Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    vim - udoskonalony vi, tekstowy edytor programistów

SKŁADNIA

    vim [opcje] [plik ..]
    vim [opcje] -
    vim [opcje] -t tag
    vim [opcje] -q [plik_z_błędami]

    ex
    view
    gvim gview evim eview
    rvim rview rgvim rgview

OPIS

    vim jest edytorem tekstów, kompatybilnym z vi i może być używany do
    edycji wszystkich rodzajów tekstu. Jest szczególnie użyteczny podczas
    edycji programów.

    vim ma wiele ulepszeń w stosunku do vi: wielopoziomowe undo, możliwość
    pracy z wieloma oknami i buforami, podświetlanie składni, edycja linii
    komend, dokańczanie nazw plików, pomoc on-line, itp. Podsumowanie
    różnic między vim a vi można uzyskać, wpisując ":help vi_diff.txt".

    Podczas pracy z edytorem vim za pomocą polecenia ":help" można uzyskać
    pomoc z systemu pomocy on-line. Zobacz poniżej, sekcja POMOC ON-LINE.

    Najczęściej vim jest używany do edycji pojedynczego pliku i wywoływany:

      vim plik

    Ogólniej, vim jest uruchamiany tak:

      vim [opcje] [lista_plików]

    Jeżeli lista_plików nie jest podana, to edytor uruchomi się z pustym
    buforem. W przeciwnym razie dokładnie jedna z poniższych czterech
    opcji może być użyta do wyboru jednego lub większej liczby plików do
    edycji.

    plik ...  Lista plików. Pierwszy z nich będzie aktualnym plikiem,
          przeczytanym do bufora. Kursor ustawi się w pierwszej linii
          bufora. Poleceniem ":next" można przejść do następnych
          plików.  Aby edytować plik, którego nazwa zaczyna się od
          myślnika, należy poprzedzić listę plików przez "--".

    -      Plik do edycji jest czytany ze standardowego wejścia
          (stdin). Polecenia są brane ze standardowego wyjścia błędów
          (stderr), które powinno być terminalem.

    -t {tag}  Plik do edycji i początkowa pozycja kursora zależą od
          wzorca "tag", swego rodzaju etykiety, do której należy
          przeskoczyć. Wzorzec {tag} jest szukany w pliku wzorców,
          po jego znalezieniu skojarzony plik zostanie otwarty do
          edycji, a skojarzone ze  wzorcem  polecenie  zostanie
          wykonane.  Najczęściej ta funkcjonalność jest pomocna przy
          pisaniu programów w C; wtedy {tag} powinien być nazwą
          funkcji.  Wynik jest taki, że zostanie otwarty plik
          zawierający tę funkcję, a kursor ustawi się na początku tej
          funkcji. Zobacz ":help tag-commands".

    -q [plik_z_błędami]
          Uruchamia  edytor  w  trybie quickFix.  Wczytuje plik
          [plik_z_błędami] i wyświetla pierwszy błąd. Jeżeli nie
          został podany argument [plik_z_błędami], nazwa pliku jest
          brana z wartości opcji 'errorfile' (domyślnie "AztecC.Err"
          na Amidze, "errors.err" w innych systemach). Kolejne błędy
          można wyświetlić za pomocą polecenia ":cn".  Patrz ":help
          quickfix".

    Zachowanie vima zależy od nazwy pod jaką wywołano edytor (plik
    wykonywalny może być wciąż tym samym plikiem).

    vim    Normalne uruchomienie,  wszystkie  opcje  mają  wartości
         domyślne.

    ex    Uruchamia edytor w trybie Ex. Przejście do normalnego trybu
         za pomocą polecenia ":vi". Tak samo działa argument linii
         poleceń "-e".

    view   Uruchamia edytor w trybie tylko do odczytu, bez możliwości
         zapisywania plików. Tak samo działa argument linii poleceń
         "-R".

    gvim gview
         Wersja okienkowa (GUI), uruchamia nowe okno. Tak samo działa
         argument linii poleceń "-g".

    evim eview
         Wersja okienkowa (GUI), w łatwym trybie.  Uruchamia nowe
         okno. Tak samo działa argument linii poleceń "-y".

    rvim rview rgvim rgview
         Jak powyższe, ale z ograniczeniami. Nie będzie możliwe
         uruchomienie powłoki z poziomu edytora ani  zawieszenie
         (suspend) vima.  Tak samo działa argument linii poleceń
         "-Z".

OPCJE

    Opcje mogą być podane w jakimkolwiek porządku, przed nazwami plików lub
    za nimi.  Opcje niewymagające argumentu mogą być połączone za jednym
    znakiem myślnika.

    +[num]   Kursor będzie ustawiony w linii "num" pierwszego pliki.
          Jeżeli nie podano wartości "num", kursor ustawi się w
          ostatniej linii.

    +/{pat}   Kursor będzie ustawiony na pierwszym wystąpieniu wzorca
          {pat} w pierwszym pliku. Zobacz ":help search-pattern",
          aby wyświetlić listę możliwych wzorców wyszukiwania.

    +{polecenie}

    -c {polecenie}
          {polecenie} zostanie wykonane po przeczytaniu pierwszego
          pliku.  {polecenie} jest interpretowane jako polecenie Ex.
          Jeżeli ciąg {polecenie} zawiera spacje, musi być ujęty w
          cudzysłowy (w zależności od używanej powłoki). Przykład:
          vim "+set si" main.c
          Uwaga: Można użyć do 10 poleceń "+" lub "-c".

    -S {plik}  Skrypt {plik} zostanie wykonany po przeczytaniu pierwszego
          pliku.  Jest to odpowiednikiem -c "source {plik}". {plik}
          nie może zaczynać się od '-'. Jeżeli nie podano argumentu
          {plik}, to używa się "Session.vim" (działa tylko wtedy, gdy
          -S jest ostatnim argumentem).

    --cmd {polecenie}
          Jak "-c", ale polecenie będzie wykonane przed przeczytaniem
          plików vimrc. Można użyć do 10 takich poleceń, niezależnie
          od poleceń "-c".

    -A     Jeżeli vim został skompilowany ze wsparciem dla języka
          arabskiego, edycją plików zorientowanych z prawa na lewo
          oraz arabskim mapowaniem klawiatury, to ta opcja uruchamia
          vima w trybie arabskim, tj, jest włączona opcja 'arabic'. W
          przeciwnym wypadku vim wypisuje komunikat błędu i kończy
          działanie.

    -b     Tryb binarny.  Zostanie ustawionych kilka opcji, które
          uczynią  możliwym  edytowanie  pliku  binarnego  lub
          wykonywalnego.

    -C     Kompatybilność. Ustawia opcję 'compatible'. vim będzie się
          zachowywał prawie tak jak oryginalny vi, nawet jeżeli
          istnieje plik .vimrc.

    -d     Uruchamia edytor w trybie porównywania. Argumentami tej
          opcji powinny być nazwy dwu lub trzech plików. vim otworzy
          wszystkie te pliki i pokaże różnice między nimi. Działa
          tak jak vimdiff(1).

    -d {urządzenie}
          Otwiera {urządzenie} do używania jako terminal.  Tylko na
          Amidze. Przykład: "-d con:20/30/600/150".

    -D     Debugowanie. W czasie uruchamiania pierwszego polecenia
          skryptu, przechodzi do trybu debugowania.

    -e     Uruchamia vima w trybie Ex, tak samo jak wtedy, gdy plik
          wykonywalny nazywa się "ex".

    -E     Uruchamia vima w udoskonalonym trybie ex, tak jakby plik
          wykonywalny nazywał się "exim".

    -f     Pierwszoplanowy. W wersji GUI vim nie odłączy się od
          powłoki, w której był uruchomiony.  Na Amidze, vim nie
          zostanie ponownie uruchomiony, by otworzyć nowe okno.  Ta
          opcja powinna być użyta, gdy vim jest wywołany przez
          program, który czeka na zakończenie edycji (na przykład:
          mail).  Na Amidze polecenia ":sh" and ":!" nie będą
          działać.

    --nofork  Pierwszoplanowy. W wersji GUI vim nie odłączy się od
          powłoki na której był uruchomiony.

    -F     Jeżeli vim został skompilowany ze wsparciem dla FKMAP i
          edycji plików zorientowanych w kierunku z prawa na lewo
          oraz  mapowania  klawiatury  Farsi, ta opcja powoduje
          uruchomienie vima w trybie Farsi, tzn. są ustawione opcje
          'fkmap' i 'rightleft'.  W przeciwnym wypadku pojawia się
          informacja o błędzie i vim kończy działanie z błędem.

    -g     Jeżeli vim został skompilowany ze wsparciem dla  GUI
          (graficznego interfejsu użytkownika), ta opcja włącza GUI.
          W przeciwnym wypadku, vim wypisuje komunikat o błędzie i
          kończy działanie.

    -h     Wyświetla krótką informację o argumentach i opcjach linii
          poleceń, a następnie kończy działanie vima.

    -H     Jeżeli vim został  skompilowany  z  opcją  RIGHTLEFT,
          umożliwiająca edycję tekstów w kierunku z prawa na lewo, i
          hebrajskim mapowaniem klawiatury, ta opcja uruchamia vima w
          trybie "hebrajskim", tzn. są włączone opcje 'hkmap' i
          'rightleft'. W przeciwnym wypadku, vim wypisuje komunikat
          o błędzie i kończy działanie.

    -i {viminfo}
          Kiedy włączone jest używanie plików viminfo, ta opcja
          ustawia nazwę pliku viminfo, zamiast domyślnej  nazwy
          "~/.viminfo".  Za pomocą tej opcji można również wyłączyć
          używanie pliku viminfo, podając nazwę "NONE".

    -L     Jak -r.

    -l     Tryb lispu. Włącza opcje 'lisp' i 'showmatch'.

    -m     Uniemożliwia modyfikowanie plików. Wyłącza opcję 'write'.
          Będzie można modyfikować bufor, jednakże zapisanie bufora
          do pliku nie będzie możliwe.

    -N     Tryb niekompatybilności z vi. Wyłącza opcję 'compatible'.
          Vim będzie się zachowywał lepiej, ale mniej kompatybilnie z
          vi, nawet jeśli plik .vimrc nie istnieje.

    -M     Zmiany są zabronione. Wyłącza opcje 'modifiable' i 'write',
          tak że nie można nic zmienić w buforze, a pliki nie będą
          mogły być zapisane. Proszę zauważyć, że te opcje mogą
          zostać ponownie ustawione, co pozwoli zmieniać pliki.

    -N     Tryb niekompatybilności z vi. Wyłącza opcję 'compatible'.
          Dzięki temu vim będzie działał trochę lepiej, ale będzie
          mniej kompatybilny z vi, nawet wtedy, gdy nie istnieje plik
          .vimrc.

    -n     Nie używa pliku swap. Nie będzie możliwego odtworzenie po
          awarii systemu. Wygodne, jeżeli chce się edytować plik na
          bardzo wolnym urządzeniu (np. dyskietka). Można to także
          zrobić za pomocą ":set uc=0".  Można również wyłączyć,
          używając ":set uc=200".

    -nb     Działa jako serwer edycji dla NetBeans. Szczegóły można
          znaleźć w dokumentacji.

    -o[N]    Otwiera N okien w poziomie. Jeżeli nie podano N, otwiera
          nowe okno dla każdego pliku.

    -O[N]    Otwiera N okien w pionie. Jeżeli nie podano N, otwiera
          nowe okno dla każdego pliku.

    -R     Tryb "tylko do odczytu". Ustawia opcję 'readonly'. Pozwala
          na edytowanie bufora pliku, ale zapobiega przypadkowemu
          nadpisaniu pliku.  Aby nadpisać plik, należy dodać znak
          wykrzyknika do polecenia ex, na przykład w ":w!". Opcja -R
          włącza opcję -n (patrz wyżej).  Opcję 'readonly' można
          wyłączyć używając ":set noro". Patrz ":help 'readonly'".

    -r     Wyświetla listę plików wymiany wraz z informacją, jak ich
          użyć w celu odzyskania danych.

    -r {file}  Tryb  odzyskiwania  danych.  Do  odzyskania danych z
          przerwanej sesji edytowania zostanie użyty plik wymiany.
          Plikiem wymiany jest plik mający tę samą nazwą co plik
          tekstowy z dołączonym przyrostkiem ".swp".  Patrz ":help
          recovery".

    -s     Tryb cichy. Tylko wtedy gdy edytor został uruchomiony jako
          "ex" albo gdy opcja "-e" została podana przed opcją "-s".

    -s {scriptin}
          Czytany jest plik {scriptin}.  Znaki w tym pliku są
          interpretowane, jakby były wprowadzone z klawiatury. To
          samo można uzyskać poleceniem  ":source!  {scriptin}".
          Jeżeli przed zakończeniem sesji edytora zostanie napotkany
          koniec tego pliku, następne znaki są czytane z klawiatury.

    -T {terminal}
          Ustawia w vimie nazwę używanego terminala. Wymagane tylko
          wtedy, gdy nie automatyczne rozpoznawanie terminala nie
          działa. Nazwa terminala powinna być znana vimowi (builtin)
          albo zdefiniowana w plikach termcap lub terminfo.

    -u {vimrc} Używa poleceń z pliku {vimrc} w celu inicjacji edytora.
          Pozostałe pliki inicjacyjne są opuszczane.  Używaj tej
          opcji do edytowania specjalnych rodzajów plików. Opcji tej
          można  również  użyć w celu opuszczenia jakichkolwiek
          inicjacji, podając "NONE" jako nazwę pliku.  Szczegóły
          można uzyskać poleceniem ":help initialization" w vimie.

    -U {gvimrc} Używa poleceń z pliku {gvimrc} w celu inicjacji GUI.
          Pozostałe pliki inicjacyjne GUI są opuszczane.  Opcji tej
          można  również  użyć w celu opuszczenia jakichkolwiek
          inicjacji, podając "NONE" jako nazwę pliku.  Szczegóły
          można uzyskać poleceniem ":help gui-init" w vimie.

    -V[N]    Szczegółowy. Wyświetla informacje o wykonywanych plikach
          oraz o czytaniu i zapisywaniu pliku viminfo. Opcjonalny
          parametr N nadaje wartość opcji 'verbose'. Domyślnie jest
          to 10.

    -v     Uruchamia vima w trybie vi, tak jakby plik wykonywalny
          nazywał się "vi". Ta opcja ma skutek tylko wtedy, gdy plik
          wykonywalny nazywa się "ex".

    -w {scriptout}
          Wszystkie wprowadzane znaki  są  zapisywane  w  pliku
          {scriptout} aż do zakończenia sesji vima. Opcja ta jest
          przydatna, gdy chcemy utworzyć skrypt, który będzie użyty z
          "vim -s" lub ":source!". Jeżeli plik {scriptout} istnieje,
          wprowadzane znaki są dopisywane do niego.

    -W {scriptout}
          Jak -w, ale istniejący plik zostanie nadpisany.

    -x     Używa kodowania podczas zapisu plików. Poprosi użytkownika
          o podanie klucza kodowania.

    -X     Nie łączy się z serwerem X-ów. Skraca czas uruchamiania w
          terminalu, ale nie ustawia tytułu okna i nie używa schowka.

    -y     Uruchamia vima w trybie łatwym, tak jakby plik wykonywalny
          nazywał się "evim" lub "eview". Dzięki temu vim zachowuje
          się jak edytor kliknij-i-pisz.

    -Z     Tryb  zaostrzony.  Działa  tak,  jakby  nazwa  pliku
          wykonywalnego zaczynała się od "r".

    --     Oznacza koniec opcji. Następne argumenty będą uważane za
          nazwy plików. Może to być użyteczne przy edycji pliku,
          którego nazwa zaczyna się od znaku '-'.

    --echo-wid Tylko w wersji GTK GUI: wypisuje identyfikator okna (Window
          ID) na standardowe wyjście.

    --help   Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie, tak samo jak
          opcja "-h".

    --literal  Nazwy plików podane jako argumenty są brane dosłownie,
          znaki globalne nie są rozwijane.  Nie jest potrzebne w
          systemach Unix, gdzie powłoka rozwija znaki globalne.

    --noplugin Nie ładuje pluginów. Implikowany przez -u NONE.

    --remote  Łączy się z serwerem vima i używa go do edycji plików
          podanych w kolejnych argumentach. Jeżeli nie znaleziono
          żadnego serwera, wypisuje ostrzeżenie i edytuje pliki w
          bieżącym vimie.

    --remote-expr {wyrażenie}
          Łączy się z serwerem vima, wylicza {wyrażenie} i wyświetla
          wynik na standardowym wyjściu.

    --remote-send {klucze}
          Łączy się z serwerem vima i wysyła do niego podane {klucze}

    --remote-silent
          Jak --remote, ale nie wypisuje ostrzeżenia, jeżeli nie
          znajdzie serwera.

    --remote-wait
          Jak --remote, ale vim się nie zakończy, dopóki nie zostanie
          zakończona edycja plików.

    --remote-wait-silent
          Jak --remote-wait, ale nie wypisuje ostrzeżenia, jeżeli nie
          znajdzie serwera.

    --serverlist
          Lista wszystkich znalezionych serwerów vima.

    --servername {nazwa}
          Używa {nazwy} jako nazwy serwera.  Używane dla bieżącego
          vima, chyba że podano opcję --remote, wtedy jest to nazwa
          serwera, z którym należy się połączyć

    --socketid {id}
          Tylko w wersji GTK GUI: używa mechanizmu GtkPlug w celu
          uruchomienia gvima w innym oknie.

    --version  Wypisuje informacje o wersji i kończy działanie edytora.

POMOC ON-LINE

    Aby rozpocząć napisz ":help" w vimie. Aby uzyskać pomoc dotyczącą
    konkretnego tematu, napisz ":help temat".  Na przykład: ":help ZZ"
    wyświetla pomoc do polecenia "ZZ". Używając klawiszy <Tab> i CTRL-D,
    można dokańczać tematy (":help cmdline-completion"). Tagi umożliwiają
    szybkie przenoszenie się z jednego miejsca w inne (rodzaj hyperlinków,
    zobacz ":help"). Pliki z dokumentacją również mogą być wyświetlane w
    ten sposób, na przykład ":help syntax.txt".

PLIKI

    /usr/share/vim/vim63/doc/*.txt
           Dokumentacja  vima Użyj ":help doc-file-list", żeby
           przejrzeć całą listę plików.

    /usr/share/vim/vim63/doc/tags
           Plik z tagami używany do wyszukiwania informacji w
           plikach z dokumentacją.

    /usr/share/vim/vim63/syntax/syntax.vim
           Systemowe polecenia inicjujące obsługę składni.

    /usr/share/vim/vim63/syntax/*.vim
           Pliki ze składnią różnych języków.

    /usr/share/vim/vimrc
           Systemowy plik z poleceniami inicjującymi. vima.

    /usr/share/vim/gvimrc
           Systemowy plik z poleceniami inicjującymi gvima.

    /usr/share/vim/vim63/optwin.vim
           Skrypt używany przez polecenie ":options", ładny sposób
           na przejrzenie i ustawienie opcji.

    /usr/share/vim/vim63/menu.vim
           Polecenia inicjującymi menu programu gvim.

    /usr/share/vim/vim63/bugreport.vim
           Skrypt do generowania zgłoszenia o błędzie. Zobacz
           ":help bugs".

    /usr/share/vim/vim63/filetype.vim
           Skrypt służący do wykrywania typu pliku na podstawie
           jego nazwy. Patrz ":help 'filetype'".

    /usr/share/vim/vim63/scripts.vim
           Skrypt służący do wykrywania typu pliku na podstawie
           jego zawartości. Patrz ":help 'filetype'".

    /usr/share/vim/vim63/*.ps
           Pliki używane do drukowania postscriptowego.

    Najświeższych informacji szukaj na stronie domowej vima:
    <URL:http://www.vim.org/>

ZOBACZ TAKŻE

    vimtutor(1)

AUTOR

    Większość vima została napisana przez Brama Moolenaara, jednakże z dużą
    pomocą innych ludzi. Zobacz ":help credits" w edytorze vim.
    vim jest oparty na Stevie, nad którym pracowali: Tim Thompson, Tony
    Andrews i G.R. (Fred) Walter. Aczkolwiek pozostały tylko niewielkie
    ilości oryginalnego kodu.

BŁĘDY

    Prawdopodobnie są. ":help todo" wyświetla listę znanych problemów.

    Zauważ, że duża liczba rzeczy, które mogłyby być uważane za błędy, jest
    w rzeczywistości spowodowana zbyt wierną reprodukcją zachowania edytora
    vi. I jeżeli uważasz, że inne rzeczy są błędami "ponieważ vi robi to
    inaczej",  powinieneś dokładniej poczytać plik vi_diff.txt (:help
    vi_diff podczas pracy z vimem). Zobacz także na opcje 'compatible'
    oraz 'cpoptions'.

                22 lutego 2002             VIM(1)