójne znaki cytowania  i  musi  to  być  absolutna  ścieżka.
    #YOUR_USERNAME nie jest właściwie parametrem wymaganym przez procmaila,
    a w rzeczywistości procmail nawet go nie ujrzy; jest to jednak
    niezbędny fortel przeciw nadoptymalizującym programom sendmail:

    "|IFS=' '&&exec /usr/local/bin/procmail -f-||exit 75 #YOUR_USERNAME"

    Procmail może być też wywoływany do przetworzenia już wypełnionej
    skrzynki systemowej. Może to być użyteczne jeśli nie chcesz lub nie
    możesz używać pliku $HOME/.forward (wówczas można by wywoływać poniższy
    skrypt albo periodycznie z crona(1) albo każdorazowo gdy zaczynasz
    czytać pocztę):

       #!/bin/sh

       ORGMAIL=/var/spool/mail/$LOGNAME

       if cd $HOME &&
        test -s $ORGMAIL &&
        lockfile -r0 -l3600 .newmail.lock 2>/dev/null
       then
        trap "rm -f .newmail.lock" 1 2 3 15
        umask 077
        lockfile -l3600 -ml
        cat $ORGMAIL >>.newmail &&
         cat /dev/null >$ORGMAIL
        lockfile -mu
        formail -s procmail <.newmail &&
         rm -f .newmail
        rm -f .newmail.lock
       fi
       exit 0

  Przykładowy mały $HOME/.procmailrc:
    PATH=/bin:/usr/bin:/usr/bin
    MAILDIR=$HOME/Mail   #upewnij się, że istnieje
    DEFAULT=$MAILDIR/mbox  #kompletnie opcjonalne
    LOGFILE=$MAILDIR/from  #zalecane

    :0:
    * ^From.*berg
    from_me

    :0
    * ^Subject:.*Flame
    /dev/null

    Inne przykłady reguł plików rc można obejrzeć na stronie procmailex(5).

ŹRÓDŁO

    Program ten jest częścią pakietu procmail mail-processing-package
    (v3.10  1994/10/31)  dostępnego  w  najbliższym  archiwum  USENET
    comp.sources.misc lub na  ftp  ftp.informatik.rwth-aachen.de  jako
    pub/packages/procmail/procmail.tar.gz.

LISTA DYSKUSYJNA

    Istnieje lista dyskusyjna dla pytań związanych z programami pakietu
    procmail:
       procmail@informatik.rwth-aachen.de
           do wysyłania pytań/odpowiedzi.
       procmail-request@informatik.rwth-aachen.de
           do zażądania zapisania się.

AUTOR

    Stephen R. van den Berg z RWTH-Aachen, Germany
       berg@pool.informatik.rwth-aachen.de